asyan.org
добавить свой файл
1
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

      Завдання сучасної освіти полягає у формуванні особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

      Вчитель літератури має сформувати особистість, яка вміє репрезентувати себе, адаптуватися до незвичних життєвих реалій, відстояти власну точку зору і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети, і водночас – співчутливою і милосердною.

      Щоб досягти цього я залучаю учнів до читання, шляхом формування їхньої читацької компетенції.

      Головним своїм завданням вбачаю формування уважного читача з добре розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором , максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки, обстоювання власної думки, при цьому врівноваживши у своїй свідомості інші точки зору на предмет обговорення.

      Не відмовляючись від традиційних методів навчання я використовую інноваційні технології, зокрема, інтерактивні (діалогові) та пошукову діяльність, практично на всіх етапах роботи з літературним твором.

Усвоїй роботі я використовую:

 • ігрові прийоми

 • проблемні запитання

 • пошук ключових слів у формулюванні теми

 • прийом відновлення порушеної послідовності

 • літературні диктанти

 • Складання та розгадування кросвордів

 • відповіді на запитання вікторини

 • евристичну бесіду

 • цікаві факти з життя та творчості письменника

 • складання таблиць (порівняльних, формування теоретичних знань)

 • складання психологічного портрету

 • використання ілюстрацій до творів

 • хвилинки ерудита

 • складання тезових схем (основні віхи життя поета)


      На етапі усвідомлення головну роль відіграє робота з текстом художнього твору, і йому мають бути підпорядковані всі елементи структури уроку.

      Найперший прийом роботи з текстом це читання і переказ, проте і тут процес можна пожвавити, використовуючи:

- читання/переказ ланцюжком;

- читання у ролях;

- формулювання запитань літературному герою (письменнику);

- переказ від імені…;

- читання з передбаченням (головне – щоб текст був незнайомим);

- поділ на пари є вельми ефективним у процесі опрацювання теоретико-літературних понять (гра «в учителя» сприяє глибокому засвоєнню матеріалу);

- поділ на пари/групи під час заповнення порівняльних таблиць або таблиці «Кутки» (аргументи «за» і «проти»), що формує уміння аргументовано (з опорою на текст) обстоювати свою думку, знову і знову шукати відповіді у тексті, робити його власним духовним надбанням.

- «мозковий штурм»;

- «дерево рішень» (постановка проблеми й обговорення можливих рішень, з'ясування можливих позитивних і негативних наслідків);

- розігрування ситуації за ролями

На уроках зарубіжної літератури в межах формування читацької компетенції в учнів обов'язково повинні бути сформовані такі ключові компетенції:

інформаційно-комунікаційна (уміння знаходити, аналізувати і використовувати інформацію та уміння вести діалог та доходити до спільної думки на основі співробітництва на засадах толерантності);

навчальна (опанування програмним матеріалом плюс додаткові знання в галузі);

громадянська (вироблення життєвої позиції учня як активного громадянина із притаманним йому набором громадянських цінностей, які він покликаний утверджувати і захищати);

читацька компетентність є базовою складовою літературної та мовної компетентностей.