asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання кредитуСутність кредиту, процес кредитування. Принципи банківського кредитування. Чинники, які впливають на особливості кредитного процесу. Складові механізму кредитування.

Умови кредитування. Форми забезпечення повернення банківських кредитів. Методи залучення потенційних позичальників.

Нормативно-правове забезпечення кредитування.

Кредитний потенціал і кредитні ресурси комерційних банків. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банків.

Способи надання банківського кредиту, їх вплив на ефективність кредитної операції. Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів.

Ціна кредиту. Критерії верхньої межі процентних ставок. Критерії нижньої межі процента за кредит. Чинники, що впливають на рівень процентної ставки за кредит. Базова процентна ставка. Базова ціна кредиту.

Розрахунок та аналіз банківської маржі. Загальна банківська маржа. Маржа, скорегована на ризик. Мінімальна доходна маржа. Достатня процентна маржа. Чиста процентна маржа. Процентна маржа кредитного портфеля. Розрахунок рівня кредитного процента. Спред. Процентний дохід за кредитними операціями. Методи кредитного ціноутворення.

Прибуток комерційного банку за кредитними операціями. Оцінка доцільності кредитування. Оцінка можливості повернення кредиту за рахунок коштів, які генерує позичальник у процесі своєї діяльності.

Тема 2. Процес банківського кредитуванняЕтапи процесу банківського кредитування. Розподіл функцій у кредитному процесі. Попередня ознайомча зустріч і бесіда з клієнтом, ознайомлення з керівником підприємства і документацією на кредит.

Аналіз кредитної заявки, оцінка кредитоспроможності позичальника і кредитного ризику, відвідування позичальника, ознайомлення з кредитним досьє клієнта, отримання інформації про клієнта зовні, аналіз звітності, структурування кредиту, підготовка до укладання кредитної угоди, підготовка висновку на кредитування, підготовка розпорядження кредитного відділу банку операційному про надання кредиту, документальне оформлення видачі та погашення кредиту.

Кредитний комітет і Кредитна комісія банку, їх функції.
Тема 3. Оцінювання кредитоспроможності позичальника - юридичної особи. Структурування кредиту, прийняття кредитних рішень
Методи оцінювання кредитоспроможності позичальника.

Етапи аналізу фінансового стану позичальника. Аналіз фінансової звітності. Визначення й оцінка ліквідності балансу позичальника. Групування активів балансу за ступенем їх ліквідності. Групування пасивів за ступенем строковості їх оплати.

Показники платоспроможності підприємства: коефіцієнт миттєвої ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності.

Показники фінансової стійкості позичальника: коефіцієнт маневреності, коефіцієнт незалежності.

Аналіз звіту про фінансові результати. Показники рентабельності: рентабельність підприємства, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність акціонерного капіталу, рентабельність активів, рентабельність виробництва.

Аналіз руху грошових коштів позичальника, їх оцінка і прогнозування. Зміст і аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості.

Аналіз ділової активності позичальника.

Методи якісної оцінки кредитоспроможності позичальника. Оцінка ризику кредитної угоди і фінансово-економічні розрахунки. Ринкове середовище. Бізнес, цілі, стратегія маркетингу. Споживачі та конкуренція. Ризики в експансії та диверсифікація. Функції власників і менеджерів підприємства. Оцінка ефективності менеджменту. Порядок розрахунку інших фінансово-економічних показників, які застосовуються в процесі кредитування клієнтів.

Система визначення кредитних рейтингів клієнтів.

Структурування кредиту, та перевірка його забезпечення.

Прийняття кредитних рішень, укладання кредитної угоди, формування кредитної справи.
Тема 4. Оцінювання кредитоспроможності позичальника – фізичної особи.
Методики та критерії кредитного скорингу. Завдання скорингу. Скорингові моделі. Зарубіжні скорингові моделі.

Кількісні показники оцінки фінансового стану фізичної особи-позичальника. Коефіцієнт РТІ. Оптимальні значення кількісних показників.

Якісні характеристики фізичної особи-позичальника. Обсяг забезпечення. Коефіцієнт відношення суми кредиту до ринкової вартості застави – LTV. Кредитна історія. Рейтинг позичальника. Інтегральний показник.

Аналіз кредитоспроможності позичальника підприємця - фізичної особи. Порядок визначення сукупного доходу. Використання методик скорингу.

Тема 5. Банківський моніторинг виданих кредитів

Суть та роль банківського моніторингу кредитування. Організація банківського кредитного моніторингу. Зміст, мета, види банківського кредитного моніторингу.

Контроль банку за виконанням умов кредитного договору. Попередній, поточний і подальший моніторинг банку за виконанням умов кредитного договору.

Банківський моніторинг забезпечення кредиту.

Внутрішня аудиторська перевірка кредитної діяльності банку.

Тема 6. Проблемні кредити і засоби реструктуризації безнадійних боргів
Суть проблемних кредитів і причини їх виникнення. Причини проблемних кредитів, які залежать від банку, які залежать від позичальника; які не залежать ні від банку, ні від позичальника.

Виявлення та управління проблемною заборгованістю. Аналіз кредитного портфеля банку. Раннє виявлення проблемних кредитів.

Реабілітація та ліквідація проблемних кредитів. Робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них. Методи реструктуризації проблемної заборгованості. Припинення надання нових кредитів і дострокове стягнення боргу: пролонгація кредиту, застосування претензійно-позовних заходів стягнення боргу, уступка права вимоги банком іншому кредитору, переведення кредитного боргу на іншого клієнта, сек’юритизація кредитної заборгованості, реструктурування банківських активів. Роль колекторських агентств при стягненні заборгованості. Порушення справи про банкрутство.

Робота банку з недопущення виникнення проблемних кредитів. Робота банку, пов’язана з погашенням проблемних кредитів.

Банківський контроль. Заходи економічного впливу на позичальника.
<< предыдущая страница   следующая страница >>