asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9
Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр.

2.0 Нормальна анатомія

1

В процессе развития у ребенка позвоночник постепенно приобрел два лордоза и два

кифоза. Это объясняется развитием способности к:

A *Прямохождению

B Плаванию

C Ползанию

D Сидению

E Лежанию

2

После правостороннего перелома в области передней трети нижней челюсти

определяется кровоизлияние (гематома) в области подбородка. Повреждением какой

артерии оно вызвано?

A * Подбородочной

B Нижней губной

C Язычной

D Лицевой

E Нёбной

3

Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с вывихом

височно-нижнечелюстного сустава с повреждением основной его связки. Назовите

эту связку?

A * Латеральная

B Нижнечелюстная

C Шило-нижнечелюстная

D Крыло-нижнечелюстная

E Медиальная

4

У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?

A * Верхний сагиттальный

B Верхний каменистый

C Нижний каменистый

D Нижний сагиттальный

E Сигмовидный

5

Поранений робітник поступив у лікарню з різаною раною передньої поверхні плеча, з

артеріальною кровотечею. Яка артерія імовірно пошкоджена?

A *a. brachialis

B a. radialis

C a. axillaris

D a. subscapularis

E a. profunda brachii

6

У хворої , 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб більш точно описати розташування

виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок?

A * тіло, дно шлунку, пілорічна та кардіальна частини

B дно шлунка, велика та мала кривизна, кардіальна частина

C передня та задня стінки, пілорична частина, кардіальна частина

D дно, склепіння шлунку, пілорична частина, привратнікова частина, кардіальна

частина

E тіло, дно, велика та мала кривизна шлунку

7

Чоловік звернувся до хірурга з варікозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен

розташовані на задній поверхні кожи гомілки, на задній та передній поверхні кожи

стегна. Які поверхневі вени здійснюють відток від нижньої кінцівки?

A * велика та мала підшкіряні вени

B мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

C підколінна, поверхнева підшкіряна вена

D стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

8

Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого відсутнє відчуття нюху і смаку.

Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

A * uncus

B operculum frontale

C gyrus temporalis superior

D gurus postcentralis

E sul. calcarinus

9

Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні

шиї. Який нерв забеспечує чутливість цієї області шиї?

A * n. transversus colli

B n. auricularis magnus

C nn. supraclaviculares

D n. occipitalis minos

E n. phrenicus

10

57-річна хвора на гіпертонію звернулась до лікаря з скаргою на біль великого пальця

руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідність шкіри і зниження

температури в цій області. Яка з артерій верхньої кінцівки найімовірніше ушкоджена?

A * a. princeps pollicis

B a. ulnaris

C a. perforans

D a. digitalis communis

E a. digitalis propria

11

До уролога звернувся чоловік віком 58 років зі скаргами на різкі болі при сечівиділенні

та зменьшенні кількості сечі. Лікар припустив наявність сечо-кам’яної хвороби. В якій

частині чоловічої уретри найбільш імовірне затримання каміння?

A *pars membranacеa

B Pars prostatica

C Pars spongiosa

D Pars pelvina

E Pars intramuralis

12

В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька

разів були переломи кінцівок пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних

залоз (ендокринної залози) порушена?

A *прищитоподібні

B щитоподібна

C вилочкова

D надниркові

E епіфіз

13

У больного кариесом нижнего левого премоляра появилась припухлость шеи выше

подъязычной кости. Повысилась температура, появилось слюнотечение, сокращение

жевательных мышц, больной с трудом открывает рот. Поставлен диагноз - флегмона

дна ротовой полости. Какие мышцы будут вовлечены в процесс?

A * Челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная

B Двубрюшная и подъязычно-шиловидная

C Подъязычно-язычная и шило-язычная

D Подкожная и шило-подъязычная

E Щитоподъязычная и грудино-подъязычная

14

У больного вследствие неадекватного лечения воспаления среднего уха

[мезотимпанита] возникло гнойное воспаление ячеек сосцевидного отростка

височной кости [мастоидит]. Гнойник прорвался в ложе грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В пределах какой фасции шеи локализуется патологический процесс?

