asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Опис досвіду

роботи навчального закладу

на тему:

«Упровадження здоров’язберігаючих технологій

у навчально-виховний процес »

http://sch7.edu.vn.ua/uploads/tiger-1300883669.png

Вступ
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctd5defw4q0gwqtxbbwxcybk4binbimimyurzygmvh7engixllhta


Здоров'я-це безцінний дар природи,

воно дається, на жаль, не навіки,

його треба берегти.

Але здоров'я людини багато в чому залежить від неї самої,

від її способу життя, умов праці,

харчування її звичок ховності.
І.П.Павлов.
Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності. Тривожним є стан здоров’я дітей та учнівської молоді:відмічається зниження рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості ,збільшується кількість хронічних хвороб органів травлення,дихання зору,опорно-рухового апарату,серцево-судинної та ендокринної систем;зберігається стійка тенденція до зростання нервово-психічних розладів ,злоякісних новоутворень та соціально-небезпечних хвороб(туберкульоз,ВІЛ/СНІД ).

Усі негативні прояви ,у тому числі наркоманія ,ранні сексуальні стосунки,ризикована та антисоціальна поведінка ,є досить поширеним явищем серед молоді. Учні палять тютюнові вироби,вживають алкоголь,епізодично знайомі з наркотичними речовинами.

І вже немає сумніву ,що поряд з генетичними ,соціально-економічними ,екологічними факторами знижують рівень здоров’я учнів і чинники шкільного життя.

Ускладнення програм зі шкільних дисциплін,інтенсифікація навчального процесу ,перевантаження навчальним матеріалом як на уроках ,так і при виконанні домашні х завдань ,навантаження на нервову систему негативно впливають на здоров’я учнів. Це і уповільнюється розвиток,виснажується організм,викликається втома ,обмежуються успіхи в навчання. Тому визначальним чинником погіршення стану здоров’я школярів є відсутність у багатьох з них пріоритетної спрямованості на здоров’я та мотивації до ведення здорового способу життя.

Здоров'я лежить в основі благополуччя будь-якої людини, адже тільки здорова людина може домогтися успіхів у житті, бути активним творцем в навколишньому світі. Рівень сучасного життя висуває високі вимоги до людини та її здоров'ю. У зв'язку з цим зросла увага і до здоров'я дітей. Проблема здоров'я дітей постає особливо гостро, тому що стан здоров'я підростаючого покоління є показником благополуччя суспільства, що відображає не тільки дійсну ситуацію, але і дає прогноз наперспективу. Більшість дітей шкільного віку мають різні відхилення у стані здоров'я: ослаблення зору, пам'яті, опорно-рухового апарату, неврологічні порушення і т.д., що веде до відставання в навчанні, так як пропуски через хворобу ведуть до прогалин у знаннях. Саме з цього обрана мною тема є найбільш актуальною та продиктована сучасними тенденціями в стані здоров'я нації. Все це вимагає від педагогів нових підходів в освіті та вихованні дітей, заснованих на принципах здоров’язбереження. Тому головним завданням у діяльності нашого педагогічного колективу на даному етапі є збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. Метою роботи є аналіз сутності та видів здоров'язберігаючих технологій. Матеріали та методи дослідження. Здоров' язберігаючі технології - послідовна сукупність педагогічних та дидактичних прийомів, форм, засобів та методів, спрямованих на побудову психологічно комфортного освітнього середовища, що сприяє формуванню здорової компетентної особистості. Вони передбачають використання строго обґрунтованої системи засобів, форм і методів, їх етапність, що покликана забезпечити формування життєвих навичок щодо здорового способу життя. Мета застосування здоров'язберігаючих технологій - забезпечити учням високий рівень реального здоров' я, надати їм необхідний арсенал знань, умінь і навичок, які необхідні для ведення здорового способу життя, і виховувати в них культуру здоров'я.

