asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР № ___________


м. Київ

«__» ________ 201__ р.
_________________________________________________ (далі – «Постачальник»), в особі _________________________________________, який діє на підставі ________, з однієї сторони, і

Концерн «ВіДі Автомаркет» (далі – «Покупець»), в особі директора Куца І.В., який діє на підставі Статуту, з другої сторони, що надалі в тексті Договору разом іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Постачальник зобов’язується передавати у власність Покупцю продукцію у кількості, комплектності та асортименті, вказаних у рахунку-фактурі (далі – «Товар»), що є невід’ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов’язується приймати Товар та оплачувати його вартість у порядку та на умовах, визначених Договором.

1.2. Покупець підтверджує, що купує Товар з метою перепродажу третім особам (далі – «Клієнт»).

1.3. Товар має бути придатним для використання його за призначенням та з метою, передбаченою в п. 1.2 даного Договору.


 1. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ


2.1. Товар за цим Договором поставляється партіями на основі письмового замовлення Покупця (далі – «Замовлення»).

2.2. Поставка кожної партії Товару здійснюється на підставі цього Договору та Замовлення Покупця, а також рахунку-фактури, який складається на кожну окрему партію товару та є невід’ємною частиною даного Договору.

2.3. Поставка Товару здійснюється Постачальником на умовах DDP (Інкотермс 2000) за власні кошти за адресами отримувачів Товару. Перелік отримувачів Товару та їхні адреси погоджені Сторонами в Додатку №1 до Договору.

2.4. Постачальник зобов’язується передати Товар Покупцю за адресою отримувача, визначеного в Замовленні, протягом ____ (___________) днів з моменту отримання Замовлення Покупця.

2.5. Разом з Товаром Постачальник зобов’язаний передати Покупцю документи, які містять необхідну, доступну та достовірну інформацію про Товар, згідно з Мінімальним переліком інформації про Товар (Додаток №2 до Договору), але не обмежуючись останнім, якщо надання інших документів (інформації) передбачено чинним законодавством України.

2.6. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару (партії Товару) за цим Договором вважаються виконаними після передачі Товару Покупцю та підписання видаткових накладних. Датою Поставки є дата підписання Покупцем видаткових накладних.

2.7. Разом з Товаром Покупцю передаються:

- два примірники накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей (видаткові накладні), підписані Постачальником, які Покупець підписує протягом 3 (трьох) днів та передає один Примірник Постачальнику;

- податкова накладна;

- оригінал рахунку-фактури;

- товаротранспортна накладна (якщо Товар поставляється перевізником). 1. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ


3.1. Ціна Договору дорівнює загальній вартості всього Товару, що поставляється за цим Договором.

3.2. Вартість партії Товару визначається на підставі цін, узгоджених Сторонами в Додатку №3 до Договору (прайс-листі).

3.3. Вартість партії Товару дорівнює загальній вартості Товару, що підлягає поставці на основі Замовлення Покупця. Вартість партії Товару вказується у рахунку-фактурі.

3.4. Оплата Покупцем Товару здійснюється на підставі рахунку-фактури, що виписується Постачальником на кожну окрему партію Товару. У випадку, якщо існує відмінність між цінами, визначеними в Додатку №3 до Договору та цінами на Товар, визначеними у відповідному рахунку-фактурі, діє менша ціна.

3.5. Покупець здійснює оплату Товару в розмірі 100 % від загальної вартості партії Товару, визначеної в рахунку-фактурі в строк, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати поставки та виставлення рахунку-фактури.

3.6. Моментом здійснення Покупцем оплати за Договором вважається момент списання грошових коштів з поточного рахунку Покупця, що підтверджується банківською випискою.

3.7. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


4.1. За затримку виконання своїх грошових зобов’язань за Договором Покупець повинен сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше 2% (двох відсотків) вартості Товару.

  1. За затримку поставки Товару Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару за кожен день затримки.

