asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8 9

Загальні показники капіталовіддачи ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Показники

Попередній рік

Аналізований рік

Темпи росту, %

За планом

Фактично

Щодо плану

Щодо попереднього року

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

63088

88700

87300

- 1.6

+ 38

2. Основний капітал всього, тис. грн..

34094

34250

33484

- 0.2

- 1.8

у тому числі його продуктивна частина

33979

34135

33369

- 0.2

- 1.8

3. Капіталовіддача:
















- загальна

1.9

2.6

2.6

0.0

+ 37

- продуктивної частини капіталу

1.9

2.6

2.6

0.0

+ 37


Капіталовіддача на підприємстві, в порівнянні з попереднім роком збільшилась на 37% і це відбулося за рахунок продуктивної частини капіталу.

Таблиця 2.19
Аналіз стану основного капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Найменування показників

Залишок на початок року

Надійшло (уведене)

Вибуло

Залишок на кінець року

Відхилення (залишок на початок року мінус залишок на кінець року)

в абсолютній сумі

в %

Первісна вартість основного капіталу, тис. грн.

96257

2286

1735

96808

+ 551

+ 0.006

Залишкова вартість основний капітал, тис. грн.

33979

2286

1735

33369

- 610

- 1.8

Коефіцієнт придатності

0.35

-

-

0.34

- 0.01

-

Коефіцієнт амортизації

0.65

-

-

0.66

+ 0.01

-

Коефіцієнт відновлення

0.020

-

-

0.024

+ 0.004

-

Коефіцієнт вибуття

0.0026

-

-

0.016

+ 0.0134

-


Як бачимо з даних таблиці 2.19 за аналізований період сума основного капіталу збільшилась в абсолютній сумі на 551 тис. грн.. Коефіцієнт придатності становить лише 0,35, коефіцієнт амортизації 0,65 і коефіцієнт відновлення 0,020. Це все свідчить що на підприємстві майже не проводиться оновлення основних засобів і все устаткування вже давно морально застаріле.
Поглиблення аналізу активів підприємства як форми існування капіталу може здійснюватися в напрямку визначення порядку формування поточної вартості капіталу, вивчення впливу на неї показників, що визначають властивості джерел капіталу і його активної майнової форми.
Аналіз ефективності функціонування капіталу. Ефективність використання капіталу визначається результатами від його функціонування і зв'язком з витратами, необхідними для одержання цих результатів. В даний час під ефективністю використання капіталу, як правило, мається на увазі величина прибутку, отриманого на одну гривню вкладеного капіталу.

Так як стан капіталу в процесі діяльності підприємства постійно змінюється, на нашу думку, крім показника величини одержуваного прибутку, ефективність функціонування капіталу повинна визначатися і більш загальним показником - величиною приросту капіталу за період. Тому як основні критерії при оцінці ефективності використання капіталу представляється необхідним застосовувати кілька показників, а саме: прибуток, одержуваний підприємством за звітний період, зміну показників фінансового стану в цілому, показників ділової активності підприємства, і величину приросту капіталу підприємства за період.

При визначенні ефективності використання капіталу варто використовувати як методи фінансово-інвестиційного аналізу, так і методи комплексного аналізу капіталу. Такий підхід дозволяє одержати всеосяжну оцінку з двох позицій для подальшого їхнього порівняння і визначення ступеня необхідної деталізації.

Вплив величини капіталу на інші показники діяльності підприємства можна побачити за допомогою схеми, приведеної на рис. 2.4

Основними задачами аналізу ефективності функціонування капіталу є:

  • визначення впливу прибутку на капітал;

  • установлення приросту капіталу;

  • оцінка впливу на фінансове положення підприємства стану показників капіталу.


Таблиця 2.20
Показники адекватності розміщення залучених джерел капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Функціонуючий капітал

Сума, тис. грн.

Термін функціонування, днів

Джерела формування капіталу

Сума, тис. грн.

Сума, тис. грн.

Різниця

по сумах

по термінах

Продуктивний

20942




Власні джерела

41597




20655

 

У тому числі основний

121

730










 

 

Оборотний

20821

365
















Непродуктивний

69039




Залучені джерела

48384




-20655

 

У тому числі основний

33369

1,825

у т.ч. короткострокові

350

730

-33019

-1,095

Оборотний

35670

365

довгострокові

48034

127

12364

-238


Таблиця 2.21
Ступінь впливу окремих факторів на зміну результатного показника капіталовіддачи ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.




Показники

На початок року

На кінець року

Зміна показника

Частка фактора, %

1.

Обсяг виробленої продукції

63088

87300

+24,212

32.8

2.

Вартість джерел капіталу

97744

89981

-7,763

10.5

3.

Собівартість продукції

49646

72966

+23,320

31.7

4.

Вартість активної частини капіталу

67769

86231

+18,462

25.0

5.

Капіталовіддача

0.93

1.01

+0.08

100.0



Як бачимо на зміну результативного показника капіталовіддачи ВАТ „Івано-Франківськцемент” у 2002 році максимальний вплив завдав обсяг виробленої продукції На другому місті по впливу знаходиться собівартість виробленої продукції.


Таблиця 2.22

Аналіз впливу величини капіталу на показники фінансової стійкості ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Найменування коефіцієнтів

Порядок розрахунку коефіцієнтів

Фактичне значення коефіцієнтів

Установлений критерій

на початок року

на кінець року

Мультиплікатор капіталу

Зобов'язання /

Власні джерела капіталу

1.17

1.16




Коефіцієнт автономії

Власні джерела капіталу /

Загальна сума капіталу

0.18

0.46

› 0.5

Коефіцієнт покриття інвестицій

Власні джерела капіталу + довгострокові зобов'язання /

Загальна сума джерел капіталу

0.66

0.47




Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними джерелами капіталу

Власний оборотний капітал /

Поточні активи

0.27

0.21

› 0.1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власний оборотний капітал /

Власні джерела капіталу

0.12

0.19




Коефіцієнт нагромадження амортизації

Амортизація основного капіталу і нематеріальних активів /

Первісна вартість основного капіталу і нематеріальних активів

0.037

0.042

‹ 0.25

Коефіцієнт реальної вартості активів

Реальні активи /

Загальна сума джерел капіталу

0.69

0.95

› 0.5


Як бачимо з наведеної таблиці підприємство є фінансово стійким, практично всі коефіцієнти знаходяться в допустимих межах. Як свідчить проведений раніше фінансово-економічний аналіз у підприємства спостерігається позитивна тенденція до покращення фінансових показників.



<< предыдущая страница   следующая страница >>