Реалізація здоров'язберігаючих технологій передбачає: 1) організацію особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних можливостей дитини; 2) діагностику рівня індивідуального здоров'я з урахуванням психосоматичних, конституційних і соціально-духовних особливостей дитини; 3) реалізацію системи рекреаційних, корекційних і реабілітаційних заходів зі збереження здоров' я та створення комфортних умов для дітей,щоналежатьдо«групи ризику»; 4) вибір оптимальних технологій і навчальних програм, що враховують стать, вік, соціальне та екологічне середовище; 5) формування індивідуальних потреб особистості та профорієнтації на основі знань про власні можливості та особливості соматичного, психічного, інтелектуального, духовного та соціального здоров' я; 6) навчання методам самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та самокорекції психосоматичного статусу особистості; 7) оптимізацію соціально- гігієнічних умов життєдіяльності дітей, вихователівіпедагогів. Мета нашої школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки. Вчителі, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками , планують та організовують свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі вчитель звертається до різноманітних педагогічних технологій. Тобто такої системи організаційно-функціональних і психолого-педагогічних настанов, які дають можливість багатоваріантної компоновки дій, форм, методів, прийомів, освітньо-виховних засобів, що забезпечують занурення учнів у штучно створене середовище, орієнтоване на конкретний педагогічний результат: високий рівень здоров’я та творче використання цінностей культури здорового способу життя.

Основні завдання школи:

Створити психолого-педагогічні і організаційно-педагогічні умови, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на основі: фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.

Реалізація організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

Створити максимально можливі санітарно-гігієнічних умови.

Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками.

Створити в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язберігаючої технології.

Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.

Створити систему підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.

Створити довершену систему оздоровлення учнів в умовах літніх таборів.

Створити оптимальні умови для функціонування фізичної культури; забезпечення можливостей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.

Відкрити в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

Введення в навчальний процес гуманітарних курсів "Основи здоров’я", "Етика"та спецкурсу «СНІДУ НІ».

Створення організаційно-педагогічних умов, які забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів.

Освітнє установа покликана забезпечити не тільки навчальний процес, але й сприяти нормальному розвитку учнів і охорони їх здоров'я. Звичайно, школа не може брати на себе медичні функції та обов'язки. Саме ми, педагоги, повинні створити умови для успішного навчання, тому знання по збереженню здоров'я дітей є важливим елементом професійної компетентності в нашій діяльності.Безсумнівно, що успішність навчання в школі визначається станом здоров'я, з яким дитина поступила в школу. Надалі збереження і зміцнення здоров'я школярів буде залежати від правильної організації навчального процесу. Але для цього нам потрібно навчитися здоров'язберігаючим технологіям, що дозволить працювати так, щоб не завдавати шкоди здоров'ю своїх учнів і собі в тому числі, і на уроках, і в загальній програмі роботи школи. Основна роль у здоров’язберігаючій діяльності школи відводиться грамотній організації навчального процесу. В нашій школі створені комфортні умови для навчання:є 2 спортивних зали ( 1-тренажерний зал) для занять фізичної культури. Розклад складений згідно нормативних вимог,затверджений САН ПІ. Для прогулянок на свіжому повітрі введено дві великих перерви по 25 хвилин. Обов’язковою для всіх учнів школи стала ранкова зарядка з музичним супроводом за різними комплексами ,як у кабінетах, так і на свіжому повітрі. Традиційними стали курси вітамінотерапії для учнів, фіточаї для педагогів,тренінгові форми уроків,уроки фізкультури із застосуванням босоходіння на «стежині здоров’я».

На кожному уроці проводяться фізкультхвилинки та валеохвилинки, розроблені вчителями та методичними об’єднаннями школи. Ці хвилинки тривають 3-5 хвилин,вони підвищують рухову активність учнів. Це комплекси вправ на розвиток постави ,корекції зору, розвиток дихальної системи,регуляцію психічного стану та інше. Педагогами школи розроблені та використовуються на кожному уроці оздоровчі динамічні паузи, які допомагають поновити розумову та фізичну працездатність. Також розроблено вправи для психологічного розвантаження учнів на кожному уроці.

Вчителі школи використовують оздоровчі методики, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації розумової і фізичної працездатності. До навчального плану включені уроки з етики, основ здоров’я,спецкурс «Школа проти СНІДУ»

Важливою умовою проведення уроків є застосування на заняттях здоров'язберігаючих технологій, що вимагає:

урахування періодів працездатності учнів на уроках;

урахування вікових і фізіологічних особливостей дітей на уроках;

наявність емоційних розрядок на уроках;

використання оздоровчо-фізкультурних пауз на уроках.

Велика увага приділяється в нашій школі методиці викладання навчальних дисциплін, яка базується на здоров'язберігаючих технологіях та вивченні методик, які допомагають учителю втілити в практику викладання здоров'язберігаючі технології. Педагогами розроблена та використовується на кожному уроці пам'ятка «Гігієнічні показники, які характеризують урок».

