asyan.org
добавить свой файл
1
Тестові завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учнів по темах «Податково-бюджетна політика та монетарна політика»
Середній рівень
1.1. Фіскальна політика – це…

А. Податкова політика. Б. Кредитна політика.

В. Податково-бюджетна політика. Г. Всі відповіді вірні.

1.2. Дефіцит державного бюджету – це…

А. Перевищення доходів держави над її видатками. Б. Збільшення видатків держави.

В. Перевищення державних видатків над доходами. Г. Зменшення доходів у держбюджет.

1.3. Державний бюджет – це…

А. Баланс державних доходів та видатків. Б. Сума всіх доходів держави.

В. Сума всіх державних видатків. Г. Вірної відповіді немає.

2.7. Податок на додану вартість – це приклад…

А. Прямого пропорційного податку. Б. Непрямого пропорційного податку.

В. Прямого регресивного податку. Г. Непрямого регресивного податку.

2.8. Податок на спадщину – це приклад…

А. Прямого прогресивного податку. Б. Непрямого пропорційного податку.

В. Прямого пропорційного податку. Г. Прямого регресивного податку.

2.9. Стимулююча фіскальна політика вимагає…

А. Збільшення державних видатків, збільшення податків.

Б. Зниження державних видатків, зниження податків.

В. Збільшення пропозицій грошей і підвищення відсоткових ставок.

Г. Збільшення державних видатків, зниження податків.

2.10.Уряд може посилити інфляцію, якщо…

А. Збільшує податки.

Б. Збільшує державні видатки та фінансує бюджетний дефіцит за рахунок випуску облігацій державного займу. В. Здійснює грошову та кредитну політику для зниження видатків у приватному секторі.

Г. Емітує гроші з метою фінансування інвестиційних програм.

2.11. Податок буде регресивним, якщо величина середньої податкової ставки…

А. Зростає зі зростанням доходу. Б. Зменшується зі зростанням доходу.

В. Не змінюється при зміні доходу. Г. Вірної відповіді немає.

2.12. Податок буде пропорційним, якщо величина середньої податкової ставки…

А. Зменшується зі зменшенням доходу. Б. Зростає зі зростанням доходу.

В. Зменшується зі зростанням доходу. Г. Не змінюється при будь-якій зміні доходу.
Достатній рівень
3.1. Після двох років профіцитного бюджету, парламент прийняв бюджет на 2003 р. з помірним дефіцитом. Чи можна однозначно стверджувати, що це явище носить негативний характер?

А. Так, адже країна знову починає жити в борг.

Б. Ні, адже ці кошти будуть направлені виключно на виборчу кампанію.

В. Так, адже це може спричинити кризу фінансово-валютної системи країни.

Г. Ні, якщо дефіцит бюджету буде супроводжуватись підвищенням життєвого рівня незабезпечених верств населення.

3.2. Збільшення швидкості обігу грошей при тих же грошовій і товарній масі призведе до...

А. Зменшення грошових надходжень до Національного банку України.

Б. Зростання цін.

В. Збільшення валютних надходжень до Національного банку України.

Г. Підвищення ставки позичкового процента.

3.3. Якщо стан економіки характеризується низьким рівнем безробіття та високими темпами інфляції, то які заходи монетарної та фіскальної політики призведуть до зниження темпів інфляції?
Податки

Державні видатки


Операції на відкритому ринку


А.

Збільшити

Збільшити

Купувати

Б.

Збільшити

Збільшити

Продавати

В.

Знизити

Знизити

Купувати

Г.

Збільшити

Знизити

Продавати


3.4. Які з наступних заходів фіскальної політики будуть сприяти зростанню сукупних витрат?

I. Зниження особистого податку з громадян.

II. Підвищення акцизів.

III. Зниження державних видатків.

А. Тільки І. Б. Тільки ІІ. В. Тільки ІІІ. Г. Тільки 1 та ІІІ.

3.5. За даними таблиці визначте вид оподаткування.

Доход

Податкові відрахування

100

10

150

18

200

30

250

50

300

75

А. Пряме і пропорційне. Б. Пряме і прогресивне.

В. Непряме і прогресивне. Г. Пряме і регресивне.

3.6. Припустимо, що економіка країни характеризується наступним: темпи інфляції не перевищують 1% за рік, реальний ВВП знизився за останні три квартали, обсяг приватних капіталовкладень скорочується. Які з наступних фіскальних заходів можуть бути використані в даній ситуації?

А. Збільшення податків на всі види доходів.

Б. Збільшення державних видатків та трансфертних платежів.

В. Скорочення державних видатків на будівництво доріг.

Г. Заклик, скоротити споживчі витрати громадян.

