asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
У К Р А Ї Н А

Департамент освіти та гуманітарної політики

Міський методичний кабінет установ освіти
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

Черкаської міської ради

Черкаської області
Робота вчителя технічної праці та

образотворчого мистецтва, спеціаліст першої категорії

Вовчка Олександра Юрійовича
Розробка уроків Варіативного Модуля 20 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ»

128 сторінок
Схвалено: на засіданні педагогічної ради

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Протокол № 1 від 3 лютого 2014 року

ЗМІСТ

Зміст ……………………………………………... 3

Анотація ………………………………………….. 5

Зміст модуля 20 «Технологія виготовлення виробів з тонкого листового металу» ………….. 6

Календарний план модуля Технологія виготов-лення виробів із тонкого листового металу …. 13

Урок 1-2 «Поняття про метали та їх сплави, використання. Види листового металу. ПТБ та СГВ.» ……………………………….……….…… 17

Урок 3-4 «Отримання сталевого листа.» …...… 32

Урок 5-6 «Прийоми згинання та з’єднання тонкого листового метала.» ……………………. 47

Урок 7-8 «Вибір теми проекту із списку. Обґрунтування теми. Планування. Робота з інформаційними джерелами.»….…………..….. 57

Урок 9-10 «ТВВ: підготовка, площинне розмічання, вирізування заготовки з тонкого листового металу.»…………………………..….. 73

Урок 11-12 «ТВВ: Прийоми роботи на свердлильному верстаті»…………………...….. 77

Урок 13-14 «ТВВ: контроль якості виготовлення виробів.»………………………..………….....….. 83

Урок 15-16 «ТВВ: з'єднання деталей» ….…...… 88

Урок 17-18 «ТВВ: оздоблення виробів. Розрахунок вартості»……………………………………...….. 95

Урок 19-20 «Презентація, самооцінка, оцінювання виробу.» ……………………………………...…..104

Тестові завдання із обробки металів ………. 108

Інструкція з охорони праці при виконання слюсарних робіт …………………….……… 118

Інструкція з охорони праці під час роботи на свердлильному верстаті ………………….… 123

Бібліографія ………………………………….. 127

Анотація

Дане видання стало результатом роботи творчої групи вчителів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 «Формування валеологічної компетентності учнів».

У збірці презентується робота вчителів-пердметників щодо збереження та зміцнення здоров’я у школярів, формування позитивної мотивації до здорового способу життя та втілення нових технологій у навчально-виховному процесі.

Матеріал, представлений у книзі, висвітлює роботу вчителів, їх наробки в галузі здоров’язберігаючих технологій.

Мета нашої роботи не лише ознайомити педагогів з теоретичними матеріалами здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, а й показати шляхи професійного розвитку педагогів, створити умови мотивації до здорового способу життя та безпечної життєдіяльності школярів, стимулювати педагогів до практичного втілення набутих знань у професійній діяльності.

Модуль 20 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміст модуля передбачає оволодіння учнями 5 (6) класів техноло­гією обробки тонкого листового металу.

У першому розділі «Основи технології обробки тонкого листово­го металу» учні ознайомлюються з видами металів та сплавів, їх ви­користанням; інструментами та обладнанням, які використовуються під час обробки металів; технологією отримання листового металу та основними властивостями листової сталі як конструкційного матері­алу; набувають знань та вмінь з технології обробки тонкого листово­го металу та виготовлення виробу.

У другому розділі «Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металу» учні мають виконати проект.

Змістом третього розділу «Презентація виготовлених виробів» програмою модуля передбачається презентація виготовлених виро­бів.

Технологічні операції з обробки тонкого листового матеріалу, які необхідні для виготовлення простого виробу, мають бути посильні для учнів 5 (6) класів.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділів

Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології обробки тонкого листового металу

6

2

Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металу

12

3

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

2
Усього:

20

ПРОГРАМАз/п

К-ть

год.

Назва розділів, їх зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

1

6

Розділ 1. Основи технології обробки тонкого листового металуПоняття про метали (залізо, мідь, алюміній) та їх сплави (сталь, чавун). Використан­ня металів та їх сплавів. Отримання сталевого листа. Види листового металу. Обладнання безпечного ро­бочого місця.

Технологічна послідовність виготовлення виробу. Виго­товлення виробу із тонкого листового металу.

Підготовка тонкого листово­го металу до розмічання (випрямляння, вибір базо­вих сторін). Площинне роз­мічання (за шаблоном, зраз­ком), припуск. Штангенцир­куль та прийоми роботи з ним.

Різання тонколистового ме­талу слюсарними ножиця­ми.

Обпилювання контурів де­талей. Контроль обпилюван­ня.

Прийоми згинання тонко­листового металу в лещатах, з використанням оправок. З’єднання деталей із тонкого листового металу заклепка­ми або фальцевим з’єднан­ням. Прийоми безпечної роботи на свердлильному верстаті. Опорядження виробів з ме­талу.

Контроль якості робіт

Учень:

розпізнає метали та металеві сплави серед інших кон­струкційних матеріалів;

називає галузі використання металів та сплавів;

називає та розрізняє види листового металу;

пояснює технологічну послі­довність виготовлення ви­робу з тонкого листового металу;

називає інструменти для обробки тонкого листового металу;

добирає інструменти, які використовуються для ви­готовлення нескладного ви­робу;

виконує безпечні прийоми роботи інструментами; виготовляє нескладний ви­ріб з тонкого листового ме­талу;

здійснює контроль якості виготовленого виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил без­печної праці, санітарно-гігі­єнічних вимог

2

12

Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металуВибір теми проекту із спис­ку, запропонованого вчите­лем.

