asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

УКРАЇНА
Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А О Б Л А С Т Ь

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ


Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку

м. Синельникового на 2012 рік
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Синельниківська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникове на 2012 рік згідно з додатком 1.

2. Затвердити основні показники соціально-економічного розвитку м. Синельникового згідно з додатком 2.

3. Затвердити пропозиції щодо розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень згідно з додатком 3.

4. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради, керівників підприємств та організацій міста забезпечення безумовного виконання основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку міста шляхом ефективного використання трудового потенціалу, створення гарантованих економічних та матеріальних умов для підвищення добробуту населення за рахунок розвитку галузей матеріального виробництва, розширення внутрішнього споживчого ринку, посилення соціальної захищеності малозабезпечених верств населення, підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць та забезпечення продуктивної зайнятості населення.

5. Рішення міської ради від 05.01.2011 №34-4/УІ «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011-2013 роки» із змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виданням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради за напрямками діяльності.


Міський голова Д.І. Зражевський

м. Синельникове

30 грудня 2011 року

№266-17/VІ
Додаток 1

до рішення міської ради

30.12.2011 №266-17/VІ
ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку

м. Синельникове на 2012 рік
ВСТУП

Програма соціально-економічного розвитку м. Синельникове на 2012 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Концепції стратегічного розвитку міста Синельникове та інших міських програм.

На підставі оцінки ресурсного потенціалу міста, тенденцій соціально-економічного розвитку міста Синельникове у 2011 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено оперативні цілі та завдання соціальної та економічної політики міської влади на 2012 рік, спрямовані на відновлення стійкого економічного зростання, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення м. Сиинельникове.

Завдання і заходи Програми узгоджені з основними положеннями Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" та Декларацією цілей і завдань бюджету на 2012 рік (Бюджетною декларацією).

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішенні ключових проблем розвитку міста, реалізації перспективних, високоефективних інвестиційно-інфраструктурних проектів, економічних, соціальних і природоохоронних заходів, виконання яких забезпечить поглиблення інституційних перетворень, реформування житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та активізацію інноваційної діяльності.

Структура Програми враховує вимоги Типової структури програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів виконавчим комітетом Синельниківської міської ради здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.
I. ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. СИНЕЛЬНИКОВЕ

Внаслідок пожвавлення ситуації на внутрішньому ринку, активізації діяльності суб'єктів господарювання міста спостерігаються тенденції щодо поступового відновлення позитивної динаміки економічного зростання, збільшення обсягів виробництва та фінансового оздоровлення економіки міста.

Основні тенденції розвитку економіки міста в поточному році знайшли своє відображення в структурі та обсягах виробництва. За попередніми розрахунками зростання обсягів виробництва по м. Синельникове в 2011 році очікується на рівні 110,0 % порівняно з попереднім роком, що обумовлено підвищенням ділової та інвестиційної активності у всіх сферах економічної діяльності, розширенням споживчого попиту на внутрішньому ринку на товари та послуги.

Збільшення обсягів виробництва планується за рахунок вдосконалення технологічних процесів на підприємствах міста та введення в експлуатацію нових потужностей, введення в дію нового підприємства по виготовленню будівельних матеріалів „Рентал – К” та відкриттям нового цеху з калібровки та переробки насіння соняшника компанією “SI GROUP”.

Проаналізувавши виконання обсягів виробництва продукції по місту за 2011 рік та прогнозні показники на 2012 рік відмічаються позитивні тенденції розвитку промислових підприємств міста.


Найменування підприємств

Обсяг виробництва продукції

Січень-грудень 2010 року

звіт

(млн. грн.)

Січень-грудень

2011 року

очікуване

(млн. грн.)

% виконання січень-грудень

2010 року

січень-грудень

2009 року


2012 рік прогноз

( млн. грн.)

% виконання очікуван 2011 року до прогнозу 2012 року

Всього по місту

881,1

970,0

110,1

1100,0

113,4

В тому числі:
ВАТ "Синельниківський ресорний завод"

46,9

47,6

101,5

53,9

113,2

ТОВ “Синельниківський молокозавод”

2,7

2,3

85,0

2,6

113,0

ВАТ „Синельниківська теплоізоляція”

20,4

22,6

110,8

Підприємства не планує

-

ТОВ”Синтез”

25,1

38,3

152,6

Підприємства не планує

-

ДП "Зорянна" ТОВ "Стиль"

0,01

0,02

200,0

0,02

100,0

ТОВ "Атлантіс"

630,3

674,4

106,9

764,7

113,4

ТОВ “Інтерфом – Дніпро”

155,7

184,8

118,7

209,6

113,4


У 2010 році середньо облікова чисельність штатних працівників склала 7285 осіб. Протягом 2011 року скорочення чисельності працівників на підприємствах міста не зареєстровані, середньооблікова чисельність штатних працівників за прогнозними даними складє 7355 осіб. У 2012 році та наступні 2 роки чисельність прогнозується у кількості 7355-7400 осіб.

Збільшення чисельності штатних працівників очікується за рахунок відкриття нового підприємства „Рентал – К” по виготовленню будівельних матеріалів, збільшення обсягів виробництва на промислових підприємствах міста та підприємствах залізничного транспорту у зв’язку із заповненням необхідних вакансій згідно штатних розкладів підприємств.

