asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8 9

Факторний аналіз залежності структури джерел і їхньої вартості ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Джерела капіталу

Сума, тис.

грн.

Частка в загальному обсязі, %

Процентна ставка за користування джерелом

Вартість джерела (за даними бухгалтерського обліку), тис. грн.

Структура вартості (частка в загальній вартості), %

1.Власний капітал і резерви

41597

46.2

0

0

0

1.1. Статутний капітал

35

0.04

0

0

0

1.2. Додатковий капітал

38607

42.91

0

0

0

1.3. Резервний капітал, фонди, цільового фінансування і надходження

2955

3.6

0

0

0

1.4.Нерозподілений прибуток

0

0

0

0

0

2. Довгострокові пасиви

350

0.4

28

98

1.1

3. Короткострокові пасиви

48034

53.4

18.5

8879

98.9

3.1. Позикові засоби

24663

27.4

36

8879

98.9

3.2. Кредиторська заборгованість

23371

26.0

0

0

0

3.3. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

Разом

89981

100

-

8977

100

Справочно: вартість джерел капіталу (у%) - 9.98%


З таблиці 2.15 видно, що максимальна частка в загальній структурі капіталу належить короткостроковим позикам. Це може бути пов’язано з тим що у підприємства не вистачає власних обігових коштів, а короткострокові позики є найбільш „популярним” джерелом його поповнення.
Таблиця 2.16
Склад і динаміка майнового капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Види основного капіталу

Наявність на початок року

Рух за звітний рік, тис. руб.

Наявність на кінець року

Зміна за звітний рік (приріст "+", зменшення «-»)

Сума, тис. грн.

Питома вага в загальній вартості основного капіталу, %

Надійшло

Вибуло

Сума,

тис. грн.

Питома вага в загальній вартості основного капіталу,%

абсолютні величини, тис. грн.

темпи приросту відносно минулого року, %

І. Основний капітал

1. Земельні ділянки й об'єкти природокористування

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Будинки

41725

43.3

0

0

41725

43.2

0

0

3. Споруди

360

0.4

0

0

360

0.4

0

0

4. Машини й устаткування

50618

52.6

1,720

1,376

50962

52.6

+ 344

+ 0.7

5.Транспортні засоби

1409

1.5

255

276

1388

1.4

- 21

- 1.5

6. Виробничий і господарський інвентар

519

0.5

41

44

516

0.5

- 3

- 0.6

7. Багаторічні насадження

0

6

0

0

0

0

0

0

8. Інші види основного капіталу

1626

1.7

270

39

1857

1.9

+ 231

+ 14.2

Разом

96257

100.0

2,286

1,735

96808

100.0

+ 551

+ 0.6

У т.ч. виробничий

88131

91.6

2,286

1,717

88700

91.6

+ 569

+ 0.6

Невиробничий

8126

8.4

0

18

8108

8.4

- 18

- 0.2


Найбільшу питому вагу в загальній вартості основного капіталу досліджуваного підприємства належить машинам і устаткуванню, що характерно для виробничого підприємства.
Аналіз функціонуючого капіталу підприємства починають з вивчення основного капіталу, а далі переходять до аналізу оборотного капіталу. Процедура аналізу основного капіталу повинна здійснюватися у визначеній послідовності, що містить у собі:

  • вивчення складу, структури і динаміки основного капіталу;

  • оцінку ступеня й ефективності використання основного капіталу;

  • факторний аналіз динаміки і структури основного капіталу.

У процесі аналізу основного капіталу насамперед визначають його структуру. При цьому потрібно мати на увазі, що елементи основного капіталу беруть неоднакову участь в окремих стадіях процесу відтворення капіталу. У залежності від виду і частки участі в процесі обороту і кругообігу капіталу їх необхідно розділяти на наступні види: основний продуктивний капітал і непродуктивний; виробничий (використовуваний у сфері виробництва) і невиробничий (використовуваний у сфері обігу). У сучасній обліково-аналітичній практиці при проведенні класифікації капіталу й активів як форми його існування часто вживається поняття "необоротні активи", що не відбиває дійсного стану даної частини капіталу, тому що усі види активів, весь капітал підприємства знаходиться в постійному обороті, якщо, зрозуміло, підприємство функціонує.