Обґрунтування теми.

Вимоги до виробу. Планування роботи з вико­нання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Пошук подібних виробів.

Визначення най­кращих ознак у кожному зразку.

Аналіз конструкції та (або) форми виробу. Конструювання виробу: конструювання форми, ви­бір способу з’єднання дета­лей. Виконання графічного зображення виробу.

Добір конструкційних мате­ріалів для виробу.

Виготовлення виробу з тон­кого листового металу.

Контроль якості окремих деталей та виробу загалом.

Розрахунок орієнтовної вар­тості матеріалів, витрачених на виготовлення виробу

Учень:

здійснює міні-маркетингові дослідження;

обґрунтовує вибір теми про­екту;

розробляє вимоги до виробу; проектну документацію;

складає план роботи з вико­нання проекту з визначен­ням термінів; здійснює пошук моделей-аналогів;

визначає найкращі ознаки в кожному зразку;

конструює виріб;

виконує графічне зображен­ня задуманої форми деталей та виробу;

добирає і готує матеріали та інструменти для роботи; виготовляє виріб;

здійснює контроль якості виробу;

виконує розрахунок орієн­товної вартості витрачених матеріалів;

організовує робоче місце; дотримується правил без­печної праці, санітарно-гігі­єнічних вимог

3

2

Розділ 3. Презентація об’єктів проектуванняПідготовка виробів до пре­зентації.

Презентація спроектованих та виготовлених виробів з тонкого листового металу. Оцінювання робіт

Учень:

готує до презентації виріб; презентує свій виріб;

здійснює самооцінку виробу


Орієнтовний перелік об’єктів проектування: підвіска для рам та стендів, брелок, коробочка для дрібних деталей, свічник, совок, су­венір, підставка для ручки тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування: штангенциркуль ШЦ-І, рисувалка, кернер, молоток, слюсарна лінійка, слюсарний кут­ник, плоский напилок, набір надфілів, важільні або ручні слюсарні ножиці, набір свердел, свердлильний верстат, слюсарні верстаки, ле­щата, плита для випрямляння, оправки для згинання.
Матеріали: чорна або оцинкована сталь завтовшки від 0,45 мм до 2 мм.


Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металууроку

Тема уроку


Тема

практичної роботи

Завдання на урок

К-ть годин

Тип уроку

Клас

Дата
6 – ті класи
Основи технології обробки тонкого листового металу

6

1-2

Поняття про метали та їх сплави, використання. Види листового металу. ПТБ та СГВ

Підготовка тонкого листового металу до розмічання. Площинне розмічання, припуск

Підготовка та розмічання металу з урахуванням припусків

2

К


3-4

Отримання сталевого листа.


Різання тонколистового металу слюсарними ножицями.

Вивчити правила при різанні та обробці металу.

Визначити найпростіший шлях різання металу по контуру.


2

К


5-6

Прийоми згинання та з’єднання тонкого листового метала

Тематичне оцінювання

З’єднання фальцевим швом та обпилювання контурів виробів.

Нагадати ПТБ при згинанні та з’єднінні металу. З’єднати метал.

Провести обпилювання по контуру.

2

ФУН


Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металу

12

7-8

Вибір теми проекту із списку. Обґрунтування теми. Планування. Робота з інформаційними джерелами.

Виконання графічного зображення виробу. Шаблони.

Розв’язати кросворд.

Здійснити пошук теми проекту з запропонованих вчителем.

Визначити елементи технічного процесу.

Підібрати конструкційні матеріали для роботи.

Виготовити шаблони.

2

ФУН


9-10

ТВВ: підготовка, площинне розмічання, вирізування заготовки з тонкого листового металу.

Розмічання вирізання та згинання

Здійснити площинне розмічання за шаблонами та різання по контуру.

Нагадати ПТБ при різанні ножицями.

Визначити найпростіший шлях різання елементів виробу.

2

ФУН


11-12

ТВВ: Прийоми роботи на свердлильному верстаті

Розмічання та свердління отворів

Розмітити та просвердлити отвори для приєднання елементів до основи.

Нагадати ПТБ при роботі на свердлильному верстаті.

2

ФУН


13-14

ТВВ: контроль якості виготовлення виробів.

Обпилювання, шліфування, полірування.

Нагадати ПТБ при шліфуванні, обпилюванні, поліруванні.

Контролювати якість елементів виробу.

Визначити послідовність операцій шліфування, обпилювання, полірування.

2

ФУН


15-16

ТВВ: з'єднання деталей

З’єднання деталей за допомогою цвяхів та шурупів

Нагадати ПТБ при роботі викруткою молотком.

Визначити послідовність приєднання елементів до основи.

2

ФУН


17-18

ТВВ: оздоблення виробів.

Розрахунок вартості

Кінцеве оздоблення виробу

Підібрати відповідну технологію оздоблення.

Визначити елементи оздоблення.

2

К


Презентація виготовлених виробів

2

19-20

Презентація, самооцінка, оцінювання виробу. Тематичне оцінювання

Презентація виробу за планом.

Розробити план презентації виробу.

Визначити критерії самооцінки та оцінювання виробу.

Презентувати свій виріб.

2

УК

Умовні позначення типів уроків:

ЗНЗ - засвоєння нових знань. ФУН - формування умінь і навичок. К - комбінований. УСЗУН - узагальнення та систематизація знань умінь та навичок.

Заняття №1-2 Дата: Клас:

Модуль: Основи технології обробки тонкого листового металу
следующая страница >>