asyan.org
добавить свой файл
1
Відомості про авторів

Захарченко Віталій Іванович

професор кафедри економіки і менеджменту

доктор економічних наук, професор

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Тел. (048) 7304156, 0955388092

Головченко Олена Миколаївна

доцент кафедри менеджменту

доктор економічних наук, доцент

Міжнародний гуманітарний університет.

Тел. (048) 7261805, 0505919734
Елементи бібліографічного опису українській мовою

Захарченко Віталій Іванович

Головченко Олена Миколаївна

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Кількість бібліографічних посилань – 4

Анотація. Розглядаються завдання системи відомчих освітніх установ Міністерства внутрішніх справ. Пропонується концепція багаторівневої системи професійної підготовки кадрів правоохоронної служби. Визначені цілі і завдання професійної підготовки кадрів з урахуванням сучасних вимог до правоохоронної діяльності, в умовах формування цивілізованого ринку і проведення модернізації всієї системи освіти.
Ключові слова: відомча освіта, професійна підготовка, правоохоронна діяльність
Элементы библиографического описания на русском языке

Захарченко Виталий Иванович,

Головченко Елена Николаевна.
УДК 332.122:338.2

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Количество библиографических ссылок – 4

Аннотация. Рассматриваются задачи системы ведомственных образовательных учреждений Министерства внутренних дел. Предлагается концепция многоуровневой системы профессиональной подготовки кадров правоохранительной службы. Определены цели и задачи профессиональной подготовки кадров с учетом современных требований к правоохранительной деятельности, в условиях формирования цивилизованного рынка и проведения модернизации всей системы образования.
Ключевые слова: ведомственное образование, профессиональная подготовка, правоохранительная деятельность
Елементи бібліографічного опису англійською мовою

Zakharchenko Vitaly,

Golovchenko Helen.

TRAINING OF PERSONNEL AIMED TO PROVID ECONOMIC SECURITY IN THE SYSTEM OF LAW-ENFORCEMENT AUTHORITIES

Amount of bibliographic references – 4
Annotation. The tasks of the system of educational institutions of Ministry of internal affairs’ are examined. The concept of the multilevel system of professional training of law-enforcement personnel is suggested. The goals and tasks of personnel professional training are defined taking into account modern requirements to law-enforcement activity, conditions under which the civilized market formed and modernization of education system is perfomed.

Key words: department education, professional training, law-enforcement activity.
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Захарченко Віталій Іванович

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова професор кафедри економіки і управління, доктор економічних наук

Головченко Олена Миколаївна

Міжнародний гуманітарний університет, доцент кафедри менеджменту, доктор економічних наук
Вступ. Ситуація, що диктується сучасними викликами і загрозами, вимагає якісно нових параметрів рівня професіоналізму і кваліфікації співробітників правоохоронних органів.

На сучасному етапі розвитку суспільства першочерговим завданням системи відомчих освітніх установ правоохоронних органів є забезпечення своєчасної і якісної підготовки і перепідготовки співробітників правоохоронної служби до дій в сучасній динамічній соціальній ситуації.

Постановка проблеми. Важливий напрям вдосконалення підготовки кадрів правоохоронної служби України полягає в тому, щоб випускник відомчої освітньої установи в період освоєння професійної освітньої програми самостійно виконав повний учбовий процесуальний цикл правоохоронних операцій: від постановки учбового завдання, пошуку необхідних засобів і методів її рішення до досягнення підсумкового результату.

Концепція багаторівневої системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і стажування кадрів правоохоронної служби (далі – Концепція) визначає цілі і завдання професійної підготовки кадрів з урахуванням сучасних вимог, що пред'являються до фахівців і необхідних для успішного здійснення правоохоронної діяльності, в умовах сучасного розвитку країни, формування цивілізованого ринку і проведення модернізації всієї системи освіти.

В цілях модернізації системи підготовки фахівців правоохоронної служби необхідно об'єктивно оцінити сучасне полягання професійної підготовки кадрів в системі правоохоронної служби, визначити пріоритетні напрями в розвитку освітнього процесу з урахуванням специфіки, цілей і завдань органів внутрішніх справ, їх підрозділів, обґрунтування механізмів взаємодії на галузевому, міжвідомчому і міжнародному рівнях.

У правоохоронній системі підготовка фахівців має свої особливості і є невід'ємною частиною системи управління. Тому вельми важливо сформулювати теоретичну базу для безперервного вдосконалення механізму управління правоохоронною діяльністю. Отже, вдосконалення управління професійною підготовкою співробітників правоохоронної служби є одному з пріоритетних державних завдань на сучасному етапі розвитку суспільства.

