asyan.org
добавить свой файл
1
УГОДА №

про інформаційне абонентне обслуговування
м.Рівне “___” ________ 200__ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Комлайн” , надалі “ОПЕРАТОР”, в особі директора Томковича Дмитра Андрійовича, що діє на підставі Статуту та ліцензії Держкомзв’язку №5292 від 25.01.2007 року і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та ____________________________________________, надалі "АБОНЕНТ", в особі __________________________________________, що діє на підставі ________________________, з іншої сторони, надалі "Сторони" уклали дану Угоду про наступне:
1. Оператор надає Абоненту послуги радіоканалів зв’язку типу «точка-багатоточка» для з’єднання обладнання Абонента з мережею ДП НТЦ УАРНЕТ.

2. Обов'язки Оператора:

  1. Забезпечити наступні технічні параметри радіоканалу:

   1. швидкість передачі даних – згідно додатку, що є невід’ємною частиною договору;

   2. втрати пакетів – не більше 2%;

   3. перерви в роботі каналу зв’язку – не більше 1 години на тиждень;

2.2. Повернути Абоненту невикористані ним залишки будь-яких авансових платежів після закінчення терміну надання послуг.

2.3. Не збільшувати вартість послуг протягом періоду, за який Абонент здійснив авансову оплату.

3. Обов'язки Абонента:

3.1. Проводити оплату згідно діючої Угоди.

3.2. Використовувати надані Оператором послуги тільки легальним чином.

3.3. Вказувати номер Угоди в платіжному документі.
4. Порядок здачі робіт:

4.1. Оператор будує канал зв’язку протягом 5-(ти) робочих днів з моменту підписання даного договору, що оформлюється сторонами підписанням акту прийому-передачі виконаних робіт.

4.2. По закінченню поточного місяця Оператор надсилає Абоненту податкову накладну та акт виконаних робіт.

4.3. Абонент, на протязі двадцяти днів з дня закінчення поточного місяця, повертає Оператору підписаний акт виконаних робіт. Якщо протягом двадцяти днів після закінчення дії угоди Абонент не пред’явив у письмовому вигляді своїх претензій Оператору, то послуги вважаються виконаними у повному об’ємі. Претензії надсилаються Оператору рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто з відміткою про реєстрацією.
5. Розрахунки.

5.1. Оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами, вказаними в Додатку, що є невід'ємною частиною даної Угоди, на підставі акту виконаних робіт. Всі ціни включають податок на додану вартість (ПДВ).
6. Оператор має право:

6.1. Надсилати технічні, фінансові та організаційні повідомлення на електронну адресу Абонента ____________________.

6.2. Змінювати ціни на послуги, попередивши Абонента про такі зміни не пізніше, ніж за один тиждень до їх введення,шляхом надіслання попередження на адресу вказану в п. 6.1. Зміни набувають чинності після підписання Сторонами нової редакції Додатку до Договору.

6.3. Припинити надання послуг Абоненту, за умови його обов’язкового письмового попередження, у випадку:

 • виникнення з вини Абонента загрози безпеки функціонування мережі;

 • навмисне нанесення Абонентом збитків іншим особам в процесі використання каналу зв’язку за цим Договором;

 • не законне втручання Абонента в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел).


7. Абонент має право:

7.1. Змінювати швидкість під’єднання, запропонованих Оператором, з 1-го числа наступного місяця при укладенні відповідного Додатку не пізніше, ніж за три дні до початку наступного місяця.

7.2. У випадку допущення з вини Виконавця перерви в наданні послуг за цим Договором, - стягнути з Виконавця пеню в сумі 25% від місячної вартості послуг, за кожен день такої перерви.

8. Порядок подання заявок про пошкодження та усунення недоліків:

8.1. Абонент подає заявки про пошкодження лінії зв’язку - телефонним зв’язком, на офісні телефони ОПЕРАТОРА (8 0362 26-97-82, 26-76-17, 26-44-74 або 000).

8.2. Заявка, подана телефонним зв’язком, має бути підтверджена: листом переданого факсом, поштою, тощо.

8.3. Заявка має містити в собі детальний опис пошкодження, а також відомості про відповідальних зі сторони ОПЕРАТОРА та Абонента.

9. Оператор не несе відповідальності:

за несправності обладнання, яке йому не належить, але є складовою каналу зв’язку;

за збитки будь-якого характеру, що були спричинені не з вини Виконавця Абоненту чи третій стороні під час роботи Абонента по радіо-каналу, в тому числі спричинені вірусною активністю.

10. Сторони звільняються від виконання зобов’язань даної Угоди, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення Угоди в результаті подій надзвичайного характеру (форс-мажор), яким Сторони не мали змоги запобігти.

11. У разі виникнення суперечок, що до даної угоди, Сторони використають усі засоби для їх вирішення, шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні питання будуть вирішуватись в господарському суді України.

12. Зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються в письмовій формі. Всі додатки є невід'ємною частиною Угоди. Дійсним вважати останній з підписаних додатків, який скасовує дію всіх попередніх.

13. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані вповноваженими представниками обох Сторін.

14. Дана Угода вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” ______ 200__ р. Якщо одна із Сторін не заявить письмово про розірвання Угоди за один місяць до закінчення її дії, то Угода автоматично продовжується на наступний термін.

15. Угода може бути розірвана достроково з ініціативи однієї із Сторін з письмовим попередженням іншої Сторони не менше, ніж за 1 місяць.

16. Угода складена у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси Сторін


ОПЕРАТОР:
Товариство з обмеженою відповідальністю „Комлайн”

33028 Рівненська область, м. Рівне

вул. Міцкевича, 10

Тел. 0362 26-44-74, 26-97-82, 26-76-17

р/р 26004010027980

Філія “Північно-Західне РУ”, ВАТ “Банк “Фінанси та Кредит”

МФО 333603 ЄДРПОУ 31299436

Свідоцтво №100010481

Інд. Под. № 312994317167
Директор ____________ Д.А. ТомковичАБОНЕНТ:

Директор _________________

МП МП

Додаток № 1
від “___” ________ 200__р.
до Угоди № _____

Від “___” ________ 200__р


Товариство з обмеженою відповідальністю “Комлайн”, надалі ОПЕРАТОР, в особі директора Томковича Дмитра Андрійовича, що діє на підставі Статуту та ліцензії Держкомзв’язку №5292 від 25.01.2007 року і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та ____________________________________________, надалі "АБОНЕНТ", в особі ________________________________________, що діє на підставі ________________________, з іншої сторони, надалі "Сторони" уклали даний додаток про наступне:

з/п

Адреси точок зв’язку


Швидкість, кбіт/с

Місячна абонплата

(грн.)

1


2Ціни подано в гривнях з врахуванням ПДВ.


ОПЕРАТОР:
Товариство з обмеженою відповідальністю „Комлайн”

Адреса: 33028 Рівненська область, м. Рівне

вул. Міцкевича, 10

Тел. 0362 26-44-74, 26-97-82, 26-76-17

р/р 26004010027980

Філія “Північно-Західне РУ”, ВАТ “Банк “Фінанси та Кредит”

МФО 333603 ЄДРПОУ 31299436

Свідоцтво №100010481

Інд. Под. № 312994317167


Директор _________________ Д.А. Томкович

АБОНЕНТ:

Директор ___________МП МП