asyan.org
добавить свой файл
1
Атом і атомне ядро.

Варіант № 1

 1. У чому полягали переваги моделі атома Томсона?

А) Дозволила з’ясувати періодичність у властивостях елементів.

Б) Вказувала на те, як розподіляються в атомі позитивні і негативні заряди.

В) Модель можна застосувати для пояснення більшості фізичних явищ.

 1. На малюнку надана схема експериментальної установки Резерфорда для вивчення розсіювання альфа-частинок. Якою цифрою на малюнку позначене джерело альфа-частинок?

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5.

 1. Який знак має заряд атомного ядра?

А) Позитивний. Б) Негативний.

В) Заряд дорівнює нулю. Г) У різних ядер заряд різний.

Д) Серед відповідей А) – Г) вірної немає.

 1. Скільки електронів міститься в електронній оболонці нейтрального атома, у атомному ядрі якого міститься 16 протонів і 25 нейтронів?

А) 0. Б) 1. В) 15. Г) 16. Д) 31.

 1. Скільки протонів Z і скільки нейтронів N у ядрі ізотопу оксигену 178О?

А) Z = 8, N = 17. Б) Z = 8, N = 9. В) Z = 17, N = 8.

Г) Z = 9, N = 8. Д) Z = 8, N = 8.

 1. Що таке альфа-випромінювання?

А) Потік електронів. Б) Потік протонів.

В) Потік ядер гелію. Г) Потік нейтронів.

Д) Електромагнітне випромінювання.

 1. Який порядковий номер в таблиці Менделєєва у елемента, який утворюється в результаті альфа-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?

А) Z + 2. Б) Z – 2. В) Z – 4. Г) Z – 1. Д) Z.

 1. Яке з трьох типів випромінювання – α-, β-, або γ-випромінювання – має найбільшу проникливу здатність?

А) α-випромінювання. Б) β-випромінювання. В) γ-випромінювання.

Г) Всі приблизно однаковою. Д) Серед відповідей А) – Г) вірної немає.

 1. При ланцюговій реакції поділу ядер Урану разом з ядрами-осколками обов’язково вилітають …

А) α-частинки. Б) β-частинки. В) нейтрони. Г) протони.

 1. Ядерна (сильна) взаємодія може відбуватися …

А) тільки між двома протонами. Б) тільки між двома нейтронами.

В) тільки між протоном і нейтроном. Г) між будь-яким нуклоном.

 1. Скільки має минути періодів піврозпаду, щоб кількість радіоактивних атомів зменшується у 8 разів?

А) Два. Б) Три. В) Чотири. Г) Вісім.

 1. Чому радіоактивні промені небезпечні для живих істот?

А) Вони викликають іонізацію, руйнують хімічні зв’язки в білкових молекулах.

Б) Вони можуть викликати реакцію поділу ядер атомів.

В) Вони викликають виділення великої кількості теплоти.

Варіант № 2

 1. У чому полягають переваги моделі ядерної моделі атома?

А) Дозволила з’ясувати періодичність у властивостях елементів.

Б) Вказувала на те, як розподіляються в атомі позитивні і негативні заряди.

В) Модель можна застосувати для пояснення більшості фізичних явищ.

 1. На малюнку надана схема експериментальної установки Резерфорда для вивчення розсіювання альфа-частинок. Якою цифрою на малюнку позначений екран?

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5.

 1. Чому приблизно дорівнює відношення маси атома до маси його атомного ядра?

А) 4 000. Б) 2 000. В) 1. Г) 1/2 000. Д) 1/4 000.

 1. Скільки електронів міститься у електронній оболонці нейтрального атома, в атомному ядрі якого містить 3 протона і 4 нейтрона?

А) 0. Б) 1. В) 3. Г) 4. Д) 7.

 1. Скільки протонів Z і скільки нейтронів N у ядрі ізотопу карбону 146С?

А) Z = 6, N = 14. Б) Z = 14, N = 6. В) Z = 6, N = 6.

