asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 19 20

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

 

 

 

Гавриленко Сергiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Закрите акцiонерне товариство "Трубосталь"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
13548581
1.4. Місцезнаходження емітента
Житомирська, Коростенський район, 11500, м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд.65
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
04142 32222 30437
1.6. Електронна поштова адреса емітента
tkachenko@steelpipe.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81 (1334)

 

28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

trubostal.net

в мережі Інтернет

28.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)следующая страница >>