asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

II. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

м. СИНЕЛЬНИКОВЕ у 2012 РОЦІ
Метою Програми є істотне поліпшення якості життя населення шляхом удосконалення механізмів управління ресурсами міста, забезпечення належного функціонування інженерної та транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг, дотримання високих екологічних стандартів та створення умов для стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі.

Цілі Програми не охоплюють усі аспекти соціально-економічного та культурного розвитку міста. У зв'язку з обмеженістю фінансових ресурсів доцільним вбачається сконцентрувати зусилля на вирішенні завдань, які насамперед спроможні:

- забезпечити економічний і соціальний ефект у сфері поліпшення комунальної інфраструктури та середовища життєдіяльності мешканців міста, формування за рахунок цього людського потенціалу як ключового чинника сталого економічного розвитку міста;

- створювати загальні сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу, активізувати внутрішні механізми економічного зростання, пов'язані з розбудовою ефективної інфраструктури інвестиційної й інноваційної діяльності;

Такий підхід відповідає принципам і стратегічним цілям політики регіонального розвитку України, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року.

Відповідно перший блок пріоритетів соціально-економічного розвитку м. Синельникове в 2012 році передбачає продовження й поглиблення започаткованих у 2011 році реформ і покликаний забезпечити зростання надходжень до бюджету міста, оптимізувати структуру його видатків:

- підвищення ефективності використання земельних ресурсів, упорядкування містобудівної та інвестиційної діяльності шляхом: врегулювання прав власності на землю та нерухомість, завершення процесів розмежування земельного фонду; реалізації принципів відкритості та прозорості в земельних відносинах і містобудівному плануванні, впровадження практики конкурсів (відкритих торгів) на одержання забудовниками прав на інвестиційні проекти (а не земельні ділянки без їх цільового призначення); нарощування інвестиційних пропозицій за рахунок неефективно використовуваних земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, низькорентабельної інфраструктури, що переважно перебуває на бюджетному фінансуванні;

- підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста: поліпшення управління комунальними підприємствами на основі новітніх моделей менеджменту; збільшення фінансових надходжень від використання об'єктів комунальної власності;

- розроблення Генерального плану міста, реалізація якого забезпечить втілення в місті європейських підходів до містопланування і містобудування, створення сприятливих умов для бізнесу, модернізацію міської інфраструктури, посилення інвестиційної привабливості, впровадження нових підходів в управлінні містом;

- створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату: забезпечення рівного доступу до ресурсів міста (землі, приміщень, кредитів тощо), спрощення дозвільної, реєстраційної та інших процедур ведення бізнесу, здійснення їх за принципом "єдиного вікна"; формування сприятливого ділового й інвестиційного клімату за рахунок розвитку державно-приватного партнерства, збільшення пропозицій міської влади щодо якісних перспективних інвестиційних проектів;

- оптимізація управління бюджетними ресурсами: впровадження програмно-цільового методу складання та виконання міського бюджету; упорядкування заходів і переліку цільових програм, які реалізуються у місті; встановлення чіткого взаємозв'язку між результатами діяльності і бюджетними коштами, виділеними на їх досягнення; раціональне використання коштів на капітальне будівництво, реалізація за рахунок бюджетних коштів проектів зі значним економічним, соціальним або бюджетоутворюючим ефектом.

Внаслідок їх реалізації очікується збільшення надходжень від плати за землю та використання об'єктів комунальної власності, а також податкових надходжень у результаті пожвавлення ділової активності суб'єктів господарювання і зростання доходів населення.

Це дозволить сконцентрувати ресурси, необхідні для виконання другого блоку пріоритетів, завданнями якого є подолання інфраструктурних обмежень розвитку міста, вирішення першочергових проблем у житлово-комунальному господарстві, соціальній сфері, поліпшення середовища життєдіяльності населення; створення передумов для підвищення конкурентоспроможності міської економіки. Цей блок пріоритетів включає такі напрями:

- модернізація та розбудова інженерно-технічної інфраструктури, реформування житлово-комунального господарства: широке впровадження енергозберігаючих і енергоефективних технологій, підвищення на цій основі ефективності та якості надання житлово-комунальних послуг; створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, забезпечення беззбитковості функціонування підприємств ЖКГ та технічне переоснащення житлового господарства, залучення населення до управління житловим фондом (ОСББ), розвиток державно-приватного партнерства в системі ЖКГ;

