asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Основи маркетингу

1.Виробничо-комерційна діяльність підприємства передбачає використання функцій маркетингу. Яка з наведених під функцій належить до виробничої функції?

А. Організація контролю маркетингу

B. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

C. Здійснення цілеспрямованої цінової функції

D. Організація системи комунікації на підприємстві

E. Управління якістю й конкурентоспроможністю готової продукції
2.Фірма, яка має широкий товарний асортимент, застосувала товарну організацію маркетингу. Які переваги даного підходу до організації маркетингової діяльності на фірмі:

А. Товарна організація потребує значних витрат через велику кількість персоналу

B. Керівник, який відповідає за певний товар, не має всіх повноважень, необхідних для його діяльності

C. Керівник, який займається певним товаром, має можливість координувати різні роботи зі всього комплексу маркетингу для даного препарату

D. У працівників товарних підрозділів існує “подвійне підпорядкування ”: своїм керівникам і керівникам функціональних маркетингових служб

E. Правильної відповіді немає
3.Фірма з метою визначення ринкової ніші для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів, використовувала:

А. Позиціонування товару

B. Сегментацію ринку

C. Визначення ємності ринку

D. Зміну маркетингової стратегії фірми

E. Рекламу товару
4.Підприємство спрямувало свої зусилля на поліпшення якісних характеристик товару. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма?

А. Удосконалення виробництва

B. Удосконалення товару

C. Сучасного маркетингу

D. Усі відповіді правильні

E. інтенсифікації комерційних зусиль
5.Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть ті, що найчастіше використовуються при вивченні ринку промислових товарів

А. Психографічний та демографічний

B. Поведінковий та особистісний

C. Психологічний та мотиваційний

D. Географічний

E. Соціально-економічний
6.Підприємство має широкий асортимент товарів. Продукція відрізняється різноманітністю. Яка з наведених структур організації служби маркетингу може бути взята за основу діяльності маркетингового відділу:

А. Матрична

B. Функціональна

C. Регіональна

D. Сегментна

E. Товарна
7.Фірма провела сегментацію регіонального ринку книжкової продукції за віковою ознакою. Вона встановила, що книжки для дітей ясельного віку відсутні. Фірма налагодила випуск таких книжок. Цей сегмент ринку є найбільш оптимальним для товарів даної фірми. Фірма розглядатиме даний сегмент як:

А. Ринкову частину

B. Сегмент, що не є привабливим для фірми

C. Ринкову нішу

D. Сегмент, який вимагає подальших досліджень

E. Ринкове вікно
8.Підприємство орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі яких істотно відрізняються купівельною спроможністю. Яка організаційна структура управління маркетингом є для нього найоптимальнішою?

А. Сегментна організація маркетингу

B. Функціональна організація маркетингу

C. Регіональна організація маркетингу

D. Товарна організація маркетингу

E. Товарно-сегментна організація маркетингу
9.Відділом маркетингу фірми-виробника встановлений негативний попит на товар. Що необхідно для вдосконалення напрямів управління маркетингом:

А. Зниження попиту, демаркетинг

B. Вирівнювання попиту, синхромаркетинг

C. Підвищення попиту, ремаркетинг

D. Формування попиту, конверсійний маркетинг

E. Стимулювання попиту, стимулюючий маркетинг
10.Компанія завоювала довіру споживачів і вже досягла значного зростання обсягу продажів завдяки орієнтації на концепцію соціально-етичного маркетингу. Збалансування яких факторів передбачає ця концепція ?

