asyan.org
добавить свой файл
1

1801007

Продовження додатка

Форма № 2-м

Код за ДКУД2. Звіт про фінансові результати

за ________ 20__ р.

Стаття


Код рядка


За звітний період


За аналогічний період попереднього року


1


2


з


4


Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Непрямі податки та Інші вирахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030інші операційні доходи

040Інші звичайні доходи

050Надзвичайні доходи

060Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва І готової продукції


080Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

у тому числі

131

( )

( )

Собівартість реалізованих товарів

140

( )

( )

інші звичайні витрати

150

{ )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 +

+ 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190Забезпечення матеріального заохочення

195Дохід від первісного визнання біологічних активів І сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів


201Витрати від первісного визнання біологічних активів І сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202Керівник ______________________
Головний бухгалтер _____________________