asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра українського прикладного мовознавства

Екзаменаційний білет № _1___

1. Українська мова належить до:

а) східнослов’янської підгрупи мов;

б) західнослов’янської підгрупи мов;

в) південнослов’янської підгрупи мов.

Ключ: а.
2. Сукупність правил реалізації мовної системи – це:

а) мовна норма;

б) мовленнєвий етикет;

в) мовний стиль.

Ключ: а.
3. Функціональні стилі мови - це:

а) різновиди літературної мови, що об’єднують мовні одиниці за їхнім суспільним призначенням;

б) різновиди літературної мови, що об’єднують мовні одиниці за їхнім функціональним призначенням;

в) різновиди літературної мови, що об’єднують мовні одиниці за їхнім емоційно-експресивним призначенням.

Ключ: б.
4. Критеріями культури мовлення є:

а) точність, правильність, логічність, змістовність, доречність, багатство, виразність, чистота;

б) прозорість, синонімічність, багатозначність, паспортизація, синхронність;

в) популярність, естетичність, милозвучність, чіткість, виразність, передбачуваність.

Ключ: а.
5. Словник іншомовних слів – це:

а) різновид тлумачного словника, в якому пояснюються значення слів, запозичених з інших мов;

б) словник незрозумілих термінів і значень;

в) словник чужомовних абревіатур.

Ключ: а.
6. Усне мовлення – це форма реалізації мови за допомогою:

а) букв; б) звуків; в) цифр.

Ключ: б.
7. Форму діалогу має:

а) телефонна розмова; б) ділова бесіда; в) прийом відвідувачів; г) повідомлення.

Ключ: а, б, в.
8. У яких словах правильно виділено наголошені голосні:

а) кажу; б) стійкий; в) літопис; г) подруга; д) завдання; ж) три роки.

Ключ: б, в, д, ж.
9. У яких реченнях дотримані засоби милозвучності:

а) В Україні стартувала передвиборча кампанія;

б) Мені не хотілося би про це говорити;

в) Зверніть увагу на ці цікаві факти;

г) Усі зібралися в актовому залі.

Ключ: а, г.
10. Лексичне значення мають:

а) повнозначні слова;

б) неповнозначні слова;

в) вигуки.

Ключ: а.
11. Пасивну лексику української мови складають:

а) застарілі слова;

б) нові слова;

Ключ: а. б.
12. Яке з поданих слів має значення „спрямований вперед; який рухається у висхідному напрямі”:

а) поступальний;

б) поступливий;

в) поступовий.

Ключ: а.
13. Абонемент і абонент – це:

а) омографи;

б) синоніми;

в) пароніми.

Ключ: в.
14. У якому рядку всі слова є синонімами?

а) вкладення, інвестиції, субсидії;

б) експорт, експортування, вивіз;

в) зображати, відображати, відтворювати.

Ключ: б, в.
15. Граматичні категорії іменника – це:

а) рід; б) число; в) відмінок; г) відміна; д) група.

Ключ: а, б, в.
16. Займенник самий належить до розряду:

а) присвійних займенників; б) вказівних займенників; в) означальних займенників.

Ключ: в.
17. Підкреслений у реченні іменник виражає реальне значення:

а) суб’єкта дії; б) об’єкта дії; в) адресата дії.

Посібник рекомендований кафедрою до друку.

Ключ: а.
18. Як правильно сказати:

а) реквізити документу; б) підписання документа; в) запрошувати до залу; г) запрошувати до зали.

Ключ: б, в, г.
19. Виберіть правильні граматичні форми:

а) приймальня; б) приймальна; в) Швеця; г) шевця.

Ключ: а, б, в, г.
20. У котрому реченні неправильно вжито дієприслівник:

а) Заслухавши звітну доповідь, учасники зборів ухвалили...; б) Треба заспокоїтися, забувши про неприємності; в) Пишучи конспект, матеріал запам’ятовується краще.

Ключ: в.
21. Синтаксичні норми – це:

а) система правил вживання розділових знаків у реченні;

б) правила творення та вживання форм слів;

в) правила поєднання слів у словосполучення та речення.

Ключ: в.
22. Виберіть варіант, у якому порушення порядку слів призводить до логічних помилок:

а) Успіх забезпечив досвід;

б) Вчинок зумовлює слово;

в) Час лікує гнів, ненависть же невиліковна.

Ключ: а, б.
23. Виберіть варіант правильного використання однорідних членів речення:

а) Дільницю доукомплектовано робітниками, механізмами;

б) Їхні вчинки вселяють віру й упевненість у своєму майбутньому;

в) Усі завдання курсової роботи: класифікувати, проаналізувати, оцінити та узагальнити матеріал дослідження – було виконано на відмінно.

Ключ: в.
24. Виберіть варіант правильного керування:

а) дякувати вчителя;

б) дякувати вчителеві;

в) дякувати за увагу;

г) завдячувати успіхами.