А. Нав`язування покупки споживачеві, здійснення продажу, задоволення потреб споживачів не є первинним завданням

B. Визначення потреби в товарах, удосконалення виробництва, підвищення ефективності розподілу товару

C. Визначення потреби в товарвх, удосконалення товару, задоволення потреб споживачів

D. Прибуток, споживчі потреби цільової групи, інтереси суспільства

E. Споживчі потреби цільової групи, прибуток підприємства, аналіз і контроль маркетингової діяльності
11.Який принцип сегментації ринку товарів покладений в основу розподілу споживачів на групи залежно від статі та віку:

А. Соціально-економічний

B. Демографічний

C. Географічний

D. Психографічний

E. Поведінковий
12.Існують різні організаційні структури управління маркетингом. Яка організаційна структура управління маркетингом найоптимальніша для підприємства, що орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі яких істотно відрізняються купівельною поведінкою:

А. Товарна

B. Функціональна

C. Сегментна

D. Регіональна

E. Змішана
13.Промисловий ринок поділяється на споживчий ринок і ринок організацій-споживачів. З яких суб'єктів формується споживчий ринок?

А. Окремих осіб та фірм, які купують продукцію промислового призначення для використання у виробництві

B. Підприємств, які купують товари для їх подальшої реалізації споживачам

C. Осіб, які купують товари для продажу

D. Окремих осіб або сімей, які купують товари для задоволення особистих потреб

E. Підприємств-виробників готової продукції
14.Виберіть із запропонованого переліку те, що належить до аналітичної функції маркетингу:

А. Здійснення товарної політики

B. Організація виробництва нових товарів, розроблення нових технологій

C. Організація системи товароруху

D. Організація сервісу

E. Вивчення товару (товарної структури)
15.Визначте основне завдання відділу маркетингу фірми:

А. Пошук і аналіз комерційних пропозицій можливих постачальників, пошук і забезпечення товарами можливих покупців

B. Пошук і аналіз комерційних пропозицій можливих постачальників, укладання угод і контроль за їх виконанням

C. Пошук і забезпечення товарами можливих покупців, укладання угод, документальне оформлення й постачання товару

D. Попередні відвідування торговими представниками фірми потенційного замовника, оформлення замовлення з наступним постачанням товару

E. Дослідження ринку, розроблення й планування товарного асортименту, реклама і стимулювання збуту товару
16.Для якого виду попиту характерна ситуація, коли організація задоволена обсягами продажу свого товару, рівнем попиту на нього:

А. Негативний

В. Прихований

С. Нерегулярний

D. Надмірний

E. Повноцінний
17.Укажіть, що з переліченого не належить до розділу плану маркетингу:

А. Обґрунтування й опис цілей фірми

В. Опис маркетингових стратегій діяльності фірми на ринках

С. Опис поточної маркетингової ситуації

D. Опис виробничого устаткування для випуску продукції

Е. Бюджет
18.Якому виду попиту відповідає ситуація, коли бажання споживачів неможливо задовольнити за допомогою товарів і послуг, що є на ринку:

А. Негативний

В. Прихований ????????????

С. Нерегулярний

D. Надмірний

E. Нераціональний
19.Якому поняттю дано визначення: “… – це сфера обміну, що характеризується системою економічних відносин між виробниками і споживачами товарів”:

А. Маркетинг

B. Ринок

C. Збут

D. Угода

E. Менеджмент
20.Укажіть, яка з перелічених посад не належить фахівцям, що працюють у сфері маркетингу:

А. Маркетинг-директор

В. Менеджер з реклами

С. Директор персоналу

D. Менеджер зі збуту

Е. Менеджер зі зв'язків з громадськістю
21.За якого виду попиту споживачі можуть бути незацікавлені в товарі або байдужі до нього:

А. Негативний

В. Прихований ?????????должен быть ВІДСУТНІЙ

С. Нерегулярний

D. Надмірний

E. Нераціональний
22.Для визначення свого місця на ринку і прогнозування ринкової діяльності фірма повинна аналізувати і оцінювати свій власний потенціал. Аналіз, що дозволяє провести систематизацію отриманих результатів дослідження за такими групами: сильні і слабкі сторони в діяльності самої організації (внутрішні фактори) і сприятливі можливості і загрози з боку навколишнього середовища (зовнішні фактори) – має назву:

