asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7 8 9

Показники використання оборотного капіталу.


Показники

Методика визначення показників

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Коб = Виручка від реаліз. продукції / Сер. в-на обор. капіталу

Оборотність оборотного капіталу в днях

Ро = Сер. в-на. оборот. капіталу / Виручка від реалізації продукції

Коефіцієнт завантаження оборотного капіталу

Кзав = Сер. в-на обор. капіталу / Вир. від реалізації продукції


Таблиця 2.10

Показники використання поточного капіталу.


Показники

Методика визначення показників

Величина поточного капіталу

Поточний капітал =Чисті активи

Коефіцієнт адекватності капіталу

Кад = Величина поточного капіталу / Загальна величина капіталу підприємства

Рентабельність чистих активів

Рча = Чистий прибуток / Чисті активи

Співвідношення статутного капіталу і поточного капіталу

К1 = Величина статутного капіталу / Величина поточного капіталу

Співвідношення суми статутного і резервного капіталу, і поточного капіталу

К2 = Сума статутного капіталу та резервний капітал / Величина поточного капіталу

Частка чистих активів у власних джерелах капіталу

К3 = Чисті активи / Власні джерела капіталу


Крім показника балансового прибутку для проведення аналізу ефективності використання капіталу необхідно використовувати й інші показники прибутку, наведені в табл. 2.11

Величина капіталу підприємства має безпосередній вплив на показники фінансового стану підприємства, у розрахунку яких бере участь капітал, у цьому зв'язку розраховується ряд коефіцієнтів, наведених у табл. 2.12

Таблиця 2.11

Показники прибутку.


Показники

Методика визначення показників

Динаміка прибутку по її видах

Д = Прибуток на кін. розр. пер / Прибуток на поч. розрах. періоду, у тому числі:

- від основної діяльності;

- від інвестиційної діяльності;

від інших операцій.

Коефіцієнт загальної рентабельності капіталу

Рз = (Прибуток / Капітал) * 100

 

Капіталовіддача

Кв = Виручка від реалізації продукції / Загальна величина капіталу

Динаміка капіталовіддачи

Дк = Кв на кін.пер. / Кв. на поч.. періоду/

Коефіцієнт реінвестування капіталу

К реівнв. = Капітальні витрати / Додана вартість

Капіталоємність продукції

Кп = Сума амортизації / Виручка від реалізації

Поточний капітал

Кс = ∑ чистих активів

Накопичений за період капітал

N = K1 – K0

Амортизація за період

S річних амортизаційних відрахувань

Чистий накопичений капітал

NN = Nk1 – Nk0Таблиця 2.12

Коефіцієнти.


Показники

Методика розрахунку показників

Коефіцієнт автономії

К авт. = Власні джерела капітала / Всього капітал підприємства

Коефіцієнт іммобілізації капіталу

К ім.. = Постійний капітал / Всього власних джерел капіталу

Коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом

Кз.з = Власні джерела оборот. капіталу / Загальна величина капіталу

Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами

Кв.д. = Власні джерела оборот. капіталу / Величина оборотного капіталу

Коефіцієнт загальної ліквідності

К заг.лікв. = Оборотний капітал / Поточні зобов’язання

Коефіцієнт критичної ліквідності

К крит. лікв. = Грошові кошти / Поточні зобов’язання

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К абс.лікв. = Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення / Поточні зобов’язання

Чистий оборотний капітал

NWC = Оборотний капітал – Поточні зобов’язання


Розробка системи показників сама по собі має велике значення для обчислення, оцінки й аналізу власного капіталу. Крім того, система показників об'єктивно необхідна для розробки методики комплексного економічного аналізу капіталу, який у даний час навіть у більш-менш наближеному виді не існує. Сьогодні, власне кажучи, ми маємо справу в цій області з деяким набором аналітичних задач, що є далеко не повним і, природно, не вибудованим в окрему методику.
2.4 Аналіз структури джерел утворення капіталу і їхньої вартості.
Аналіз джерел формування капіталу підприємства необхідно проводити на основі інформаційної бази наявної в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності, при цьому в першу чергу використовуються дані: бухгалтерського балансу, звіту про фінансовий результат, звіту про власний капітал, звіту про рух коштів, оборотно-сальдових відомостей підприємства за період, головної книги й ін.

