asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Лабораторна робота №3

з курсу «Основи менеджменту»
на тему: «Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством»

(варіант №2)

Лабораторна робота №3 «Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством»
Мета роботи: вивчення структури управління організацією і розроблення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством у сучасних умовах.

^ Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

1.Зміст роботи


  1. Вивчення особливостей функціонування підприємства заданого профілю на засадах завдання і наведених органіграм.

  2. Вивчення функцій структурних підрозділів підприємства заданого профілю.

  3. Вивчення чисельності та функцій посадових осіб підприємства.

  4. Розроблення заходів з вдосконалення організаційної структури управління підприємством в умовах заданих змін, обґрунтування розроблених заходів.

  5. Визначення функцій і чисельності посадових осіб підприємства після здійснення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством.

  6. Розробка нової організаційної структури управління підприємством.^ 2.Теоретична частина
Організування – вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління організацією[10,с.98].

Повноваження – це обмежене право використовувати ресурси підприємства (матеріальні, фінансові, трудові тощо) і спрямовувати зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань. Розрізняють лінійні та функціональні повноваження[10,с.98].

Делегування – це передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Розрізняють дві концепції процесу передачі повноважень:

  • Класична концепція, коли повноваження передаються від вищого до нижчого рівня;

  • Концепція обмежених повноважень, відповідно до цієї концепції підлеглий має можливість відхиляти вимогу керівника, при чому делегування повноважень не відбувається[9,с.46].

Кожна особа, яка на підприємстві має повноваження і несе відповідальність за дії які визначає це повноваження. Це і є взаємозв’язком між повноваженням і відповідальністю.

^ Організаційна структура управління – впорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки та механізм управління організацією. Організаційні структури управління можна класифікувати так: лінійні, функціональні, комбіновані. Комбіновані поділяються на лінійно-штабні, лінійно-функціональні, бюрократичні, які в свою чергу поділяються на раціональної бюрократії та дивізійні (продуктові, споживчі, територіальні), адаптивні (проектні, матричні, програмно-цільові, координаційні) та конгломератні[9,с.50].

Лінійна організаційна структура складається з взаємно підпорядкованих органів у вигляді ієрархічної драбинки, а функціональна базується на ієрархії органів управління, які забезпечують кожну функцію управління на всіх рівнях[10,с.105].

Для організацій із широкою номенклатурою продукції (послуг), в яких швидко змінюється контингент споживачів, а також для міжнародних організацій потрібно використовувати дивізійні організаційні структури управління, серед яких можна виділити продуктові, споживчі та територіальні[9.с.54].

^ Адаптивні організаційні структури управління здатні швидко пристосовуватись до змін в навколишньому середовищі. Виділяють основні чотири типи адаптивних організаційних структур управління: проектні, програмно-цільові, координаційні, матричні[10,с.119].

^ У лінійно-штабних організаційних структурах управління при лінійних керівниках створюються штаби(служби), які спеціалізуються на виконанні певних управлінських функцій, а лінійно-функціональні передбачають, що штабні(функціональні) служби отримують повноваження управління службами, нижчого рівня, які виконують спеціальні функції [10,с.106].

^ Конгломератні організаційні структури управління використовують на таких підприємствах, у яких в одній службі, наприклад, застосовується продуктова організаційна структура управління, у другій – лінійно-функціональна, в третій-матрична, тобто там, де існує суміш різних організаційних структур управління[10,с.111].

Органіграма – це схематичне відображення організаційної структури управління, усіх зв’язків, які існують між підрозділами, службами та органами управління. Розрізняють органіграми: фактичні (дійсні), раціональні (після ліквідації непотрібних зв’язків) та бажані (до яких слід прямувати) [9,с.57].

Вирізняють такі способи оцінювання та аналізу діючих організаційних структур управління: структуризація цілей та завдань, аналогія, структурні еволюційні порівняння, експертний спосіб організаційного моделювання [10,с.117].


^ 3.Практична частина
Фактична організаційна структура управління радіотехнічного заводу наведена на рис. 1.1


Загальні збори акціонерівПрийняті скорочення:
НДДКР - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

МТП - матеріально-технічне постачання

ПЕВ - планово-економічний відділ

НОП – наукова організація праці
^ Рис.1.1Фактична(дійсна) організаційна структура управління радіотехнічного заводу.
Таблиця 1

Чисельність та функції посадових осіб підприємства


Назви посадових осіб

Функції(види діяльності) працівників

Чисель-ність,

чол.