- підвищення рівня безпеки життєдіяльності громадян та поліпшення екологічної ситуації в місті шляхом впровадження новітніх екологічно безпечних технологій виробництва, сучасних методів та технологій очищення викидів, обробки води, утилізації, переробки і вторинного використання відходів, особливо твердих побутових; реконструкції систем водопостачання та водовідведення;

- розвиток високотехнологічного та наукоємного виробництва та стимулювання інноваційних процесів за рахунок зміни структури промислового виробництва у напрямку виробництва продукції вищих технологічних укладів, реалізації енергозберігаючої моделі розвитку із застосування екологічно безпечних технологічних процесів; інноваційно-технологічної модернізації з впровадженням сучасних досягнень вітчизняної і світової науки й техніки;

Таким чином, алгоритм дій міської влади у 2012 році передбачає відхід від практики "розпорошення" коштів на реалізацію численних, не завжди узгоджених між собою, заходів різноманітних міських цільових програм й інвестиційних проектів без суттєвого економічного та соціального ефекту для міста. Натомість відбуватиметься концентрація ресурсів на вирішенні нагальних проблем господарського комплексу міста, реалізації високоефективних інвестиційно-інфраструктурних проектів, економічних, соціальних і природоохоронних заходів, виконання яких забезпечить значний макроекономічний і соціальний ефект.
III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. СИНЕЛЬНИКОВЕ
3.1. Фінансово-бюджетна політика

Основною метою діяльності міської влади у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Завдання та заходи на 2012 рік:

- Забезпечення ефективного управління бюджетним процесом:

- впровадження програмно-цільового методу формування бюджету міста;

- запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних програм;

- посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом проведення контрольно-перевірочних заходів;

- налагодження ефективної роботи по проведенню аукціонів із продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, як засобу збільшення надходжень до бюджету;

- забезпечення ефективної роботи щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету;

- приведення договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності міста у відповідність до нової нормативної грошової оцінки земель міста;

- недопущення випадків надання економічно необгрунтованих пільг суб'єктам господарювання міста по сплаті податку на землю;

- проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази та недопущення мінімізації або ухилення від сплати податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджету міста;

- здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;
3.2. Інвестиційна політика

Цілями міської влади у сфері реалізації інвестиційної політики є сприяння розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності на території міста, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, в економіку міста;

сприяння підвищенню інвестиційного іміджу міста серед іноземних інвесторів; реалізація конкурентоспроможних інвестиційних проектів внаслідок прискореного розвитку наукоємних і високотехнологічних секторів промисловості, що спрямовано на подальшу розбудову міста та покращення умов проживання і зростання добробуту мешканців.

Основні завдання та заходи:

- Реалізація заходів, спрямованих на зростання обсягів залучених інвестиційних ресурсів та створення сприятливого інвестиційного клімату:

- аналіз стану та тенденцій залучених і зареєстрованих іноземних інвестицій та їх реалізації ;

- участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо) з метою формування та просування позитивного іміджу міста, налагодження контактів з потенційними інвесторами, інформування їх про інвестиційні можливості міста;

- збільшення інвестиційних пропозицій міською владою за рахунок об'єктів незавершеного будівництва, територій непрацюючих промислових підприємств, неефективно використовуваних земельних ділянок, проектів комплексної реконструкції і реновації територій;

- участь у розробці механізму залучення в економіку та розвиток виробничої і невиробничої інфраструктури міста вітчизняних інвестицій, коштів суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності та кредитних ресурсів.

- Формування та організація виконання завдань щодо залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету:

- залучення коштів пайової участі інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

Очікувані результати:

- формування позитивного інвестиційного іміджу міста серед міжнародних інвесторів;

- прискорення інвестиційних процесів та відновлення реалізації стратегічних інвестиційних проектів;

- активізація діяльності суб'єктів інвестиційної діяльності з реалізації інвестиційних проектів внаслідок "оздоровлення" фінансово-кредитної системи;

- зростання надходжень до спеціального фонду міського бюджету внаслідок залучення коштів пайової участі інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- подальший розвиток та поглиблення співпраці міської влади з інвесторами (забудовниками) у напрямку реалізації важливих інфраструктурних проектів;

- розбудова міської інфраструктури за рахунок реалізації програм та інвестиційних проектів у сфері транспорту, будівництва, комунального та житлового господарства, екології;
3.3. Забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста

Надзвичайно важливим завданням для органів місцевої влади на шляху створення та розвитку власної матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування є здійснення позитивних перетворень в управлінні майном територіальної громади міста, підвищення ефективності управління та формування, з урахуванням перспектив розвитку, оптимальної в кількісному та якісному вимірах комунальної власності міста.

