asyan.org
добавить свой файл
1
Урок № 2

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ.

ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ СЛОВА

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про словосполучення й речення як осно­вні синтаксичні одиниці, про особливості вживання звертань, вставних слів і однорідних членів речення; удосконалити загальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення й речення, визначати головне й залежне слова у словосполученнях, головні й другорядні члени речення, знаходити звертання і вставні слова та правильно розставляти розділові знаки відповідно до вивче­них пунктуаційних правил; виховувати шанобливе ставлення до рідного слова та надбань української літератури.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Настановчо-мотиваційкий етап

 1. Ознайомлення восьмикласників
  з темою, метою і завданнями уроку

 2. Виконання системи творчих завдань
  на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його тему. З'ясувати стильову належність.
Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Яке значення мають ре­чення, різні за метою висловлювання?

МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

Мово рідна! Ти, як море, безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю.

Красо моя! У тобі мудрість віків і пам'ять тисячоліть, зойк матерів у го­дину лиху і непереможний гук лицарів твоїх у днину побідну, пісня серця ді­вочого в коханні своїм і крик новонародженого. У тобі, мово, неосяжна душа народу: його мудрість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його.

Скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший і найдужчий у світі, а без те­бе — перекотиполе, що його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття.

Твердине моя, і захисток, і гордість, і розрада в години смутку! Люблю тебе і в гніві, коли ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів. Люблю і твою ніжність, коли ти одним-однісіньким словом зігріваєш, мов сонце.

Світлоносна! Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна! (За С. Плачиндою).

► Виписати з тексту 7-8 словосполучень та зробити їх синтаксичний розбір.

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

► Прочитати. Назвати сполучення слів, які не є словосполученнями. Аргу­ментувати свій вибір.

Алгебра й геометрія, гарячий обід, зворушливо переконувати, мова відро­джується, восьмий клас, словосполучення й речення, улюблена справа, дихати повітрям, наші друзі, щоденники школярів, із мовлення, учні розмовляють, ніжний подих, призначити побачення, написати другові, рядки тексту, до­лати перешкоди, для взаєморозуміння, наука про мову, смачна малина.

 • Записати словосполучення. Позначити головне і залежне слова. З'ясувати
  орфограми.

 • Скласти 3—4 речення із звертаннями, використовуючи окремі словосполучення. Виділити граматичну основу.

Творче завдання

Прочитати. Утворити 5-6 поширених, різних за метою висловлювання
речень. До їх складу ввести вставні слова й однорідні члени речення. За­
писати, накреслити схеми.

Дні летять, сонце гріє, сколихнулися відчуття, українська література, зустрівся знайомий, школяр написав, учні працюють, хворий лежить, ком­позитор грав, дідусь розповів, урок почався, зеленіють трави, очі сяяли, діти привіталися, збудженість насторожує, уміння вдосконалюються, вони зустрі­чалися, стосунки закінчилися, приходять почуття.

► Пояснити розділові знаки в реченнях зі вставними словами й однорідними
членами речення. Визначити, якою частиною мови виражені другорядні
члени речення.

Самостійна робота

Прочитати фразеологізми. Пояснити їх значення. Сконструювати речен­ня, увівши до їх складу подані фразеологізми і вставні слова з довідки. Накивати п'ятами; жалів яструб курку; бурмотіти під носа; у чорта на боло­ті; очі на мокрому місці; земля горить під ногами; утопити в ложці води; у лісі вовки виють, а на печі страшно; іти своїм шляхом; забігти на вогник.

Довідка: на жаль, може, на моє щастя, здавалося, як гадають, безпере­чно, я знаю, кажуть, можливо, до речі.

► Прочитати виразно речення. Поміркувати, яку роль відіграють вставні слова в мовленні.

V. Узагальнення й систематизація знань учнів

Експрес-опитування

 1. Назвати відмінні риси словосполучення і слова, речення.

 2. Охарактеризувати словосполучення. Навести приклади сполучень слів, що не є словосполученнями.

З.Як будується речення? Назвати речення за метою висловлювання. Наве­сти приклади.

 1. Розказати про однорідні члени речення. Коли між ними ставиться кома, а коли — ні?

 2. Яку роль відіграють у реченнях узагальнювальні слова? Які розділові знаки ставляться при них?

 3. Навести приклади речень із звертаннями та вставними словами? Чи є во­ни членами речення?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: у вашій родині відбувається обговорення питання про українську мову як рідну і національну. Скласти й записати полілог між членами родини. Використати звертання, вставні слова та однорідні члени речення. Дібрати заголовок.