У ході аналізу джерел формування капіталу визначається їхня величина, вивчається структура і динаміка, проводиться оцінка балансових співвідношень між окремими групами джерел капіталу.

У процесі аналізу джерел капіталу, насамперед, необхідно визначити частку власних і позикових джерел у загальній масі капіталу, що по західній фінансовій термінології прийнято називати "гирингом". Далі варто визначити частку власних джерел авансованого і залученого капіталу. При цьому можуть використовуватися методи вертикального і горизонтального аналізу пасивної частини бухгалтерського балансу. Для проведення зазначеного аналізу можна використовувати аналітичну табл. 2.13

З погляду інвесторів структура джерел капіталу не має великого значення, але для внутрішніх управлінських цілей при оцінці діяльності підприємства цей показник дуже важливий.
Таблиця 2.13

Аналіз власного капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент".


Джерела капіталу

Сума в тис.грн

Питома вага в % до підсумку

Відхилення

Середня величина за період у тис. грн.

на початок 2002р.

на кінець 2002р.

на початок 2002р.

на кінець 2002р.

у тис. грн.

у %

1.Власні

44969

41597

46.0

46.203

- 3372

+ 0.203

43283

2.Залучені


-довгострокові

19562

350

20.0

0.004

- 19212

- 19.996

9956

-короткострокові

33213

48034

34.0

53.793

+ 14821

+ 19.793

40623.5

РАЗОМ

97744

89981

100.0

100.0

- 7763

- 8.6

93862.5Як бачимо в досліджуваного підприємства залучені джерела капіталу більш ніж власні, що є не дуже характерним для підприємства виробничої сфери.

Визначення вартості джерел капіталу є непростою задачею, про що свідчить безліч часом суперечливих думок, що є в науковій літературі по даному питанню. Для забезпечення об'єктивної оцінки вартості окремих джерел капіталу їх необхідно вимірювати в абсолютних показниках, одержуваних з даних бухгалтерського обліку, а не "...у виді безрозмірних чи відносин відсотків", як це часто рекомендується окремими авторами [11], оскільки при грубих приблизних розрахунках так називаної "середньозваженої ціни пасивів" вони знеособлюються, при цьому спотворюється реальна вартість окремих джерел, більш того, вихолощується сутність окремих джерел утворення капіталу. Застосування таких відносних показників припустимо лише у фінансовому плануванні для визначення приблизної величини майбутньої вартості джерел капіталу, де можуть використовуватися розрахунки його середньозваженої вартості. При визначенні середньозваженої вартості джерел капіталу можна використовувати схему, вид якої наведений у табл. 2.14
Таблиця 2.14

Визначення середньозваженої вартості джерел капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.


Джерела капіталу

Вартість джерела капіталу (%)

Питома вага в загальній структурі джерел капіталу

Середньозважена вартість (%)

1) Власний капітал

0.0

0.46

0.0

2) Залучений капітал

32

0.54

17.28

РАЗОМ
1.0

17.28


Для визначення поточної вартості джерел капіталу підприємства даний підхід незастосуємо в силу його недостатньої точності.

При визначенні загальної вартості джерел капіталу підприємства необхідно поетапно визначати вартість окремих складових кожного джерела капіталу.Таблиця 2.15

Визначення вартості джерел капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент".


Види джерел капіталу

Метод визначення вартості джерела капіталу

Нормативна база

1. Статутний капітал

Виплачені за період дивіденди

Рішення зборів акціонерів

2. Додатковий капітал

Величина відрахувань

Статут

3. Резервний капітал

Величина відрахувань

Статут, рішення зборів акціонерів

4. Фонди нагромадження

Величина відрахувань

Рішення зборів акціонерів

5. Цільове фінансування

Нараховані %

За умовами договорів

6.Нерозподілений прибуток

Податок на прибуток і ін.

Рішення зборів акціонерів

7. Кредити

Нараховані %

За умовами договорів

8. Позики

Нараховані %

За умовами договорів

9. Кредиторська заборгованість, у т.ч.

 

 

- постачальники і підрядчики, векселі до сплати; перед дочірніми організаціями;

Величина заборгованості

За умовами договорів

- по оплаті праці;

Величина заборгованості

Договірні відносини зі співробітниками

- бюджет і позабюджетні фонди;

Величина заборгованості

Законодавство України

- інші пасиви.

