asyan.org
добавить свой файл
1


Додаток 5

до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Форма № 3-ПДВ

ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


  1. Найменування податкового органу, до якого подається заява


  1. Інформація про платника податку на додану вартість
Податковий номер / номер та серія паспорта* Індивідуальний податковий номер платника


Найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника


  1. Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти позначити знаком “” або “” згідно із статтею 184 розділу V Кодексу)Підпункт “а” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених розділом V Кодексу.

Дата сплати податкових зобов’язань “ ___” ____________ 20__року

Підпункт “б” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – особа прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу.

Дата сплати податкових зобов’язань “ ___” ____________ 20__року

Підпункт “в” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, частина друга статті 6 Указу – особа реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість

Підпункт “г” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом
12 послідовних податкових місяців не подає податковому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту (непотрібне закреслити)

˜ Підпункт “ґ” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – установчі документи особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними

˜ Підпункт “д” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи  банкрута

˜ Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання)

˜ Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – особу звільнено від сплати податку за рішенням суду

˜ Підпункт “е” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – податкову реєстрацію особи анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду

˜ Підпункт “є” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність

Підпункт “ж” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – в Єдиному державному реєстрі наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (непотрібне закреслити)

Підпункт “з” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – закінчився строк дії свідоцтва про реєстрацію особи як платника ПДВ

Підпункт “и” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу – обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання.

Загальний обсяг постачання товарів (послуг) ____________ грн., у тому числі обсяг постачання товарів (послуг) іншим платникам ПДВ ____________ грн., що становить ____________ відсотків
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

Аркуш 1

Продовження додатка 5

Дата проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов’язаннями останнього податкового періоду “___”___________ 20___року.*


  1. До заяви додаються:
Свідоцтво / Спеціальне свідоцтвоКопії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва в кількості

________________________________________ ______________________ “____”_____________ 20___ року

(П.І.Б.) (підпис) (дата)

М.П.
5. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника податку на додану вартість

(заповнюються посадовими особами податкового органу)Прийнято рішення про анулювання реєстрації

Дата анулювання реєстрації платника податку на додану вартість


“____”_______________ _____ року

Відмовлено в анулюванні реєстрації
Заяву не прийнято до розгляду
Запропоновано подати нову

заяву


Короткий зміст причин, з яких не прийнято рішення про анулювання реєстрації

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за прийняття рішення про анулювання податкової реєстрації платника
Підпис Дата
Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за внесення даних до електронної бази
Підпис Дата


* Заповнюється у разі повторного подання заяви.

А

ркуш 2