asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів
1. Напрями ревізії основних засобів (фондів) і нематеріальних активів:

а) контроль стану збереження основних фондів (засобів) і нематеріальних активів;

б) контроль операцій з джерел надходжень та видів вибуття основних фондів (засобів);

в) контроль правильності нарахування амортизації (зносу);

г) контроль операцій по ремонту основних засобів (фондів);

д) всі відповіді вірні.
2. Ревізія стану збереження основних засобів включає:

а) контроль повноти закріплення об’єктів основних засобів за матеріально відповідальними особами;

б) оцінка добору кадрів на посади матеріально відповідальних осіб;

в) перевірка стану інвентарного обліку в матеріально відповідальних осіб і бухгалтерії;

г) все вище перелічене.
3. Основними порушеннями, які можуть бути виявлені ревізорами при перевірці операцій з руху основних засобів є:

а) завищення оцінки основних засобів (фондів) при реалізації майна державних підприємств, виходячи з діючих ринкових цін;

б) заниження оцінки основних засобів, придбаних по імпорту від приватних фірм і підприємств у власність державного підприємства;

в) завищення обсягів та оцінки матеріальних цінностей від ліквідації об’єктів основних засобів (фондів);

г) необґрунтованість списання, заниження вартості автотранспорту (особливо легкового).
4. Документ, що відкривається на весь термін служби об’єкта основних засобів, називається:

а) карткою обліку руху основних засобів;

б) інвентарною карткою обліку основних засобів;

в) технічним паспортом;

г) приймально-здавальним актом.
5. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за:

а) первісною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) вартістю, вказаною в документах (вантажно-митна декларація);

г) ринковою вартістю.
6. Не капіталізуються (не збільшують первісну вартість об'єкта 03) витрати на:

а) модернізацію 03;

б) капітальний ремонт 03;

в) ремонт, що здійснюється для підтримки об'єкта в робочому стані;

г) реконструкцію 03.
7. У первісну вартість придбаних основних засобів не включаються витрати:

а) на страхування ризиків доставки основних засобів;

б) на реєстраційні збори;

в) на сплату відсотків за користування кредитом, що взятий для придбання основних засобів;

г) на налагодження.
8. Передача для використання в цеху спецінструментів відображається проведенням:

а) Д 153 К 112;

б) Д 112 К 153;

в) Д 23 К 112;

г) Д 23 К 153.
9. Ремонт основних засобів — це:

а) комплекс операцій з відновлення стану об'єкта або збільшення його довговічності;

б) частина експлуатаційних витрат;

в) комплекс операцій з поновлення працездатності або справності об'єктів основних фондів і відновлення їх складових частин;

г) всі відповіді правильні.
10. Первісна вартість основного засобу за винятком його ліквідаційної вартості — це:

а) переоцінена вартість;

б) амортизаційна вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) відбудовна вартість.
11. Сума коштів, яку підприємство очікує одержати від продажу основних засобів з витікання терміну корисного використання, за винятком витрат, пов'язаних з вибуттям, — це:

а) переоцінена вартість;

б) амортизаційна вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) відбудовна вартість.
12. У бухгалтерському обліку передбачене нарахування амортизації:

а) щомісяця;

б) раз у квартал;

в) раз у півріччя;

г) раз на рік.
13. Розподіл кількості років, які залишаються до кінця очікуваного терміну корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання, називається:

а) річною нормою амортизації;

б) кумулятивним коефіцієнтом;

в) ставкою амортизації;

г) місячною нормою амортизації.
14. Для якого методу амортизації характерні незначні суми амортизаційних відрахувань в останні роки експлуатації об'єкта основних засобів:

а) виробничий метод;

б) кумулятивний метод;

в) метод зменшення залишкової вартості;

г) правильні відповіді б), в)?
15. Якими методами може нараховуватися амортизація інших необоротних матеріальних активів:

а) прямолінійним і кумулятивним;

б) виробничим і кумулятивним;