Для збереження здоров'я учнів велике значення має організація раціонального харчування.Успішне вирішення цієї проблеми є необхідною умовою правильного фізичного розвитку учнів, збереження їхнього здоров'я, підвищення працездатності. Протягом навчального дня тривалістю 5-6 годин учень витрачає близько 600 ккал, тобто більше чверті енерговитрат на добу. Надання школярам гарячого харчування протягом дня впливає на поліпшення навчально-виховного процесу та успішність. У школі проводиться безкоштовне харчування дітей 1—4-х класів, яке відповідає дієтичним вимогам і фізіологічним потребам дітей і підлітків. Особлива увага приділяється гарячому харчуванню учнів. У 2013 році гарячим харчуванням охоплено 83 (73% ) учнів, з них 1-4 класи 46(100%), 5-9 класи 29(58%), 10-11 класи 8(42%). Отримують гарячі обіди безкоштовно діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

У раціоні є молочні, м'ясні продукти, салати зі свіжих овочів, натуральні соки. Досить широким є асортимент хлібобулочних виробів. На кожну страву є вихід у грамах згідно вікових норм. Середня вартість гарячого обіду за батьківські кошти для учнів становить 6,00грн. Для учнів, які потребують дієтичного харчування, передбачені дієтичні страви. При створенні раціону харчування для учнів дотримується збалансування енергетичної цінності вмісту білків, жирів і вуглеводів. Щодня проводиться аналіз меню. Строго виконуються всі необхідні умови санітарного контролю. Для активізації захисних функцій організму проводиться вітамінізація.

Реалізація впровадження технології здорового харчування відбувається за такими методами та формами: сокотерапія, вітамінізація харчування, практичні заняття, бесіди, розповіді, виховні заходи, лекторій для батьків..

Організацію здорового відпочинку дітей сьогодні взяла на себе школа. Причому сплановано цей відпочинок так, щоб кожний учень знайшов собі цікаве і змістовне заняття. Тому пропонуються вечори відпочинку, засідання клубів за інтересами, дебати, змагання ерудитів, "круглі столи" активних читачів, шкільні вистави та багато інших цікавих заходів. Але найбільш корисним є відпочинок на спортмайданчиках або в спортивному залі. Спортивно – оздоровча робота в школі сприяє фізичному розвитку дітей, усвідомленню цінності власного життя і збереження здоров'я. Вже за традицією навчальний рік починається із відкриття шкільної спартакіади. Олімпійський тиждень, «Веселі старти», «Старти надій», турнір по футболу на приз «Шкіряний м’яч», шахи, шашки, змагання з волейболу, День здоров’я і це ще не весь перелік змагань і свят, що проходять у школі. З нетерпінням учні чекають весни , щоб позмагатися протягом двох днів на « Козацьких забавах». Готуються увесь рік, щоб показати, як вони вміють розпалювати багаття, долати перешкоди, надавати допомогу потерпілим, ставити намет. Гурткова робота – одна із форм спортивно-масової роботи. В цьому році працють секції з футболу та волейболу. Проводяться заняття регулярно – 2 рази на тиждень з учнями 5-9кл., та з учнями 9-11кл. В дні шкільних канікул учні з захопленням змагаються з настільного тенісу, шашок, шахів,

В нашій школі створена база для проведення оздоровчих і спортивних заходів. Тому немає проблем із місцем проведення занять або інвентарем.

У кожному класі ведуться листи здоров’я. Розроблені правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.

На уроках фізкультури вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів розкривають значення занять фізичними вправами, сприяють формуванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму. Вчителі постійно навчають учнів піклуватись про своє фізичне вдосконалення, володіти знаннями в області гігієни, формувати активну позицію здорового способу життя. В школі проводяться тренінги, , практичні семінари: “Актуальні проблеми сучасності”, “В здоровому тілі - здоровий дух”, “Бережи здоров’я замолоду”, “Рецепти здоров’я”, “Ні - шкідливим звичкам!”, “Секрети довголіття ”, “Хочеш довше жити - кидай палити ”, “Наркотику Ні!”, які навчають підлітка свідомо керувати власною поведінкою за будь-яких обставин. Улюбленими позакласними та позашкільними оздоровчими заходами учнів 8-11 класів стали: клуби веселих та винахідливих, молодіжна акція “Здоров’я – це модно!”, виховний захід “Здорові звички - здоровий спосіб життя ”.

Для збереження здоров’я важливу роль відіграє дотримання санітарно-гігієнічних умов: режим вологого прибирання (після кожного уроку); створення куточку гігієни (місця для миття рук); облаштовано фонтанчики для пиття. Естетично оформлено школу, в якій гармонійно використовуються здоров’язберігаючі аспекти: озеленення класних кімнат; в кожному кабінеті є умови для провітрювання класів та коридорів.