A * Поверхностного листка собственной фасции шеи

B Поверхностной

C Глубокого листка собственной фасции шеи

D Внутренней фасции шеи

E Предпозвоночной

15

После перенесенного энцефалита у больного имеются остаточные явления в виде

поражения лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом

будет выражено

A * Мимических мышц

B Жевательных мышц

C Подкожной мышцы шеи

D Средних мышц шеи

E Глубоких мышц шеи

16

При выполнении ваго-симпатической блокады по-Вишневскому вводят раствор

новокаина по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы шеи выше места

пересения ее с наружной яремной веной. В пределах какого треугольника шеи

выполняют блокаду?

A * Лопаточно-трапециевидного

B Ключично-лопаточного

C Сонного

D Треугольника Пирогова

E Поднижнечелюстного

17

Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое

прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку 6 шейного позвонка. В

каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии

для остановки кровотечения?

A * Сонном

B Поднижнечелюстном

C Пирогова

D Лопаточно-трахеальном

E Лопаточно-ключичном

18

При осмотре полости рта справа от уздечки языка увеличен подъязычный сосочек.

Определите выделительная функция каких желез будет нарушена?

A * Поднижнечелюстной и подъязычной

B Околоушной и щитовидной

C Щитовидной и околощитовидной

D Подъязычной и околоушной

E Околоушной и поднижнечелюстной

19

При подходе к щитовидной железе из поперечного (воротникообразного) доступа

вскрывается клетчаточное надгрудинное пространство. Повреждение какого

анатомического образования, находящегося в данном пространстве, является

опасным?

A * Венозной яремной дуги

B Лимфатических узлов

C Сонной артерии

D Подключичной артерии

E Внутренней яремной вены

20

У больного резаная рана лица в области жевательной мышцы. Проток какой железы

может быть поврежден?

A * Околоушной

B Большой подъязычной

C Поднижнечелюстной

D Малых подъязычных

E --

21

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття

різцями верхньої щелепи зубів нижньої. Якому прикусу характерне дане розміщення

зубів?

A *Ортогнатія

B Прогенія

C Біпрогнатія

D Прямий прикус

E Закритий прикус

22

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття

різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення

зубів?

A *Прогенія

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прямий прикус

23

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається дотикання ріжучих країв

верхніх та нижніх різців . Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A *Прямий прикус

B Ортогнатія

C Біпрогнатія

D Закритий прикус

E Прогенія

24

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та

нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане

розміщення зубів?

A *Біпрогнатія

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія

25

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між

верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу

характерне дане розміщення зубів?

A *Відкритий прикус

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія

26

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

медіальний горбик на ріжучому краї правого першого верхнього моляра. Цей горбик

називається:

A *Параконус.

B Метакоус

C Мезоконус

D Гіпоконус

E Протоконус

27

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на зруйнований

язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого вехнього моляра. Цей

горик називається:

A *Гіпоконус.

B Метаконус.

C Параконус.

D Мезоконус.

E Протоконус.

28

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність

тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A *Пара-,мета- і протоконуса.

B Гіпо-, пара- і метаконуса.

C Прото-, пара- і гіпоконуса.

D Мета-, пара- і гіпоконуса

E Пара-, мета- і гіпоконуса.

29

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

30

Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена

нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

A * Діафрагмальний нерв

B Блукаючий нерв

C Симпатичний стовбур

D Шийна петля

E Додатковий нерв

31

У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A * Передміхурова залоза.

B Сімяний міхурець.

C Придаток яєчка.

D Яєчко.

E Цибулино-сечівникова залоза.

32

Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган хворий?

A * Передміхурова залоза.

B Яєчко.

C Сім’яні міхурці.

D Придаток яєчка.

E Сечовий міхур.

33

У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

A * Яєчко.

B Сімяні міхурці.

C Придаток яєчка..

D Простата.

E Передміхурова залоза.

34

У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої

судини виникло порушення кровообігу?

A * Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії.

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої артерії.

35

Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору

нижньої щелепи?

A * Нижня альвеолярна артерія.

B Щічна артерія.

C Язикова артерія.

D Криловидні гілки.

E Середня оболонна артерія.

36

Гнійні вогнища на обличчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю

поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це

зумовлено?

A * З очними венами

B З крилоподібним сплетенням

C З передніми вушними венами

D З потиличною веною

E З середньою і глибокими скроневими венамиследующая страница >>