в) прямолінійним і виробничим;

г) прямолінійним і методом зменшення залишкової вартості?
16. Об'єкт основних засобів списується з балансу в результаті:

а) вибуття;

б) невідповідності критеріям визнання активом;

в) безкоштовної передачі;

г) всі відповіді правильні.
17. Списання залишкової вартості об'єкта основних засобів, що реалізується, відображається проведенням:

а) Д 10 К 972;

б) Д 972 К 10;

в) Д 377 К 10;

г) Д 361 К 10.
18. Списання столів, безкоштовно переданих іншому підприємству, відображається проведенням:

а) Д 972 К 112;

б) Д 976 К 112;

в) Д 112 К 972;

г) Д 131 К 972.
19. Списання залишкової вартості ліквідованого об'єкта основних засобів відображається проведенням:

а) Д 10 К 976;

б) Д 976 К 10;

в) Д 793 К 976;

г) Д 793 К 10.
20. Списання вартості раніше придбаних стільців, виявлених як нестача при інвентаризації на складі, відображається проведенням:

а) Д 976 К 112;

б) Д 976 К 153;

в) Д 793 К 112;

г) Д 375 К 746.
21. Який метод амортизації застосовується у випадку, якщо підприємство не може самостійно визначити метод амортизації і термін корисного використання нематеріального активу:

а) кумулятивний;

б) прямолінійний;

в) метод зменшення залишкової вартості;

г) виробничий?
22. Списання нематеріального активу з балансу в результаті продажу за умови, що вартість об'єкта цілком з амортизована, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.
23. Списання нематеріального активу з балансу в результаті безкоштовної передачі за умови, що вартість об'єкта цілком з амортизована, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.
24. Списання нематеріального активу з балансу в результаті безкоштовної передачі за умови, що залишкова вартість об'єкта не дорівнює нулю, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.
25. Списання нематеріального активу з балансу в результаті продажу за умови, що залишкова вартість об'єкта не дорівнює нулю, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.
26. Джерелом інформації при ревізії основних засобів є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.
27. Виявлені в процесі інвентаризації і невраховані раніше об'єкти основних засобів оцінюються за:

а) відбудовною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) ринковою вартістю;

г) балансовою вартістю.
28. Інвентаризація нематеріальних активів починається:

а) з перевірки документів, що підтверджують право підприємства на використання нематеріальних активів;

б) з пошуку матеріальних носіїв, на яких записані нематеріальні активи;

в) з документів, пов'язаних з придбанням підприємства;

г) всі відповіді правильні.


Тема 6. Контроль і ревізія матеріальних запасів

1.Передача паливо-мастильних матеріалів від однієї матеріально відповідальної особи іншій здійснюється записом:

а) Д 203 К 203;

б) Д 372 К 203;

в) Д 203 К 601;

г) Д 92 К 203.
2.Утримання з заробітної плати матеріально відповідальної особи суми матеріального збитку, допущеного нею, оформляється проведенням:

а) Д 66 К ЗО;

б)Д66 К 375;

в) Д 375 К 947;

г) Д 23 К 66.
3.Ревізор може перевірити рух палива для конкретного вантажного автомобіля на підставі:

а) наряд на відрядну роботу;

б) звіт про рух палива і мастильних матеріалів;

в) подорожного листа автомобіля;

г) талона водія.
4.Перевірка витрат МШП відповідно до норм здійснюється на підставі:

а) накладної внутрішньогосподарського призначення;

б) лімітно-заборної карти;

в) акта про прийняття МШП;

г) відомості списання.
5.Який методичний прийом застосовує ревізор для перевірки повноти оприбуткування запасів:

а) зустрічна перевірка;

б) камеральна перевірка;

в) інвентаризація;

г) переоцінка?
5.Перевірка об’єктів шляхом огляду, обмірювання, зважування або перерахування проводиться під час:

а) слідства (розслідування);

б) інвентаризації;

в) службового розслідування;

