asyan.org
добавить свой файл
1Тема 4. Формування й розподіл прибутку

Тема 4. ФОРМУВАННЯ Й РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

ЗМІСТ

1. Формування фінансових результатів діяльності підприємства.

2. Методи розрахунку прибутку й рентабельності.

3. Управління формуванням прибутку від операційної діяльності.

4. Розподіл і використання прибутку.

5. Механізм формування прибутку від експортної діяльності.
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ, ФІНАНСОВОЇ, ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК, ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
1. ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансові результати діяльності підприємства характеризують успіх або невдачу у його роботі на ринку і визначаються системою показників прибутку й рентабельності.

Прибуток як один з показників досягнення цілей роботи підприємства:

 1. є основним елементом формування грошових ресурсів підприємства,

 2. джерелом самофінансування, стимулювання соціально-економічного розвитку виробництва і матеріального заохочення персоналу;

 3. забезпечує виконання податкових зобов’язань перед державою.

Відповідно до Закону про оподаткування прибутку підприємств1 [ ] валовий прибуток за всіма видами діяльності визначається на основі чистих грошових потоків, як різниця доходів мінус видатки мінус амортизаційні відрахування (1):
2 , (1)
де Пвалприбуток до оподаткування (валовий прибуток);

Вчистлчисті доходи, тобто надходження коштів без ПДВ і АЗ;

Р – видатки, відтік грошей (повна собівартість за винятком амортизаційних відрахувань;

Амамортизаційні відрахування, які не є грошовим потоком, але входять до собівартості продукції.

Визначення прибутку3 здійснюється на основі скорегованого валового доходу. До складу скорегованого валового доходу не включаються:

 • сума податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного збору (АЗ);

 • сума коштів або вартість майна, отриманих за рішенням суду як компенсація видатків або збитків;

 • сума коштів або вартість майна, які надходять у формі прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

 • сума отриманого платником податку емісійного доходу

 • кошти або майно, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги тощо.

Істотне значення для визначення суми оподаткованого доходу має визначення валових видатків підприємства. Валові видатки збільшуються в тім податковому періоді, у якому відбулася перше з подій:

а) списання коштів з банківського рахунку на оплату придбаних товарів/ послуг (попередня оплата);

б) оприбуткування товарів або фактичне одержання результатів виконаних робіт (послуг).

До складу валових видатків включають видатки на капітальний і поточний ремонт, суму податків, які відносяться на собівартість продукції (сума зборів на обов'язкове державне пенсійне й соціальне страхування, податок на землю, митні збори й мита, місцеві податки й збори).

Відповідно до Закону, дозволено включати до складу валових видатків добровільні страхові платежі на користь найманих робітників, але не більше 15% від їхньої заробітної плати.

До складу валових видатків дозволено включати видатки на гарантійний ремонт, на рекламні заходи, на утримання фондів природоохоронного призначення.

Не дозволяється включати до складу валових видатків суму збитків, пов'язаних із продажем або обміном товарів за цінами, нижче звичайних. Звичайної вважається ціна товару, що визначається сторонами договору й відповідає рівню справедливих ринкових цін.

Схема формування прибутку підприємства за видами діяльності представлена на рис. 1.

Як видно з рис. 1, спочатку визначається чистий дохід від реалізації продукції.

Для розрахунку чистого доходу з валового доходу від реалізації продукції треба відняти податок на додану вартість і акцизний збір:
– Зінші, (2)
де 1/6 – це ставка ПДВ, що визначена по відношенню до валового доходу з ПДВ і АЗ;

Зінші.– інші відрахування з виручки, а саме: надані знижки, повернення товарів тощо.

Далі валовий операційний прибуток (збиток) від реалізації продукції (Пвал) визначається як різниця між чистим операційним доходом мінус виробнича собівартість реалізованої продукції:
Пвал. вал. – С, (3)
де С – виробнича собівартість реалізованої продукції.

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

1) прямих матеріальних витрат;

 1. прямих витрат на оплату праці;

 2. інших прямих витрат;

 3. виробничих накладних витрат [26, с. 121].

