asyan.org
добавить свой файл
1

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «АУДИТ–КОНТО»

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24.06.2004 р. №136

Юридична адреса: 93414 м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

тел. (06452) 70-11-40

код ОКПО


Висновок незалежного аудитора

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення за 2012 рік

Повного товариства „Ломбард Демаш та компанія ”

Адресат відповідно до умов договору на аудит: директору Повного товариства “ Ломбард Демаш та компанія” Демаш Юрію Олександровичу.
 1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Найменування аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Аудит–Конто»

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3407 від 24.06.2004р., видане Аудиторською палатою України, дійсне до 2 липня 2014 р.

Інформація про аудитора, що проводив перевірку: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката

Сертифікат аудитора серія А № 003447, виданий рішенням Аудиторської палати від 25.06.98 г. №67, дійсний до 25.06.2017 р.

Інформація про аудитора, що проводив перевірку: номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А № 000524 від 13.07.2004 р., дійсне до 25.06.2017 р.

Поштова та електронна адреса

93409, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15/124

Телефон (факс) аудиторської фірми

(06452) телефон 70–11–40 1. Основні відомості про Повне товариство„Ломбард Демаш та компанія”

Повна назва

Повне товариство „Ломбард Демаш та компанія”

Код за ЄДРПОУ

24185197

Місцезнаходження

94207 Україна, Луганська обл.,

м. Алчевськ, вул. Леніна,2

Дата державної реєстрації

27.05.1996р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

взяття під заставу та зберігання майно громадян, установ підприємств,усіх форм власності ( при наявності ліцензії);

взяття під заставу та зберігання виробів з дорогоцінних металів ( за наявності ліцензії);

оцінка заставленого майна відповідноь до чинного законодавства та ( або) умов договору;

надання посередницьких послуг зі страхування предметів застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та (або) умов договору;

торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (за наявності ліцензії);

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (за наявності ліцензії)


Чисельність працівників

2

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Серія АВ №304442 від 21.02.2007р., термін дії ліцензії з 21.02.2007 р. по 21.02.2012 р.

Наявність відокремлених підрозділів

відокремлені підрозділи відсутні


3. Згідно з договором від 14.03.2013 р. аудиторська фірма «Аудит–КОНТО» провела аудит фінансової звітності Повного товариства „Ломбард Демаш та компанія” за 2012 рік.

Аудитом охоплено період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно.

Аудиторська перевірка проводилась з 14.03.2013 р. по 25.03.2013 р.

4. Аудитором було перевірено повний пакет річної фінансової звітності Повного товариства „Ломбард Демаш та компанія” (далі по тексту висновку – Товариство) за 2012 рік, що складається з:

 • балансу (форма 1);

 • звіту про фінансові результати (форма 2);

 • звіту про рух грошових коштів (форма 3);

 • звіту про власний капітал (форма 4);

 • приміток до річної фінансової звітності (форма 5).

 • додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма 6).

Під час аудиту було перевірено: установчі документи; протоколи загальних зборів учасників; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01.12 р. по 31.12.12 р.; накази; договори (вибірково); первинні документи по розрахунках (придбання основних засобів, матеріалів, послуг та т.п.); виписки банку (вибірково); касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери (вибірково); відомості нарахування заробітної плати; податкова звітність; Загальна інформація про ломбард (додаток 1) за 2012 рік; Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) за 2012 рік; Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3) за 2012 рік. До аудиторської перевірки також надавались: довідка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію.

5. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення річної фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) фінансової звітності та обраної облікової політики. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Обов’язком аудитора є складання висновку про концептуальну основу фінансової звітності, використаної для підготовки та складання фінансових звітів на підставі проведеного аудиту. Аудит було заплановано і проведено з метою забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність товариства за 2012р. складена по встановленій формі у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою, яка відповідає встановленим законодавчим та нормативним вимогам законодавства України, дає достовірне і повне уявлення про фінансовий стан товариства, реально і точно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан на дату складання звітності та не містить суттєвих викривлень. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався аудитором по відношенню до виявлених під час аудиту відхилень згідно професійної думки аудитора.

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї, яка використовується пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i виконується вiдповiдно до МСА. У зв'язку з тим, що за умовами договору не передбачена перевірка ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу, якi, на думку аудитора, можуть містити iнформацiю, яка, може допомогти iдентифiкувати ризики суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, спостереження та iншi процедури. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та управлiння, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки. По результатам перевірки аудитор не отримав доказiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства або помилки.

