asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо розробки розділу
«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)

СТУДЕНТІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від «___»____________2011 р.

Перший проректор,

професор______________М.О. БІЛЯКОВИЧ


КИЇВ -2011
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо розробки розділу
«ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»

У ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ)

СТУДЕНТІВ

КИЇВ – 2011Методичні вказівки щодо розробки розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах (роботах) студентів для випускних курсів університету. /Укл.: В.П. Матейчик, С.Т. Сусло, Г.М. Харамда, Г.В. Хорькова, П.І. Чуваєв, Т.М. Пальчик – К.; НТУ. 20011 с.


Укладачі: д.т.н., професор Матейчик В.П.,

доцент Сусло С.Т.,

доцент Харамда Г.М.,

ст. викладач Хорькова Г.В.,

доцент Чуваєв П.І.

асистент Пальчик Т.М.

Під редакцією д.т.н., професора Матейчика В.П.


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри екології та БЖД

Протокол № __від “__” ___________2011р.


1. Загальні вимоги
Розділ дипломного проекту «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» студенти виконують відповідно до вимог спільного наказу МОН України, МНС України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» - 2011 р. і Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Цивільний захист» - 2011 р.

Практична робота кожного студента над цим розділом проводиться з початком вивчення теоретичного і практичного матеріалу програмних тем дисциплін ОП, БЖД та ЦЗ та якісного виконання завдань переддипломної практики.

Керівництво дипломним проектуванням з урахуванням питань охорони праці та цивільного захисту виконується фахівцями професорсько-викладацького складу профілюючих (випускаючих) кафедр.

Консультація студентів-дипломників з питань охорони праці та цивільного захисту забезпечуються професорсько-викладацьким складом кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Керівник дипломного проекту або викладач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» видають завдання на переддипломну практику та розробку конкретних питань цього розділу.

Під час проходження переддипломної практики на підприємстві, кожен студент ретельно вивчає:

 • наявність небезпечних і шкідливих чинників на виробництві цього підприємства та розташованих поряд;

 • наявність превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС на об’єкті господарювання (ОГ), підприємстві

 • систему охорони праці та існуючу систему цивільного захисту співробітників;

 • визначає недоліки і слабкі місця у організації та інженерно-технічному забезпеченні якісного функціонування цих систем.

У подальшому він використовуючи ці матеріали у дипломному проекті розробляє заходи та пропонує засоби щодо забезпечення прав працівників на здорові (комфортні) умови роботи, на певні пільги та компенсації згідно чинного законодавства з метою захисту прав працівників і удосконалення надійності і ефективності роботи ОГ.

Розрахункова частина розділу має виконуватись для конкретного підприємства, чи конкретної дільниці індивідуально (ексклюзивно).

Наприклад:

 • Розрахунок природної вентиляції приміщення сервісного обслуговування вантажних автомобілів;

 • Розрахунок штучної вентиляції;

 • Розрахунок природного освітлення приміщення сервісного обслуговування легкових автомобілів;

 • Розрахунок штучного освітлення;

 • Економічне обґрунтування травматизму (аналіз).

Графічна частина дипломного проекту визначається керівником та консультантом.

З метою якісного виконання графічної частини та поєднання її з загальною графічною інформацією дипломного проекту, бажано використовувати основну графічну частину проекту, доповнивши її необхідними розробками з питань охорони праці та цивільного захисту. Наприклад, на проекті генерального плану підприємства чи його елементу (підрозділ, ділянка, цех) наносяться додатково місця розташування засобів пожежегасіння, протирадіаційних укриттів чи сховищ та їх характеристика щодо місткості людей та захисних властивостей цих споруд, шляхи евакуації, місця розташування пунктів медичної допомоги, місця отримання засобів індивідуального захисту(ЗІЗ) і засобів медичного захисту(ЗМЗ) та ін..

Графічна частина виконання на аркуші формату А-1 з нанесенням необхідної інформації щодо зон зараження, зон руйнувань чи пожеж з визначенням основних параметрів руйнівної сили у осередку ураження та визначенням найбільш доцільних дій та заходів щодо захисту людей.

Головною метою розділу є підвищення навичок студентів як майбутніх керівників різних рівнів щодо визначення та забезпечення виконання найбільш оптимальних рішень по запобіганню та оперативному реагуванню на випадок виникнення небезпеки, тобто мінімізацію збитків та втрат.
2. Структура розділу
Розділ «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» включає текстову, аналітично-розрахункову і графічну частини.

Текстова частина є обов’язковою і може бути у вигляді параграфу дипломного проекту, зокрема його пояснювальної записки. В цій складовій дипломного проекту висвітлюються загальні положення щодо охорони праці та цивільного захисту з урахуванням вимог нормативно-правової бази, визначенням мети і завдань щодо перспективного розвитку і удосконалення роботи цих систем і технологічного обладнання.

Аналітично-розрахункова частина.

Об’єм текстової частини повинен складати 17-25 сторінок надрукованого тексту.

Графічна частина є бажаною складовою дипломного проекту. Зміст її визначається керівником дипломного проекту чи викладачем-консультантом кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності». Графічна частина виконується на аркуші креслярського паперу формату А1, якщо це необхідно, але можуть використовуватись, для цієї мети, розроблені у проекті елементи виробничої інфраструктури ОГ.

Орієнтовний зміст розділу

«Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»
1. Загальні вимоги нормативних актів щодо управління охороною праці та безпекою у надзвичайних ситуаціях для підприємств, установ (підрозділів та співробітників).

2. Постановка завдання щодо досліджень з питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на підприємстві.