г) ревізії.
6.Розмір збитків від розкрадання ТМЦ, що враховуються у кількісному вираженні, визначається виходячи:

а) із собівартості їх виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на продукцію з застосуванням коефіцієнта 2;

б) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшених пропорційно фактичному зносу, але не нижче 50% ринкової ціни;

в) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності з застосуванням відповідного коефіцієнта;

г) з формули рз = [(Бв - А) • Ішф + ПДВ + Азб ]• k.
7.Сума виявленої нестачі палива відображається проведенням:

а) Д 972 К 201;

б) Д 947 К 203;

в) Д 949 К 203;

г) Д 946 К 201.
8.Якщо міський автобус JIA3 4207 (Hs = 33,Од л/100 км), працюючи в місті з населенням 800 тис. чоловік, протягом 4 годин зробив пробіг 98 км, нормативна витрата палива дорівнює:

а) 34,93 л/100 км;

б) 38,16 л/100 км;

в) 35,57 л/100 км;

г) 32,34 л/100 км.
9.Визначити суму заподіяного збитку, якщо в ході інвентаризації виявлена нестача сплаву дорогоцінного металу на суму 4590 грн., ринкова ціна — 5200 грн., індекс інфляції — 1,1.

а) 10098 грн.;

б) 10400 грн.;

в) 11934 грн.;

г) 11440 грн.
10.Виявлення фактичної наявності усіх видів цінностей на всіх об’єктах об’єкта, який ревізується, — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) повна інвентаризація;

г) вибіркова інвентаризація.
11.Розмір збитків від розкрадання продукції, що виготовляється для внутрішньовиробничих потреб, визначається виходячи:

а) із собівартості їх виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на продукцію з застосуванням коефіцієнта 2;

б) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшені пропорційно фактичному зносу, але не нижче 50% ринкової ціни;

в) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності з застосуванням відповідного коефіцієнта;

г) з формули рз = [(Б, - А)- Ішф + ПДВ + А* ]* k .
12.Віднесення суми збитку на винну особу відображається проведенням:

а) Д 375 К 642;

б)Д301 К 375;

в) Д 375 К 716;

г) Д 375 К 791.
13.Якщо тягач KA3120T3 (Hs = 31,0 л/100 км), виконуючи навчальну їзду по пересіченій місцевості, виконав 5268 т- км транспортної роботи і зробив пробіг 426 км, нормативна витрата палива дорівнює:

а) 237,42 л/100 км;

б) 284,9 л/100 км;

в) 320,52 л/100 км;

г) 270,73 л/100 км.
14.Визначити розмір заподіяного збитку, якщо в ході інвентаризації на меблевій фабриці виявлена нестача меблевого каркасу на суму 6382 грн., середня норма прибутку по підприємству — 17%, індекс інфляції — 1,05.

а) 7466,94 грн.;

б) 7840,29 грн.;

в) 14875,00 грн.;

г) 14933,88 грн.
15.Перевірка фактичної наявності окремих найменувань на окремих ділянках — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) контрольна інвентаризація;

г) вибіркова інвентаризація.
16.Розмір збитку від розкрадання дорогоцінних каменів у будь-якому вигляді визначається виходячи:

а) із собівартості їх виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на продукцію з застосуванням коефіцієнта 2;

б) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшені пропорційно фактичному зносу, але не нижче 50% ринкової ціни;

в) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності з застосуванням коефіцієнта 2;

г) з формули рз = [(Б, - А)- Ішф + ПДВ + Аз6 ]• k
17.Сума, що підлягає перерахуванню в бюджет за результатами інвентаризації, відображається проведенням:

а) Д 949 К 375;

б) Д 375 К 685;

в) Д 949 К 642;

г) Д 947 К 642.
18.Якщо самоскид КамАЗ-4540 (Hs = 28,0 д л/100 км), працюючи з погодинною оплатою в межах міста з частими зупинками, зробив пробіг 367 км, нормативна витрата палива дорівнює:

а) 113,04 л/100 км;

б) 102,76 л/100 км;

в) 133,59 л/100 км;

г) 123,31 л/100 км.
19.Визначити розмір заподіяного збитку, якщо в ході інвентаризації виявлена нестача бензину на загальну суму 5720 грн., індекс інфляції — 1,03.

