asyan.org
добавить свой файл
1


УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

ДИМИТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


МІСЬКИЙ СЕМІНАР БІБЛІОТЕКАРІВ
Тема: «Від шкільної бібліотеки до

інформаційного центру.»


Термін проведення: 25.01.2013p.

М. Димитров

2013р.
УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

ДИМИТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


П Л А Н

проведення міського семінару завідувачів бібліотек шкіл міста
Тема. Від шкільної бібліотеки до інформаційного центру.


9.00 – 9.30 Реєстрація учасників семінару
09.30 – 10.20 Анкетування «Визначення рiвня освоення iнформацiйних технологiй бiблiотекарями. »

Презентація завідувача бібліотекою Достатньої О.Г. на тему: «Від шкільної бібліотеки до інформаційного центру.»
10.30 – 11.10 Бібліотечний урок: «Книга – міст у світ знань.»

(завідувач бібліотекою Достатня О.Г.) (2-а кл.)
11.20-11.45 Підсумки роботи

Від шкільної бібліотеки до інформаційного центру.

Сьогодні компютер увійшов у всі сфери людської діяльності, бібліотека – не виняток. З кожним днем все тяжче уявляти книгозбірню без електронної техніки та комп’ютерних технологій.

Наш основний користувач – школярі, а вони прагнуть розвивати свої творчі здібності, бажають прийти в бібліотеку і отримати те, що їх цікавить, а це можливо за впровадження мультимедійних технологій, розвитку мережевої взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет. Діти - та категорія, яка націлена на майбутнє. Вони охоче і з легкістю оволодівають новими технологіями.

Сучасна бібліотека повинна мати в своїх фондах не тільки книги і періодику. Комп’ютер в бібліотеці – медіатека, якісно нове забезпечення можливостей для самопідготовки, реалізації своїх професійних та дозвіллевих потреб . Користувач бібліотеки може самостійно здобувати інформацію, читаючи не лише книги, але й отримувати знання з Інтернету, СD-дисків, прослуховувати аудіозаписи, переглядати відеофільми, використовуватиу все це для написання рефератів, доповідей, творів, для підготовки уроків, МАНівських робіт, проектів тощо.

Без комп’ютерної техніки неможливо уявити сучасну бібліотеку, адже вона дозволяє збільшити кількість відвідувань, полегшити працю бібліотекаря. А найголовніше – комп’ютеризація бібліотек відкриває можливості для більш повного задоволення читацьких запитів, підвищує відсоток якісної підготовки домашніх завдань, зменшує витрати часу на пошук необхідної інформації, робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим.(проведення анкетування з бiблiотекарями)

Сьогодні я хочу вам продемонструвати свою презентацію на тему: «Від шкільної бібліотеки до інформаційного центру.»
Державна програма “Інформаційні та комунікаціні технології в освіті та науці” на 2006-2010 роки Державна цiльова программа «Сто вiдсоткiв»

^ Передбачити виконання комплексу завдань для забезпечення:

 • підвищення загальної інформаційної грамотності населення;

 • оснащення навчальних закладів сучасним комп'ютерним та телекомунікаційним обладнанням;

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес ;

 • розроблення, впровадження та легалізацію програмного забезпечення;

 • залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;

 • розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні системи навчання протягом усього життя;

 • забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів та розробників);

 • підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 • розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допомогою

 • каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT);

 • розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та наукових установ;

 • розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів.

^ Державна цільова програма «Сто відсотків.»

 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

 • створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 • створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань;

 • формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

 • ..................

Цілі:

 • здійснення діагностики і управління навчально-виховним процесом;

 • підвищення інтересу школярів до різних дисциплін;

 • допомога учням залучитися до світового інформаційного простору;

 • підвищення якості знань учнів;

 • впровадження інформаційних технологій в освітній процес;

 • координація навчальної, науково-методичної діяльності освітнього закладу;

 • забезпечення ефективного використання електронних засобів навчального призначення;

 • забезпечення автоматизації процесів контролю, корекції навчальної діяльності, тестування і діагностики тощо.


Завдання:

 1. Забезпечити можливість для успішної соціальної адаптації випускника школи до умов інформаційного суспільства.

 2. Навчити учнів і педагогів орієнтуватися в інформаційному просторі, активно використовувати сучасні інформаційні технології в навчально-виховному процесі і в повсякденній діяльності, сформувати інформаційну культуру.

