asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


Курсова робота

По курсу: “Банківські операції”

На тему: «Операції комерційних банків з цінними паперами»

Зміст
І Організаційно-правова діяльність ринку цінних паперів

1.1 Класифікація й основні завдання цінних паперів банку на ринку.............3

1.2. Види операцій банка із цінними паперами......................................................................6

1.3 Діяльність фондової біржі на ринку цінних паперів.................................................8

ІІ Аналіз діяльності ринку цінних паперів

2.1 Аналіз інструментів ринку цінних паперів.................................................12

2.2 Аналіз облігацій як один з видів цінних паперів.......................................18

2.3 Аналіз акцій як один із головних видів цінних паперів...........................27

2.4 Аналіз вторинних цінних паперів................................................................34

2.5 Характеристика інвестиційних цілей і ризиків..........................................37

III Основні шляхи вдосконалення ринку цінних паперів

3.1 Шляхи поліпшення розвитку ринку цінних паперів..................................48

3.2 Передумови розвитку фондових магазинів щодо банків...........................50

Список використаної літератури........................................................................53

І Організаційно-правова діяльність ринку цінних паперів
^

1.1 Класифікація й основні завдання цінних паперів банку на ринкуПорядок здійснення операцій банками України з цінними паперами регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

Згідно з законом України “Про банки та банківську діяльність” цінні папери - це документ, що засвідчує майнове право або відношення позики, здійснення або передача яких можливі тільки при пред'явленні ЦП.

З економічної точки зору гроші можуть бути просто грішми або капіталом (якщо вони збільшуються).

Є потреба передачі грошей від одного до іншого.

Існує 3 способи передачі грошей: кредитування, випуск, обіг.

В умовах ринку його суб'єкти вступають між собою в численні відносини із приводу передачі грошей і товарів. У цьому понятті цінний папір - форма фіксації ринкових відносин представлена в передачі або купівлі-продажу ЦП в обмін на гроші або товар.

Цінні папери - це особлива форма існування капіталу на ряді із грошовою, товарною й продуктивною.

Спочатку ЦП випускалися в наявній або документарній формі.

Вартість ЦП обумовлюється номіналом зазначеним у ЦП, ринковим шляхом.

На ряді з документарною формою ЦП існує бездокументарна або електронна у вигляді записів на рахунках.

Виникнення електронних ЦП обумовлене:

- збільшенням кількості ЦП і видів ЦП;

- тією обставиною, що багато прав по ЦП можуть бути реалізовані безвідносно від її форми, наприклад: купівля\продаж, виплата доходу;

- електронна форма прискорює й дешевшає оборот ЦП;

- збільшується частка іменних ЦП;

- знижується частка пред'явлених ЦП.

Іменний цінний папір - ЦП , на яку зафіксоване ім'я власника , вона підлягає обов'язковій реєстрації в реєстрі власника , може існувати в документарнїй й електронній формі,

Іменна ЦП із погляду держави має 2 переваги :

- відомий власник ЦП;

- операція фіксується й підлягає оподатковуванню.

Пред'явницька ЦП - не містить імені власника , її обіг не має потреби в реєстрації.

Перевагою пред'явницької ЦП із погляду учасників є миттєвість передачі , що не потребує реєстрації.

Паперову й без паперову форму, пред'явницькі й іменні ЦП можна розглядати як стадію розвитку ЦП. Розвиток ЦП буде йти по шляху збільшення частки іменних ЦП у формі електронного запису.

Існуючі у світовій практиці ЦП діляться на 2 класи:

1.основні

2.похідні

Основні ЦБ - це ті, в основі яких лежать майнові права на який-небудь актив (товар, капітал й ін. майно).

Вони діляться на :

- первинні ЦП - засновані на активах, у число яких не входять самі ЦБ (акції, облігації, векселя );

- вторинні ЦП - випускаються на основі первинних ЦП, тобто це «ЦП на ЦП» (варранти, депозитарні розписки).

Варрант - це свідоцтво або сертифікат, що надає право на покупку ЦБ за певну ціну й у певний строк.

Існують:

- віконний варрант;

- передплатний варрант - надає право власникові купити певну кількість простих акцій (імітується разом з акціями).

Депозитарна розписка - свідоцтво про володіння певними акціями, мають свій власний обіг.

Похідні цінні папери - це бездокументарна форма вираження прав або зобов'язань, що виникає у зв'язку зі зміною ціни якого-небудь біржового активу, тобто це «Цінні папери на зміну цінового активу».

Як активи виступають:

- біржові товари;

- основні цінні папери;

- кредитний ринок;

- валютний ринок.