а) 14071,20 грн.;

б) 7035,60 грн.;

в) 11783,20 грн.;

г) 11440,00 грн.
20.Перевірка на окремих об’єктах усіх без винятку цінностей — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) повна інвентаризація;

г) вибіркова інвентаризація.
21.Розмір збитку від розкрадання палива визначається виходячи:

а) із собівартості їх виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на продукцію з застосуванням коефіцієнта 2;

б) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшені пропорційно фактичному зносу, але не нижче 50% ринкової ціни;

в) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності з застосуванням відповідного коефіцієнта;

г) з формули рз = [(Б, - А) • Ішф + ПДВ + Аз6 ]• k .
22.Сума ПДВ по викраденим ТМЦ відображається проведенням:

а) Д 947 К 641;

б) Д 641 К 685;

в) Д 631 К 641;

г) Д 947 К 631.
23.Якщо автомобіль-компресор ПКС-5 на базі ЗИЛа-164 (Нч = 33,0 л/100 км, Ноб = 11,6 л/год.) працюючи 7 годин виконував роботи на висоті 600 м над рівнем моря, зробив пробіг 243 км, нормативна витрата палива дорівнює:

а) 165,40 л/100 км;

б) 169,46 л/100 км;

в) 161,39 л/100 км;

г) 84,20 л/100 км.
24.Визначити суму заподіяного збитку, якщо під час інвентаризації виявлена нестача матеріальних цінностей, що враховуються в кількісному вираженні, на загальну суму 2370 грн., ринкова ціна даних матеріальних цінностей — 2460 грн., індекс інфляції — 1,06, знос — 0%:

а) 5972,40 грн.;

б) 5255,20 грн.;

в) 1230,00 грн.;

г) 1185,00 грн.
25.Перевірка окремих найменувань цінностей — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) контрольна інвентаризація;

г) вибіркова інвентаризація.
26.Розмір збитку від розкрадання продукції, виробництво якої не завершено, визначається виходячи:

а) із собівартості їх виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на продукцію з застосуванням коефіцієнта 2;

б) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшені пропорційно фактичному зносу, але не нижче 50% ринкової ціни;

в) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності з застосуванням відповідного коефіцієнта;

г) з формули Р3 = [(Б, - А) • Ішф + ПДВ + Аз, ]• k .
27.Сума виявленої нестачі напівфабрикатів відображається проведенням:

а) Д 972 К 201;

б) Д 947 К 25;

в) Д 949 К 25;

г) Д 946 К 201.
28.Якщо легковий автомобіль ВАЗ-21218 (Hs = 11,9 л/100 км), працюючи у приміській зоні на дорозі з щебеню в березні при температурі -12 °С, зробив пробіг 1496 км, нормативна витрата палива дорівнює:

а) 178,02 л/100 км;

б) 169,12 л/100 км;

в) 179,80 л/100 км;

г) 188,71 л/100 км.
29.Визначити розмір заподіяного збитку, якщо в ході інвентаризації виявлена нестача МШП, сума зносу якого дорівнює нулю, на суму 1290 грн., ринкова ціна — 1350 грн., індекс інфляції — 1,025.

