asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації
від « 17 » червня 2011 року № 612-р


ФОРМА

запиту на інформацію

Розпорядник інформації _____________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач _________________________________________________________

(прізвище, ім.`я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________________________

прізвище, ім.`я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

__________________________________________________________________

та об`єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

__________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _______________________________________________

телефаксом _______________________________________________

за телефоном _______________________________________________
______ _________

(дата) (підпис)

2
Примітки.


 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні _____________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

розміщена на веб-сайті ______________________________________________

(адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)


 1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу __________________________________________________

(поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу _______________________________________________

(електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом ________________________________________________________

(номер телефакса розпорядника інформації)

за телефоном ______________________________________________________

(номер телефона розпорядника інформації)


 1. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 1. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 1. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту.
 1. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 1. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п`яти робочих днів з дня надходження запиту.
 1. Інформація на запит надається безоплатно.
 1. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

3


 1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 1. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 1. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
 1. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

_____________________