asyan.org
добавить свой файл
1

Тема 3. Рівняння. Геометричні фігури

УРОК 42. ПРЯМОКУТНИК. ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ВИДИ

Мета. Повторити й систематизувати знання учнів про прямокутник і квадрат, одер­жані в початковій школі; пояснити зв'язок між усіма геометричними фігурами; ознайомити учнів з поняттям класифікації, а також з класифікацією трикутни­ків; увести поняття гострокутного, прямокутного й тупокутного трикутників; рівнобедреного та рівностороннього трикутників; учити учнів розрізняти види трикутників; будувати трикутник певного виду; знаходити периметр прямоку­тника, квадрата, трикутника.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання. Лінійка, транспортир.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

 1. Назвіть геометричні фігури, зображені на рисунку. 1. Чому дорівнює периметр восьмикутника, кожна сторона якого дорівнює 4 см?

 2. Обчисліть периметр шестикутника, довжини сторін якого дорівнюють 6 см, 8 см, 14 см, 20 см, 22 см і 25 см.


II. Сприймання і засвоєння навчального матеріалу»

 1. Назвіть предмети, які мають форму прямокутника; квадрата.

 2. Пригадайте, яку фігуру називають прямокутником; квадратом?

 3. Що ви можете сказати про кути прямокутника; квадрата?

ПрямокутникАВСD (ВСDА, СDАВ,DАВС); А = В = С = D = 90°; АВ, ВС, СD, DА — сторони; АВ і ВС, ВС і СD, СD і DА, АD і АВ — сусідні сторони, бо мають спільну вершину. АВ і СD, ВС і АО — протилежні сторони. АВ = СD, ВС = АD; АВ — ширина, АD — довжина.

Р = 2 · (АВ + АD). Периметр означає «вимірювання навколо» (з грецької пері — навколо, біля).

КвадратАВСD — квадрат; A = B = С= D = 90°; АВ = ВС = СD = ОА — сторони.

Р = 4 · АВ.

Слово «квадрат» походить від латинського квадратуор (чотири) — фі­гура з чотирма сторонами.

ТрикутникМNР; М, N, Р — кути; М, N, Р — вершини; МN, NР, МР — сто­рони.

Р = МN + NР + МР.

Ви пам'ятаєте, що кути поділяються на 4 групи — гострі, прямі, тупі та розгорнуті. Такий розподіл якої-небудь групи об'єктів на малі групи за пев­ними ознаками називають класифікацією. Класифікація не є суто математич­ним поняттям, бо з класифікацією ви маєте справу й на інших уроках. Напри­клад, з мови — поділ приголосних на дзвінкі та глухі; складів — наголошені й ненаголошені; частин мови: іменники, займенники, прислівники, дієслова; на уроках біології — представники рослинного і тваринного світу; у повсяк­денному житті (приклади класифікації предметів побуту). Ми ознайомимося зі способами класифікації відомих нам геометричних фігур — трикутників.- Розглянемо фігуру FDМ. Як називають точки F, D, М? (Вершини трикутника.)

- Як називають відрізки FD, DМ, FМ? (Сторони трикутника.) 1. Які ви знаєте кути?

 2. Який кут називають гострим; тупим; прямим?

 3. Розглянемо трикутник АВС. Які в нього кути?

 4. Як ми можемо назвати цей трикутник за його кутами? (Вислухавши відповіді учнів, учитель формулює правильну відповідь.)

 5. А які кути у трикутників КLМ і РSR?

 6. Як ми можемо назвати ці трикутники за їхніми кутами?

Учитель ще раз формулює означення. Після цього викликає до дошки трьох учнів і пропонує їм виміряти довжини сторін даних трикутників і дати назви цим трикутникам за їхніми сторонами (різносторонні, рівносторонні, рівнобедрені).

Учитель викликає до дошки трьох інших учнів. Кожному пропонує виміряти градусні міри кутів «свого» трикутника та знайти їх суму.

У цій час перед класом ставиться завдання: спробуйте нарисувати трикутники з двома тупими кутами або трикутник із двома прямими кутами.

Запитання до класу:

 1. Зробіть висновок про суму кутів трикутника.

 2. Чи може в трикутнику бути два прямих кути? два тупих кути?

Види трикутників
(залежно від кутів)


гострокутні

прямокутні

тупокутні
Види трикутників

(залежно від величин сторін)

різносторонні

рівнобедрені

рівносторонні
ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

№№ 359, 361, 363, 365.
IV. Підсумки уроку. Пояснення домашнього завдання.

§2, п. 14, №№ 360, 362, 364.Ольга Ензельт. Уроки математики в 5 класі Урок 42