а) 1350 грн.;

б) 1290 грн.;

в) 691,88 грн.;

г) 675,00 грн.
30.Перевірка не менш 10% найбільш коштовних найменувань, зазначених в інвентаризаційному описі — це:

а) суцільна інвентаризація;

б) часткова інвентаризація;

в) контрольна інвентаризація;

г) вибіркова інвентаризація.
31.Розмір збитку від розкрадання алмазних інструментів визначається виходячи:

а) із собівартості їх виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на продукцію з застосуванням коефіцієнта 2;

б) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшені пропорційно фактичному зносу, але не нижче 50% ринкової ціни;

в) з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності в подвійному розмірі;

г) з формули рз = [(Бв - А)- Ішф +ПДВ + Азб] к.
32.Якщо поливо-миючий автомобіль КДМ 1 на базі автомобіля ЗИЛ-130 (Hs = 35,0 л/100 км; Hsc = 55,0 л/100 км) після капітального ремонту зробив пробіг 181 км, в т.ч. до місця роботи і назад 29 км, нормативна витрата палива дорівнює:

а) 120,67 л/100 км;

б) 103,13 л/100 км;

в) 99,55 л/100 км;

г) 93,75 л/100 км.
33.Джерелом інформації при ревізії товарно-матеріальних цінностей є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.
34.Норми природного збитку не застосовуються:

а) при перекачуванні рідких товарів;

б) внаслідок вивітрювання;

в) до товарів, що приймаються і відпускаються складом без зважування;

г) внаслідок усушки.
35.Нестача товарів у магазині в межах норм природного збитку списується з МВО за:

а) ціною роздрібного продажу товару;

б) ціною покупки товару;

в) ціною оприбуткування;

г) ціною оптового продажу товару.
36.Результата зняття залишків товарно-матеріальних цінностей оформляються:

а) довідкою;

б) описом;

в) актом;

г) відомістю.
37.У порівнювальних відомостях порівнюються:

а) результати попередньої і проведеної інвентаризації;

б) результати складського обліку і фактичні дані;

в) результати складського і бухгалтерського обліку;

г) ті позиції, з яких були виявлені відхилення облікових даних від фактичних.
38.Результати проведеної інвентаризації повинні бути відображені в обліку протягом:

а) десяти днів;

б) семи днів;

в) трьох днів;

г) місяця.
39.Нестача товарно-матеріальних цінностей в межах норм природного збитку списується на:

а) винну особу;

б) фінансові результати;

в) загальновиробничі витрати;

г) адміністративні витрати.
40.Перед початком інвентаризації необхідно:

а) перевірити справність вимірювальних приладів і ваг;

б) провести огляд складських приміщень;

в) взяти розписку в матеріально відповідальної особи;

г) скласти порівнювальну відомість.
41.Усі факти розбіжностей фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку фіксуються у:

а) відомостях інвентаризаційних різниць;

б) картках складського обліку;

в) книгах складського обліку;

г) інвентаризаційних описах.
42.Взаємний залік нестач і надлишків може бути здійснений: а) за різні періоди, що перевіряються;

б) між різними матеріально відповідальними особами;

в) щодо різних груп товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на обліку в однієї матеріально відповідальної особи;

г) щодо товарно-матеріальних цінностей одного найменування.
43.Якщо вартість відсутніх цінностей більша вартості цінностей, виявлених у надлишках, різниця понад норми природного збитку відноситься:

а) на збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей;

б) на винну особу;

в) на фінансовий результат;

г) на операційні доходи.
44.Якщо вартість цінностей, виявлених у надлишках, більша вартості відсутніх цінностей, різниця відноситься:

а) на винну особу;

б) на операційні витрати;

в) на збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей;

г) на фінансовий результат.
45.За неправильну організацію обліку та збереження матеріальних цінностей керівники підприємств несуть:

а) дисциплінарну відповідальність;

б) повну матеріальну відповідальність;

в) кримінальну відповідальність;

г) обмежену матеріальну відповідальність.
46.Інвентаризацію сировини і матеріалів у бюджетних установах необхідно проводити:

а) один раз у п’ять років;

б) не менше одного разу на рік;

в) не менше одного разу в квартал;

г) не менше двох разів на рік.
47.Інвентаризацію продуктів харчування в бюджетних установах необхідно проводити:

а) один раз у п’ять років;

б) не менше одного разу на рік;

в) не менше одного разу в квартал;

г) не менше двох разів на рік.<< предыдущая страница   следующая страница >>