Відповідальність і повноваження

1

2

3

4

Президент

Загальне лінійне керівництво.


1

Відповідає перед власниками за результати роботи заводу, використа-ння майна та коштів заводу, ро-звиток та ефектив-ність діяльності, рівень використан-ня наявних ресур-сів, співпрацю з органами держав-ної влади.

Начальник канцелярії

Ведення документації, оброб-лення вхідної кореспонденції, розподіл її між виконавцями, контроль за термінами вико-ристання документів, відпра-влення вихідної документації.

1

Відповідає перед президентом за ве-дення та відправ-лення документа-ції.

Працівники канцелярії

Виконання доручень началь-ника канцелярії.

10

Відповідають перед начальни-ком канцелярії за виконання Дору-чень.

Начальник юридичного відділу

Юридичне обслуговування операцій заводу: укладання контрактів купівлі-продажу, захист інтересів заводу на різних рівнях.

1

Відповідає перед президентом за оформлення доку-ментів.

Працівники юридичного відділу

Оформлення документів для підписання.

3

Відповідають перед начальни-ком юридичного відділу за якісне оформлення до ку-ментів.

Начальник служби охорони

Забезпечення цілісності майна підприємства та особистої безпеки працівників, орга-нізація пропускного режиму на підприємстві.

1

Відповідає перед генеральним дире-ктором за безпеку працівників та цілісність майна підприємства.

Працівники служби охорони

Здійснюють свої обов’язки, щодо охорони майна, споруд, території підприємства та пра-цівників, забезпечують орга-нізацію пропускного режиму на підприємстві, контролюють і регулюють можливі конфлі-кти між працівниками.

7

Відповідають перед начальни-ком служби охоро-ни за виконання своїх обов’язків.

Віце-президент з виробництва

Виготовлення телевізорів, інформаційно - вимірювальної техніки та побутових електро-приладів.

1

Відповідає перед президентом за якісне виготовлен-ня техніки.

Начальник механічного цеху

Управління цехом та виготов-влення продукції.

1

Відповідає перед віце –президентом з виробництва за контроль у механічному цеху.

Працівники механічного цеху

Виконують доручення начальни-ка механічного цеху.

107

Відповідають перед начальни-ком механічного цеху за якісне ви-конання роботи.

Начальник складального цеху

Забезпечення складування това-рів.

1

Відповідає перед віце –президентом з виробництва за призначення функцій.

Працівники складаль-ного цеху

Забезпечують процес складуван-ня та збереження товарів.

60

Відповідають перед начальни-ком складального цеху за процес складування товарів.

Начальник інструмент-тального цеху

Забезпечування необхідними інструментами.

1

Відповідає перед віце-президентом за забезпечення іструментами.

Працівники інструмент-тального цеху

Виконання наказів начальника інструментально цеху.

63

Відповідають перед начальни-ком інструмента-льного цеху за якісне виконання роботи.

Начальник дільниці налагодження

Організація налагодження наявної техніки, обладнання та пристроїв.

1

Відповідає перед віце- президентом з виробництва за організацію налагодження техніки.

Працівники дільниці налагоджен-ня

Налагодження даної техніки тощо.

65

Відповідають перед начальни-ком дільниці нала-годження за швид-ке виконання даної роботи.

Начальник планово- виробничого відділу

Забезпечення ритмічності вироб-ничого процесу та рівномірного навантаження устаткування.

1

Відповідає перед віце-президентом з виробництва за забезпечення рівномірності та ритмічності.

Працівники планово-виробничого відділу

Забезпечення ритмічності виро-бничого процесу та рівномірного навантаження устаткування.

14

Відповідають перед начальни-ком відділу за забезпечення рівномірності та ритмічності.

Начальник відділу технічного контролю

Організація безпеки руху: контроль за роботою водіїв на лінії, інформаційна робота з питань техніки безпеки, періодична перевірка знання правил дорожнього руху водіями.

1

Відповідає перед віце- президентом з виробництва за організацію без-пеки руху.

Працівники відділу технічного контролю


Контролювання за роботою водіїв на лінії тощо.