 3. Сформувати особу, конкурентоздатну і успішну в інформаційному суспільстві.

 4. Створити умови для неперервної освіти педагогів та учнів.

 5. Створити умови для самореалізації і розвитку творчого потенціалу учнів.

 6. Сформувати в учнів систематизовані міжпредметні знання з метою освоєння інформаційної картини світу.

 7. Розвинути комунікативні здібності учнів і педагогів.

 8. Забезпечити в максимальному ступені автоматизацію управління навчальним процесом.

Технічна функція:

Завдання:

 • створення робочих місць, оснащених сучасним мультімедійним устаткуванням, як для учнів, так і для співробітників школи;

 • організація локальної мережі;

 • доступ до Інтернету з будь-якого комп'ютера;

 • створення системи технічного обслуговування, ремонту та модернізаціїкомп’ютерної та мультимедійної техніки.

Інформаційна функція:

Завдання:

 • Створення банку педагогічної інформації.

 • Формування банку програмно-методичних матеріалів.

 • Формування банку комп'ютерних програм.

 • Формування фонду бібліотеки і медіатеки.

 • Створення банку інформації про здоров'я учнів.


Електронна книга – це інформаційна інтерактивна система, яка забезпечує користувачам доступ до посторінкової організованої інформації.

Класифікація електронних книг

 • ^ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ (містять великий об'єм інформації з певної тематики);

 • ІНФОРМАЦІЙНІ (містять інформацію цілеспрямованого характеру);

 • ^ НАВЧАЛЬНІ (використовуються в навчанні);

ЩО ІСПИТУЮТЬ (містять три істотні компоненти: а) банк питань, завдань; б) модуль тестування і модуль відповідей; в) експертну систему для аналізу і оцінки відповідей студента, читача.

^ Характеристики електронного підручника

Одним з прикладів відповіді на підйом попиту на інформаційні ресурси є створення засобів навчання, орієнтованих на використання комп’ютерної техніки, інакше кажучи – електронних підручників.

Спосіб запису та зберігання інформації на електронних носіях дає змогу представляти набагато більші її об’єми, ніж це було можливим в попередніх носіях (друковані, фото, кіно, тощо). Наприклад, на компакт-диску можна розмістити до 350000 сторінок тексту (в декілька разів більше у вигляді архівів) або тисячі зображень.

 • На відміну від традиційних паперових носіїв інформації електронний підручник має ряд характерних властивостей. Серед них можна назвати:

 • великий об’єм навчальної інформації,

 • мультимедійні форми представлення,

 • інтерактивність,

 • гіперпосилання,

 • індивідуалізація навчального процесу.^ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК - програмно-методичний навчальний комплекс, що відповідає типовий навчальній програмі і забезпечує можливість учню самостійно або за допомогою викладача освоїти навчальний курс або його розділ. Даний продукт створюється з вбудованою структурою словниками, можливістю пошуку.

Електронні підручники

^ ЕЛЕКТРОННИЙ АТЛАС - програмно-методичний навчальний комплекс, що узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою якого є формування відповідних знань і набуття навичок роботи з картою.

Електронні атласи

^ НАВЧАЛЬНА ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ - закінчений програмний продукт, характерною рисою якого є використання сучасних концепцій проектування великих програмних систем, орієнтованих на підвищення ефективності автоматизованого проектування.

^ ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Термінали
Актуальність. На сьогодні актуальним завданням сучасної школи є створення єдиного шкільного інформаційного простору як комунікативного інформаційно-освітнього середовища, в якому циркулюють різноманітні і різновекторні потоки інформації, які є актуальними як з точки зору учасників навчально-виховного процесу, так і в аспекті їхньої взаємодії.

Інформаційно-бібліотечний медіа-центр є частиною єдиного шкільного інформаційного освітнього простору та інструментом, що здатен внести конструктивні зміни до шкільної освіти. Програма його діяльності спрямована на вдосконалення процесу викладання та навчання у школі. Місією інформаційно-бібліотечного медіа-центру є, стаючи системоутворюючим елементом сучасного навчального закладу як системи, здатної до самоналаштування, надавати рівні можливості в розвитку особистості через доступність інформаційних, освітніх та консультаційних послуг, наростання їх якості: «Через ефективну діяльність інформаційно-бібліотечного медіа-центру школи – до якісної освіти, від якісної освіти – до якості життя». Хто володіє інформацією, той володіє світом.