У сучасних умовах співробітникам правоохоронної служби доводиться стикатися з необхідністю вирішення комплексу взаємозв'язаних питань по забезпеченню національної безпеки з урахуванням реального рівня кримінальних загроз [1, 182].

Слід підкреслити, що завдання забезпечення економічної безпеки є одній з найбільш складних сфер правоохоронної діяльності, оскільки саме тут співробітники правоохоронних органів повинні вирішувати правові, економічні і правоохоронні завдання і питання, які пов'язані із захистом економічних інтересів і прав власності нашої держави.

Ціль даної статті. Враховуючи вищесказане, на наш погляд, особливо актуально розглянути в даній статті деякі аспекти вдосконалення управління професійною підготовкою фахівців із забезпечення економічної безпеки.

В даний час відчувається дефіцит фахівців із забезпечення економічної безпеки, основу якої складають заходи по боротьбі з економічними і податковими злочинами.

Виходячи з особливостей служби підрозділів правоохоронній діяльності по забезпеченню економічної безпеки, формується теорія управління підготовкою фахівців, що виконують функції захисту економічних інтересів і забезпечення економічної безпеки.

Викладення основного матеріалу дослідження. Система управління підготовкою фахівців з різних напрямів діяльності в системі правоохоронної служби має специфічні особливості, в яких закладені принципи підготовки і розподілу фахівців, що володіють знаннями і спеціальними навиками в області боротьби з правопорушеннями і злочинами.

Механізм управління підготовкою фахівців, будучи складною категорією, складається з ряду елементів, а саме:

- суб'єкт і об'єкт управління;

- мета управління;

- критерії управління;

- методи управління;

- матеріальні і фінансові засоби;

- соціальний і організаційний потенціал.

Процес управління підготовкою фахівців в системі правоохоронної служби є основним елементом освітнього процесу і нерозривно з ним пов'язаний. Таким чином, вимоги до змісту процесу управління підготовкою фахівців витікають з основних закономірностей процесу навчання.

Управління повинне служити важелем для підвищення ефективності процесу підготовки фахівців і носити повний і системний характер, тобто характеризуватися:

- чітким визначенням основних цілей і завдань управління підготовкою фахівців в системі правоохоронної служби залежно від спеціалізації;

- постійною модернізацією техніко-економічної бази, при цьому передбачається впровадження нових повчальних систем, що управляють;

- постійним підвищенням кваліфікації і перепідготовки кадрового потенціалу освітньої установи системи МВС;

- постійним підвищенням якості освітніх послуг даної освітньої установи системи правоохоронної служби, що надаються, відповідно до потреб розвитку суспільства в сучасних умовах;

- вдосконаленням всіх форм і методів управління підготовкою фахівців;

- ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- створенням ефективної мотиваційної системи в роботі з курсантами та студентами.

Організаційна структура вищого учбового закладу системи правоохоронної служби є тією базою, на якій будується вся управлінська діяльність. При створенні організаційної структури виділяються два основні аспекти: у - перших, ділення організації (а в нашому випадку – освітньої установи системи правоохоронної служби) на функціональні підрозділи і посади відповідно до вертикального і горизонтального розподілу праці, а також встановлення формальних відносин між ними, а, по-друге, впорядкована взаємодія елементів системи відповідно до розподілу функцій управління між підрозділами, а також має рацію, обов'язків і відповідальності між керівниками різного рівня [4, 78].

Головною вимогою при цьому є відповідність структури управління підготовкою фахівців комплексу соціально – економічних, професійно – педагогічних і організаційно – технічних характеристик освітнього менеджменту.

На наш погляд, в сучасних умовах механізм управління підготовкою фахівців може вважатися ефективним, якщо він підсилює мотивацію діяльності, причому при цьому необхідне обов'язкове узгодження що висуваються освітньою установою системи правоохоронної служби цілей і інтересів студентів та курсантів.

Слід підкреслити, що мету потрібно розглядати як найважливішу категорію відповідного механізму управління, а постановка мети повинна бути початковим моментом формування мотивів.

Ефективне управління підготовкою фахівців характеризується своєчасним ухваленням правильних управлінських рішень, тобто вибором розумної альтернативи вирішення важливих проблем в освітньому процесі.

Авторами статті пропонується схема всього комплексу критеріїв якості підготовки фахівців у вигляді двох блоків: якість процесу, яка включає якість цінностей, цілей і норм, якість умов, якість змісту освіти, якість технології навчання, і якість результату, яка включає знання, уміння і навики, якими володіє фахівець (рис.1).