3.7. Припустимо, що в країні економічний спад. Які заходи фіскальної політики зможуть вивести економіку з цього стану?
Податки

Державні видатки

А.

Знизити

Знизити

Б.

Знизити

Збільшити

В.

Збільшити

Збільшити


Г.

Збільшити

Знизити

3.8. Якщо основним завданням є зниження темпів інфляції, то який з наступних заходів фіскальної політики допоможе вирішити це завдання при швидкому зростанні індексу споживчих цін?

I. Скорочення державних видатків на оборону та дослідження космосу.

II. Збільшення трансфертних платежів особам, доходи яких знецінились у зв'язку із зростанням цін.

ІІІ. Збільшення ставки особистого прибуткового податку.

А. Тільки І. Б. Тільки II. В. Тільки ІІІ. Г. Тільки І та III.

3.9. Як вплине збільшення сукупних видатків у короткочасному періоді на темпи інфляції та рівень безробіття?
Інфляція

Безробіття

А.

Підвищиться

Не зміниться

Б.

Знизиться

Знизиться

В.

Не зміниться

Збільшиться

Г.

Знизиться

Збільшиться

3.10. Продаж Національним банком України облігацій призведе до...

А. Збільшення грошової маси, падіння відсоткових ставок.

Б. Збільшення грошової маси, зростання відсоткових ставок.

В. Скорочення грошової маси, падіння відсоткових ставок.

Г. Скорочення грошової маси, зростання відсоткових ставок.
3.11. Які заходи монетарної політики будуть мати найбільш стимулюючий вплив на економіку?
Облікова ставка


Операції на відкритому ринку


Норми обов'язкових

резервів


А.

Збільшити

Продавати облігації

Знизити

Б.

Знизити


Купувати облігації

Знизити

В.

Знизити

Продавати облігації

Знизити

Г.

Збільшити

Продавати облігації

Збільшити

3.12. Які з наступних поєднань монетарної та фіскальної політики призведуть до максимального зниження сукупних видатків?
Облікова ставка

Державні видатки


Операції на відкритому ринку


А.

Знизити

Підвищити

Купувати

Б.

Знизити

Знизити

Купувати

В.

Підвищити

Знизити

Продавати

Г.

Знизити

Підвищити

Продавати

3.13. Які з наступних поєднань монетарної та фіскальної політики призведуть до максимального збільшення сукупних видатків?
Норми обов'язкових резервів

Ставка податку

Державні видатки

А.

Знизити

Знизити

Підвищити

Б.

Підвищити

Знизити

Підвищити

В.

Підвищити

Підвищити

Знизити

Г.

Знизити

Знизити

ЗнизитиВисокий рівень
При розв'язуванні задач 4.1, 4.2, 4.3 необхідно викорис­товувати наведену нижче таблицю.
Шкала оподаткування

Місячний сукупний

оподатковуванні'] доход, грн.

Ставки та розмір прибуткового податку

До 17

Не оподатковується

18-85

10% від суми, яка перевищує 17 грн.

86-170

6.80 грн. + 15% від суми, яка перевищує 85 грн.

171-1020

19.55 грн. + 20°'о від суми, яка перевищує 170 грн.

1021-1700

189.55 грн. + 30% від суми, яка перевищує 1000 грн.

1701 і вище

393,55 грн. + 40% від суми, яка перевищує 1700 грн.


4.1. Сім'я Чубатенко отримує за місяць 1800 грн. доходу, включа­ючи податки. 1/6 від доходу сім'ї становить пенсія дідуся. Залишок доходу включає в себе зарплату мами (1/3 доходу), а решта - зарплата батька. Яку частину доходів сім'я сплачує державі у вигляді податків?
4.2. Нарахуйте заробітну плату працівникам МП "ХІТ", використо­вуючи штатний розпис підприємства і шкапу оподаткування. Визначте реальний доход працівників МП "ХІТ" після опо­даткування, якщо інфляція в поточному місяці буде 8%.

Штатний розпис

№п/п

П.І.Б.

Посада

Місячний оклад

1

Грншак 11.М.

Завідувач

710,00

2

Хоменко Г.В.

Старшин продавець

250,00

3

Коваль М.К.

Сторож

170,004.3. Керівництво фірми "Океанія" вирішило з наступного місяця підняти заробітну плату менеджеру Петрову від 1000 грн. до 1050 грн. Петров відмовився від підвищення зарплати, моти­вуючи своє рішення тим, шо діюча в країні шкала оподатку­вання (див. попередню задачу) "з'їсть" всю надбавку. Якою буде дійсна надбавка менеджеру?
4.4. Заповніть наведену нижче таблицю.
Одиниця виміру

1995

1996

1997

1998

1999

ВВП (у поточних цінах)

млрд. грн.