Зроблені чи витрати майбутні доходи

Облікова політика


Для цього може використовуватися інформація, наведена у фінансовому й в управлінському обліку, зокрема, оборотно-сальдовий баланс за період, що дозволяє одержати вичерпну інформацію про використання окремих джерел капіталу підприємства для фінансування конкретних форм його прояву.

Вартість власних джерел капіталу формується відповідно до законодавства України і установчих документів. Вартість позикових джерел визначається умовами договорів, а інших залучених джерел - законодавством України (розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами) чи обліковою політикою підприємства (інші пасиви). Порядок постатейного визначення вартості різних джерел капіталу можна зробити за допомогою таблиці (див. табл. 2.15).

При вивченні джерел вартості капіталу важливо враховувати розподіл їх на власні і залучені для того, щоб визначити вплив їхньої структури на фінансову стійкість підприємства. Для цього визначається так називаний "ефект фінансового важеля", чи "левериджа".

Тим часом, нерідко фінансовий леверидж розглядається дуже спрощено, у виді відносин (див. [27, с.58]):де L - рівень левериджа;

B - облігації;

Ap - акції привілейовані;

As - акції звичайні.

Для розкриття сутності ефекту фінансового левериджа його необхідно розглядати як відношення власного капіталу до залучених засобів.

Після проведення аналізу кількісних і структурних показників джерел формування капіталу необхідно здійснювати факторний аналіз показників, обумовлених моделлю вартості джерел капіталу. Для проведення факторного аналізу залежності структури джерел і їхньої вартості використовується аналітична табл. 2.15, що відбиває постатейну структуру джерел формування капіталу і їхньої вартості.

Вивчення питань формування капіталу відбиває історичний аспект процесу створення капіталу підприємства і є першим етапом аналізу капіталу, складає основу для дослідження питань його подальшого функціонування.
Аналіз функціонуючого капіталу. Аналіз функціонуючого капіталу має велике значення у вивченні життєвого циклу капіталу підприємства, процесів його створення і відтворення. Він дозволяє виявити основні тенденції в зміні майнового і фінансового стану підприємства, визначити тенденції його розвитку. Особливе місце в проведенні аналізу функціонуючого капіталу повинно приділятися вивченню основного й оборотного капіталу підприємства як форми його існування. При проведенні аналізу основного й оборотного капіталу використовується великий обсяг інформації, у якій основну роль грають дані бухгалтерського обліку і звітності. Для згладжування коливань показників за період доцільно використовувати усереднені їхні величини (середні хронологічні).

При проведенні аналізу активів як форми існування капіталу підприємства зважується безліч задач, основними з яких є: вивчення структури і вартості активів, визначення основних складових і їхнє угруповання по загальних ознаках, вивчення співвідношень між складовими частинами функціонуючого капіталу й ін.

Аналіз функціонуючого капіталу варто починати з вивчення складу і динаміки майнового капіталу підприємства, для цього проводиться вертикальний і горизонтальний аналіз даних бухгалтерського балансу, у процесі якого визначається склад, структура і динаміка функціонуючого капіталу підприємства, для цього можна використовувати табл. 2.15

Рух основного капіталу виявляється в надходженні окремих його складових і їхньому вибутті протягом звітного періоду. Для цього визначається величина основного капіталу на початок і кінець звітного періоду, зміна його величини і причини цієї зміни. Далі вивчається динаміка зміни величини основного капіталу по окремим складовим. При цьому порівнюються фактичні дані за звітний період з даними за попередній період і з планованими показниками, вивчаються причини відхилень.

Вибуття основного капіталу підприємства може відбуватися через знос (як фізичного, так і морального) і неможливості подальшого використання чи продажу, зв'язаної зі згортанням діяльності, переорієнтацією бізнесу.

При аналізі структури основного капіталу визначається питома вага окремих його видів у загальній сумі і зміна питомої ваги цих статей за період. Особливу увагу необхідно приділяти зміні частки активної, продуктивної частини основного капіталу, що, як правило, має тенденцію до підвищення вартості при нарощуванні показників автоматизації і механізації виробництва.
Таблиця 2.15


<< предыдущая страница   следующая страница >>