Запропонована схема управління якістю підготовки фахівців на рівні певного учбового закладу припускає орієнтацію процесу управління підготовкою фахівців на забезпечення відповідності фактичного рівня їх підготовки вимогам споживачів.

На основі теоретичного аналізу параметрів потенціалу вищої школи у сфері освіти на сучасному етапі розвитку суспільства, одним з яких є відповідність кваліфікації випускників вузів по придбаній професії вимогам сучасного життя, можна виділити основні напрями вдосконалення управління підготовкою фахівців на регіональному рівні, зокрема підготовкою фахівців із забезпечення економічної безпеки в системі правоохоронної служби:

1. Розробка конкретних вимог до системи управління підготовкою фахівців в умовах ринкової економіки і напрямів підготовки фахівців системи правоохоронної служби в світлі модернізації освіти і відповідно до потреб розвитку суспільства.

В зв'язку з цим, на наш погляд, необхідно ще раз ретельно проаналізувати різні варіанти управління персоналом і підготовки кадрів, у тому числі і зарубіжний досвід, в цілях вибору найбільш пріоритетних механізмів підготовки і використання кадрів, що володіють високим професіоналізмом, психологічними якостями, умінням оперативно вирішувати завдання боротьби із злочинами економічної спрямованості.

Модернізація системи управління підготовкою фахівців в системі правоохоронної служби припускає доповнити традиційні структури управління новими формами організації і запропонувати принципи органічної взаємодії традиційних і інноваційних структур.

Одним з найважливіших методів управління підготовкою фахівців в умовах ринкової економіки є програмно – цільовий метод, який включає розробку і реалізацію цільових програм, направлених на вирішення ключових завдань.

Умовою ефективного функціонування механізму управління підготовкою фахівців є точне визначення принципів учбовий – методичної, наукової і технологічної взаємодії підрозділів учбового закладу системи правоохоронної служби (відділів, факультетів і кафедр). Розподіл повноважень і відповідальності осіб структури управління визначається місце підрозділів в системі управління.Кожна освітня установа, як правило, характеризується лінійно – функціональною структурою управління підготовкою фахівців, що включає декілька рівнів управління усередині неї:

- вищий рівень управління підготовкою фахівців включає керівництво

в
Качество результата


Анализ соответствия качества подготовки специалистов требованиям основных групп потребителей
ищого учбового закладу; діяльність даної ланки обумовлена цілями і стратегіями розвитку освітньої установи в цілому, на цьому рівні реалізується велика частина зовнішніх зв'язків;

- середній рівень управління підготовкою фахівців об'єднує начальників підрозділів, включаючи факультети, відділи вищого учбового закладу системи правоохоронної служби і учбові кафедри;

- нижчий рівень управління підготовкою фахівців включає співробітників освітньої установи, які відповідають за забезпечення учбового процесу всіма видами учбовий, – методичних ресурсів і за роботу з людьми.

Процес управління підготовкою фахівців з різних спеціальностей в освітніх установах системи правоохоронної служби можна представити у вигляді наступних етапів (рис.2).


2. Залежно від уточнення конкретних вимог вдосконалення управління підготовкою фахівців (по окремих спеціалізаціях) в освітніх установах системи правоохоронної служби.

3. У сучасних умовах ринкової економіки необхідне своєчасне визначення прогнозу потреби у фахівцях певної кваліфікації в системі правоохоронної служби і оцінка відповідності об'єму випускників об'єму попиту в розрізі спеціальностей в системі правоохоронної служби. [2, 120]

На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається формування соціально – економічної політики, а також політики в області забезпечення економічної безпеки правоохоронними і іншими структурами держави, що припускає також інформаційно – аналітичні і оперативно – службові заходи, заходи по припиненню злочинів економічної спрямованості з урахуванням конкретної кримінальної ситуації, соціально – економічного стану регіону або місцевості.

Якісні зміни злочинності вимагають нових знань і технологій в області правоохоронної діяльності, підвищення рівня професійної кваліфікації співробітників правоохоронної служби. Акцент зміщується у бік розвитку їх інтелектуальних і морально – психологічних здібностей як неодмінної умови рішення ними оперативно – службових завдань. Відбуваються глибокі зміни в структурі кадрів правоохоронної служби, в них збільшується число посад, що припускають вирішення складних оперативно, – розшукових, процесуальних, експертно – криміналістичних питань, що вимагають налагоджувати і постійно підтримувати контакти з населенням. Головними вимогами, що пред'являються до фахівця стають: компетентність, відповідальність, ініціативність і самостійність в ухваленні рішень.

