asyan.org
добавить свой файл
1
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ТЕМА УРОКУ: Майстер функцій. Математичні функції

МЕТА УРОКУ: 

Навчальна: Сформувати знання про класи стандартних функцій та ознайомити з математичними функціями.

Розвиваюча: Розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати на практиці свої знання.

Виховна: Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ: ПК, програма Excel 2010, дидактичні матеріали.

ТИП УРОКУ:  комбінований.


СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина (2 хв.)

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація знань (4 хв.)

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі;

2. Постановка цілі та методів її досягнення на уроці;

3. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів:

Як вставити формулу в комірку?

 Для чого використовують функції в електронних таблицях?

Які типи даних може містити комірка ?

Скільки функцій містить Excel?

4.Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків.

III. Вивчення нового матеріалу (14 хв.)

1. Використання стандартних функцій.

2. Види функцій які підтримує Excel 2010.

3. Майстер функцій.

4. Математичні функції.

5. Розподіл учнів за робочими місцями.

ІV. Закріплення нового матеріалу (20 хв.)

 1. Видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання;

 2. Самостійна робота учнів над виданими завданнями;

 3. Цільові обходи робочих місць учнів;

 4. Прийом та оцінювання виконаних робіт;

 5. Прибирання робочих місць.

V. Підведення підсумків (5 хв.)

 1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

 2. Аналіз причин помилок учнів та пропозиції засобів їх усунення;

 3. Видача домашнього завдання.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: Майстер функцій. Математичні функції

Мета: Сформувати знання про класи стандартних функцій та ознайомити з математичними функціями.

Матеріали та обладнання: ПК, програма Excel 2010, дидактичні матеріали.

Короткі теоретичні відомості

Використання стандартних функцій

Обчислення, які дозволяє виконувати Excel, не обмежуються найпростішими арифметичними операціями. Програма дозволяє використовувати велику кількість стандартних функцій і здатна виконувати досить складні обчислення.

Будь-яка функція являє собою вбудовану формулу для виконання операцій над вказаними даними. Вся множина стандартних функцій ділиться на декілька категорій: математичні, статистичні, фінансові, логічні, текстові і т.ін.

В круглих дужках (відразу за назвою функції) записується її аргумент. Аргументами можуть бути числа, адреси клітинок, адреси діапазонів або їхні списки. Елементи списку записують через роздільник „ ; ”. Наприклад, формула =СУММ (А1; В6:С8; 20) додає числа з комірки А1, діапазону В6:С8 і числову константу 20.

Крім того, функції можуть використовуватись в поєднанні. Інакше кажучи, вони можуть бути вкладеними одна в одну таким чином, що результат однієї функції буде аргументом для другої (зрозуміло, що в цьому випадку результат першої функції повинен відповідати аргументу другої функції за типом). Наприклад, формула = СРЗНАЧ(5;КОРЕНЬ(9)) обчислює квадратний корінь з 9 і знаходить середнє арифметичне двох аргументів: числа 5 і знайденого кореня. Результатом є число 4.

При використанні деяких функцій аргумент не вказується, але дужки після назви функції потрібно вводити обов’язково. Прикладами таких функцій є ПИ (повертає значення трансцендентного числа p, округленого до 15 знаків) або СЕГОДНЯ (повертає поточну дату).

Excel містить більше 400 вбудованих функцій, тому вводити в формулу назви функцій і значення вхідних параметрів безпосередньо з клавіатури не завжди зручно. В програмі є спеціальний засіб для роботи з функціями – Мастер функций.

