asyan.org
добавить свой файл
1
1-Зародження філософської думки у Стародавній Індії.

2-Основні філософські школи Стародавнього Китаю.

3-Основні риси і етапи розвитку античної філософії.

4-Антична філософія: космоцентризм.

5-„Лінія Платона” і „лінія Демокрита” в філософії античності.

6-„Наївний матеріалізм” філософів мілетської школи.

7-Стихійна діалектика (Геракліт)

8-Софісти

9-Етика Сократа.

10-Ідеальна держава Платона

11-Аристотель як систематизатор античної філософії і логіки.

12-Етика стоїків.

13-Основні риси філософії Середньовіччя.

14-Апологетика: примат віри.

15-Патристика: віра для розуміння.

16-Схоластика: проблема універсалій(номіналізм та реалізм)

17-Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

18-Основні риси філософії Відродження.

19-Діалектика доби відродження(М.Кузанський).

20-Філософія Реформації ( М. Лютер, Ж. Кальвін)

21-Натурфілософія доби Відродження.

22-Основні риси філософії Нового часу.

23-Емпірична філософія Ф.Бекона.

24-Що таке «Новий Органон» і «Нова Атлантида» у Ф. Бекона.

25-Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р.Декарта.

26-Соціально – філософська концепція Т. Гоббса.

27-Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.

28-Монадологія В. Лейбніца

29-Британське просвітництво (Дж. Локк).

30-Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Волбтер).

31-Агностицизм філософії І. Канта

32-Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив".

33-Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

34-Релігійна філософія. Неотомізм.

34а-Позитивізм і неопозитивізм

35-Психоаналіз та неофрейдизм.

35а-Екзистенціалізм

36-Філософія Київської Русі

36а-Герменевтика

37-Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін..

38-Філософське вчення Г.С.Сковороди.

39-«Філософія серця» Григорія Сковороди

40-Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.

41-"Філософія серця" П.Юркевича.

42-І.Я.Франко про українську національну ідею.

43-Філософські погляди В.І.Вернадського.

44-Соціальне прогнозування.

45-Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

46-Філософія як світогляд

47-Історичні типи світогляду

48-Проблема визначення предмету філософії

49-Основні функції філософії.

50-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.

51-Поняття матерії.

52-Рух, основні його форми і властивості

53-Свідомость, як вища форма відображення дійсності

54-Вихідні принципи пізнання

55-Чуттєве пізнання, йогоформи

56-Логічне пізнання, його форми.

57-Істина як процес

58-Критерії істини

59-Інтуїція, її різновиди.

60-Емпіричні і теоретичні методи пізнання

61-Основні поняття і завдання праксеології

62-Сутність людини, сенс її життя.

63-Проблема свободи і відповідальності людини

64-Філософська антропологія

65-Історичний матеріалізм як соц філософія марксизму.

66-Роль народонаселення і природних умов в роз-ку суспільства

67-Формаційна теорія суспільного розвитку(К.Маркс)

68-Цивілізаційні моделі розвитку суспільства

69-Сутність духовного життя суспільствасуспільна свідомість.

70-Поняття суспільної свідомості, її структура

71-Правова свідомість

72-Хрuстuянська мораль i господарська дiяльнiсть.

73-Методологія, рівні методологічного знання.

74-Методології загальнонаукового рівня системний аналіз, синергетика тощо) (22)

75-Парадигма ,стиль мислення , наукова картина світу.

76-Основні принципи діалектики

77-Категорії діалектики

78-Діалектика і її альтернативи

79-Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.

80-Натурфілософія доби Відродження.

81-Філософія французького матеріалізму.

82-Філософія Фіхте і Шеллінга.

83-Філософська думка укр.диаспори – Д.Чижевський,.Липинський.

84-Закони взаємопереходу кількісних та якісних змін у діалектиці.

85-Закон заперечення заперечення у діалектиці.

86-Категорії окремого та загального у філософії.

87-Категорії форми та змісту у філософії.

88-Категорії явища та сутності у філософії.

89-Проблема причинності, характер і види причинних зв’язків.

90-Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.

91-Поняття практики у філософії.

92-Проблема пізнання в філософії.

93-Наука як гносеологічний та соціальний феномен.

94-Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання. Сенсуалізм та раціоналізм.

95-Проблема соціального пізнання, його специфіка.

96-Загальнологічні методи пізнання.

97-Поняття суспільно-економічної формації, його місце в історії філософії.

98-Суспільство як феномен, проблеми його осмислення у філософії.

99-Роль потреб, інтересів та ціннос-тей в житті людини та сустпільства.

100-Проблема соціального прогреса та його критерії.

101-Проблема життя та смерті в філософії, життя як цінність.

102-Поняття випадковості та необхідності, можливості та необхідності.

103-Філософія неотомізму – історія та проблема.

104-Неотомізм

105-Ділектика, як метод філософії.

106-Філософія Стародавньої Греції.

107-Філософське вчення Платона.

108-Філософія Арістотеля.

109-Західноєвропейська середньовічна філософія. Боротьба реалізму та номіналізму

110-Філософське вчення Фоми Аквінського.


111-Філософське вчення Р.Декарта

112-Філософське вчення Ф.БЕКОНА.

113-Філософське вчення Б.Спінози.

114-Проблема людини у філософії Французського Просвітництва (ФП).

115-Філософське вчення Канта.

116-Філософське вчення Гегеля, супереч-ність між його методом та системою.

117-Філософське вчення Феєрбаха (Ф).

118-К.Маркс про відчуження праці.

119-Ідеї матеріалізму та діалектики в роботах Ф.Енгельса.

120-Філософські ідеї у працях Леніна.

121-Філософська думка Київської Русі.

122-Філософські погляди Г.Сковороди.

123-І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський про укр.ідею.

124-Філософські аогляди Т.Шевченка та його роль в становленні української ідеї.

125-Проблема людини у філософських вченнях Соловйова (С) та Бердяєва (Б).

126-Філософія неопозитивізму – історія та проблеми.

127-Філософія екзистенціалізму (Е) – історія та проблеми.

128-Роль Києво-Могилянської академії у розвитку української філософії.

129-Філософське значення психоаналізу (П).

130-Філосовські погляди Юркевича.

131-Соц.-філ.погляди ідеологів Кирило-Мефодіївського Братства.

132-Герменевтика, як метод філософії.

133-Предмет та призначення філософії.

134-Поняятя світогляду, його функції та історичні типи.

135-Поняття природи, його філософське осмислення.

136-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.

137-Система діалектики: принципи, закони, категорії

138-Поняття матерії. Місце матеріалізму в історії філософії.

139-Закон єдності та боротьби протилежностей в діалектиці.

140-Поняття свідомості, її структури та функції

141-Наукове пізнання, його специфіка, рівні та форми організації


142-Поняття істини, її абсолютність та відносність

143-Поняття суспільної свідомості(СС), її структура.

144-Людина, як індивід, індувідуальність, особа та особистість.

145-Феномен релігії, його осмислення в філософії.