Відповідно до головної цілі діяльність міської влади у 2012 році буде спрямована на здійснення ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади міста для задоволення потреб територіальної громади в отриманні якісних комунально-побутових і соціально-культурних послуг, забезпечення прибуткової діяльності, збільшення обсягів надходжень до бюджету міста від використання об'єктів комунальної власності.

Основні завдання та заходи:

- Підвищення ефективності управління об'єктами комунальної власності міста:

- здійснення оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства комунальної власності міста за 2010 та 2011 роки, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності його роботи;

- Збільшення ресурсної бази міського бюджету за рахунок ефективного використання майна територіальної громади міста:

- підвищення прибутковості діяльності підприємства комунальної власності міста та забезпечення виконання затверджених показників фінансових планів;

- зменшення частки бюджетного фінансування в структурі доходів комунальних підприємств та розширення спектру послуг, що надаються на госпрозрахунковій основі;

- забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста у 2012 році;

- здійснення контролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна територіальної громади міста;

- здійснення контролю за виконанням договорів оренди комунального майна та своєчасними розрахунками орендарів за оренду майна.

Очікувані результати:

- зростання прибутковості підприємства комунальної власності міста;

- збільшення надходжень до бюджету міста від використання майна територіальної громади;

- забезпечення проведення своєчасних розрахунків орендарів за використання об'єктів комунальної власності.

3.4. Регулювання земельних відносин та територіальний розвиток міста

Основною ціллю міської влади є ефективне та раціональне використання територій міста шляхом створення системи землекористування в місті, вдосконалення структури земельного фонду та поліпшення його інвестиційної привабливості, збільшення доходності та забезпечення подальшого розвитку ринку земель із застосуванням конкурентних засад, регулювання забудови міста.

Основні завдання та заходи:

- складання проекту розмежування земель державної та комунальної власності в місті, встановлення у натурі (на місцевості) меж відповідних земельних ділянок, виготовлення і видача Державного акта на право комунальної власності на землю територіальній громаді;

- встановлення, узгодження та затвердження меж міста, закріплення межовими знаками, виготовлення та видача відповідної документації;

- проведення комплексу землевпорядних і землеоцінювальних робіт, виготовлення містобудівної документації щодо підготовки земельних ділянок до продажу;

- розробка планів земельно-господарського устрою на територію кожного району міста, які включатимуть обґрунтування подальшої реалізації на землях міста необхідних обсягів організаційних та інженерно-технічних заходів щодо удосконалення територіальної структури міста, здійснення земельного обігу, вдосконалення системи справляння плати за землю, організацію раціонального використання земель та їх охорону;

- проведення землевпорядних робіт з визначення меж зелених зон і зон зелених насаджень та закріплення цих територій за землекористувачами актами на право постійного користування землею;

- Укладання договорів оренди земельних ділянок та приведення їх у відповідність з вимогами законодавства у частині визначення розміру орендної плати за землю.

- Створення системи моніторингу використання земельних ділянок, відведених під забудову, вдосконалення обліку та контролю за цільовим використанням земельних ділянок державними органами, підприємствами, установами й організаціями міста Синельникове.

- Опрацювання можливостей та механізмів вилучення земельних ділянок, які неефективно використовуються.

- Розробка Генерального плану розвитку міста.

Очікувані результати:

- підвищення рівня ефективності використання й охорони земель, удосконалення функціонально-планувальної організації забудови;

- збільшення бюджетних надходжень від здачі в оренду та продажу земельних ділянок;

- залучення зовнішніх інвестицій для реалізації інвестиційних проектів на вільних територіях;

- підвищення якісних характеристик земель внаслідок проведення землезахисних заходів;
3.5. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

Одним із основних завдань міської влади є сприяння переходу комунального господарства міста до стабільного та ефективного функціонування та забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб споживачів у комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

У першу чергу бюджетні кошти в 2012 році будуть спрямовані на фінансування найбільш важливих об'єктів комунального господарства, які забезпечують життєдіяльність міста, мають високе соціальне значення, а також на впровадження новітніх високоефективних екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій утилізації відходів.

