asyan.org
добавить свой файл
1
1.Загальне положення

Статут для товариства з обмеженою відповідальністю Аліса, в

скороченому варіанті ТОВ “Аліса” складений й зареєстрований згідно нормативно-правовим актам. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью “Аліса”, далі має назву ТОВ “Аліса”, також має офiцiйну назву на росiйськiй


мовi: Общество с ограниченной ответственностью “Алиса”.

Засновником ТОВ “Алiса” є Iванов Iван Iванович 29 травня 1953 року

Народження, що мешкає за адресою: вул.Гайдара, буд.86, м.Харцизьк,

Донецька обл., Україна 86700.

Паспорт серiя ВА 273001, виданий Харцизьким МВ УМВС України в

Донецькій області 30 травня 1969 року.

Iдентифiкацiйний номер 361584001659

Iванов Iван Iванович, далi буде,як “власник” має право здiйснювати затвердження нормативно-правової документацiї росiйською мовою:

Иванов Иван Иванович.

ТОВ “Алiса” має у своєму штатi ряд працiвникiв в пiдроздiлах пiдприємства

бухгалтерiя, дiльниця друку.

2.Цiль й предмет дiяльностi

ТОВ “Алiса” засновано на пiдставi друкуваня технічної, учбової,

художньої лiтератури, також для розвитку друку в мiстi Харцизьк. Об’ектом

діяльностi пiдприємства є спiвпраця з такими вiдомими журналами як: “Свiт”,“Дана”, якi потрибують розвитку кiлькостi екземплярiв продукцii.

3.Фонд товариства


Грошову пiдтримку на заснову та подальше iснування ,та розвиток

ТОВ “Алiса” надає у якостi кридита (на пiдставi договору №114 вiд 16.02.09.) “Донгорбанк” пiд заставу нерухомого майна. Договiр з “Донгорбанком” був складений з власником ТОВ“Алiса” I.I.Iвановим. У разi не виконання вимог власник несе юридичну та кримiнальну вiдповiдальнiсть.

Затверджено

Ген.директор

ТОВ “Алiса”

20.06.09.

_______________

(пiдпис керівника)
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью

Алiса”

общество с ограниченной ответственностью

Алиса”

С Т А Т У Т_________________

(вiдмiтка з реєстрацii)

м.Харцизьк

20.06.09


4.Зовнiшня економiка

Заснування ТОВ“Алiса” вплине на економiчне зростання бюджету мiста. Також надання додаткових мiсць працевлаштування населення. Складання угоди з учбовими закладами для друку учбового наочного матерiалу

( географiчних атласiв, складних схем, малюнкiв ) в рiзнокольоровому виконаннi з 5% знижкою.

5.Права та обов’язки засновника

Засновник, за умовами трудового договору повинен забеспечити працiвникiв мiсцями працевлаштування. Забеспечити робочi мiсця вiдповiдними матерiалами, енергитичними ресурсами. Проводити iнструктаж. Виплачувати заробiтну платню в установленi законодавством строки. Контролювати дотриманя працiвниками трудовоii дiсциплiни, заповнювати табiль. Створювати умови вiдпочинку прцiвникiв.

Працевлаштiвник має право вимагати вiд прцiвникiв дотримуватись положення правил внутрiшнього трудового розпорядку та приймати необхiднi засоби з охорони працi. Заохочувати працiвникiв.

6.Порядок розподiлу прибутка

Працевлаштiвник зaбов’язан виплачувати працiвникам пiдприємства заробiтну платню згiдно з нормативно-правовими актами, але у сумi, не менш встановленноiї законом Укрiани (КЗоТ). Також за зразкове виконання забов’язань, що встановленнi трудовим договором та за довготривале бездоганне виконання роботи, працевлаштiвник може застосовувати грошовi засоби заохочування в виглядi виплати премiї чи збiльшення заробiтної плати.
7.Майно
На пiдприємствi має мiсце загальне технiчне обладнання, для виконання друкарських робiт чорною типографською фарбою ( для друку газет, книжок). Також має мiсце загальне технiчне обладнання для виконання робiт рiзнокольоровою типографською фарбою ( для друку обгорток журналiв, сторiнок з малюнками та фото, атласiв, карт). Має мiсце допомiжне обладнання:

1) стан сортирування готовоi продукцiї –2 шт.

2) стан упакування готовоi продукцiї –2 шт.

3) електрокари для транспортування та формування продукцiї на

складi –2 шт.

4) компьютери 4 поколiння для набору та редакування текстової

iнформацii –3 шт.

5) столи для встановлення компьютерiв та роботи технiчного

персонала –4 шт.

6) стiльцi для роботи персонала за компьютером –4 шт.

7) стiльцi офiснi, м’якi для засiдання –14 шт.

8.Фос-мажор
У разi виникнення фос-мажорних обставин ( землетрус, повiнь i т.д.) майно пiдприємства застраховано на суму, яка вiдшкодує всi наданi збитки.

9.Змiнення законодавством
У разi виникнення змiн в законодавствi, чи приннятi рiшень, законiв у Верховнiй Радi України, власник повинен не нехтувати законом, а повнiстю дотримувати i дiяти згiдно з законодавчими актами України.
10.Органи управлiння
На пiдприємствi має бути органiзован та зареєстрован орган спостерiгаючої ради, яка дотримується нормативно-правовим актам. В обов’язки органа спостерiгаючої ради входить:

  1. спостерiгання за виконанням прав та обов’язкiв керiвника

на пiдприємствi.

  1. розглядання важливих питань з економiчноi полiтики пiдприємства.


11.Перебудова
У разi перебудови будiвлi чи доповнень до не деяких перебудов керiвник повинен отримати узгодження власностi дiльницi ( на якiй відбувається перебудова) в письмовому виглядi в Бюро Технiчної Iнвентарiзацiї. Надати в Державнi житлово-побутовi органiзацiї технiчну схему будiвлi та детальний план її розташування.