4.3. У разі передачі Постачальником у власність Покупця Товару неналежної якості, Постачальник відшкодовує збитки, завдані недоліками Товару Покупцю та/або Клієнту в повному обсязі.

4.4. У разі передачі Постачальником у власність Покупця Товару, не придатного для використання з метою, передбаченою в п. 1.2 даного Договору, Покупець має право повернути такий Товар, а Постачальник зобов’язується повернути Покупцю сплачені за цей Товар кошти. При цьому Покупець має право стягнути з Постачальника штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від вартості Товару, що підлягає поверненню.

4.5. У випадку невиконання Постачальником обов’язку, передбаченого п. 2.5 Договору щодо своєчасного надання необхідної, доступної, достовірної інформації про Товар, Постачальник несе повну матеріальну відповідальність за ненадання такої інформації. Якщо органами державної влади до Покупця були застосовані штрафні санкції з підстав ненадання ним своєчасної, необхідної, доступної, достовірної інформації щодо Товару Клієнтам, з причин ненадання чи невчасного надання такої інформації Постачальником, Постачальник зобов’язаний відшкодувати збитки Покупця, зокрема, суму сплачених штрафів, виплачених Клієнтам компенсацій тощо.

4.6. Будь-які спори щодо відносин, які походять з цього Договору або виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню виключно у Постійно діючому третейському суді при Юридичній корпорації «Принцип», м. Київ (далі – «Третейський суд»), відповідно до регламенту цього суду. Сторони підтверджують, що вони ознайомилися з регламентом Третейського суду. Сторони погоджуються, що в разі звернення до Третейського суду спір буде вирішуватися в складі одного третейського судді, який призначається Головою Третейського суду. Рішення Третейського суду буде обов’язковим для Сторін цього Договору. Положення Договору стосовно найменування Сторін та їх місцезнаходження, місця та дати укладення Договору поширюються в тому числі на третейське застереження Договору. Положення цього Договору, що стосуються Третейського суду, будуть обов’язковими для Сторін, їх представників та правонаступників і залишаться в силі незалежно від строку дії цього Договору та після його закінчення.


 1. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


5.1. Постачальник гарантує належну якість Товару протягом гарантійного строку за умови дотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації Товару.

5.1.1. Гарантійний строк на Товар встановлюється відповідно до технічних умов заводу-виробника.

5.2. Строк чинності гарантійних зобов’язань Постачальника (гарантійний строк) становить _________. Гарантійний строк починає обчислюватися з дня введення Товару в експлуатацію.

5.3. У випадку подальшого продажу Товару Покупцем Клієнтам, Постачальник виконує свої гарантійні зобов’язання перед Клієнтами на тих самих умовах та в обсягах, що і перед Покупцем.

5.4. У разі виявлення гарантійного (на думку Покупця чи Клієнта) випадку, Покупець або Клієнт повинен у триденний строк направити Постачальнику письмову претензію з описом виявленого дефекту. Постачальник зобов’язаний протягом трьох робочих днів розглянути належним чином пред’явлену претензію та оглянути Товар на предмет наявності гарантійного випадку, про що складається Акт огляду товару, в якому зазначається висновок Постачальника щодо наявності/відсутності гарантійного випадку та обґрунтування такого висновку.

5.5. У разі виявлення гарантійного випадку Клієнтом, він може також звернутися з претензією до Покупця. Останній здійснює первинний розгляд претензії, докладає свій висновок та передає претензію (весь пакет документів) Постачальнику або здійснює гарантійний ремонт самостійно за власний кошт з подальшим відшкодуванням Постачальником коштів, що були затрачені Покупцем на такий гарантійний ремонт.

5.6. У разі виникнення спорів між Сторонами або Клієнтом та Постачальником при визначенні причин виникнення недоліків Товару – Постачальник зобов’язаний протягом трьох днів організувати (в порядку, визначеному законом) проведення експертизи Товару, та провести відповідне експертне дослідження за власний рахунок. Експертна установа обирається за погодженням Сторін.