Основні завдання та заходи:

- Виконання заходів, передбачених Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста на 2011 - 2014 роки .

- Реконструкція і будівництво мереж водопостачання та водовідведення

- Забезпечення населення якісною питною водою:

- виконання заходів, передбачених програмою "Питна вода Синельникова на 2006 - 2020 роки";

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт водопровідних мереж міста по вулицях Пролетарська, Белгородська та Орджонікідзе.

- будівництво скважин питної води.

Очікувані результати:

- підтримання безпеки та надійності експлуатації систем водопостачання та водовідведення, запобігання їхньому негативному впливу на навколишнє природне середовище;

- забезпечення належного санітарно-екологічного стану в місті;

- приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста на 2012 рік передбачає фінансування з міського бюджету наступних заходів в обсязі близько 2,0 млн грн:

  • капітальний ремонт житлового фонду (143,7 тис. грн)

  • сфера благоустрою (реконструкція, капітальний і поточний ремонт вулиць міста, ремонт та утримання мереж освітлення міста, капітальний ремонт сміттєзбірників, озеленення міста, транспортування сміття, утримання кладовищ (1767,1 тис. грн., в тому числі субвенція з державного бюджету 782,0 тис. грн.);

  • індивідуальне опалення (75,0 тис. грн)

  • природоохоронні заходи (21,5 тис. грн)


3.6. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища

Ціллю діяльності міської влади у сфері розвитку підприємництва є створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, а також підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку міста.

Основні завдання і заходи:

- Спрощення процедур ведення бізнесу (започаткування та виходу з бізнесу) та видачі документів дозвільного характеру, підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики:

- удосконалення процесу державної реєстрації суб'єктів господарювання шляхом запровадження електронного документообігу, електронного підпису, електронної черги;

- забезпечення участі в роботі "Єдиного офісу" всіх дозвільних органів;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

- затвердження вичерпного переліку документів дозвільного характеру, що видаються на місцевому рівні;

- здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих на місцевому рівні, та приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

- Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів підприємництва, удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва та інформаційного забезпечення:

- застосування інформаційних технологій, розвиток інтернет-ресурсів з метою забезпечення вільного доступу підприємців до баз даних щодо ресурсів міста;

- організація проведення круглих столів, семінарів, теле- і радіопрограм з обговорення нагальних питань розвитку підприємництва .

Очікувані результати:

- зростання кількості малих підприємств на 5,0 %, 23 одиниць на 10 тис. наявного населення;

- підвищення середньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств на 13,9 %, до рівня 1820 грн.;

- скорочення часу та зменшення витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру;

- розширення засобів інформування підприємців щодо ресурсного потенціалу міста;

- зростання середньооблікової чисельності зайнятих працівників на малих підприємствах на 10,0 %.
3.7. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг

Головними цілями на споживчому ринку у 2012 році є забезпечення продовольчої безпеки міста; задоволення попиту населення міста на товари, в тому числі першої необхідності, у повному обсязі, за доступними цінами та гарантованої якості; формування торговельної інфраструктури з урахуванням відповідних нормативів забезпеченості мешканців об'єктами торгівлі та побуту; ліквідація несанкціонованої і стихійної торгівлі; розширення доступності соціальне значимих послуг побутового обслуговування для малозабезпечених категорій громадян.

Основні завдання та заходи:

- Забезпечення продовольчої безпеки міста:

- формування регіональних запасів плодоовочевої продукції для безперебійного забезпечення закладів бюджетної сфери та торговельної мережі міста в зимово-весняний період;

- удосконалення роботи по залученню на споживчий ринок міста товарних ресурсів шляхом проведення загальноміських і районних ярмарків за участі безпосередніх товаровиробників з області (підприємств переробної промисловості та фермерських господарств).

- Розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування:

- створення мережі магазинів з продажу товарів першої необхідності;

- покращення санітарно-технічного стану будівель та зовнішнього вигляду ринків, підвищення рівня обслуговування покупців і умов праці для торгуючих, залучення до торгівлі безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції;

- збільшення кількості "соціальних" торгових місць для продажу громадянами плодоовочевої продукції, вирощеної на власних присадибних ділянках;

- розширення мережі майданчиків для проведення сезонної та ярмаркової торгівлі;

- розширення мережі закладів ресторанного господарства, швидкого харчування, кафе з прийнятним рівнем цін, підвищення культури обслуговування;

Очікувані результати:

- збільшення обсягу роздрібного товарообороту на 6,3 %;

- збереження досягнутого рівня забезпеченості населення стаціонарними магазинами, підприємствами ресторанного господарства та ринками:

- збільшення товарообороту підприємств торгівлі на 1 особу на 16,6 %;

- створення запасів плодоовочевої продукції в обсязі 800 тонн;

- зростання обсягів реалізації побутових послуг на 5,0 %;
3.8. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення

Цілями міської влади у 2012 році буде активізація соціальної політики захисту населення, вирішення проблеми бідності та наближення якості соціальних послуг до європейського рівня.

Пріоритетами соціальної політики будуть покращення доступності соціальних послуг, насамперед, за рахунок реконструкції діючих об'єктів соціальної інфраструктури, здійснення заходів щодо реальної підтримки і соціального захисту інвалідів та ветеранів війни і праці, одиноких непрацездатних громадян, сімей з дітьми.

Основні завдання та заходи на 2012 рік:

- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби соціального захисту населення, поліпшення якості соціальних послуг:

- продовження роботи по удосконаленню обліку осіб, які мають право на пільги на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру шляхом наповнення його додатковою інформацією про пільгові категорії громадян та підтримки його в актуальному стані (зняття з обліку в зв'язку з вибуттям та включенням нових громадян, які набули права на пільги в поточному місяці), а також забезпечення в повному обсязі електронного обміну інформацією про пільгові категорії громадян між органами праці та соціального захисту населення і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги;

- розширення єдиної інформаційної бази даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги, включаючи одноразові.

- Забезпечення соціальної реабілітації та максимальної адаптації до суспільного життя осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями:

- пристосування середовища життєдіяльності до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення об'єктів житлового та громадського призначення пристроями вільного (без бар’єрного) доступу (пандусами, спец обладнанням туалетів тощо);
3.9. Розвиток сучасної та якісної освіти

Цілями міської влади в галузі "Освіта" є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, поліпшення інтелектуальних і професійно-кваліфікаційних характеристик людського капіталу, підвищення культурного рівня, моралі та світогляду населення.

Пріоритетами на 2012 рік будуть збільшення потужностей навчальних закладів у зв’язку із зростанням контингенту дошкільнят і школярів, яке очікується у середньостроковій перспективі через позитивну динаміку народжуваності дітей у місті, забезпечення належних умов перебування дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог, подальше поліпшення технічної та методичної бази навчальних закладів, посилення контролю за якістю знань, поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти, підвищення соціального захисту працівників освіти відповідно до положень чинного освітнього законодавства

Основні завдання та заходи:

- Забезпечення мережі та потужностей навчальних закладів:

- завершення робіт з реконструкції середньої загальноосвітньої школи N7 під дошкільний навчальний заклад;

- капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ № 1

- капітальний ремонт покрівлі та підлоги ДНЗ №9

- капітальне будівництво блочної міні котельної по ЗНЗ №3

- реконструкція котельні ДЮСШ

- розробка та реалізація плану заходів щодо відновлення в місті діяльності непрацюючих і вільних групових приміщень у працюючих дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності, відселення орендарів з приміщень дитячих садків; проведення поступової реорганізації шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади.

- Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів:

- проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, оновлення харчоблоків.

- Підвищення якості навчально-виховного процесу:

- забезпечення дошкільних навчальних закладів навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання;

- поповнення бібліотечних фондів закладів освіти художньою, енциклопедичною, науково-популярною, методичною та іншою літературою;

- Соціальний захист учнів:

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 4 класів, а також 5 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- забезпечення медичних блоків загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням, медичними препаратами та засобами для надання першої невідкладної допомоги.

