asyan.org
добавить свой файл
1
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З

ФІЗИКИ ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

(для заочного відділення)

 1. Що вивчає геометрична оптика?

 2. Що таке показник заломлення середовища? Що таке відносний показник заломлення?

 3. Що таке кут падіння, кут заломлення при падінні світлової хвилі на поверхню розділа двох середовищ?

 4. Сформулюйте закон відбиття.

 5. Що називають плоским дзеркалом? Які оптичні властивості воно має?

 6. Як будується зображення точки, протяжного предмета у плоскому дзеркалі?

 7. Яке відбиття світлових хвиль називається розсіяним (дифузійним)? Що називається уявним (дійсним) зображенням?

 8. Що називається сферичним дзеркалом? Якими бувають сферичні дзеркала?

 9. Що таке оптичний центр дзеркала? Де він розташований?

 10. Що таке головна оптична вісь дзеркала? Що таке побічна вісь дзеркала?

 11. Що таке фокус дзеркала? Які властивості він має?

 12. Що таке фокальна площина дзеркала? Які властивості вона має?

 13. Як будувати зображення в сферичному дзеркалі?

 14. Запишіть формулу для сферичного дзеркала. Чим відрізняються формули для увігнутого і опуклого сферичних дзеркал?

 1. Які середовища навивають оптично більш щільними, оптично менш щільними?

 2. Яке явище навивають повним внутрішнім відбиттям?

17. Що таке граничний кут при проходженні світла черев поверхню розділа двох середовищ? Як його визначити?

 1. Чи змінює напрямок поширення світла при проходженні через плоску пластинку?

 2. Що таке лінза? Якими бувають лінзи щодо геометрії та оптичних властивостей?

 3. Що таке оптичний центр лінзи?

 4. Що таке головна оптична вісь лінзи? Де вона розташована?

 5. Що таке фокус лінзи? Які властивості він має?

 6. Якими променями необхідно користуватися при побудові зображень у збираючій і розсіюючій лінзах?

 7. Запишіть формулу лінзи. У чому полягає відмінність формули для збираючої і розсіюючої лінз?

 8. Що таке лінійне збільшення лінзи? Як його визначити?

 9. Поясніть принцип дії і побудуйте хід променів у лупі.

 10. Поясніть принцип дії і побудуйте хід променів у мікроскопі.

 11. Чому дорівнює збільшення в мікроскопі? Як його збільшити?

 12. Поясніть принцип дії і побудуйте хід променів у телескопі.

 13. Чому дорівнює збільшення в телескопі? Як його збільшити?

 14. Що таке явище інтерференції?

 1. Що розуміють під когерентними джерелами9

 2. Чи зберігається закон збереження енергії при явищі інтерференції? Поясніть свої міркування.

 3. Які пристрої спостереження інтерференції можна використовувати? Як у цих пристроях сформовані когерентні джерела?

 4. Що спостерігається на екрані в результаті явища інтерференції? У чому причина ефекту, що спостерігається?

 5. Що таке ширина інтерференційної смуги? Як вона визначається?

3 7. Запишіть умову максимуму т-го порядку для явища інтерференції.

 1. Запишіть умову мінімуму т-го порядку для явища інтерференції.

 2. У чому суть явища інтерференції на тонких плівках?. 3. Що таке оптична довжина шляху світла? Чим ця величина відрізняється від геометричного шляху світла?

41. 12. Що таке оптична різниця ходу променів?

42. 13. Чому явище інтерференції не спостерігається при проходженні світла крізь віконне скло?

43. У чому суть явища інтерференції світла на плоскоопуклій лінзі (кільця Ньютона)?

44. Запишіть умови максимуму і мінімуму світла при інтерференції на плоскоопуклій лінзі. Поясніть вирази.

 1. Перелічіть основні практичні застосування явища інтерференції в науці і техніці.

 2. Що таке просвітління оптики? Поясніть цей ефект.

 3. Поясніть конструкцію і принцип дії інтерферометра Майкельсона.

 4. Поясніть конструкцію і принцип дії мікро інтерферометра.

 5. Поясніть конструкцію і принцип дії газового інтерферометра.