5.7. Сторони погодили, що строк гарантійного ремонту становить чотирнадцять днів. При цьому, якщо з вимогою гарантійного ремонту Клієнт звернувся до Покупця, то строк гарантійного ремонту закінчується за 1 (один) робочий день до завершення строку гарантійного ремонту за зверненням Клієнта до Покупця.

5.8. В разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини Постачальника, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством та на підставі обов'язкових для сторін правил і Договору, має право за своїм вибором вимагати від Постачальника:

5.8.1. розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

5.8.2. вимагати заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Постачальника, товар.

5.9. Якщо гарантійний випадок виявлено Клієнтом, він може пред’являти вимоги, передбачені п. 5.8. Договору, до Покупця або до Постачальника. Якщо вимоги пред’явлено до Покупця, Покупець може виконати їх самостійно або направити таку вимогу Постачальнику. Якщо Покупець самостійно виконує висунуті Клієнтом вимоги, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі понесені ним витрати у зв’язку з таким виконанням.
6. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ ДО ПОКУПЦЯ З ПРИЧИН

НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ
6.1. У випадку пред’явлення позову Клієнтом до Покупця з причин неналежної якості Товару, поставленого за цим Договором та перепроданого Покупцем Клієнту, Постачальник, не пізніше 3-х днів з моменту надходження повідомлення від Покупця про подання такого позову, зобов’язаний вступити в судову справу як співвідповідач.

6.2. Якщо Постачальник порушив обов’язок, передбачений п. 6.1 Договору, він сплачує Покупцю штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) % від ціни заявленого Клієнтом позову з підстав, вказаних в п. 6.1 цього Договору.

6.3. Якщо судом буде доведено, що недоліки Товару виникли не з вини Клієнта, дій третіх осіб чи непереборної сили, Постачальник зобов’язаний надати Покупцю всі необхідні засоби для виконання судового рішення або виконати його замість Покупця.

6.4. Якщо Постачальник порушив обов’язок, передбачений п. 6.3 Договору, він сплачує Покупцю штраф у розмірі 10 (десять) % від ціни заявленого Клієнтом до Покупця позову.


 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ


7.1. Постачальник погоджується, що в триденний термін після підписання Договору, повинен представити на затвердження графік проведення інструктажу майстрів з використання свого Товару та інструктажу менеджерів з продажу товару. Інструктаж повинен проводитись не менш ніж один раз на три місяці.

7.2. У випадку ненадання Постачальником графіку проведення інструктажу відповідно до п. 7.1 Договору або недотримання Постачальником погодженого графіку інструктажу Покупець має право розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від Договору.

7.3. Всі попередні переговори та листування між сторонами стосовно предмету та інших умов Договору вважаються такими, що втратили чинність, з моменту укладення сторонами Договору.

7.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом 1 (одного) року, але у будь-якому випадку - до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань (в т.ч. гарантійних) за Договором.

7.5. Всі зміни і додатки до Договору повинні бути в письмовій формі і набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками сторін.

7.6. У випадку одностороннього розірвання Договору з ініціативи Постачальника з не вказаних в даному Договорі та чинному законодавстві України причин та не попередження останнім у встановленому п. 7.7 Договору порядку про намір розірвати Договір за 3 (три) місяці до дати розірвання, Покупець має право вимагати від Постачальника сплатити штраф у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат.

7.7. Всі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором мають юридичне значення, якщо вони виконуються в письмовій формі українською мовою та доставляються кур'єром, поштовим відправленням, телексом, факсом за адресами (номерами), вказаними в розділі 8 Договору, або особисто під розписку відповідній Стороні. 

7.8. Всі повідомлення вважаються вчиненими при отриманні. У випадку направлення повідомлення по телексу або факсу, наявність зворотного телексного або факсового повідомлення про отримання також вважається належним доказом здійснення повідомлення.

7.9. Постачальник погоджується з тим, що Покупець має право надавати інформацію (в тому числі, контактну) про Постачальника своїм Клієнтам, а також інформувати останніх про їх право звертатися з претензіями та вимогами напряму до Постачальника.