У 2011 році внаслідок покращення цінової кон'юнктури та поступової стабілізації внутрішньої економічної ситуації, намітились тенденції відновлення втрачених позицій розвитку промислового виробництва. Обсяг реалізованої промислової продукції 2011 році становитиме 970,0 млн. грн. або 30,7 тис. грн. на одну особу.

Стабільний розвиток як економічного, так і соціального сектора економіки будь-якого регіону залежить від інвестиційних потоків, які спрямовуються на їх розвиток. Протягом останніх років фінансові ресурси, які інвестувались в економіку м. Синельникове, не відповідали його потребам. Серед міст області Синельникове займає 8 місце рейтингу прямих іноземних інвестицій.

Активізація внутрішнього ринку сприяла пожвавленню у 2011 році ситуації на споживчому ринку міста. Оборот роздрібної торгівлі у 2011 році складе 106 % від показника минулого року і становитиме 361,3 млн. грн. Товарооборот на 1 особу в середньому складатиме 11,6 тис. грн. У рейтингу міст області місто Синельникове займає 9 місце.

На даний час населення міста обслуговують 234 підприємства торгівлі, з них 96 – продовольчих, 138 – промислових. Мережа закладів ресторанного господарства налічує 18 об'єктів харчування на 650 посадкових місць,

Вагомий внесок у забезпечення громадян різноманітними товарами та послугами вносить ринкова сфера міста. У місті функціонують 4 підприємства ринкової мережі на 1380,0 торговельних місць, з них 535 - продовольчих, 845 - непродовольчих.

Аналіз показників діяльності малого та середнього підприємництва за 2011 рік свідчить про активну роль суб'єктів господарювання в економічному житті міста.

У 2010 році у місті налічувалось 20 малих підприємств на 10 тис. наявного населення. На кінець поточного року цей показник очікується на рівні 105,0 % у порівнянні з минулим роком.

У 2010 році середньомісячна заробітна плата по місту склала 2027,86 грн. Станом на 01.07.2011 цей показник досяг рівня 2135 грн. До кінця року очікується зростання заробітної плати до рівня 2332 грн. Зростання середньої заробітної плати обумовлено збільшенням обсягів виробництва на підприємствах промисловості ТОВ „Інтерфом – Дніпро”, ТОВ „Атлантіс. Також планується зростання середньої заробітної плати за рахунок підвищення гарантованого державою мінімального розміру.

Прогноз середньомісячної заробітної плати на 2011 рік – 2332,0 грн., що складе 114,9% до 2010 року. Значення цього показника у 2012 році прогнозується на рівні 2681 грн.

Фонд оплати праці у 2010 році склав 177,3 млн. грн., у 2011 році цей показник очікується на рівні 205,8 млн. грн. Прогноз на 2012 рік – 236,6 млн.грн.

Завдяки спільним зусиллям міської влади та підприємницького сектора щодо подолання кризових явищ, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення стабільних умов ведення бізнесу, у 2011 році очікується збереження позитивної динаміки показників розвитку малого підприємництва. У 2011 році очікується зростання кількості малих підприємств в розрахунку на 10 тис. наявного населення до 3,0 %.

Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів бюджету міста за 11 місяців 2009 - 2011 рр., млн. грн.

Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб за 11 місяців 2009 - 2011 рр., млн. грн.

  

  

Невиконання затверджених показників по надходженнях до. загального фонду бюджету міста обумовлено тим, що при формуванні бюджету на 2011 рік було заплановано нереальні та завищені показники по податку з доходів фізичних осіб, питома вага якого у структурі надходжень становить близько 86,0 %.

2009

2010

2011

Обсяг загального фонду міського бюджету, тис грн


23401,1


27892,4


31228,0

Надходження податку з фізичних осіб до міського бюджету, тис грн


20089,7


23959,8


26847,1

Питома вага податку в загальному фонді, %


85,8


85,9


85,9


Крім того, негативний вплив фінансової кризи та зміни в законодавстві знизили рівень надходжень до спеціального фонду міського бюджету, які спрямовуються на капітальні вкладення - доходів від продажу земельних ділянок та іншого комунального майна.

Такий стан виконання бюджету міста ускладнює можливості формування стабільної фінансової основи, необхідної для вирішення найважливіших завдань соціально-економічного розвитку міста.

Враховуючи перелічені вище фактори, виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік було досить напруженим.

Рівень демографічного розвитку міста на сьогоднішній день є меншим від середньообласного показника.

Позитивна тенденція зростання природного приросту населення продовжилася і в 2011 році.

Значні можливості покращення демографічної ситуації пов'язані з подоланням негативних наслідків старіння населення, підвищенням народжуваності до рівня простого відтворення населення, зниженням рівня смертності чоловіків працездатного віку шляхом посилення соціально-гігієнічної профілактики та контролю за дотриманням правил безпеки праці, боротьби з алкоголізмом і тютюнопалінням.

Рівень безробіття у місті складає 1,86%. Протягом січня-жовтня поточного року зареєстровано 971 особу, з яких працевлаштовано 559 осіб, що на 38,4% більше аналогічного показника минулого року.

За рахунок дотацій роботодавцям з фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття створено та працевлаштовано 36 осіб.

Такі позитивні зрушення прогнозуються за рахунок поступового поліпшення загальноекономічної ситуації та активізації діяльності міської влади в рамках виконання щорічних програм зайнятості населення м. Синельникового.


следующая страница >>