asyan.org
добавить свой файл
1
Факультативний курс «Географія населення з основами демографії» (10 - клас)

35 год, 1год на тиждень

Програма : «Географія.10-11 класи. Програми для профільних класів, 2005 рік


Тема уроку

К – ть

годин

Дата
Вступ (2 год.)1
Географія населення як наука Географія населення та демографія – науки про народонаселення. Геодемографія – напрямок наукових досліджень на межі географії населення та демографії.

1
2.
Історія розвитку науки. Внесок у розвиток наук про народонаселення українських дослідників.

1Тема 1. Народонаселення Землі ( 4 год )

3
Поняття про народонаселення, його динаміку та географію. Демографічний процес. Демографічне явище. Відтворення населення. Народжуваність, смертність. Рух населення:природний.,механічний, соціальний

1
4.
Переписи. реєстри населення, обстеження населення, поточний облік населення. Практична робота №1. Аналіз статистичних даних про населення в останніх переписах5.
Наявне і постійне населення. Кількість людей на Землі. Динаміка кількості населення. Географія розміщення населення в різні історичні періоди. Густота населення.

1
6.
Країни з великою кількістю населення. Демографічна політика та її прояв у різних країнах світу.. Демографічна політика в Україні. Практична робота №2. Позначення на контурній карті країн з великою кількістю населення.

1Тема 2. Склад народонаселення та його географічні особливості ( 3 год. )

7
Вікова структура населення. Географічні відмінності. «Молоде населення», « старіння нації», «демографічне старіння». Тривалість життя.

1
8
Статевий склад населення. Коефіцієнт статі. Сімейний склад населення. Рівень шлюбності, вплив на народжуваність. Географічні відмінності. Практична робота №3.Розрахунки статево - вікової структури населення свого населеного пункту.


1
9
Суспільна група. Національні та етнічні групи. Професійні обʼєднання людей. Працездатне населення. Зайнятість працездатного населення. Рівень освіти населення. Рівень захворюваності населення.

1Тема 3. Основні чинники, що впливають на зміни народонаселення у світі ( 4 год. )

10
Рівень народжуваності ( фертильності). Залежність його від соціальних та економічних чинників.. демографічна політика в країнах світу. Смертність населення. Коефіцієнт смертності, віковий коефіцієнт смертності. Залежність смертності від статево - вікової структури населення та дитячої

1
11
Механічний рух населення. Міграція населення (внутрішня і зовнішня). Географія міграційних потоків. Природний рух населення. Географічні відмінності та особливості природного руху населення в різних регіонах і країнах світу. Тривалість життя.

1
11
Практична робота № 4 Нанесення на карту основних міграційних потоків населення в світі.

1Тема 4. Якість населення ( 2 год. )

12
Життєдіяльність населення ( когорти,шерег, генерація). Відтворювальний потенціал населення. Демографічна ситуація..Демографічна подія.

1
13
Діяльнісний потенціал населення, його трудова здатність. Демографічний стан. Система соціального управління відтворенням населення. Демографічний стимул. Демографічне прогнозування.

1Тема 5. Євгеніка та євгенічні рухи в країнах світу ( 2 год)

14
Поняття «євгеніка». Євгеніка як вчення у зарубіжних країнах.

1

.

15

Генетична інженерія як метод нової євгеніки. Напрямки у сучасному євгенічному русі.

1
Тема 6. Наслідки зростання народонаселення( 2год)

16

Наукові праці Т. Мальтуса. Проблеми голоду в регіонах світу. Освоєння нових територій для розвитку сільського господарства в різних регіонах світу.

1
17


Демографічний вибух. Демографічна поведінка. Демографічна установка.

1
Тема 7. Географія населення України (2 год )

18

Кількість населення України та його структура. Статево - віковий склад. Тривалість життя в країні. Сімейний склад. Соціально-демографічна політика в Україні.

1
19

Практична робота № 5Складання картосхеми статево – вікової структури населення України.

1
Тема 8. Розселення населення у світі (3 год)

20

Сутність розселення. Поселення. Поселенські спільноти. Біженці. Форми розселення. Сільське ( дисперсне , розсіяне) розселення.

1
21

Міста, як найважливіша форма розселення міського населення. Чинники розселення. Демографічна місткість території. Міграційна місткість. Міграційний потенціал.

1
22

Географія міського і сільського розселення. Класифікація поселень.

1
23

Концепції розселення. Сільськогосподарські комплекси. Радіально-кільцеве місто. Лінійно - промислове місто.Тема 9. Міські агломерації світу та урбанізація (4 год)

24

Поняття агломерація. Характеристика міських агломерацій. Географія міських агломерацій.

1
25

Процес урбанізації в країнах світу та в Україні. Рівень урбанізації. Конурбація. Мегалополіс.

1
26


Урбанізація як географічний процес. Етапи розвитку урбанізації. Субурбанізація. Еволюція урбанізації. Тенденції розвитку урбанізації в країнах світу. Механізм розвитку і перспективи урбанізації.

1
27

Практична робота №6 Позначення на контурній карті мегалополісів світу.

1
Тема 10. Етнічні та національні особливості населення (4 год)

28

Поняття «етнос». Антропогенез та етногенез.


1
29

Національний склад( структура населення). Поняття «нація».

1
30

Расовий склад населення

1
31

Релігійний склад населення

1
Тема 11. Соціально-культурний розвиток населення ( 2 год)

32

Рівень життя людей. Культурний розвиток населення. Соціальна структура. Якість життя. Соціальна інфраструктура.

1
33

Духовний рівень населення. Ментальність. Звичаї. Обряди.

1
34

Узагальнення.

1
35

Підведення підсумків роботи за рік

1