Для роботи з майстром функцій слід скористатися командою Вставка ® Функція, натиснути кнопку Вставка Функции на панелі інструментів Стандартная або в рядку формул. При цьому відкриється діалогове вікно Мастер функций – шаг 1 из 2, в якому потрібно вибрати категорію функцій. При виборі категорії в полі Выберите функцию виводиться список функцій даної категорії. При виборі конкретної функції зі списку виводиться короткий опис цієї функції.

http://kukh.ho.ua/kurs/oit/m2/pr_8.files/image002.jpg

Після вибору функції слід натиснути кнопку ОК, у результаті чого відкриється діалогове вікно Аргументы функции. У верхній частині вікна розміщуються поля для введення аргументів, а в нижній частині – довідкова інформація. Тут вказується загальний опис призначення функції, а також відомості про аргументи. Якщо аргумент виділений напівжирним шрифтом, значить, він є обов’язковим, а якщо звичайним шрифтом, то його можна упустити. У полі Значение виводиться значення функції при вказаних аргументах.

 http://kukh.ho.ua/kurs/oit/m2/pr_8.files/image004.jpg

 Натискування кнопки ОК завершує введення формули. Обчислений результат з’являється в активній комірці.

Оскільки функція СУММ використовується дуже часто, на панелі інструментів Стандартная знаходиться кнопка Автосумма, яка прискорює доступ до цієї функції. Нею користуються так:

1) виділити комірку, в яку потрібно помістити функцію СУММ (при додаванні стовпця чисел слід виділити комірку, яка знаходиться безпосередньо під останнім числом у стовпці, при додаванні рядка – комірку, яка знаходиться праворуч від останнього числа у рядку);

2) натиснути на кнопці Автосумма. Excel поміщає функцію СУММ в рядку формул і (по можливості) автоматично виділяє діапазон сусідніх комірок в якості аргументу функції;

3) Якщо Excel виділить саме той діапазон, який потрібно просумувати, натискування на клавішу Enter завершить введення функції і призведе по появи обчисленого результату у відповідній комірці. Якщо  ж діапазон було вибрано неправильно, необхідно виділити новий за допомогою миші, після чого натиснути клавішу Enter.

Деякі математичні функції

СУММ(число1;число2;…) – сумує аргументи;

КОРЕНЬ(число) – повертає значення квадратного кореня;

SIN(число) – повертає синус числа;

COS(число) – повертає косинус числа;

СТЕПЕНЬ(число;степень) – повертає результат піднесення до степеня.

ABS(число) – повертає модуль числа;

EXP(число) – повертає експоненту числа;

LN(число) – повертає натуральний логарифм числа;

LOG(число) – повертає логарифм числа;

ОКРУГЛ(число; точність) – повертає округлене значення числа з заданою кількість знаків після коми;

Деякі статистичні функцій (1)

СРЗНАЧ(число1;число2;…) – повертає середнє арифметичне своїх аргументів;

МИН(число1;число2;…) – повертає найменше значення зі списку аргументів;

МАКС(число1;число2;…) – повертає найбільше значення зі списку аргументів.

 Практичне завдання

1.  Створити таблицю за зразком. У комірках, виділених сірим кольором, провести відповідні обчислення.

 Назва озера

Площа (тис.кв.км)

Глибина (м)

Висота над рівнем моря (м)

Байкал

31,5

1520

456

Танганьїка

34

1470

773

Вікторія

68

80

1134

Гурон

59,6

288

177

Аральське

51,1

61

53

Мічиган

58

281

177

Сумарна площа

 

 

 

Площа найобширнішого озера

 

 

 

Глибина наймілкішого озера

 

 

 

Середня висота озер над рівнем моря

 

 

 

Середня висота озер над рівнем моря (округлена до двох знаків після ком)

 

 

 

 2.  Дана кількість опадів впродовж 10 днів. Знайти середню, максимальну та мінімальну кількість опадів, абсолютне відхилення для кожного дня та загальну кількість опадів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. З яких компонентів може складатися запис формул?

 2. Які оператори Excel вам відомі?

 3. Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій?

 4. Чи можна ввести формулу вручну?

 5. Для чого в електронних таблицях використовують вбудовані функції?

 6. Перелічіть функції, які ви використовували під час цього уроку.

 7. Який тип адресації Excel використовує по замовчуванню?

 8. Яке призначення має майстер функцій і як ним користуватись