34

Відповідають перед начальни-ком відділу технік-ного контролю за ефективне контролювання.

Начальник складського господарства

Забезпечення переміщення ванта-жів у межах підприємства, їх збереження та складування.

1

Відповідає перед віце- президентом за ефективну діяльність складського господарства.

Працівники складського господарства

Здійснюють переміщення ванта-жів у межах підприємства.

30

Відповідають перед начальни-ком складського господарства за переміщення вантажів у межах підприємства.

Віце – президент з технічних питань

Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю тех-нологічних процесів та розробки нових технологій.

1

Відповідає перед президентом за технологічне обслуговування виробництва.

Головний інженер

Забезпечення необхідних параметрів та технічних хара-ктеристик готової продукції, контроль якості, дослідження на-дійності та роботи на відмову.

1

Відповідає перед віце- президентом за забезпечення необхідних факторів.

Працівники відділу головного інженера

Технічна характеристика готової продукції.

25

Відповідають перед головним ін-женером за технічну характер-ристику готової продукції.

Начальник відділу головного технолога

Забезпечення технологічного обслуговування виробництва, організація робіт з контролю технологічних процесів та розробки нових технологій.

1

Відповідає перед віце- президентом з технічних питань за організацію розробки нових технологій

Працівники відділу головного технолога

Контролюють всі технологічні процеси

25

Відповідають перед начальни-ком відділу голо-вного технолога за контроль всіх технологічних процесів.

Начальник відділу головного енергетика

Забезпечення робіт з технічного огляду та поточного ремонту енергетичного устаткування та силових установок, організація заходів з охорони праці та техніки безпеки.

1

Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за технічний огляд та ремонт енерге-тичного устатку-вання.

Працівники відділу головного енергетика

Усунення несправностей енергетичного устаткування та силових установок, їх технічний огляд.

15

Відповідають перед начальни-ком відділу голов-ного енергетика за справність енерге-тичного устатку-вання.

Начальник ремонтної дільниці

Виробничо-технічне обслугову-вання устаткування: організація технічного огляду і ремонту верстатів, вузлів, агрегатів.

1

Відповідає перед головним інже-нером за огляд і ремонт верстатів, агрегатів, вузлів.

Працівники ремонтної дільниці

Здійснюють технічне обслу-говування та ремонт наявної техніки, обладнання та пристроїв.

50

Відповідають перед начальни-ком ремонтної дільниці за якісне обслуговування та ремонт.

Начальник транспортної служби

Забезпечення переміщення ванта-жів у межах підприємства та за його межами.

1

Відповідає перед віце-президентом з технічних питань за організацію пе-реміщення вантажів.

Віце-президент з економічних питань

Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.

1

Відповідає перед президентом за виконання своїх прямих обов’язків.

Працівники транспортної служби

Здійснюють доставку товарів до споживачів.

16

Відповідають перед начальни-ком транспортної служби за вчасно доставлений і непошкоджений товар.

Начальник

планово-економічного відділу

Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства.

1

Відповідає перед віце-президентом з економічних пи-тань за господ-дарську діяльність підприємства.

Працівники планово-економічного відділу

Аналізують роботу підприємства і при виявленні недоліків роз-робляють план їх виправлення, подають його на узгодження начальника планово-економіч-ного відділу.

12

Відповідають перед начальни-ком планово-еко-номічного відділу за ефек-тивне виконання своєї роботи.

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

Організація матеріально-техніч-ного постачання: підготовка заявок на матеріали та комоле-ктуючі, обладнання і запасні частини, одержання матеріальних цінностей та організація їх збе-рігання і видачі складання звітів з матеріально-технічного постачан-ня.1

Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за одер-жання, зберігання і видачу матеріа-льних цінностей.

Працівники

відділу матеріально-технічного постачання

Оформлення та підготовка заявок на

матеріали та комплектуючі.

10

Відповідають пе-ред начальником відділу матеріально-техні-чного постачання за функції, які стосуються матеріальних цінностей.

Начальник відділу збуту

Організація збуту продукції підприємства, формування мережі дистриб’юторів, укладання та супровід контрактів купівлі-продажу.

1

Відповідає перед віце-президентом з економічних питань за збут продукції.

Працівники відділу збуту

Дбають про товар який потрібно збути у визначені терміни.