Класифікація цінних паперів здійснюється по ряду ознак:

- по строках: - довгострокові (більше 3 років);

- середньострокові (1-3 року);

- короткострокові (до 1 року).

- по походженню : від якої ЦП бере початок даний цінний папір;

- паперові;

- електронні.

Основними видами цінних паперів з погляду економічної сутності є:

- акція - одиничний внесок у статутний капітал підприємства;

- облігація - одиничне боргове зобов'язання на повернення коштів у покладеній сумі через установлений строк зі сплатою або без сплати певного доходу;

- банківський сертифікат - вільно, що звертається свідоцтво, про депозитний внесок у комерційний банк;

- вексель - письмово -грошове зобов'язання боржника про повернення боргу;

- чек - письмове доручення чекодавця банку сплатити чеко держателю зазначену в чеку суму грошей;

- коноссамент - контракт міжнародної форми на перевезення вантажу;

- опціон - договір, по якому одна зі сторін має право протягом певного строку купити або продати відповідно актив за ціною, установленої при укладанні договору;

- ф'ючерсний контракт - стандартний біржовий договір купівлі-продажу біржового активу через певний строк у майбутньому за ціною, установленої в момент угоди.

Основні цілі й завдання ринку цінних паперів, принципи й можливості вдосконалення державного регулювання й саморегулювання ринку, викладені у вступі й розділі "Система ефективного регулювання ринку" Програми розвитку фондового ринку України на 2001 - 2007 року.

Вступна частина Програми розвитку фондового ринку України на найближчі п'ять років містить у собі аналіз світових тенденцій розвитку ринків цінних паперів, сучасного стану фондового ринку, його цілей і завдань, а також основні макроекономічні орієнтири.

Основні завдання цінних паперів банку на ринку :

- сприяння надходженню інвестицій до реального сектора економіки;

- створення ефективної системи захисту прав інвесторів;

- створення сприятливих умов для розвитку інститутів загального інвестування, у тому числі недержавних пенсійних фондів;

- розвиток Національної депозитарної системи;

- концентрація й централізація торгівлі корпоративними цінними паперами на організованому ринку;

- запобігання переміщенню торгівлі й обліку права власності на цінні папери українських емітентів на фондові ринки інших держав;

- гармонізація політики держави на фондовому ринку із грошово-кредитним, валютним і податковим політиками.

1.2. Види операцій банка із цінними паперами
Основними видами операцій із цінними паперами є:

- випуск цінних паперів;

- купівля - продаж;

- виплата доходів у вигляді дивідендів або відсотків;

- погашення.

Найпоширенішим видом операцій із цінними паперами є їхня купівля - продаж. Під терміном «торгівля цінними паперами» відповідно до п.п. 7.6.2 ст.7 Закону про прибуток розуміються наступні операції:

- придбання або продаж цінних паперів торговцями цінними паперами, чий статус установлюється відповідним законодавством про цінні папери й фондовий ринок;

- покупка й продаж цінних паперів особами, які не мають статусу торговців цінними паперами;

- операції з урахування та авалювання векселів;

- операції щодо продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі);

- операції з цінними паперами з метою здійснення розрахунків;

- операції, що пов'язані з акумулюванням коштів на поточному або накопичувальному рахунках з метою формування статутного капіталу під час створення банку;

- операції з приватизаційними цінними паперами;

- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Випуск цінних паперів здійснюється відповідно до вимог законів України «Про цінні папери й фондову біржу», «Про національну депозитарну систему й особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.97р. №710/97-ВР й інших нормативних актів. Цінні папери можуть випускатися в документарній і бездокументарній формах. Випуск цінних паперів у документарній формі здійснюється шляхом виготовлення сертифікатів. У випадку емісії цінних паперів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний їм депозитарій.

Ці положення не ставляться до векселів, тому що вексельний обіг на території України регулюється Однаковим законом про перекладний і простий вексель, що був прийнятий Конвенцією.

Випуск акцій здійснюється в розмірі статутного фонду акціонерного товариства.

Виплата доходів по цінних паперах здійснюється у вигляді

дивідендів або відсотків. Як свідчить з п. 1.9. ст.1 Закону про прибуток, стосовно до цінних паперів дивіденди - це платіж, що провадиться акціонерним товариством на користь власників акцій, емітованих таким акціонерним товариством, у зв'язку з розподілом частини його прибутку. Отже, поняття дивідендів застосовне тільки до акцій.

Згідно з п. 1.10 ст.1 Закону про прибуток відсотки - це дохід, що сплачується позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання притягнутих на певний строк коштів або майна. Тому відсотки нараховуються тільки по цінних паперах, що засвідчує відносини позики, - облігаціям, векселям.

