asyan.org
добавить свой файл
1
Ukraine1

Last edited: November 2005
Summary and Analysis
Ukraine ratified the Convention on the Rights of the Child on February 27, 1991. International treaties that have been passed by the Verkhovna Rada of Ukraine are part of the national legislation of the Ukraine.2 Therefore, the Convention forms part of the Ukrainian law. In fact, if the Ukrainian Law on the Protection of Children conflicts with the Convention, the international law will apply.3
Ukraine inherited its child protection system from the U.S.S.R. Many reforms have been passed since 1991, and the child protection law in Ukraine is now based on the Constitution of Ukraine and on the Convention on the Rights of the Child.4 The rights of children articulated in article 12 of the Convention on the Rights of the Child have been fully codified in the Family Code of Ukraine and in the Law on the Protection of Children.
A child who has been subject to abuse or neglect in Ukraine has the right to apply for protection from child protection services or other local government authorities.5 The Guardian and Care departments of each local District Education Department are the child protection agencies of Ukraine. A child who is 14 years old can apply directly to the court to protect her interests.6 A Ukrainian child has the right to be heard by state officials on any matter relating to the child.7 A child capable of expressing her views must be heard by the court in any proceeding relating to the child’s care, place of residence or termination or restoration of parental authority.8 The court in an abuse and neglect proceeding will rule in the best interest of the child even if the decision contradicts the child’s wishes.9
In Ukraine, a petition to remove a child from her parents because of abuse or neglect is accompanied by a written statement from the Guardianship and Care department of the local District Education Department.10 A judge decides whether to remove an abused or neglected child from her family. The court is statutorily required to consult the child on her wishes during the proceedings.11 The child’s wishes may also be represented by a third party such as a representative of the Guardian and Care department. The court then decides based on the child’s best interests. The child is required to be represented during the removal proceedings.12 The court’s decision to remove a child from her parents terminates all of the parents’ rights and responsibilities with regard to the child except their material support.
All Ukrainian children are guaranteed equal access to free legal assistance by the state.13 The child’s representative during abuse and neglect proceedings is not required to have any specific training or experience related to representing children.14 Additionally, there are no judges with specialized training to exclusively decide child protection cases.15 UNICEF Ukraine is leading a reform movement in Ukraine to introduce a system where children are represented by trained special advocates in abuse and neglect proceedings. The proposed law will also require judges in removal proceedings to be more specialized. This law is backed by several government ministries and has been endorsed by the Ukrainian Supreme Court.16

Sources of Law (In Order of Authority)
Original Text
International Agreements

Convention on the Rights of the Child, ratified February 27, 1991

Article 12

1. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

2. 3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства.17
Statutes
Сімейний кодекс України18
Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання

2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.

3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.
Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя

1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї.

2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном.

3. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.
Про охорону дитинства19

Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання

Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України ('254к/96-вр'), Конвенції ООН про права дитини ('995_021'), міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і складається з цього Закону, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства

У порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної допомоги, необхідної для забезпечення захисту їх прав.
Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства

встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди.
Стаття 14. Розлучення дитини з сім'єю

1. Діти та батьки не повинні розлучатися всупереч їх волі, за винятком випадків, коли таке розлучення необхідне в інтересах дитини і цього вимагає рішення суду, що набрало законної сили.

2. Під час вчинення дій, пов'язаних з розлученням дитини з одним або обома батьками, а також інших дій, що стосуються дитини, в порядку, встановленому законом, судом заслуховується думка та побажання дитини.
Стаття 37. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про охорону дитинства, застосовуються правила міжнародного договору.
Translation

International Agreements

Convention on the Rights of the Child, ratified February 27, 1991

Article 12

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

Statutes20

Family Code of Ukraine21

Art. 152. Rights of the Child for Due Parental Care.

2. The child has the right to oppose the neglect by the parents of their duties in relation to the child.

3. A child has the right to apply for protection of his/her rights and interests to the child care institution, other state bodies, local government authorities and public institutions.

4. A child has the right to apply for protection of his/her rights directly to the court upon reaching 14 years old.
Art. 155 Fulfillment of Rights and Duties of the Parents.

1. Rights and duties of the parents shall be based on a respect to the child’s rights and human dignity.

2. Rights of the parents shall not violate the child`s interests.
Art.171 The Right of a Child to be Heard in the Matters relating to his/her Life.