Із рис. 1 видно, що прибуток (збиток) від операційної діяльності утворюється як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку) від реалізації продукції (код рядка 050 ф. 2), інших операційних доходів за мінусом адміністративних і збутових витрат та інших операційних витрат. До одержаного результату додаються інші можливі операційні доходи, наприклад, надходження грошей від оренди активів, доходи від операційних курсових різниць тощо. Таким чином, механізм формування операційного прибутку охоплює комплекс надходжень і відрахувань грошових коштів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг).

Механізм формування прибутку від звичайної діяльності до оподаткування містить в собі, крім операційного прибутку, доходи і видатки від фінансових та інвестиційних операцій.


Рис. 1 – Порядок формування чистого прибутку (збитку) згідно з П(С)БО.3

ФРдо_оп. = ФРопер. + Дк+ Іф,д, + Ід – Фв – Вк – Ів,, (4)
де ФРопер. фінансовий результат від операційної діяльності;

Дк доходи від участі в капіталі;

Іф,д – інші фінансові доходи, тобто доходи за депозитними сертифікатами, дивіденди одержані, відсотки одержані, інші доходи від фінансових операцій;

Ід – інші доходи, тобто доходи, одержані від фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності;

Фв – фінансові витрати на виплату відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу;

Ів – інші витрати, до складу яких входять втрати від не операційних курсових різниць, від уцінки необоротних активів, собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності.

Таким чином, прибуток (збитки) від звичайної діяльності до оподаткування формується як сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів і витрат.

Чистий прибуток (фінансовий результат) від звичайної діяльності дорівнює різниці між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Після цього з одержаного фінансового результату віднімаються надзвичайні збитки (доходи).

Надзвичайні доходи (збитки) формуються в залежності від надходження страхових відшкодувань і покриття втрат з інших джерел (викликаних стихійним лихом, пожежами, техногенними аваріями).

2. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ Й РЕНТАБЕЛЬНОСТІ


Розрахунок прибутку й рентабельності використовується для складання поточних і перспективних фінансових планів.

Методи визначення суми валового прибутку від реалізації мають свої особливості залежно від напрямку діяльності (виробництво, торгівля, сфера послуг) і широти номенклатури продукції.

У виробництві можуть бути використані три методи розрахунку прибутку від реалізації: 1) прямий; 2) на основі показника витрат на гривню продукції і 3) розрахунково-аналітичний метод.

Метод прямого розрахунку. Він полягає у визначенні прибутку як суми добутків одиничного прибутку за кожним видом продукції на кількість реалізованої продукції:
, (5)

де Р – сума прибутку;

cj собівартість одиниці продукції.

Цей метод використовують підприємства, що мають порівняно невелику номенклатуру продукції, бо він є досить трудомістким.

Розрахунок прибутку на основі показника витрат на одну гривню продукції. Це укрупнений метод, що використовують малі й середні підприємства, а також у випадку великої номенклатури й невизначеності структури попиту на продукцію (послуги). Метод передбачає використання даних про витрати на гривню продукції за попередній період і очікувану зміну цих витрат у плановому періоді:
Р = Вплан [Вплан (ЗотчΔЗ)], (6)
де Вплан – обсяг реалізації продукції в плановому періоді в цінах виробника;

Зотч – витрати на гривню продукції звітного року (визначаються розподілом собівартості продукції на обсяг реалізації);

ΔЗ   зниження витрат на гривню реалізованої продукції в плановому періоді;

[Вплан (ЗотчΔЗ)]повна собівартість реалізованої продукції.
Приклад. Видатки на гривню продукції, що була реалізована у звітному періоді, Зотч = 82 коп. Планується зниження цих витрат на 2 коп. Плановий обсяг реалізації в цінах виробника становить 800 тис. грн. Визначити плановий прибуток від реалізації продукції.

Розв’язання: Р=800–800(0,82– 0,02)=160 тис. грн.Розрахунково-аналітичний метод. Розрахунок прибутку по цьому методі здійснюється окремо по порівнянній і непорівнянній продукції. Порівнянна - це продукція, що провадилася на підприємстві в попередньому періоді. Розрахунок прибутку по порівняній продукції здійснюється з урахуванням зниження собівартості за основними техніко-економічних факторами:

 • підвищення технічного рівня виробництва;

 • вдосконалення організації виробництва й праці;

 • зміна обсягів і структури випуску продукції.

