asyan.org
добавить свой файл
1

  1. 6, Задано вибірку , яка характеризує місячний прибуток підприємців (тис.грн.) Скласти інтервальний ряд та статистичний розподіл вибірки , побудувати полігон частот. Скласти інтервальний стат розподіл вибірки , розбивши проміжок (х мін , х макс ) на 4-6 рівних проміжків , та побудувати гістограму частот. Обчислити вибіркові хар-тики : вибіркове середнє , вибіркову дисперсію , вибіркове середнє квадратичне відхилення , моду та медіану , якщо : 6,10,12,11,11,14,6,8,12,10,14,8,9,11,7,7,12,10,13,6.

  2. 7, Використувуючи критерій Пірсона , при рівні значущості а=0,05 Перевірти , чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності Х , за даними вибірки: х1 : 1-3-5-7-9-11-13-15-17 m1 : 2-4-7-13-18-12-6-5-3 .