Школа за умовами навчання відповідає санітарним нормам.

Екологічно-просвітницька робота. Теоретичні знання, практичні вміння та навички, що їх набувають учні в результаті засвоєння основ біологічних наук, дедалі поглиблюються і усвідомлюються в процесі практичної позакласної роботи з учнями.
З метою екологічного виховання робота в школі проводиться в таких напрямках: лекції, вікторини, походи по рідному краю, конференції, озеленення території школи і селища, ігри та турніри юних екологів.
Традиційними в школі стали конкурси захисту екологічних робіт, плакатів, фотомонтажів.
Учнями школи вивчається вплив підприємств на екологічний стан селища, вплив господарської діяльності на дозвілля. Обов'язковими є акції «Жовтий листок», «Чистота навколо».
Для охорони птахів проводиться робота з виготовлення та розвішування шпаківень, годівниць.Традицією в школі стало проведення сільськогосподарської виставки «Щедрість рідної землі».
Екологічна агітбригада кожен рік бере участь в районному конкурсі екологічних агітбригад. Навчально-виховну роботу спрямовуємо на розвиток розумових здібностей учнів, виховання в них екологічної культури.

Формування компетенції батьків. Сім'я і школа виконують важливу функцію головних інститутів соціалізації упродовж тривалого періоду в житті дитини. Кожен із них має власні унікальні важелі у формуванні особистості, прищепленні ключових життєвих навичок. Саме тому цілеспрямоване поєднання виховних зусиль сім'ї і школи є надзвичайно ефективним.

З метою формування культури здоров’я учнів в умовах сучасної школи постійно проводяться заходи з батьками: тренінг - заняття для дітей і батьків «Плекаймо здоров'я душі. Доля дітей у батьківських руках», бесіда «Навички, що допомагають створити себе», батьківські збори - «Роль батьків у запобіганні шкідливих звичок дітей», семінар для батьків «Самооздоровлення з використанням нетрадиційних методик».

Залучення батьків до партнерства корисне як для самих учнів, так і для їхніх родин, тому піклування про здоров’я дитини – спільне завдання школи і родини. Підтримка батьків має велике значення, оскільки за здоров’я дитини відповідає передусім родина. Вона відіграє важливу роль у формуванні ціннісних орієнтирів, засвоєнні морально-етичних норм, відпрацюванні моделей поведінки й прийнятті життєвих рішень своїх дітей. Залучення батьків до партнерства сприяє: інформуванню батьків, родини з питань здорового способу життя й безпечної поведінки; зростанню ролі батьків у процесі виховання дітей; підтримці педагогів, які впроваджують предмет; тіснішому контакту школи й родини; поліпшенню стосунків між дорослими й дітьми. Формування здорового способу життя у батьків здійснюється через шкільну раду, лекторій для батьків, загальношкільні та класні батьківські збори, участь батьків у роботі. На загальношкільних батьківських зборах були проведені лекторії: «Туберкульоз -чума 21 століття»; «За здоровий спосіб життя», «Вплив шкідливих звичок на організм підлітків» Медичний контроль у школі теж на належному рівні. Учні 1-11 класів проходять щорічно медичні огляди згідно плану районної лікарні, а учні 9-11 класів - медичні комісії по лінії військомату. Медичну допомогу учням і працівникам школи кваліфіковано надає медсестра. У школі обладнано та оснащено до відповідних норм медичний кабінет. Медпрацівник здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на спортивних базах, навантаженням на учнів під час проведення уроків фізичної культури. На основі результатів обов’язкового медичного огляду або відповідної довідки про стан здоров’я окремої дитини медичний працівник навчального закладу здійснює розподіл всіх учнів навчального закладу на медичні групи по фізкультурі (основну, підготовчу, спеціальну)

За фізичним вихованням у навчальному закладі постійно ведеться контроль із боку адміністрації, надається фахова допомога. В річному плані роботи школи у розділі «Фізичне виховання» плануються заходи оздоровчої та спортивно-масової роботи, за виконанням якої здійснюється перевірка. Періодично проводяться наради та педради, на яких розглядаються питання про стан спортивно-масової роботи.