Прибуток від реалізації непорівнянної продукції, що не вироблялась на підприємстві в поточному році, може бути розрахована прямим методом, якщо для цього є вихідні дані. Коли такі дані відсутні, можуть бути використані дані про середню рентабельність реалізованої продукції в цілому по підприємству

Приклад. Планова собівартість не порівняної продукції дорівнює 40 тис. грн. Середня рентабельність реалізованої продукції поточного року становила 25%. Знайти плановий прибуток від реалізації не порівняної (нової для підприємства) продукції.

Розв’язання. Р=40  25 %/ 100 = 10 тис. грн.
Незважаючи на те, що абсолютна сума прибутку є дуже важливим показником, але цей показник не відображає ефективності використання всіх ресурсів підприємства.

Рентабельність визначається як відношення прибутку до ресурсів на його одержання. Залежно від поставлених завдань використовуються ті або інші показники рентабельності. Основні показники рентабельності можна об'єднати в наступні три основні групи:

1) показники рентабельності основних видів продукції;

2) показники рентабельності інвестицій (активів);

3) показники рентабельності стосовно чистих грошових потоків.

Найбільше часто використовуються показники рентабельності продажів, рентабельності стосовно собівартості, рентабельності власного капіталу й рентабельності активів. Залежно від значення показників прибутку й витрат може бути використаний і цілий ряд інших показників4 рентабельності.

3. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від наступних факторів: 1) обсягу виробництва товарної продукції, 2) зміни залишків готової продукції на складі, 3) відпускних цін 4) собівартості продукції.

Необхідно звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва й реалізації продукції впливає не тільки на загальний розмір виручки, але й на її собівартість через наявність умовно постійних видатків.

Необхідно звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва й реалізації продукції впливає не тільки на загальний розмір виручки, але й на її собівартість через наявність умовно постійних витрат.

У зв’язку з цим визначаються наступні основні напрямки вдосконалення управління прибутком від операційної діяльності.

1. Аналіз стану і динаміки операційного прибутку за основними товарними групами, виявлення позитивних і негативних чинників, що здійснюють вплив на його формування.

2. Аналіз можливостей збільшення виробництва і реалізації рентабельної продукції, підвищення її якості і конкурентоздатності.

3. Встановлення відповідної політики цін, що забезпечує зростання попиту на продукцію підприємства.

4. Перегляд асортименту продукції для забезпечення росту прибутку.

5. Розробка заходів щодо зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Фінансовий менеджмент рекомендує способи управління процесом формування прибутком, які враховують нестабільність ринкової ситуації. Одним з них є операційний аналіз (тема 5).

4. РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ


Отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу:

 • на першому етапі – платежі у бюджет податку на прибуток;

 • на другому етапі відбувається розподіл і використання чистого прибутку.

Чистий прибуток, отриманий після сплати податків, залишається в розпорядженні підприємства. Його розподіл і використання здійснюється відповідно до уставу підприємства. На величину чистого прибутку в розпорядженні підприємства впливає облікова політика (наприклад, спосіб списання витрат на малоцінні й швидкозношувані предмети, порядок нарахування зношування основних фондів і нематеріальних активів, методи оцінки виробничих запасів, способи списання витрат по капітальному ремонту).Рис. 2 – Схема розподілу й використання прибутку


Рис. 3 – Планування нерозподіленого прибутку

4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ВІД ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Прибуток від експортної діяльності залежить не тільки від суми реалізації й витрат, з нею зв'язаних, але й від курсу гривні стосовно закордонних валют.

Кількісно прибуток від експортної діяльності розраховується за наступною формулою:
, (7)
де pэ експортна ціна одиниці продукції в іноземній валюті;

cэ собівартість виробництва одиниці продукції в грн.;

kэ   курс гривні стосовно іноземної валюти;

Sэ   витрати з експорту.