1.3 Діяльність фондової біржі на ринку цінних паперів
Фондова біржа являє собою організовану певним чином частину ринку цінних паперів, де із цими паперами за посередництвом членів біржі відбуваються угоди купівлі - продажу.

Для нормального й стабільного функціонування фондової біржі існують строгі правила, обумовлені уставом біржі. Одне з основних обмежень - по прийому цінних паперів для торгів - котирування. Щоб потрапити в число компаній, паперу яких будуть котируватися на біржі, компанія повинна задовольняти певним вимогам: щодо кількості продажів, розмірів одержуваного прибутку, числа акціонерів, ринкової вартості акцій, періодичності й характеру звітності й т.д.

Роль біржі залежить від ємності й розмаїтості ринку цінних паперів, що, у свою чергу, визначається багатьма обставинами, головним чином в області регулювання банківського кредиту. Тому можна знайти чимало країн, у тому числі й у Західній Європі, де навіть при високих загальних темпах економічного росту біржі займають досить незначні позиції.

Отже, фондова біржа - це лише частина ринку цінних паперів, організована й найбільше строго регульована. Тому визначення основних правил торгівлі цінними паперами корисно хоча б тим, що вже спочатку дозволяє обмежити розмах незаконних операцій і способів наживати кошти на загальній некомпетентності. Фондові біржі можуть бути корисним економічним інструментом, що дозволяє направляти приватні заощадження на довгострокове фінансування економічного росту. Біржові оцінки прибутковості капіталовкладень можуть служити орієнтиром у процесі перерозподілу інвестиційних ресурсів суспільства.

Держава повинна забезпечувати регулювання фондового ринку з метою першочергової реалізації загальнонаціональних інтересів, забезпечення гарантій і безпеки інвестиційної діяльності в Україні. Забезпечується таке регулювання шляхом прийняття законодавчих і нормативних актів, ліцензування й контролю за діяльністю фондового ринку. З метою забезпечення єдиної державної політики в цій сфері створений спеціальний державний орган - Державна Комісія з коштовних паперів і фондових ринків.

Фондовий ринок України перебуває на початковому етапі свого розвитку. Тому на ньому представлений досить обмежене коло фондових інструментів, що існують у світовій практиці. З позицій інвестора, на наш погляд, у цей час для фінансових інвестицій найбільший інтерес представляють цінні папери: акції, облігації внутрішніх державних і місцевих позик, підприємств, набагато менший сектор ринку цінних паперів займають похідні фінансові інструменти: ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов'язання, векселі, особливе місце займають приватизаційні цінні папери. Що стосується, опціонів, ф'ючерсів і варрантів, то вони в більшій мері служать спекулятивним, а не інвестиційним цілям, будучи одночасно важливим механізмом страхування (хеджирування) угод на біржовому ринку. Класифікація основних цінних паперів, що звертаються на фондовому ринку України приведена в табл. 1.3.1.

Таблиця 1.3.1 Класифікація основних цінних паперів, що звертаються на фондовому ринку України


Види цінних паперів

Особливості реєстрації й обігу

Характер зобов'язань емітента

Види емітентів

Регіональна приналежність емітента

Акції

- іменні,

- на пред'явника

- прості;

привабливі ;

- державні,

- недержавні

- ОВГЗ,

-ОВЗМ,

- акції й облігації


- українські,

- закордонні

Облігації

- іменні,

- на пред'явника

- форма випуску:

процентні;

безпроцентн

- строк погашення:

короткострокові;

термінові;

довгострокові

- українські,

- закордонні

Ощадний сертифі-

кат


- іменні,

- на пред'явника

- умови ррозміщення:

до потреби;

короткострокові ;

строки прибутковості:

довгострокові;

короткострокові

- НБУ,

- КБ

- українські,

- закордонні

Інвестиційний сертифі-

кат

- іменні,

- на пред'явника

Розмір дивідендів не обговорений

- інвестиційні

- інвестиційна

компанія

- українські,

- закордонні


Головними цілями розвитку фондового ринку є: підвищення капіталізації компаній і зростання курсової вартості їхніх акцій, широке поширення цінних паперів серед громадян і захист прав акціонерів, поліпшення інвестиційного клімату в країні або регіоні.

Банк здійснює професійну депозитарну діяльність в якості зберігача цінних паперів на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АА № 558198 від 10.12.2002 року. Всі працівники банку, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, належним чином сертифіковані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розвиток фондового ринку України засвідчує правильність та ефективність обраної банком політики, спрямованої на активізацію роботи на ринку цінних паперів та доводить перспективність цього бізнесу.

ІІ Аналіз діяльності ринку цінних паперів
следующая страница >>