54.5

81,5

92.5

103.7

127.1

Доходи бюджету (в поточних цінах)

млрд. грн.

20.7

30,2

28.1

28.4

32.9

Видатки бюджету (в поточних пінах)

млрд. грн.

24,3

34.1

34.3

30.5

34.8

Абсолютний, дефіцит

бюджету (в поточних пінах)

млрд. грн.

3.6

4.1

6,2

2,1

1,9

Відношення дефіциту бюджету до ВВП

%

6.61

5.03

6.7

2,03

1,49

Які, на вашу думку, показники можна порівнювати в динаміці (зростання чи зменшення з року в рік): абсолютний дефіцит бюд­жету в поточних цінах чи відношення дефіциту бюджету до ВВП?
4.5. Кількість грошей в обігу в країні становить 800 млн. грош. од., ставка банківського відсотка становить 9%. Відомо, шо при зростанні кількості грошей в обігу на 10% ставка зменшується на 1 %. Національний банк здійснює додаткову емісію грошей в сумі 120 млн. грош. од. Визначте, як зміняться інвестиційні витрати в країні, якщо зв'язок між ставкою банківського відсотка (і) та розміром інвестицій (І) відображає залежність: І = 150 - 0,8і.
4.6. В країні - економічний спад, зростає безробіття, призупини­ли свою роботу багато малих підприємств, відчувається змен­шення попиту населення. Уряд вирішує почати боротьбу зі спадом, застосовуючи і грошово-кредитні, і бюджетно-подат­кові заходи. Які саме заходи допоможуть державі в даній си­туації? Відповіді занесіть в таблицю.
Назва політики

Заходи

Наслідки

Грошово-кредитна


Бюджетно-податкова4.7. Зобразіть графічно, які найімовірніші зміни відбудуться на графіку кривої виробничих можливостей країни Гандії, внас­лідок наступних змін у податковій політиці, якщо ця країна виготовляє комп'ютери і тістечка.

1. На протязі 3-х років діє пільга по оподаткуванню, за якою підприємствам, шо впроваджують нові технології у виробниц­тво комп'ютерів ставка оподаткування зменшується вдвічі.

2. Держава збільшує витрати на підвищення кваліфікації кулінарів.

3. Підприємства які впровадили за квартал одне і більше ново­введення звільняються за цей квартал від оподаткування.

4. Держава відміняє мито на ввіз у країну кондитерського обладнання.
4.8. У країні зафіксовано падіння обсягів виробництва в основних галузях економіки. Попит на гроші задано формулою QD= 720 – 5000i, де QD - попит на гроші, i - ставка банківського процента, а пропозиція грошей QS = 170,0 млн. грош. од. Центральний банк країни збільшує пропозицію грошей на 100 млн. грош. од. Визначте:

а) якими засобами Центральний банк може досягти бажано­го розширення пропозиції грошей;

б) якою буде рівноважна ставка відсотка (попит на гроші зо­стається первісним).

4.9. Нижче наведена таблиця, яка відображає головні інструмен­ти монетарної політики та головні дії Національного банку, за допомогою яких він впливає на найважливіші макроекономічні показники

4.10. Припустимо, що уряд певної країни вирішив отримати іно­земну позику, наприклад, від МВФ у розмірі 1 млрд. дол. за річною ставкою відсотка 8%. Ці кошти вкладаються в інвес­тиційні проекти, які дозволяють отримати щорічний приріст ВНП в розмірі 300 млн. дол.

Розрахуйте:

а) на яку величину збільшиться державний борг країни;

б) чому дорівнюватиме сума щорічних процентних виплат за такою іноземною позикою;

в) з якого джерела будуть покриватись ці процентні виплати;

г) через скільки років країна матиме змогу сплатити цю позику.
4.11. Потенційний рівень ВВП в країні "А" в певному році стано­вить 80 млрд. грош. од. Фактичний ВВП дорівнює 60 млрд. грош. од. Сума податкових надходжень до державного бюд­жету становить 50% від обсягу ВВП. Державні витрати на то­вари та послуги дорівнюють 20 млрд. грош. од. Трансферні платежі становлять 15 млрд. грош. од.

Державний борг країни становить 20 млрд. грош. од. Ставка відсотка з обслуговування боргу складає 15% річних. Рівень цін дорівнює 1. Визначте:

1) шо спостерігається в економіці країни: дефіцит чи надли­шок державного бюджету? Розрахуйте його розміри;

2) як зміниться сальдо державного бюджету в умовах повної зайнятості.
4.12. Уявіть, шо Ви член правління Національного банку України. Припустимо, що в економіці гіперінфляція. Які зміни норми обов'язкових резервів, облікової ставки та операцій на відкри­тому ринку Ви би запропонували?