2.1. Аналітично-розрахункова частина з питань охорони праці на виробництві:

2.1.1. Розрахунок природної і штучної вентиляції у виробничому приміщенні;

2.1.2. Розрахунок природного та штучного освітлення виробничого приміщення ;

2.1.3. Економічне обґрунтування випадків травматизму на виробництві (аналіз).

2.2. Аналітично-розрахункова частина з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях (цивільного захисту):

2.2.1. Прогнозування і оцінка обстановки у НС, прийняття рішення;

2.2.2. Управління підприємством у надзвичайній ситуації;

2.2.3. Організація спецобробки об’єктів транспортної інфраструктури;

2.2.4. Організація повної санітарної обробки персоналу підприємства;

2.2.5. Захист населення у разі виникнення комбінованого ураження.

2.3. Графічна частина до розділу (виконується на існуючих креслярських листах проекту або на окремому аркуші креслярського паперу, формату А-1).

2.4. Висновки до розділу.
3. ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1. Порядок розробки питань «Охорона праці»

у дипломних проектах ( роботах)
Розробка питань «Охорона праці» у матеріалах дипломного проектування передбачає якісне вивчення найбільш актуальних тем для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої роботи випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Метою розробки питань охорони праці у дипломному проекті передбачається, формування у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшенням умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог законодавчих та нормативних актів з питань безпеки у конкретній галузі.

Завданням розробки цих питань передбачається, забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління та формування особистої відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну і власну безпеку.

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці» спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями:
у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

 • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у інженерно-технологічній діяльності:

 • обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);

 • участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

 • розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

у організаційно-управлінській діяльності:

 • впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

 • здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

 • здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

 • розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

 • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

 • готовність контролювати виконання вимог охорони праці на підприємстві.

3.2. Тематика завдань із охорони праці

у дипломних проектах (роботах)


  1. Державне управління з питань ОП у транспортній галузі.

  2. Державне управління з питань ОП у системі дорожньо будівельної інфраструктури.

  3. Особливості організації служби ОП на об’єкті господарювання транспортної галузі.

  4. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) на підприємстві (галузі).

  5. Особливості навчання з питань охорони праці.

  6. Паспортизація санітарно-технічного стану робочого місця.

  7. Порядок розробки інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

  8. Розслідування нещасних випадків.

  9. Економічне обґрунтування травматизму (аналіз).

  10. Розрахунок природної вентиляції.

  11. Розрахунок штучної вентиляції.

  12. Розрахунок природного освітлення.

  13. Розрахунок штучного освітлення.3.3. Питання з «Охорони праці», які включаються

до білетів державних іспитів (додатково)
Фінансовий менеджмент

 1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

 2. Органи державного управління охороною праці в Україні.

 3. Управління охороною праці підприємства та обов’язки роботодавця.

 4. Охорона праці жінок.

 5. Навчання з питань охорони праці.

 6. Фінансування охорони праці.

 7. Відшкодування роботодавцем юридичним особам та державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці.

 8. Страхові виплати працівнику потерпілому від нещасного випадку.

 9. Витрати на обов’язкові планові та позапланові медичні огляди працівників.

 10. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.


Економіка підприємства

 1. Органи державного управління охороною праці в Україні.

 2. Органи громадського контролю за охороною праці на підприємстві: права та обов’язки.

 3. Служба охорони праці підприємства.

 4. Охорона праці неповнолітніх.

 5. Страхування працівників підприємства від нещасного випадку: порядок страхування, фінансування.

 6. Обсяги та джерела фінансування заходів з охорони праці підприємства.

 7. Забезпечення працівників підприємства спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

 8. Регулювання охорони праці у колективному договорі.

 9. Розслідування нещасних випадків на підприємстві.

 10. Відшкодування підприємством шкоди потерпілому від нещасного випадку.


Маркетинг (для спеціалістів)

 1. Визначення понять і термінів: охорона праці, роботодавець, працівник, шкідливі та небезпечні чинники.

 2. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

 3. Права працівника під час укладання трудового договору.

 4. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

 5. Охорона праці жінок.

 6. Мета атестації робочих місць за умовами праці.

 7. Організація та проведення інструктажів з охорони праці.

 8. Структура організації охорони праці на підприємстві.

 9. Сфера дії Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 10. Страховий ризик і страховий випадок. Страхування від нещасного випадку осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.


Маркетинг (для магістрів)

 1. Сфера дії Закону України «Про охорону праці».

 2. Органи державного нагляду за охороною праці в Україні. Права та повноваження.

 3. Нормативно-правові акти з охорони праці: опрацювання, прийняття та скасування.

 4. Інформація та звітність про стан охорони праці.

 5. Обов’язки працівника щодо додержання вимог, нормативно-правових актів з охорони праці.

 6. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації.

 7. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

 8. Навчання працівників та посадових осіб з питань охорони праці.

 9. Охорона праці жінок та неповнолітніх.

 10. Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та ЗІЗ.


Правознавство

 1. Законодавчі акти з охорони праці, їх загальна характеристика.

 2. Нормативно-правові акти з охорони праці, їх прийняття та скасування.

 3. Відповідальність за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

 4. Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

 5. Обов’язки роботодавця щодо створення здорових та безпечних умов праці.

 6. Державний нагляд за охороною праці. Органи нагляду, їх права та повноваження.

 7. Громадський контроль за охороною праці. Повноваження та права органів громадського контролю.

 8. Навчання та інструктажі з охорони праці.

 9. Обов’язкові медичні огляди.

 10. Служба охорони праці на підприємстві, порядок її створення, основні функції та завдання.

 11. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві.

 12. Порядок розслідування нещасних випадків.

 13. Виробнича санітарія. Фактори, які визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

следующая страница >>