asyan.org
добавить свой файл
1
4. Як ви здійснювали управління навчально-творчою діяльністю учнів? 

5. Назвіть найвдаліші форми організації співтворчості на уроці?  

6.Чи вдалося вам викликати у дітей стан інтелектуального напруження? Яким чином?  

7.Що ви враховуєте , обираючи методи навчання?  

8. Чи реалізовували практично проблемне питання школи на уроці?  

9.Які наукові розробки , передовий педагогічний досвід ви застосовували під час підготовки до уроку?

10.На якому етапі уроку вам вдалося скористатися своєю педагогічною гнучкістю та інтуїцією.

11. Чи скористалися ви правом особисто усвідомленої свободи організації педагогічної діяльності? 

12. Чи правильно ви спрогнозували кінцевий результат уроку? 

13.На якому етапі уроку , на вашу думку, ви могли б  більше розкрити свою педагогічну творчість?

Комунальний заклад освіти

Жовтоводська середня загальноосвітня з профільними класами школа № 5

СХЕМИ

самоаналізу уроку вчителем

Урок можна вважати ефективним, якщо в ньому забезпечується оптимальний зв’язок усього комплексу навчально-виховних цілей, якщо увага і мислення учнів концентруються на основних, провідних ідеях і поняттях теми, що вивчається, пробуджуються і розвиваються навчальні процеси, формуються потреби учнів у знаннях.

м. Жовті Води

Схема самоаналізу уроку № 1

 1. Загальна структура уроку .

Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення уроку, використання часу на уроці.

 1. Реалізація основної дидактичної мети уроку.

Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці і даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості знань, використання розділу і програм, вимоги до знань, опитування учнів.

 1. Розвивальний аспект уроку.

Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості, міцність знань.

 1. Дотримання основних принципів дидактики.

Принцип наочності, свідомості і активності в роботі вчителя і учнів, доступності і посильності, систематичності і послідовності, науковості, зв’язку теорії з практикою, міцності знань.

 1. Методи навчання.

Методи введення нового матеріалу, закріплення і вироблення вмінь і навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті; залежність вибору методів навчання від матеріального забезпечення навчального процесу.

 1. Виховний аспект уроку.

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв'язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя.

 1. Вчитель на уроці. Підготовка до уроку, роль конспекту, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд учителя.

 2. Робота учнів на уроці.

Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися.


 1. Гігієнічні умови уроку.

Приміщення, його основна оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на день, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці.
Схема самоаналізу уроку № 2

 1. Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками.

 2. Які особливості класу було враховано під час планування уроку ?

 3. Які завдання планувалося вирішувати на уроці? Чим зумовлений такий вибір завдання?

 4. Чим зумовлені вибір структури і типу уроку ?

 5. Чим зумовлений вибір змісту, форм і методів навчання ( за елементами уроку )?

 6. Які навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, естетичні й тимчасові умови було створено на уроці? Наскільки вони сприяли успішній роботі?

 7. Чи були відхилення від плану уроку? Чому ? які саме ?

 8. Як можна оцінювати результати уроку? Чи вирішено його завдання? Чи не було перевантаження учнів?

 9. Які висновки на майбутнє можна зробити з результатів уроку ?

Схема самоаналізу власного творчого потенціалу вчителя на уроці

1. Які способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання використовуєте взагалі?  

2.Які форми, методи і засоби розвитку творчих можливостей учнів використали на уроці сьогодні? 

3.Чи склалась у вас власна система методів? Яким методам ви надавали перевагу і чому?