asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 16 17 18 19 20
Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

4189

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

39

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

13

0

0

Запасні частини

850

738

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

558

0

0

Незавершене виробництво

890

731

0

0

Готова продукція

900

15637

0

0

Товари

910

3439

0

0

Разом

920

25344

0

0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

5467

4248

0

1219

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

18120

18120

0

0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

281

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

2927

Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року

1220

110

- на кінець звітного року

1225

91

Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

2946

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1241

2927

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

19

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

1000

Використано за рік - усього

1310

1000

в тому числі на:
- будівництво об’єктів

1311

0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

1000

- з них машини та обладнання

1313

1000

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0
1316

0
1317

0
XIV. Біологічні активи<< предыдущая страница   следующая страница >>