Ключ: б, в, г.
25. Документ – це:

а) підстиль офіційно-ділового стилю; б) основний вид писемного ділового мовлення; в) жанр офіційно-ділового стилю.

Ключ: б.
26. Від першої особи оформляють:

а) характеристику; б) автобіографію; в) доручення; г) розписку.

Ключ: б, в, г.
27. Друкована стандартна форма документа, що містить тільки ті реквізити, які фіксують постійну інформацію, – це:

а) штемпель; б) бланк; в) трафаретний текст.

Ключ: б.
28. З поданих словосполучень виберiть правильні:

а) знати толк;

б) в кінці кінців;

в) розв’язати задачу.

Ключ: в.
29. Які з підкреслених фрагментів речення є ненормативними:

Заказний лист (а) слід відправляти (б) по пошті (в).

Ключ: а, в
30. Які з підкреслених фрагментів речення є ненормативними:

Із вищого учбового закладу (а) відраховують студентів переважно (б) по тій причині (в), що вони погано вчаться (г).

Ключ: а, в.
Екзаменаційний білет № 2

1. Українська мова має найбільше розбіжностей на лексичному рівні з мовою:

а) російською;

б) польською;

в) білоруською.

Ключ: а.
2. Існують такі види мовних норм:

а) орфоепічні;

б) лексикологічні;

в) граматичні;

г) стилістичні.

Ключ: а, в, г.
3. В основі функціонально-стилістичного розмежування мови лежать:

а) позамовні та власне мовні чинники;

б) позамовні та фонетичні чинники;

в) позамовні та суспільні чинники.

Ключ: а.
4. Мовний суржик - це:

а) штучно змішана, нечиста, скалічена мова;

б) поєднання літературних і говіркових мовних елементів;

в) сленг, жаргон, професійна лексика.

Ключ: а.
5. Термінологічний словник - це:

а) словник прихованих значень іншомовних слів;

б) словник ненормативної лексики;

в) словник термінів певної галузі науки, техніки, мистецтва.

Ключ: в.
6. Усне мовлення є:

а) первинною формою реалізації мови; б) вторинною формою реалізації мови.

Ключ: а.
7. Розрізняють такі основні види наголосу:

а) словесний; б) логічний; в) фразовий; г) тонічний.

Ключ: а, б, в.
8. У яких словах правильно виділено наголошені голосні:

а) об’єднання; б) об’єднання; в) посвідка; г) вимова; д) чотирнадцять.

Ключ: а, б, в.
9. Повний, розгорнутий виклад матеріалу з обраної теми – це:

а) план; б) текст; в) тези.

Ключ: б.
10. Омофони – це слова, які:

а) мають однакові звуки на початку слова;

б) однаково звучать, але відрізняються написанням і значенням;

в) звучать подібно, але відрізняються значенням.

Ключ: б.
11. Якнайповніші відомості про факти, події, явища, окремих особистостей з найрізноманітніших галузей життя подають:

а) енциклопедичні словники;

б) тлумачні словники;

в) словники власних назв;

г) термінологічні словники.

Ключ: а.
12. Яке з поданих слів має значення „контактний”?

а) комунікабельний;

б) комунікативний;

в) комунікаційний.

Ключ: а.
13. Ручка (дверна) і ручка (до письма) – це:

а) багатозначне слово;

б) омоніми;

в) пароніми.

Ключ: а.
14. У якому рядку подано словосполучення з омонімами?

а) економічний термін – місячний термін;

б) рекомендований лист – рекомендаційний лист;

в) партійний блок – блок пам’яті;

Ключ: а, в.
15. Рід іменників допомагає визначити:

а) лексичне значення; б) закінчення; в) суфікс; г) речення.

Ключ: а, б, в, г.
16. У котрому реченні іменник має форму називного відмінка:

а) Банк зачинено; б) Банк зачиняють; в) Банк зачиняється; г) Банк зачинений.

Ключ: в, г.
17. Основні форми дієслова – це:

а) інфінітив; б) власне дієслова (особово-родові форми); в) дієприкметник; г) дієприслівник; д) недоконаний/доконаний вид дієслова; е) предикативні форми на -но, -то.

Ключ: а, б, в, г, е.
18. Як правильно сказати:

а) Минуло п’ять днів; б) Минуло днів п’ять.

Ключ: а, б.
19. Виберіть правильні граматичні форми:

а) Павлівни; б) Павлівної; в) Дарвіном; г) Василишиним; д) Святошином.

Ключ: а, в, г, д.
20. Як правильно сказати:

а) Нами проаналізовано; б) У роботі проаналізовано.

Ключ: б.
21. Основні синтаксичні норми регламентують:

а) дотримання прямого порядку слів;

б) правильну координацію присудка з підметом;

в) творення граматичних форм слів.

Ключ: а, б.
22. У котрому рядку правильно вжито прийменник по:

а) поїхав по справах;

б) мешкати по вулиці Зеленій;

в) зустрічатися по вихідних;

г) піти по молоко.