Очікувані результати:

- поліпшення якості та доступності освітніх послуг, особливо шкільної природничо-математичної освіти;

- збільшення кількості працюючих груп у дошкільних навчальних закладах, зростання рівня охоплення дітей дошкільною освітою до 100 %;

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 4 класів, а також учнів 5 - 11 класів із числа дітей пільгових категорій.

3.10. Задоволення культурних потреб, охорона культурної спадщини

Цілями міської влади у 2012 році є підвищення гармонійного культурного та духовного розвитку людини, збереження культурної спадщини та адаптація її до сучасних потреб суспільного життя, становлення індустрії культури, розваг і туризму.

Пріоритетами політики міської влади у сфері "Культури" у 2012 році будуть продовження будівельних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках історії та культури; забезпечення доступності закладів культури, насамперед для дітей та юнацтва; створення передумов для повноцінного використання культурно-туристичного потенціалу.

Основні завдання та заходи:

- зміцнення матеріально-технічної культурних закладів, проведення модернізації охоронно-пожежної сигналізації;

- удосконалення мистецьких навчальних закладів, забезпечення її нотними збірками, сучасними технічними засобами.

- Проведення інформаційно-агітаційної роботи щодо залучення населення до регулярної культурно-мистецької діяльності, підвищення рівня охоплення дітей, підлітків, молоді різними видами послуг завдяки розвитку молодіжних центрів дозвілля, мережі початкових спеціалізованих. мистецьких навчальних закладів (художніх, хореографічних, театральних тощо).

- Оновлення матеріально-технічної бази парків, зон відпочину - закупівля атракціонів, організація та проведення фестивалів, концертів, конкурсів та інших культурно-мистецьких заходів.

- Удосконалення структури естетичного виховання, забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та молоді .

Очікувані результати:

- збереження та примноження культурно-мистецьких надбань, популяризація творчості українських митців та колективів,
3.11. Розвиток фізичної культури та спорту

Метою діяльності міської влади є створення умов для стабільного розвитку сфери фізичної культури та спорту, максимальне залучення до здорового способу життя всіх категорій населення, тим самим поліпшення здоров'я населення.

Основні завдання та заходи:

- Розвиток мережі, оновлення матеріально-технічної й технологічної бази фізкультури та спорту:

- капітальний ремонт та дооснащення діючих тренувальних баз для забезпечення тренувань молоді;

- завершення реконструкції центрального стадіону міста;

- розвиток дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечення ефективної навчально-тренувальної роботи.

- Вдосконалення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи:

- проведення традиційних щорічних спортивно-масових заходів;

- проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури;

- підвищення рівня охоплення дітей, підлітків та молоді різними видами фізкультури і спорту;

- поліпшення фізкультурно-оздоровчої роботи в трудових колективах, проведення спартакіад, змагань тощо.

- Підготовка спортсменів до складу збірних команд міста й України, їх участі в міських, загальнонаціональних і міжнародних спортивних змаганнях.

- Створення умов для занять фізичною культурою і спортом людям з обмеженими фізичними можливостями:

Очікувані результати:

- збільшення чисельності представників різних верств населення, в тому числі дітей і підлітків, які займаються різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- поліпшення умов для розвитку різних видів спорту та фізкультурно-масової й оздоровчої роботи за місцем проживання населення.
3.12. Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека

Основні цілі діяльності міської влади у сфері охорони навколишнього природного середовища - реалізація заходів, які забезпечують збалансоване використання природних ресурсів, їх відновлення та гарантування екологічно безпечного навколишнього середовища для життя та здоров'я населення, зменшення рівня техногенного навантаження на довкілля.

Завдання та заходи:

- Покращення стану атмосферного повітря

- Удосконалення системи поводження з відходами

- реалізація заходів Програми поводження з побутовими відходами в місті;

- реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів

- Поліпшення стану водних ресурсів міста:

Очікувані результати:

- створення безпечного для життя і здоров'я населення довкілля;

- забезпечення збирання, перевезення, безпечної утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх впливу на навколишнє середовище;

- підвищення ефективності роботи каналізаційних очисних споруд та поліпшення якості очищених стічних вод;
Міський голова Д.І. Зражевський

Додаток 2

до рішення міської ради

30.12.2011 №266-17/VІ
<< предыдущая страница   следующая страница >>