1. A Child has the right to be heard by the parents, other family members or state officials in the matters relating to the child personally and the family.

2. A Child capable of expressing his/her views shall be heard in any dispute between his/her parents or other persons in relation to the child’s care, place of residence, including the dispute relating to the termination of parental authority, restoration of parental authority and administration of the child’s property.

3. The Court has the right to render a decision that is contradictory to the child’s view if interests of the child require so.
Law on the Protection of Children22
Article 2. Child protection law and its application

Child protection law is based on the Constitution of Ukraine ('254к/96-вр'), UNO Convention on the Rights of the Child ('995_021'), international agreements, duly approved by the Verkhovna Rada of Ukraine. Child protection law system includes the present law as well as other legal acts applicable to social relations in this sphere.
Article 3. Fundamental Principles of Child Protection

All children are guaranteed by the state an equal access to the free legal assistance to protect their rights in accordance with applicable laws and procedures.
Article 4. Child Protection Care System

Legal entities and individuals (officials and citizens) shall be held responsible for the violation and infringement of rights and legitimate interests of the child.
Article 14. Separation of the Child from the Family

1. The child shall not be separated from his or her parents against their will, except when such separation is necessary for the best interests of the child subject to the court decision duly in force.

2. In any proceedings related to the separation of the child from one or both of his or her parents or any other actions concerning the child, the child shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make his or her views known in accordance with applicable laws and procedures.
Article 37. International Agreements

If the international agreement of Ukraine, which was duly approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, sets the rules other than those envisaged in the Law of Ukraine on Protection of the Child, the rules of international agreement shall apply.
Local Contact Information
Каждому ребенку

01011 г. Киев, ул. Ластовского, 3, оф. 2
Тел. +38 044 537-22-94
Факс +38 044 285-75-82
E-mail: info@everychild.kiev.ua
Additional Resources and Links
Official Webpage of the Verkhovna Rada (Ukrainian Legislature): http://www.rada.gov.ua/
Yaroslav the Wise Institute of Legal Information - database of Ukrainian laws and proposed legislation: http://www.welcometo.kiev.ua/ili/ili.home
Every Child Ukraine: http://www.everychild.org.ua/en/
Child Abuse and Neglect in Eastern Europe: http://www.canee.net/index/
Foundation of Youth Culture and Education: www.fyce.org
UNICEF Ukraine: http://www.unicef.org/infobycountry/ukraine.html


1Endnotes

 This page is also available as a .pdf Document, and Word Document.

2 Constitution of Ukraine, Article 9. See also the International Treaties of Ukraine Act (December 22, 1991).

3 Law on the Protection of Children, Art. 37.

4 Law on the Protection of Children, Art. 2.

5 Family Code of Ukraine, Art. 152.3.

6 Family Code of Ukraine, Art. 152.4.

7 Family Code of Ukraine, Art. 171.1.

8 Family Code of Ukraine, Art. 171.2.

9 Family Code of Ukraine, Art. 171.3. See also Law on the Protection of Children, Art. 13.2.

10 UNICEF Ukraine, Causes of Institutionalization of Young People Leaving Public Care and Their Future Prospects 17 (2001) [hereinafter Causes of Institutionalization] available here, and also as .pdf Document, and also as Word Document.

11 Family Code of Ukraine, Art. 171.2.

12 Law on the Protection of Children, Art. 3

13 Law on the Protection of Children, Art. 3.

14 Telephone Interview with Dmytro Konyk, Communications Officer, UNICEF Ukraine, in Kiev, Ukraine (Nov. 5, 2005).

15 UNICEF Ukraine, Causes of Institutionalization 17 (2001)

16 Telephone Interview with Jeremy Hartley, Representative, UNICEF Ukraine, in Kiev, Ukraine (Nov. 8, 2005).

17 This Ukrainian translation of Article 12 is not official.

18 Сімейний кодекс України, від 10.01.2002 № 2947-III (витяг) [Law on Protection of the Child] available here, and also as .pdf Document, and also as Word Document.

19 Про охорону дитинства [Family Code of Ukraine] available here, and also as .pdf Document, and also as Word Document.

20 The English translations of the following statutes are not official.

21 Family Code of Ukraine, Art. 152, 155, 171.

22 Law on the Protection of Children, No. 2947-111, January 10, 2002.