Ключ: г.
23. Виберіть варіант правильного використання однорідних членів речення:

а) Це вимагає широкого міжнародного розуміння та організованого співробітництва;

б) Я люблю читати художню літературу і комп’ютер;

в) Нагромадження досвіду емісійного фінансування суспільних потреб, зниження темпів падіння виробництва, створення механізму грошово-кредитного регулювання – такі були передумови завершення реформи.

Ключ: а, в.
24. Виберіть варіант правильного керування:

а) вибачте мені;

б) вибачте мене;

в) вибачте за незручність;

г) вибачтесь перед ним.

Ключ: а, в, г
25. Документ виконує такі функції:

а) інформаційну, доказову, облікову; б) управлінську, гносеологічну, експресивну; в) комунікативну, магічну, волюнтативну.

Ключ: а.

26. Документ, що фіксує хід проведення зборів, нарад, засідань, – це:

а) протокол; б) витяг з протоколу.

Ключ: а.
27. Документ, який надає конкретній особі право виконувати певні дії від імені окремого громадянина чи організації (отримання грошових або матеріальних цінностей, юридично значущі дії), – це:

а) доручення; б) розписка; в) протокол.

Ключ: а.
28. З поданих висловлювань виберiть правильні:

а) У тексті зустрічаються помилки;

б) Прошу задавати питання;

в) З фінансового боку цей звіт бездоганний .

Ключ: в.
29. З поданих висловлювань виберiть правильні:

а) Наше підприємство має великий обсяг валової продукції;

б) Наше підприємство виконує великий об’єм робіт.

Ключ: а.

30. Які з підкреслених фрагментів речення є ненормативними:

Друге питання (а) повістки денної (б) заслуговує особливої уваги (в).

Ключ: б, в.
Екзаменаційний білет № _3___

1. До східнослов’янської підгрупи мов разом з українською належать:

а) російська, польська;

б) білоруська, болгарська;

в) російська, білоруська.

Ключ: в.
2. Риси, якими відрізняється українська мова від інших слов’янських мов, – це:

а) чергування о, е з і у закритих складах;

б) наявність повних стягнених форм прикметників, на зразок: нова, нове, нові;

в) наявність простої форми майбутнього часу.

Ключ: а, б.
3. Особливостями офіційно-ділового стилю є:

а) інверсійний порядок слів у реченні; б) наявність канцелярської лексики; в) суб’єктивність у викладі інформації.

Ключ: б.
4. Основна функція слова в мові – це:

а) номінативна;

б) комунікативна;

в) експресивна.

Ключ: а.
5. Орфографічний словник подає:

а) орфограми в алфавітному порядку;

б) перелік слів у їхньому нормативному написанні;

в) орфографію в історичному аспекті.

Ключ: б.
6. Короткий виклад принципових положень, які не містять полеміки, фактів, – це:

а) план; б) текст; в) тези.

Ключ: в.
7. Невербальні засоби спілкування – це:

а) ненормативна лексика; б) жести; в) міміка; г) погляд.

Ключ: б, в, г.
8. Український наголос є:

а) рухомим; б) вільним; в) фіксованим.

Ключ: а, б.
9. Зовнішні компоненти публічного виступу – це:

а) зачин; б) виклад; в) кінцівка; г) реквізит.

Ключ: а, б, в.
10. Слова, які позбавлені образності, емоційності й надають стилеві офіційного та шаблонного характеру, – це:

а) канцеляризми;

б) неологізми;

в) діалектні слова.

Ключ: а.
11. До складу наукової лексики української літературної мови належать:

а) терміни окремих галузей знань;

б) загальнонаукові терміни;

в) професіоналізми.

Ключ: а, б.
12. Сукупність заходів для здійснення в певний період якого-небудь важливого громадсько-політичного, воєнного або господарського завдання – це:

а) компанія;

б) кампанія;

в) кумпанія.

Ключ: б.
13. Офіційна назва посади того, хто заміщає якого-небудь керівника, організатора – це:

а) замісник;

б) заступник;

в) замінник.

Ключ: б.
14. У якому рядку подано словосполучення з омонімами?

а) кленовий лист – рекомендаційний лист;

б) блок цигарок – рекламний блок;

в) стан дієслова – поганий стан.

Ключ: а, в.
15. Прикметник – це частина мови, яка виражає:

а) безпосередню ознаку предмета; б) ознаку предмета за відношенням до дії; в) ознаку предмета за належністю його людині або тварині.

Ключ: а, б, в.
16. Дієприслівник – це:

а) початкова форма дієслова; б) частина мова; в) одна з основних форм дієслова.

Ключ: в.
17. Не утворюють форм множини іменники:

а) власні назви; б) збірні; в) речовинні; г) терміни; д) з абстрактним значенням.

Ключ: а, б, в, д.
18. Виберіть правильні відмінкові форми іменника:

а) від центра кола; б) від центру зайнятості; в) підійти до стола; г) підійти до столу.следующая страница >>