12

Відповідають перед начальником відділу збуту за вчасну реалізацію товару.

Начальник відділу маркетингу і реклами

Вивчення кон`юктури ринку, відстеження дій конкурента, здійснення маркетингових та рекламних заходів.

1

Відповідають перед віце-президентом з економічних питань за виконання своїх безпосередніх обов’язків.

Працівники відділу маркетингу та реклами

Розробляють рекламну кампанію, вивчають потреби споживачів, здійснюють роз-робку реклами, оформлення вивісок магазинів, стендів тощо.

13

Відповідають перед начальни-ком відділу мар-кетингу і реклами за якісне виконан-ня своїх функцій.

Віце-президент з НДДКР

Організація наукових дослід-жень за напрямками вдоско-налення напівпровідникових технологій та метрології, виконання дослідних робіт, виготовлення зразків, пате-нтний пошук і ліцензійний захист розроблених прист-роїв та технологій.

1

Відповідає перед президентом за дані доручення.

Начальник патентно-ліцензійного відділу

Організування патентного пошуку і ліцензійного захисту розроблених пристроїв та технологій.

1

Відповідає перед віце-президентом з НДДКР за наведені функції.

Працівники патентно-ліцензійного відділу

Виконують дослідні роботи, патентний пошук і ліцен-зійний захист розроблених пристроїв та технологій.

7

Відповідають перед начальни-ком патентно-ліце-нзійного відділу за патентний пошук та ліцензійний за-хист.

Начальник лабораторії напівпровідників

Організація наукових дослі-джень за напрямком вдоско-налення напівпровідникових технологій.

1

Відповідає перед віце-президентом з НДДКР завчасне виготовлення продукту.

Працівники лабораторії напівпровідників

Вчасне виготовлення про-дукту.

16

Відповідають перед начальни-ком лабораторії напівпровідників за якісне виготов-влення продукту.

Начальник метрологічної

лабораторії

Організація наукових досліджень за напрямком метрології, виконання

дослідних робіт, виготов-влення зразків тощо.

1

Відповідає перед віце -президентом з

НДДКР за орга-нізацію наукових досліджень.

Працівники метрологічної лабораторії

Виконання дослідних робіт, виготовлення зразків.

20

Відповідають перед начальни-ком метрологічної лабораторії за виконання своїх прямих обов’язків.

Віце-президент з кадрових питань

Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підви-щення кваліфікації робіт-ників і службовців, офо-рмлення звільнених.

1

Відповідає перед пре-зидентом за прийом на роботу і звільнення працівників.

Начальник відділу кадрів

Підбір робітників на роботу, а також звільнення.

1

Відповідає перед віце-президентом з кадрових питань за підбір працівників.

Працівники відділу кадрів

Оформлення наказів про звільнення та прийняття на роботу працівників.

7

Відповідають перед начальни-ком відділу кадрів за виконання своїх прямих обов’язків.

Начальник відділу підвищення кваліфікації та перепідготовки

Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, під-вищення кваліфікації робіт-ників та службовців, офо-рмлення звільнених.

1

Відповідає перед віце-президентом з кадрових питань за підбір каліфіко-ваних працівників.

Головний бухгалтер

Бухгалтерський облік і фінансова діяльність, веден-ня обліку матеріальних цін-ностей, організація виплати зарплати, складання звітів та балансів, взаємовідносини з бюджетом.

1

Відповідає перед президентом за ви-конання своїх функцій на даному підприємстві.

Бухгалтерія

Веде планування і оформлення бюджету під-приємства та контролю за його дотриманням, ведення бухгалтерського і статисти-чного обліку, формують податкову і статистичну звітність.

7

Відповідає перед головним бух-галтером за свою якісно і своєчасно виконану роботу.

Начальник відділу НОП і зарплати

Наукова організація праці та зарплати: вивчення і впро-вадження високо продукти-вних методів праці і вико-ристання фонду зарплати, вибір і визначення ефекти-вності форм оплати праці.

1

Відповідає перед головним бух гал-тером за якісне виконання своїх функцій.

Працівники відділу НОП і зарплати

Видача зарплати тощо.

10

Відповідають перед начальни-ком відділу НОП і зарплати за вчасну видачу зарплати.Таблиця 2следующая страница >>