asyan.org
добавить свой файл
1

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ЛРІДУ НАДУ,

член-кореспондент НАН України

_________________ В.Загорський

«29» квітня 2013 р.План-графік

проведення міжкафедральних семінарів (розширених засідань кафедр)

у Львівському регіональному інституті Національної академії у травні 2013 року


Назва кафедри, що організовує міжкафедральний семінар (розширене засід.)

кафедра економічної політики та економіки праці

кафедра економічної політики та економіки праці

Назва кафедр(и), запрошених(ої) до участі у заході

кафедра менеджменту організацій

кафедра менеджменту організацій

Вид заходу

міжкафедральний семінар

міжкафедральний семінар

Керівник міжкафедрального семінару (розширеного засідання)

Борщук Є.М., д.е.н., професор, професор кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ

Крайник О.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ

Секретар міжкафедрального семінару (розширеного засідання)

Козак І.І., к.держ.упр., доцент кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ

Третяк Г.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ

Час та місце проведення

"14" травня 2013 року

10.00 ауд. 220

"28" травня 2013 року

12.00 ауд. 220

Основне питання порядку денного

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління витратами вищих навчальних закладів України у сучасних умовах господарювання»

І.С. Стеців

Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «^ Формування організаційно-економічного механізму управління сталим розвитком економіки України»

О.В.Кореновського

Ініціали, прізвище та місце роботи із зазначенням посади здобувача наукового ступеня

Стеців Ірина Семенівна, викладач кафедри "Економіка підприємств" Міжрегіональної академії управління персоналом Прикарпатського інституту імені М. Грушевського

^ Кореновський Орест Васильович, директор Департаменту методології кредитного ризику ПАТ "Кредобанк", здобувач ЛРІДУ НАДУ

Ініціали, прізвище, наук. ступінь, вч. звання та місце роботи із зазначенням посади наук. керів.

Г.С. Лопушняк, д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ

Є.М.Борщук, д.е.н., професор, професор кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ

Тема дисертації

«Управління витратами вищих навчальних закладів України у сучасних умовах господарювання»

(затверджена рішенням Вченої ради Прикарпатського інституту ім. М.Грушевського МАУП від 15 листопада 2010 року, протокол № 10 уточнена рішенням Вченої ради ЛРІДУ НАДУ від 21 лютого 2013, протокол №2/76)

«^ Формування організаційно-економічного механізму управління сталим розвитком економіки України»

(затверджена рішенням Вченої ради ЛРІДУ НАДУ від 20 січня 2012 року, протокол № 2/64, уточнена 21 лютого 2013, протокол №2/76)

Спеціальність

^ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (з державного та корпоративного сектору)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Запрошені фахівці-експерти з проблематики дисертаційного дослідження,

яких планується запросити

І.В.Франчук, д.е.н., професор, полковник міліції,

вчений секретар секретаріату вченої ради Львівський державний університет внутрішніх справ

В.І.Приймак, д.е.н., професор, професор кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка

А.В.Ліпенцева, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій ЛРІДУ НАДУ

Г.І. Башнянин, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії

І.З. Саврас, к.е.н., доцент кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій ЛРІДУ НАДУ

А.В.Ліпенцева, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій ЛРІДУ НАДУ
О.С. Синицький, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій ЛРІДУ НАДУ


Заступник директора з наукової роботи А.Ліпенцев