А. Матриця Ансоффа

B. „Бостон консалтинг груп”

C. Матриця Портера

D. SWOT - аналіз

E. АВС – аналіз
23.Укажіть, що з переліченого не належить до етапів організації служб маркетингу:

А. Визначення мети і завдань служби маркетингу підприємства

В. Прогнозування стану ринку

С. Розроблення Положення про службу маркетингу

D. Обґрунтування організаційної структури

E. Визначення завдань окремих підрозділів і функціонально-посадових обов'язків працівників служби маркетингу
24.Значення маркетингу для споживачів визначається кількома положеннями. Укажіть, що з переліченого не належить до них:

А. Підвищення обізнаності споживачів про товари і послуги, які існують на ринку

В. Підвищення якості життя споживачів

С. Оптимізація робочого режиму підприємств торгівлі

D. Підвищення компетенції менеджерів з управління персоналом

Е. Вплив на погляди людей
25.Підприємство виробляє однотипні товари і реалізує їх на багатьох ринках. Яку модель організації служби маркетингу слід обрати в даній ситуації:

A. Функціональну

B. Товарну

C. Регіональну

D. Сегментну

E. Матричну
26.Фірма займається виробництвом лікарських засобів, успішно співробітничає з постачальниками щодо реалізації своєї продукції, вивчає своїх споживачів і повністю задовольняє потреби певного сегмента. Для якого типу сегменту характерна дана ситуація:

А. Частка ринку

В. Ринкове вікно

С. Ринкова ніша

D. Товарний ринок

Е. Потенційний ринок
27.Укажіть, що з переліченого не відповідає класифікації ринку з позиції економічного простору:

А. Національний

В. Виробничий

С. Регіональний

D. Світовий

Е. Місцевий
28.Фармацевтичне підприємство випускає неширокий асортимент лікарських препаратів і реалізує їх на незначній кількості ринків. Яка модель організації маркетингової служби доцільна для підприємства ?

A. Функціональна

B. Товарна

C. Регіональна

D. Сегментна

E. Матрична
29.Досліджуючи регіональний ринок хлібо – булочної продукції, відділ маркетингу підприємства встановив, що пропозиція перевищує попит. Якому виду ринку відповідає дана ситуація ?

А. Ринок покупця

В. Ринок продавця

С. Насичений

D. Національний

Е. Місцевий
30.Підприємство, враховуючи пріоритетне значення якості серед інших ринкових характеристик товару, спрямувало свої зусилля на поліпшення якості товару. Яку концепцію управління маркетингом використовує фірма ?

А. Удосконалення виробництва

В. Удосконалення товару

С. Інтенсифікації комерційних зусиль

D. Маркетингу

E. Соціально-етичного маркетингу
31.Фірмою проведений розподіл споживачів на групи залежно від їх приналежності до суспільного класу, способу життя, характеристики особи, соціального статусу. Який принцип сегментації ринку лежить в основі даного розподілу:

А. Демографічний

В. Географічний

С. Мотивації споживачів

D. Психографічний

E. Поведінковий
32.Одним із основних елементів ринку, які утворюють ринковий механізм, є:

А. Збут

В. Попит

С. Реклама

D. Просування

Е. Товар
33.Дослідження ринкової ситуації виявило сприятливі тенденції для функціонування підприємства. Який варіант плану маркетингу можливий в даному випадку:

А. Мінімальний

В. Оптимальний

С. Оперативний

D. Максимальний

Е. Тактичний
34.У складі якого з наведених напрямів комплексного дослідження ринку вивчається співвідношення між попитом, пропозицією та рівнем цін?

А. Вивчення економічної кон'юнктури

В. Вивчення вимог ринку і товару

С. Аналіз ринкової сегментації

D. Вивчення фірмової структури ринку

E. Аналіз соціально-психологічних особливостей покупців
35.Укажіть, що утворює взаємозв'язок попиту, пропозиції та ціни:

А. Структура ринку

В. Ринковий механізм

С. Сфери ринку

D. Сфера виробництва

Е. Сфера споживання
36.Яку концепцію управління маркетинговою діяльністю обрала фірма, орієнтуючись на потреби споживачів, які необхідно задовольняти краще, ніж це роблять конкуренти:

А. Удосконалення виробництва

В. Удосконалення товару

С. Інтенсифікації комерційних зусиль

D. Маркетингу

E. Соціально-етичного маркетингу
37.Укажіть, що з переліченого не належить до основних «китів» маркетингу:

А. Збут

В. Ціна

С. Реклама

D. Сервіс

Е. Немає правильної відповіді
38.Маркетингова служба підприємства за наслідками проведеного аналізу можливостей ринку встановила явне ускладнення ринкової ситуації для фірми. Яким за таких умов повинен бути план маркетингу:

А. Мінімальним

В. Стратегічним

С. Оптимальним

D. Довгостроковим

Е. Максимальним
39.Укажіть, що є головним у визначенні маркетингу:

А. Збут товару

В. Зниження витрат виробництва

С. Задоволення потреб споживачів

D. Підвищення якості життя

Е. Установлення ціни на товар
40.Для управління маркетинговою діяльністю підприємства найбільше значення мають чотири групи питань. Які групи питань не мають найбільшого значення?

А. Інформації

В. Використання елементів комплексу маркетингу

С. Кадрового маркетингу

D. Організації маркетингової діяльності

Е. Контролю у сфері маркетингу
41.Служба маркетингу фірми - виробника розділила споживачів залежно від їх знань, стосунків, характеру і інтенсивності використання товару. Який принцип сегментації застосований в даній ситуації?

А. Демографічний

В. Географічний

С. Соціально-економічний

D. Психографічний

E. Поведінковий
42.Укажіть, що з переліченого не належить до комплексу маркетингу:

А. Ціна

В. Товар

С. Збут

D. Сервіс

Е. Просування
43.Керуючись необхідністю забезпечення, з одного боку, доступності товарів соціальної значущості, а з іншого – високої ефективності виробництва, фірма - виробник, удосконалюючи технологію виробництва, виробляє доступні, що не вимагають значних витрат. Якої концепції управління маркетингом дотримується фірма?

А. Удосконалення виробництва

В. Удосконалення товару

С. Інтенсифікації комерційних зусиль

D. Маркетингу

E. Соціально-етичного маркетингу
44.Якому поняттю відповідає дане визначення: «… – це можливий обсяг реалізації товару (конкретної продукції підприємства) при даному рівні та співвідношенні цін»?

А. Ємність потенційного ринку

В. Ємність регіонального ринку

С. Ємність товарного ринку

D. Частка ринку

E. Кон'юнктура ринку
45.Фірма функціонує в галузі зі стабільною ринковою ситуацією. Якого варіанта плану маркетингу повинна дотримуватися фірма?

А. Мінімального

В. Оптимального

С. Середньострокового

D. Короткострокового

E. Максимального
46.Для виходу на вітчизняний ринок легкої промисловості з певним товаром , (наприклад - чоловічі панчохи), фірмі необхідно знати ємність ринку даної групи товару. За допомогою якої формули ведеться розрахунок даного показника?

А. Є = П + І – Е + Тз

В. Р = О1 + П – О2

С. П = Б × Н × К

D. П =

E. Немає правильної відповіді
47.Оптово-роздрібна мережа займається реалізацією промислових товарів, виконуючи при цьому збутову функцію маркетингу. Яка з наведених підфункцій належить до збутової функції?

А. Вивчення товарної структури

В. Інформаційне забезпечення управління маркетингом

С. Організація сервісу

D. Вивчення споживачів

Е. Організація матеріально-технічного забезпечення
48.За умов високого рівня конкуренції підприємство в організації своєї роботи виходить з необхідності задоволення потреб споживачів з одночасним підвищенням життєвого рівня всього суспільства і власної прибутковості. Яку концепцію управління маркетинговою діяльністю обрала дана фірма?

А. Удосконалення виробництва

В. Удосконалення товару

С. Інтенсифікації комерційних зусиль

D. Маркетингу

E. Соціально-етичного маркетингу
49.Компанія, виводячи на ринок нову продукцію, зіткнулася з проблемою вибору конкретних сегментів. Що з переліченого не належить до характеристик сегментів?