Г) Z = 6, N = 8. Д) Z = 8, N = 6.

 1. Що таке бета-випромінювання?

А) Потік електронів. Б) Потік протонів.

В) Потік ядер гелію. Г) Потік нейтронів.

Д) Електромагнітне випромінювання.

 1. Який порядковий номер в таблиці Менделєєва у елемента, який утворюється в результаті електронного бета-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?

А) Z + 2. Б) Z – 2. В) Z + 1. Г) Z – 1. Д) Z.

 1. Яке з трьох типів випромінювання – α-, β-, або γ-випромінювання – не відхиляється магнітними і електричними полями?

А) α-випромінювання. Б) β-випромінювання. В) γ-випромінювання.

Г) Всі приблизно однаковою. Д) Серед відповідей А) – Г) вірної немає.

 1. Взаємодія з якими частинками спричиняє поділ ядер Урану в ядерному реакторі?

А) α-частинки. Б) Електрони. В) Нейтрони. Г) Протони.

 1. Ізотопи хімічного елемента різняться … . Відповідно їх хімічні властивості … , а фізичні …

А) лише кількістю протонів… різняться між собою… однакові.

Б) лише кількістю нейтронів… однакові… різняться між собою.

В) кількістю протонів і нейтронів… однакові… різняться між собою.

Г)кількістю електронів… різняться між собою… однакові.

 1. Яка доля атомів радіоактивного елемента розпадеться через інтервал часу, що дорівнює трьом періодам піврозпаду?

А) 25%. Б) 50%. В) 75 %. Г) 87,5% . Д) Розпадуться всі атоми.

 1. Найнебезпечнішими для живих організмів є ті речовини, у яких період напіврозпаду - … . У цих речовин активність є …

А) більший… меншою. Б) менший… більшою.

В) більший… більшою. Г) менший… меншою.

Варіант № 3

 1. Модель атома Томсона називається …

А) «моделлю пудингу». Б) «планетарною моделлю».

 1. На малюнку надана схема експериментальної

установки Резерфорда для вивчення розсіювання

альфа-частинок. Якою цифрою на малюнку позначена

діафрагма для виділення пучка альфа-частинок ?

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5.

 1. Приблизно у скільки разів радіус атома більше радіуса атомного ядра?

А) 10. Б) 102. В) 103. Г) 105. Д) 107.

 1. Скільки електронів міститься в електронній оболонці нейтрального атома, у атомному ядрі якого міститься 6 протонів і 8 нейтронів?

А) 0. Б) 2. В) 6. Г) 8. Д) 14.

 1. Скільки протонів Z і скільки нейтронів N у ядрі ізотопу урану 23592U?

А) Z = 92, N = 235. Б) Z = 235, N = 92. В) Z = 92, N = 92.

Г) Z = 92, N = 143. Д) Z = 143, N = 92.

 1. Що таке гама-випромінювання?

А) Потік електронів. Б) Потік протонів.

В) Потік ядер гелію. Г) Потік нейтронів.

Д) Електромагнітне випромінювання.

 1. Який порядковий номер в таблиці Менделєєва у елемента, який утворюється в результаті електронного бета-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?

А) Z + 2. Б) Z – 2. В) Z + 1. Г) Z – 1. Д) Z.

 1. Яке з трьох типів випромінювання – α-, β-, або γ-випромінювання – має найменшу проникливу здатність?

А) α-випромінювання. Б) β-випромінювання. В) γ-випромінювання.

Г) Всі приблизно однаковою. Д) Серед відповідей А) – Г) вірної немає.

 1. Для того щоб створити в урані керовану ланцюгову реакцію необхідно щоб кількість … і для цього їх штучно…

А) нейтронів зростало лавиноподібно… прискорюють.

Б) нейтронів не зростало лавиноподібно… сповільнюють.

В) нейтронів не зростало лавиноподібно… прискорюють.

В) протонів зростало лавиноподібно… прискорюють.

