asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9


Міністерство освіти і науки України

Національний Університет “Львівська політехніка”

Кафедра ММП


Курсова робота

на тему :

«Собівартість продукції

як основа вартісного регулювання підприємства»

Виконала :

ст.гр. ДЗІ-11

Новосільська М.А.

Прийняла :

доц. Мукан О.В.

Львів – 2010

Анотація. Розкрито концепцію собівартості продукції. Проведено аналіз існуючих методів розподілу непрямих витрат на собівартість окремих виробів на підприємствах. Проаналізовано існуючі класифікації витрат підприємств. Висвітлено основні проблеми класифікації витрат.
Ключові слова: собівартість, витрати, виробничі витрати, витрати виробництва, прямі витрати, непрямі витрати.
Summary. Conception of unit cost is exposed. The analysis of existent methods of division of indirect cоsts is conducted on the prime price of separate wares on the enterprises. A current classification of the enterprises costs has been analyzed and the principal problems of it are shown.
Key words: prime price, cоsts, cоsts of productions, cоsts of production, direct cоsts, indirect cоsts. enterprise, charges, classification of charges.Зміст

ВСТУП 4

1. Теоретична частина 5

1.1 Концепція собівартості 5

1.2 Законодавча основа формування собівартості 9

1.3 Класифікація витрат 12

1.4 Калькуляційні статті витрат 16

Стаття «Сировина і матеріали» 18

Стаття «Енергія технологічна» 18

Стаття «Основна заробітна плата виробників 18

Стаття «Утримання та експлуатація машин і устаткування» 19

Статті «Загальновиробничі витрати», «Загальногосподарські витрати» 19

Стаття «Підготовка та освоєння виробництва» 19

Стаття «Позавиробничі витрати» 20

1.5 Елементи витрат 21

^ ЕЛЕМЕНТ "МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ"
21

ЕЛЕМЕНТ «ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ» 21

ЕЛЕМЕНТ "ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ" 23

ЕЛЕМЕНТ "АМОРТИЗАЦІЯ" 23

ЕЛЕМЕНТ "ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ" 23

1.6 Непрямі витрати та особливості їх віднесення на собівартість продукції 24

1.7 Собівартість продукції та її ціна 26

1.8 Джерела і фактори зниження собівартості продукції 28

Висновок 31

2. Розрахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства. 32

Список використаної літератури 36ВСТУППерехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Ринкові відносини визначають важливе значення показника собівартості як економічної категорії. Собівартість тісно пов’язана з усіма іншими економічними категоріями економіки. Це один з найбільш важливих інструментів ведення господарства. Собівартість характеризує всі сторони виробничої діяльності господарської ланки. Зниження собівартості – це вирішальна умова  одержання прибутку та збільшення нагромадження.
Управління собівартістю – важливий елемент управління господарством. Основні напрями цієї роботи: обгрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, визначення рентабельності, побудова внутрішньогосподарських відносин, правомірність та доцільність організаційно-технічних заходів.
следующая страница >>