А. Визначеність

В. Достатній розмір

С. Доступність для ефективної маркетингової діяльності

D. Різнорідність

E. Кількісна вимірність
50.Що з переліченого не належить до принципів маркетингу?

А. Націленість на споживача

В. Сегментація ринку

С. Гнучкість, адаптивність до вимог ринку

D. Контроль маркетингу

Е. Комплексність маркетингу
51.Підприємство планує працювати на ринкових сегментах, споживачі яких відрізняються потребами в товарі, купівельною спроможністю та поведінкою. Яку модель організації служби маркетингу слід обрати підприємству?

А. Функціональну

В. Товарну

С. Регіональну

D. Сегментну

E. Матричну
52.Якому поняттю відповідає дане визначення: «… – це сфера реалізації конкретного товару (або групи товарів), пов'язаних між собою певними властивостями виробничого або споживчого характеру»?

А. Сегмент ринку

В. Товарний ринок

С. Цільовий ринок

D. Ринкове вікно

Е. Ринкова ніша
53.Якому виду маркетингу відповідає дане визначення: «… маркетинг, спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих потужностей, обмеженості товарних ресурсів і сировини»?

А. Конверсійний маркетинг

В. Демаркетинг

С. Підтримуючий маркетинг

D. Ремаркетинг

E. Синхромаркетинг
54.Якої концепції управління маркетинговою діяльністю дотримується фірма, яка виходить з того, що споживачі не будуть купувати її товар, якщо не докласти значних зусиль з його просування й збуту?

А. Удосконалення виробництва

В. Удосконалення товару

С. Інтенсифікації комерційних зусиль

D. Маркетингу

E. Соціально-етичного маркетингу
55.Укажіть, яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності підприємств відповідає сучасній концепції маркетингу:

А. Товарна

В. Виробнича

С. Збутова

D. Орієнтація на споживача

Е. Орієнтація на споживача і суспільство в цілому
56.Що не належить до змісту і спрямованості комплексного дослідження ринку?

А. Вивчення вимог ринку до товару

В. Комплексні дослідження ринку

С. Аналіз ринкової сегментації

D. Аналіз внутрішнього середовища фірми

E. Аналіз фірмової структури ринку
57.Укажіть, що з переліченого не належить до суб'єктів споживчого ринку:

А. Споживачі

В. Дошкільні заклади

С. Оптові фірми

D. Товар

Е. Маркетингові компанії
58.Укажіть, що з переліченого не належить до контактних аудиторій мікросередовища підприємства:

А. Засоби масової інформації

В. Громадські організації

С. Конкуренти

D. Державні установи

Е. Інвестиційні компанії та акціонери
59.Який вид маркетингу доцільний в ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів у будь-який період часу залежно від фази життєвого циклу товару?

А. Конверсійний маркетинг

В. Демаркетинг

С. Протидіючий маркетинг

D. Ремаркетинг

E. Синхромаркетинг
60.Одним з методів, який дозволяє провести порівняльні дослідження внутрішнього середовища підприємства і зовнішніх умов, є SWOT-аналіз. Що з переліченого не є основними заходами, які проводяться за наслідками SWOT-аналізу?

А. Визначення напрямів контролю за реалізацією маркетингових можливостей

В. Визначення виробничо-комерційних можливостей відповідно до ресурсів фірми

С. Розроблення заходів щодо запобігання впливу погроз

D. Зіставляння переваг з ринковими можливостями

Е. Розроблення стратегії з подолання слабких сторін фірми
61.Укажіть, що з переліченого належить до контактних аудиторій мікросередовища підприємства:

А. Конкуренти

В. Роздрібні мережі

С Оптові фірми

D. Інвестиційні компанії

Е. Споживачі
62.На споживчому ринку виникла ситуація, коли попит на певний товар значно перевищив пропозицію. Який вид маркетингу допомагає згладжувати такі коливання попиту?

А. Конверсійний маркетинг

В. Демаркетинг

С. Підтримуючий маркетинг

D. Ремаркетинг

E. Синхромаркетинг