4. Визначення прогнозу потреби у фахівцях певної кваліфікації в системі правоохоронної служби припускає уточнення класифікатора спеціальностей, по яких здійснюватиметься підготовка фахівців з вищою освітою для правоохоронної служби.

5. Розробка різних моделей фахівців системи правоохоронної служби залежно від уточненого класифікатора спеціальностей. [3, 42]

Переважаюча в даний час точка зору експертизи якості освіти ґрунтується на розробці моделі фахівця, професіограм і кваліфікаційних характеристик, що виконують функцію науково обґрунтованих нормативів якості підготовки.

Загальні висновки. Модель фахівця є віддзеркаленням об'єму і структури професійних і соціально – психологічних якостей, знань, умінь, що в сукупності представляють його узагальнену характеристику як члена суспільства.

Структурна схема моделі підготовки фахівця з вищою освітою складається з наступних компонентів:

- державне замовлення на контингент фахівців певного профілю;

- кваліфікаційні вимоги до фахівця; -

- структурно – логічна схема вивчення дисциплін;

- система контролю якості навчання;

- учбовий план;

- фахівець.

Необхідно сформувати широку основу для такої структури освітнього процесу, яка дозволить вибудовувати, з урахуванням загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, гнучкі моделі у вигляді спеціалізацій залежно від потреб правоохоронної практики.

Отже, ще одним важливим напрямом в роботі по вдосконаленню підготовки фахівців із забезпечення економічної безпеки для правоохоронної служби є уточнення вимог до рівня підготовки фахівця відповідно до сучасної практики правоохоронних органів в умовах динамізму суспільного життя, постійним ускладненням завдань по боротьбі з корупцією, загальнокримінальною і транснаціональною злочинністю, міжнародним тероризмом, які відповідатимуть державним стандартам УМО, Міносвнаукі по відповідних напрямах спеціальностей.

Найближчим часом необхідно визначити правильне співвідношення дисциплін, що викладаються, галузей знань, якими повинен досконало володіти фахівець, продовжити роботу по вдосконаленню учбових планів, що діють, і почати розробку нових учбових планів відповідно до коректування класифікатора спеціальностей, по яких здійснюватиметься підготовка фахівців з вищою освітою для правоохоронної служби з урахуванням їх сфери діяльності після закінчення вищого учбового закладу.

Наприклад, для фахівців із забезпечення економічної безпеки необхідні знання як особливостей і методів припинення злочинів економічної спрямованості, так і методів аналізу і прогнозування складних соціально – економічних, кримінальних ситуацій в єдності і взаємообумовленості.

На сучасному етапі розвитку суспільства в роботі правоохоронних органів по забезпеченню економічної безпеки необхідні ефективні заходи по організації взаємодії підрозділів різних відомств, координації правоохоронної діяльності, обміну інформаційними ресурсами, сумісній підготовці кадрів, узгодженню нормативного і методичного забезпечення.

Пріоритети кадрової політики в управлінні правоохоронними структурами по забезпеченню економічної безпеки повинні бути направлені на протидію економічним злочинам.

Пошук шляхів вдосконалення управління підготовкою фахівців в системі утворення правоохоронної служби слід шукати в прогнозуванні професійного розподілу праці в правоохоронних органах, рівня інформаційної забезпеченості, потреб і можливостей створення системи професійної підготовки і перепідготовки фахівців для служби в системі правоохоронних органів по боротьбі з різними видами злочинів.

Досвід України і розвинених країн світу показує, що кадрова політика є надійним механізмом управління системою освіти, підвищення ефективності всіх її ресурсів, забезпечення цілісності і стійкості її розвитку в довгостроковій перспективі. Вироблення активної і раціональної кадрової політики і на її основі вдосконалення всіх напрямів роботи з кадрами у сфері освіти – об'єктивна потреба модернізації української системи освіти зараз.
Література

  1. Головченко О. М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки : монографія / О. М. Головченко. – О. : ОДУВС, 2008. – 399 с.

  2. Захарченко В.І. Обгрунтування територіальної концепції економічної безпеки // Регіональна економіка, 2000. - №2. - C. 120-128.

  3. Экономическая безопасность бизнеса / В. И. Захарченко, Н.Н. Меркулов, Н.В. Халикян. – О.: Наука и техника, 2009. – 176 с.

  4. Калигин Н.А. Принципы организационного управления / Н.А. Калигин.-М.:Финансы и статистика, 2003.-272 с.