6. Аудит проводився згідно з Міжнародними стандартами аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості” та МСА 320 “Суттєвість в аудиті”.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Перевірка проведена у відповідності з вимогами:

 • Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №485–IV від 06.02.2003 р.;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125–XII від 22.04.1993 р.;

 • Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996–XIV від 16.07.1999 р.;

 • Міжнародних стандартів аудиту;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

7. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Аудитором розглядались заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

8. На дату 01.01.2012 статутний капітал Товариства становить 200,7 тис.грн., неоплачений капітал відсутній. Протягом 2012 року розмір статутного капіталу не змінювався: на дату 31.12.2012 р. статутний капітал становить 200,7 тис.грн.

Не виконуються вимоги статті 14 Закону України «Про господарські товариства» і п.2.1.10. Розпорядження Державної комісії з регулювання фінансових послуг України від 26.04.2005 р. №3981 - розмір резервного фонду менше ніж 25% від статутного капіталу.

Розмір власного капіталу на дату 31.12.2012 р. складає 229,7 тис.грн., що відповідає вимогам до ломбарду (п.2.1.11 Розпорядження №3981).

За винятком резервного капіталу, показники розміру і структури власного капіталу відповідають вимогам, встановленим «Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003р. №152.

Коефіцієнт відповідності суми сформованого власного капіталу до суми дебіторської заборгованості за наданими кредитами складає 9,04 (229,7 : 25,4), тобто джерелом надання кредитів були власні кошти Ломбарду.

9. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов‘язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним регістрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).

Фінансова звітність Підприємства сформована з дотриманням основних принципів:

автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної)

собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника. У балансі відображаються тільки ті активи та зобов'язання, стосовно яких існує можливість надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, їхня оцінка може бути вірогідно визначена, ресурси контролюються Товариством. Активи в балансі відображаються за умови того, що оцінка їх може бути достовірно визначена й у зв'язку з їхнім використанням у майбутньому будуть отримані економічні вигоди. Зобов'язання в балансі відображаються за умови того, що оцінка їх може бути вірогідно визначена, і у зв'язку з їхнім погашенням у майбутньому зменшаться економічні вигоди. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображанням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.


На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Події, які відбулися між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, орієнтовний перелік яких наведений в П(С)БО 6 і які могли б вплинути на фінансовий результат, не відбувалися.

10. Обмеження в аудиті та обставини, на підставі яких модифікується даний висновок:

Обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор не мав можливостi спостерігати за проведенням річної iнвентаризацiї наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. На пiдприємствi інвентаризацію виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, призначена наказом № 12 від 31.12.12 р.

В порушення вимог П(с)БО 11 «Зобов’язання» та П(с)БО 26 «Виплати робітникам» резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань, інших витрат і платежів Товариством у 2012 році не проводилось.

Під час складання фінансової звітності, Товариство не виконує вимоги П(с)БО 17 «Податок на прибуток» та не розраховує тимчасові податкові різниці.

Не виконуються вимоги статті 14 Закону України «Про господарські товариства» і п.2.1.10. Розпорядження Державної комісії з регулювання фінансових послуг України від 26.04.2005 р. №3981 - розмір резервного фонду менше ніж 25% від статутного капіталу.

11. Аудитор вважає, що за винятком обмежень, викладених в пункті 10 даного висновку, проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення умовно–позитивного висновку:

На нашу думку надана ломбардом інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Повного товариства „Ломбард Демаш та компанія”. Концептуальною основою при складанні фінансових звітів є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

Система бухгалтерського обліку, що використовувалася Повним товариством „Ломбард Демаш та компанія”, в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансові звіти та примітки до звітів підготовлені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображають достовірно у всіх суттєвих аспектах інформацію про Товариство, його фінансовий стан, результати діяльності Товариства, рух власного капіталу та рух грошових коштів станом на 31 грудня 2012 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

12. Аудиторський висновок за наслідками проведеного аудиту річної фінансової звітності ломбарду надано 25 березня 2013 року для подання до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. Даним пунктом аудитор обмежує коло користувачів цього висновку.
Директор ТОВ АФ "Аудит-Конто" О.П. Жихар

Сертифікат серії А № 003447 від 25.06.1998 р.

25.03.2013 р.
Юридична адреса ТОВ АФ «АУДИТ–КОНТО»: 93409, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Новікова, 15/124.