Г) протонів не зростало лавиноподібно… сповільнюють.

 1. Ядерна (сильна) взаємодія може відбуватися …

А) між будь-яким нуклоном

Б) тільки між двома протонами.

В) тільки між протоном і нейтроном.

Г) тільки між двома нейтронами..

 1. Скільки має минути періодів піврозпаду, щоб кількість радіоактивних атомів зменшується на 75%?

А) Два. Б) Три. В) Чотири. Г) Вісім.

 1. Для оцінки іонізуючої дії радіоактивного випромінювання вводиться … дози випромінювання.

А) поглинута Б) еквівалентна В) експозиційна


Варіант № 4

 1. Модель атома Резерфорда називається …

А) «моделлю пудингу». Б) «планетарною моделлю».

 1. На малюнку надана схема експериментальної

установки Резерфорда для вивчення розсіювання

альфа-частинок. Якою цифрою на малюнку позначена

фольга, у якій відбувалося розсіювання пучка альфа -

частинок ?

А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5.

 1. Яке з наведених співвідношень для маси mя атомного ядра, і маси mоб електронної оболонки є вірним?

А) mоб « mя. Б) mоб » mя. В) mоб ≈ mя.

Г) У одного з атомів більше маса ядра, а у інших більше маса оболонки.

Д) Серед відповідей А) – Г) вірної немає.

 1. Скільки електронів міститься в електронній оболонці нейтрального атома, в атомному ядрі якого міститься 7 протонів і 8 нейтронів?

А) 0. Б) 1. В) 7. Г) 8. Д) 15.

 1. Скільки протонів Z і скільки нейтронів N у ядрі ізотопу гідрогену 31Н?

А) Z = 1, N = 3. Б) Z = 3, N = 1. В) Z = 1, N = 0.

Г) Z = 1, N = 1. Д) Z = 1, N = 2.

 1. Радіоактивний препарат, що знаходиться на дні каналу в шматку свинцю, дає вузький пучок радіоактивного проміння. У магнітному полі пучок розщеплюється на три частини (див. малюнок). Який пучок є α-променями, а який γ-променями?
А) Пучок 1 - α-промені, пучок 2 - γ-промені.

Б) Пучок 1 - α-промені, пучок 3 - γ-промені.

В) Пучок 3 - α-промені, пучок 2 - γ-промені.

Г) Пучок 3 - α-промені, пучок 1 - γ-промені.


 1. Який порядковий номер в таблиці Менделєєва у елемента, який утворюється в результаті електронного бета-розпаду ядра елемента з порядковим номером Z?

А) Z + 2. Б) Z – 2. В) Z + 1. Г) Z – 1. Д) Z.

 1. Яке з трьох типів випромінювання – α-, β-, або γ-випромінювання – більше за інші відхиляється магнітними і електричними полями?

А) α-випромінювання. Б) β-випромінювання. В) γ-випромінювання.

Г) Всі приблизно однаковою. Д) Серед відповідей А) – Г) вірної немає.

 1. Для оцінки біологічного впливу радіоактивного випромінювання вводиться … дози випромінювання.

А) поглинута Б) еквівалентна В) експозиційна

 1. Ізотопи хімічного елемента різняться … . Відповідно їх хімічні властивості … , а фізичні …

А) кількістю електронів… різняться між собою… однакові.

Б) кількістю протонів і нейтронів… однакові… різняться між собою.

В) лише кількістю протонів… різняться між собою… однакові.

Г) лише кількістю нейтронів… однакові… різняться між собою

 1. У скільки разів зменшиться активність радіонукліда за час, який дорівнює двом періодам напіврозпаду цього радіонукліда?

А) В 8 разів. Б) В 2 рази. В) В 4 рази. Г) В 9 разів.

 1. Найбільш безпечнішими для живих організмів є ті речовини, у яких період напіврозпаду - … . У цих речовин активність є …

А) більший… меншою. Б) менший… більшою.

В) більший… більшою. Г) менший… меншою.