7.10. Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.


 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНПОСТАЧАЛЬНИК:
ПОКУПЕЦЬ:


Концерн «ВіДі Автомаркет»

місцезнаходження:

адреса для листування:

телефон:


код за ЄДРПОУ

п/р

МФО

свідоцтво платника ПДВ:

ІПН

місцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60


код за ЄДРПОУ 31924955,

р/р 26005237458300 у АКІБ «УкрСиббанк», м. Київ,

МФО  351005

Св-во платника ПДВ 100275512,

ІПН 319249526558.
Постачальник

Покупець


_____________
________________ /_________/Директора
________________ / І.В.Куц /


Додаток № 1

до Договору № ______ від __.__.201_ р.

Адреси отримувачів Товару


ПП

Організація

Адреса

Контактний телефон

Відповідальна особа

1.

ТОВ «ВіДі Автострада»

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 56

(044) 503-33-07

Ульяницкий В.В.

2.

ТОВ «ВіДі Пальміра»

м. Одеса, вул. Дальницька, 23/4

(048) 734-15-00

Ніконов Ю.Ю.

3.

ТОВ «ВіДі Санрайз Моторз»

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60

(044) 507 00 09

Шеремет Ю.

4.

ТОВ «ВіДі Дрім Моторз»

м. Одеса, вул. Радосна 2/4а,

(048) 734-45-70

Клеймович О.В.

5.

ТОВ "Віді Еліт"

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 62

(044) 507-08-08

Домніков С.В.
Постачальник

Покупець


_____________

________________ /_________/Директора

Концерн «ВіДі Автомаркет»
________________ / І.В.Куц /


Додаток № 2

до Договору № _______ від __.__.201_ р.
Мінімальний перелік інформації про Товар:


 • інформація про назву Товару;

 • найменування або відтворення знаку для товарів і послуг;

 • дані про основні властивості Товару;

 • перелік основних технічних характеристик;

 • найменування і адреса Постачальника;

 • найменування і адреса виробника і імпортера;

 • країна виробництва;

 • відомості про сертифікацію, або сертифікат відповідності;

 • дата виготовлення Товару;

 • відомості про умови зберігання;

 • гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

 • правила і умови ефективного і безпечного використання Товару;

 • строк служби Продукції;

 • відомості про необхідні дії споживача після закінчення терміну служби Продукції, а також про можливі наслідки в разі невиконання таких дій;

 • найменування і місцезнаходження Постачальника і підприємства, яке здійснює його функції по прийому претензій від споживачів, а також проводить ремонт і технічне обслуговування;

 • найменування нормативних документів, вимогам яких повинен відповідати Товар (у тому числі іноземного походження);

 • заводський номер Товару;

 • гарантійний термін зберігання Товару;

 • гарантійний термін експлуатації Товару;

 • інформація про Товар, який за певних обставин може становити небезпеку для життя, здоров'я і майна споживача, та про можливі наслідки використання такого Товару.Постачальник

Покупець


_____________

________________ /_________/Директора

Концерн «ВіДі Автомаркет»
________________ / І.В.Куц /Додаток № 3

до Договору № _______ від __.__.201_ р.
Найменуваня та ціна Товару


п/п

Найменування Товару

Ціна з ПДВ, грн.

примітки

1.


2.


3.

  1. Сторони домовились не переглядати вартість найменувань Товару, що вказані в даному додатку до Договору протягом 6 (шести) місяців з моменту підписання Договору.

  2. Зміна ціни будь-якого найменування Товару, зазначеного у даному додатку, допускається лише при зміні міжбанківського курсу гривні до долара США більш ніж на 10 (десять) % в сторону зменшення/збільшення протягом одного місяця, та лише шляхом укладення додаткової угоди.


Постачальник

Покупець


_____________

________________ /_________/Директора

Концерн «ВіДі Автомаркет»
________________ / І.В.Куц /