Просвітницька робота

З  метою  виховання у дітей прагнення до здорового способу життя, в школі проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнів та вихованців з питань попередження та запобігання  профілактики захворювання на туберкульоз, ВІЛ-інфекціїї, СНІДу .В залежності від шкідливих звичок, триває місячник пропаганди здорового способу життя. Під час місячнику в  нашій школі було проведено більше десяти  виховних заходів, серед яких: перегляди презентацій : «Що таке туберкульоз?»,  перегляд кінофільмів та обговорення, бесіди «Найбільше багатство-наше здоров'я»,  «Про наслідки тютюнопаління»,   класні години  в усіх класах на загальну тематику «Ми за здоровий спосіб життя!», виставки малюнків, плакатів, листівок, санбюлетенів «Здоров'я - це важливо!», конкурси шкільних тематичних газет, спортивні змагання «Веселі старти».

Напередодні Всесвітнього Дня відмови від  паління – 15 листопада 2012 р. було проведено анкетування учнів та батьків  для перевірки знань про здоровий спосіб життя.  Продовжується просвітницька робота в межах школи, сприяння розвитку вироблення негативного відношення до шкідливих звичок, формування установки на здоровий спосіб життя.

В школі щорічно проходять загальношкільний "День здоров’я" із залученням всіх дітей, вчителів батьків.

У кожному навчальному кабінеті силами учнів створені Куточки здоров’я, що відображають здоров’язберігаючу діяльність класних колективів.

Співпраця з установами. Працюючи над створенням школи нового типу, колектив педагогів вирішив, що учні та їхні батьки повинні стати єдиним цілим, стати партнерами в досягненні кінцевої мети: створення школи, якій належить виконувати активну роль у духовному житті суспільства. Здоров’я кожного учня школи – це не тільки індивідуальна цінність особистості, а й багатство держави.

Цій проблемі ми приділяємо увагу не тільки на уроках, а й в позаурочний час. У школі створені всі належні умови для здобуття якісної середньої освіти. Тут працюють педагогічні працівники з високими моральними якостями, відповідною педагогічною освітою, високим рівнем професійної майстерності. Впроваджуються інноваційні освітні технології і методики, які забезпечують високий рівень викладання навчальних предметів. Школа здійснює постійний зв'язок зі службою у справах дітей, комітететом у справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту.

Школа плідно співпрацює з представниками ВКМСД, щодо проведення індивідуальної профілактичної роботи з учнями, які перебувають на обліку, які порушують дисципліну, правила поведінки.

Медична діяльність школи полягає у тісній співпраці школи, батьків з медичними установами, яка має на меті системний підхід щодо збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування основ здорового способу життя в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Медичний огляд учнів школи здійснюється відповідно до графіка медичної служби району. Учні, які за підсумками медогляду потрапили до спеціальної медичної групи, під час уроків фізкультури виконують під наглядом учителя фізичні вправи відповідно до їх стану здоров’я.

Постійно у школі проводиться певна робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Висновок Отже, формування культури здоров’я учнів передбачає перш за все озброєнням їх відповідними знаннями з питань здоров’я за допомогою яких у дитини формується певне уявлення про значення здоров’я у житті кожної людини, відповідальне ставлення до його збереження, а також знаннями певних оздоровчих технологій, їх застосування у практичній діяльності та ведення здорового способу життя.

Удосконалення системи формування культури здоров’я школярів   комплексна проблема тривалого характеру.

Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою якісного впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес, застосування під час позакласних заходів оздоровчих технологій, переважно спрямованих на всебічне оздоровлення школярів сучасний учитель має можливість повною мірою сприяти вихованню повноцінної здорової молоді, формувати в неї високий рівень культури здоров’я.

Головним показником діяльності закладу щодо формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я є рівень сформованості в учнів означеної компетентності.

Впроваджуючи здоров’зберігаючи технології ми маємо певні результати:

  • Створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості;

  • Позитивна динаміка емоційного стану школярів;

  • Збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів;

  • Формування у дітей навичок саморегуляції, ціннісного ставлення до здоров’я;

  • Зниження показників захворюваності серед учнів і вчителів;

  • Покращення психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективі;

  • Збереження опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища;

  • Зміна соціального менталітету батьків;

  • Оптимізація рухового режиму учнів.

Не секрет що від здоров’я вчителя залежить багато: якість навчального процесу, комфорт учнів і здоров’я дітей. Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує спільної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про майбутнє України.

Матеріали з досвіду роботи учасника

районного етапу

Всеукраїнського конкурсу

«Вчитель року-2013»

http://3.bp.blogspot.com/--vah5ivd6pk/tzoercmlo9i/aaaaaaaabgy/ahbtygq2lou/s1600/45a3a38ebb68adf205f9aaf34b1.jpg
Педагогічна рада
следующая страница >>