Як видно з формули (5), зниження курсу гривні стимулює експортера, однак воно не має бути самоціллю. Цей процес гнітить імпорт. Разом з тим девальвація гривні підвищує попит на вітчизняну продукцію. Отже, держава має впливати на курс гривні таким чином, щоб розвивалося вітчизняне виробництво і не падав інтерес підприємств до експорту.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


  1. Охарактеризуйте сутність та склад прибутку підприємства за видами його діяльності.

  2. Назвіть методи розрахунку прибутку від реалізації продукції.

  3. Як формується прибуток від звичайної діяльності?

  4. Охарактеризуйте чотири основних фактори, від яких залежить прибуток від реалізації продукції.

  5. Дайте визначення і охарактеризуйте економічну сутність рентабельності.

  6. Назвіть методи розрахунку системи показників рентабельності.

  7. Охарактеризуйте схему розподілу і використання прибутку.

  8. Розкрийте сутність та порядок обчислення загального чистого прибутку підприємства за ПСБО.

  9. Дайте визначення нерозподіленого прибутку та охарактеризуйте його використання.

ТЕСТИ


1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції визначається як:

а) валова продукція за мінусом матеріальних витрат на її виробництво;

б) валовий дохід за мінусом ПДВ і АЗ та інших відрахувань від валового доходу;

в) валова продукція за мінусом затрат на оплату праці з відрахуваннями.

2. Виручка від реалізації становить 15 200 тис. грн.; собівартість реалізованої продукції дорівнює 11 450 тис. грн. За цих умов сума сплаченого ПДВ дорівнює:

а) 3800 тис. грн.; б) 750 тис. грн.; в) 2533 тис. грн.; г) 937 тис. грн.

3. Чистий прибуток від звичайної діяльності дорівнює:

а) прибутку від операційної і фінансової діяльності;

б) сумі прибутку від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;

в) сумі прибутку від операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності.

4. Прибуток від реалізації продукції підприємства визначається як:

а) доходи мінус поточні витрати на одержання цих доходів мінус амортизація;

б) різниця між доходами й витратами;

в) різниця між доходами за всіма видами діяльності, повною собівартістю реалізованої продукції й відсотками за довгостроковий кредит.

5. На основі нижчеподаної інформації визначити величину прибутку до оподатковування: капітальні інвестиції 50 000 грн.; чистий доход (виручка) від реалізації продукції 12 214 грн. оренда 562 грн.; амортизація 872 грн.;витрати на матеріали і комплектуючі вироби –2 251 грн., заробітна плата 2 000 грн.; погашення кредиторської заборгованості 4 251 грн.; додатково придбані основні фонди 50 000 грн.:

а) 4 493,3 грн.; б) (–93 471) грн.; в) 6 529 грн.; г) (–43 471) грн.

6. Плановий обсяг товарної продукції без ПДВ 40 тис. грн. Витрати на одну гривню товарної продукції 0,82. У плановому році передбачено зниження витрат на одну гривню продукції на 0,02 грн. За цих умов плановий чистий прибуток дорівнює:

а) 32, 0 тис. грн.; б) 8 тис. грн.; в) 24 тис. грн.; г) 32,8 тис. грн.

7. Підприємство поставило 500 тонн металу за ціною 156 € за тонну. Витрати підприємство з виробництва й реалізації цієї продукції склали 600 грн. /т. Витрати на експорт партії металу дорівнюють 5 тис. €. Який прибуток одержить експортер, якщо курс гривні до євро складе 7,5:

а) 211 600 €; б) 46 750 €; в) 33 000 €; г) 38 000 €.

8. Підприємство поставило 500 тонн металу за ціною 156 € за тонну. Витрати підприємство з виробництва й реалізації цієї продукції склали 600 грн. /т. Витрати на експорт партії металу рівні 5 тис. €. Який прибуток одержить експортер, якщо курс гривні до євро складе 8,0:

а) 280 000 €; б) 35 500 €; в) 33 000 €;

г) 23 000 €.


1 Дивись Закон про оподаткування прибутку підприємств.

2


3


4 Більш детально про систему показників рентабельності можна дізнатися з навчального посібника Гриньової В.М. і Коюди О.В. Фінанси підприємств   Харків, Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2004.   с. 110 – 111.