asyan.org
добавить свой файл
1

Тема 1. Взаємне розміщення прямих на площині

УРОК № 15

Тема. Узагальнення вивченого матеріалу з теми «Основні гео­метричні фігури на площині та їх властивості»

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про найпро­стіші геометричні фігури та їх властивості, про означення, властивості суміжних та вертикальних кутів; а також про означення, ознаки та властивості паралельних прямих; повторити алгоритми розв'язування типових задач на застосування вивчених теоретичних відомостей, та роз­глянути випадки застосування вивченої теорії в нестан­дартних ситуаціях.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань і вмінь.

Обладнання: набір таблиць № 1 —7.

Хід уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Розв'язання задач (№ 7, 98, 112) перевіряємо за зраз­ком (щоб залучити всіх учнів до роботи, роздаємо письмове розв'язання цих вправ кожному учневі).
III. Формулювання мети і завдань уроку

Цей урок є останнім перед тематичною контрольною робо­тою; мета уроку зумовлена самим місцем уроку в темі.
IV. Систематизація і узагальнення знань учнів

Одним із ефективних засобів проведення систематизації знань учнів є їх самостійна робота з теоретичним матеріа­лом (§ 8).

Під час цієї роботи учням можна запропонувати, наприклад, такий план.

  1. Розбити навчальний матеріал на змістові блоки.

  2. Установити логічні зв'язки між вивченими поняттями, властивостями, ознаками та побудувати відповідні схеми.

  3. Попрацювати з поняттями: серед запропонованих учи­телем понять вибрати ті, що не належать до вивченого розділу, тощо.

Під час проведення цього етапу уроку вчитель має пам'ятати про те, що в кожного учня повинна бути чітка та цілісна картина вивченого матеріалу. Результатом проведення цього етапу уроку є складена учнями таблиця або схема, яка відображає всі основні вивчені поняття, властивості і ознаки, а також логічні зв'язки між ними.
V. Узагальнення і систематизація вмінь

Методичний коментар

Мета проведення цього етапу уроку — завершити форму­вання в учнів чіткого уявлення про систему задач з вивченої теми та про основні способи їх розв'язання. Для цього вчитель може запропонувати учням до розв'язання так звані «тріади» задач — за кожною з виокремлених тем (за бажанням учителя акценти робляться залежно від проблем, що можливо виникли під час вивчення тієї або іншої теми).

Наприклад, у першому розділі виокремлено тему «Суміжні кути та їх властивості».

Запропонована вчителем тріада може бути такою:

  1. Один із суміжних кутів має міру 36 градусів 52 мінути. Яку міру має інший з цих кутів?

  2. Один із двох суміжних кутів на 36 градусів 52 мінути більший від іншого. Знайдіть міри кожного з кутів.

  3. Третина одного із суміжних кутів дорівнює іншого. Знайдіть міри цих кутів.


VІ. Підсумок уроку

На цьому етапі бажано, щоб учні свідомо й критично перегля­нули пройдений матеріал, визначили той, що вони засвоїли доб­ре, і той матеріал, що потребує додаткового опрацювання вдома.
VII. Домашнє завдання

Як один із можливих варіантів домашнього завдання про­понується виконати самостійну роботу (див. самостійні роботи № 1, 2 у підручнику на с. 27, 71).Бабенко С. П. Геометрія. 7 клас: Розробки уроків Урок № 15