 6. Що таке явище дифракції?

 7. У чому різниця між дифракцією Фраунгофера і дифракцією Френеля?

 8. Виходячи із принципу Гюйгенса, поясніть прямолінійність світлових хвиль.

 1. Сформулюйте основні положення принципів Гюйгенса-Френеля.

 2. Користуючись принципами Гюйгенса-Френеля, поясніть явище дифракції.

 3. Що таке зона Френеля? Поясніть принцип її побудови.

 4. Поясніть явище дифракції на невеликому круглому отворі.

 5. Поясніть явище дифракції на невеликому круглому диску.

 6. Поясніть явище дифракції на вузькій довгій щілині.

 7. Поясніть фізичні процеси, що відбуваються при дифракції світла на дуже вузькій довгій щілині.

 8. Поясніть фізичні процеси, що відбуваються при дифракції світла на широкій довгій щілині.

 9. Поясніть явище дифракції світлових хвиль на одномірних дифракційних ґратах.

 10. Що таке період дифракційних ґрат?

 11. Запишіть умови головних максимумів і мінімумів при явищі дифракції на одномірних дифракційних ґратах.

 12. Запишіть і поясніть вираз для кутової ширини головного максимуму.

 13. Запишіть умову для головного максимуму світлових хвиль при падінні хвиль на дифракційні грати.

 14. Поясніть явище дифракції рентгенівських променів на кристалічних ґратах.

 15. Як відбувається процес проходження електромагнітних хвиль у речовині. Що таке оптичні електрони?

 1. Що таке поглинання світла?

 2. Запишіть закон Бугера- Ламберта. У чому суть цього .закону

70.Що таке спектр поглинання світла? Якими бувають спектри поглинання для різних агрегатних станів речовини?

 1. У чому причина високої відбивної здатності металів?

 2. Що таке явище розсіювання?

 3. Що таке молекулярне розсіювання? Що таке розсіювання в мутній воді?

 1. Поясніть чому захід Сонця червоний, а небо на Землі блакитне. Як ці ефекти пов'язані з розсіюванням?

 1. Що таке дисперсія світла?

 2. Яка різниця між нормальною й аномальною дисперсіями?

 3. Що таке поляризація електромагнітної хвилі?

 1. Яке світло називають природнім? Яке світло називають частково поляризованим? Яка різниця між ними?

 1. Сформулюйте і доведіть закон Малюса.

 2. Що таке явище подвійної променезаломлюваності? Де його можна спостерігати?

 3. Що таке оптична вісь кристала? Які властивості вона має?

82. У чому різниця між звичайним і незвичайним променями при проходженні світла через

кристал, що мас подвійну променезаломлюваність.

 1. Що таке променева швидкість хвилі? Які особливості має променева швидкість для звичайного і незвичайного променів?

84. Який кристал називають оптично позитивним (оптично негативним)?

 1. Поясніть конструкцію призми Ніколя і фізичні особливості проходження світлової хвилі в ній.

86. Що таке діхроізм (плеохроїзм) у кристалах?

87. Що таке ефект Керра?

88.Що таке ефект Коттона-Мутона?

 1. У чому суть явища обертання площини поляризації?

 2. Що таке голографія? Поясніть суть голографічного запису інформації.

 3. Як здійснити кольоровий запис голографічної інформації?

 4. Що таке вимушене (індуковане) випромінювання речовини?

 5. Запишіть закон Бугера-Ламберта-Фабриканта. У чому суть оптичного посилення світла в оптично активному середовищі?

 1. Що таке оптичний квантовий генератор?

 2. Поясніть конструкцію і принцип дії рубінового лазера.

 3. Що таке підсилювач електромагнітних хвиль? Як він працює?

 4. Приведіть класифікацію основних оптоелектронних приладів.

 5. Що таке напівпровідниковий лазер? Поясніть його конструкцію і принципи дії..

 6. Перелічіть основні види напівпровідникових лазерів.
 1. Що таке фотоприйомні пристрої? Приведіть класифікацію.

 2. Що таке світловипромінюючий діод? Поясніть його конструкцію і принцип дії.

 3. Що таке індикаторний світлодіод? Поясніть його конструкцію і принцип дії.