Аналіз структури основного капіталу необхідно робити як по основних групах, так і в розрізі окремих елементів. При вивченні структури основного капіталу визначається питома вага кожного елемента основного капіталу в загальній його сумі, зміна питомої ваги протягом аналізованого періоду, темпи зміни вартості окремих елементів основного капіталу за досліджуваний період, співвідношення темпів зміни окремих елементів. Розгляд структури основного капіталу не тільки в статистиці, але й у динаміці за ряд років дозволяє зробити порівняння темпів росту окремих видів основного капіталу і визначити зміни в їхньому співвідношенні.

У ході вивчення основного капіталу підприємства в першу чергу необхідно розділити його на основний продуктивний капітал і непродуктивний капітал. При цьому необхідно виходити з того, що збільшення питомої ваги продуктивного капіталу є позитивним моментом при більш високих темпах його росту в порівнянні з обсягом непродуктивного капіталу. Вивчаючи склад основного капіталу, варто визначити співвідношення продуктивного і непродуктивного капіталу і їхня питома вага в загальній сумі капіталу.
Таблиця 2.17
Співвідношення продуктивного і непродуктивного капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Вид основного капіталу

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Відхилення

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

у тис. грн.

у %

1. Продуктивний

33979

33369

99.6

99.6

-610

-1.7

2. Непродуктивний

115

121

0.4

0.4

6

5

3. У сфері виробництва

33983

33380

99.7

99.7

-603

-1.7

4. У сфері обігу

111

110

0.3

0.3

-1

-0.9


Продуктивний капітал на досліджуваному підприємстві займає майже сто відсотків, цей капітал також майже на сто відсотків знаходиться у сфері виробництва.

У процесі даного аналізу необхідно вивчити економічну і технологічну структуру основного капіталу, що характеризується питомою вагою окремих груп активів у загальній їхній сумі.

Поглиблення аналізу технологічної структури капіталу повинне здійснюватися шляхом вивчення вікової структури окремих груп активів і ступеня їхньої досконалості і прогресивності застосовуваної технології.

Особливу увагу при проведенні аналізу варто приділяти ефективності й інтенсивності використання основного капіталу підприємства, оскільки інтенсивність використання основного капіталу в значній мірі визначає й ефективність роботи підприємства в цілому. Ступінь впливу інтенсивності використання основного капіталу на показники діяльності підприємства дуже велика, це можна бачити зі схеми, приведеної на рис.2.3 (див. Додатки)

Для оцінки ефективності використання основного капіталу зважується безліч різних аналітичних задач. Нижче розглянемо найважливіші з них. Одним з показників використання основного капіталу підприємства є капіталовіддача, що визначається відношенням обсягу випущеної продукції до середньої за період вартості основного капіталу.

Наступним етапом при проведенні аналізу функціонуючого капіталу є дослідження оборотного капіталу підприємства. Аналізу оборотного капіталу підприємства необхідно приділяти особливу увагу. При проведенні аналізу оборотного капіталу підприємства повинні вивчатися наступні питання: склад, структура і динаміка оборотного капіталу; оборотність оборотного капіталу; динаміка оборотності оборотного капіталу; установлення впливу окремих факторів на зміну оборотності оборотного капіталу.

Коефіцієнт придатності - відбиває частку залишкової вартості основного капіталу стосовно його первісної вартості.

Перш ніж здійснювати вивчення складу і структури оборотного капіталу підприємства, потрібно зробити класифікацію оборотного капіталу по визначених ознаках: стосовно процесу функціонування капіталу (виробничий і невиробничий); по призначенню в процесі функціонування капіталу(виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, кошти й еквіваленти, засоби в розрахунках); по окремих видах оборотного капіталу.

Ефективність використання оборотного капіталу визначається шляхом обчислення ряду показників, зокрема : оборотність оборотного капіталу, повнота його використання, ефект від прискорення оборотності.

Підвищення ефективності використання оборотного капіталу складається, у першу чергу, у прискоренні його оборотності, і виявляється в збільшенні капіталовіддачи при збереженні обсягу оборотного капіталу, що створює реальну можливість для розширення бізнесу.

Оборотність оборотного капіталу визначається тривалістю проходження їм окремих стадій процесу виробництва. Ця тривалість може вимірятися як у днях обороту, так і в кількості оборотів за період.

Таблиця 2.18


<< предыдущая страница   следующая страница >>