 4. Що таке оптрон? Поясніть його конструкцію і принцип дії.

 5. Поясніть основні фізичні процеси при фокусуванні електромагнітного випромінювання за допомогою плоско паралельних пластин.

 1. Що таке світловод? Які фізичні процеси відбуваються у світловоді при

проходженні електромагнітної хвилі?

 1. Перелічіть основні параметри світловодів.

 2. Що таке волоконний світловод? Поясніть його конструкцію.

 3. Які переваги мають волоконно-оптичні лінії зв'язку?

 4. Що таке багатомодовий волоконний світловод? Які параметри він має.

 5. Що таке одномодовий волоконний світловод? Які параметри він має.

 6. Що таке профіль поперечного перерізу показника заломлення волоконного

світловода?

 1. Що таке волоконно-оптичний кабель? Перелічіть основні види конструкцій.

 2. Що таке багатошаровий оптичний фільтр?

 3. Перелічіть основні види конструкцій оптичних розгалужувачів і змішувачів.

 4. Що таке оптичний перемикач? Які параметри він має?

 5. Що таке волоконно-оптичні лінії зв'язку? Перелічіть сфери застосування волоконно-оптичних ліній зв'язку.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Гуржий А.А. Физические основы оптической связи. ДУІКТ, Київ, 2003, 127с.

 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Т.3. Оптика, квантова фізика. „Техніка”. Київ. 1999. 518с.

 3. Ландсберг Г.С., Общий курс физики. Т.3. Оптика. ГИТТЛ.,М., 1954, 727с.

 4. Савельеев И.В. Курс общей физики. Т2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. Наука. М., 1988. 470с.

 5. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. Астрехь АСТ, М, 2001, 319с.

 6. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. 2-е изд. 1990-478с.

 7. Трофимова Т.И. Краткий курс физики., Высшая школа. М. 2000. 352с.

 8. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для вузов. «Оникс 21 век» «Мир и Образование», М., 2003, 383с.

 9. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.., Наука, М 1985. 384с.

 10. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. Учебн. пособие для студентов вузов. 4-е изд.,перераб.и доп.:Высшая школа, М.1981.496 с.

 11. Нагибина И.М. Интерференция и дифракция света. Машиностроение. Л. 1985. 332 с.

 12. Уинкон М. Знакомство с голографией., Мир, М.1980, 191с.

 13. Кучикян Л.М. Физическая оптика волоконных световодов. Энергия. М. 1979, 190с.

 14. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики. Энергоатомиздат, Л.1990. 256с.

 15. Гринфилд Д. Оптические сети. Все о новых технологиях. Diasoft M., C.-П., Киев.,2002. 244с. www.diasoft.kiev.ua.

 16. Ривлин Л.А. Динамика излучения полупроводниковіх квантовіх генераторов.”Советское радио”, М. 1976. 185 с.

 17. Изнар А.Н., Федоров Б.Ф. Оптические квантовые приборы в военной технике. .”Советское радио”, М. 1964. 174 с.

Додаткова

 1. Поль Р.В. Оптика и атомная физика. Наука, М., 1966., 456с.

 2. Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. Наука. М. 1979.

 3. Агравал. Г. Нелинейная волоконная оптика. Мир, М.1996.

 4. Волоконная оптика и приборостроение. /Бутусов М.М.,Галкин С.П., Оробинский С.П., Пал Б.П., под общ.ред. М.М. Бутусова. Машиностроение. Л. 1987.

 5. Минаев И.В., Мордовин А.А, Шереметьев А.Г. Лазерные информационные системы космических аппаратов. Машиностроение, М.1981.

 6. Основы волоконно-оптической связи. Пер. с англ. под. ред. Е.М.Дианова. Сов.радио. М. 1980.

 7. Сурис Р.А., Тагер А.А. Спектр излучения полупроводникового лазера с внешним резонатором // Квантовая электроника. 1985. №10.с2085-2095.

 8. Уингер Г.Г. Оптическая связь. Пер.с нем. под ред. Н.А.Семенова. М.:Связь, 1979.


В.О. зав. кафедрою Гориня Л.М.