asyan.org
добавить свой файл
1

Теми рефератів та контрольних робіт:


 1. Специфіка предметної сфери соціології.

 2. Структура соціологічної науки.

 3. Функції соціології в сучасному суспільстві.

 4. Передумови виникнення соціології.

 5. Кількісні методи в соціології (масові опитування, контент-аналіз документів, структуроване спостереження та ін.).

 6. Якісні методи в соціології (фокус-група, біографічний метод, кейс-стаді, глибинне інтерв`ю).

 7. Вибірковий метод в соціологічному дослідженні: сутність та методи побудови.

 8. Позитивістська соціологія О.Конта.

 9. Базові положення еволюційної теорії Г. Спенсера.

 10. Ідейні положення теорії К.Маркса.

 11. Соціологічні ідеї Е. Дюркгейма.

 12. Основні положення «розуміючої соціології» М.Вебера.

 13. Натуралістичний напрямок в соціології (основні представники, школи та ідеї)

 14. Характеристика основних положень психологічного напрямку в соціології.

 15. Структурно-функціональний аналіз суспільства (Т.Парсонс, Р.Мертон).

 16. Теорії мікрорівня: символічний інтеракціонізм та феноменологія.

 17. Основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні.

 18. Соціологічне визначення суспільства.

 19. Теорії виникнення суспільства.

 20. Типологія суспільств в соціологічному знанні.

 21. Концепції сучасного суспільства.

 22. Поняття «аномія» в теоріях Є.Дюркгейма та Р.Мертона.

 23. Поняття соціальної структури.

 24. Види соціальної структури.

 25. Елементи соціальної структури.

 26. Загальні положення теорії соціальної стратифікації.

 27. Історичні види стратифікаційної системи суспільства.

 28. Соціальна мобільність як механізм соціального руху.

 29. Поняття соціального інституту: основні види та функції.

 30. Особистість як категорія соціології.

 31. Сутність та етапи соціалізації.

 32. Теорії соціалізації особистості.

 33. Основні агенти та інститути соціалізації.

 34. Структура особистості.

 35. Соціальні типи особистості (модальний, ідеально-нормативний)

 36. Девіантна поведінка: чинники і прояви.

 37. Біологічні та психологічні теорії девіації.

 38. Соціологічні теорії девіантної поведінки.

 39. Механізм та форми соціального контролю.

 40. Соціологічна інтерпретація і соціальні функції культури.

 41. Форми і види проявів культури в житті людини та суспільства.

 42. Основні компоненти культури (цінності, норми, звичаї).

 43. Єдність та різноманітність культур.

 44. Моностилізм та полістилізм в культурі: основні відмінності.

 45. Поняття та чинники соціальних процесів і змін в сучасній соціології.

 46. Соціальні рухи, їх природа та типи.

 47. Соціальні процеси та їх різновиди.

 48. Поняття та види модернізації.

 49. Глобалізація в сучасному суспільстві (основні теорії, характерні риси)

 50. Позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі.

 51. Механізми маніпулювання суспільною думкою.

 52. Чинники соціальних змін в суспільстві.

 53. Суїцидальна поведінка.

 54. Девіантна поведінка: види, чинники, теорії.

 55. Традиції та ритуали як форми соціальної інтеграції.

 56. Соціальна природа гендерної поведінки та гендерних стереотипів.

 57. Проблема смерті в культурі.

 58. Субкультури та контркультура.

 59. Масова та елітарна культура.

 60. Механізми соціального контролю.

 61. Сучасні релігійні секти: структурний устрій, ідеології.

 62. Феномен соціальної та культурної самотності.

 63. Десоціалізація та ресоціалізація емігрантів.

 64. Десоціалізація та ресоціалізація засуджених

 65. Умови соціалізації в перехідному суспільстві.

 66. Ціннісні конфлікти в перехідному суспільстві.

 67. Адаптація особистості до соціальних умов, що змінюються.

 68. Диспозиційна регуляція поведінки (модель В.А. Ядова).

 69. Ідеологічні аспекти повсякденного життя.

 70. Свято і карнавал як феномени культури.

 71. Харизматичний політичний лидер.

 72. Проблеми становлення середнього класу.

 73. Середній клас як носій «авторитарного характеру» (теоретики Франкфуртської школи).

 74. Образ «іншого» у свідомості людини (символічний інтеракціонізм).

 75. Позитивна функція конфліктів.

 76. Оцінка соціальних революцій щодо розвитку суспільства.

 77. Демонстративна поведінка.

 78. «Театр» як метафора суспільства (соціодраматичний підхід Е.Гоффмана, Дж.Морено).

 79. Соціальна атомізація як характеристика сучасного суспільства.

 80. Індивідуалізація як характеристика суспільства модерна.

 81. Раціоналізація та «розколдовування» світу в суспільстві модерна.

 82. Соціальні та індивідуальні функції релігії.

 83. Феномен демонстративного споживання.

 84. Механізми символічного закріплення соціального статусу.

 85. Види капіталу особи (теорія П.Бурдьє).

 86. Причини конфлікту поколінь.

 87. Механізми ініціації молоді в традиційному ті сучасному суспільстві.

 88. Співвідношення та ефективність зовнішнього та внутрішнього контролю особистості.

 89. Референтна група як агент соціалізації.

 90. Експресивні та утопічні соціальні рухи.

 91. Віртуальна реальність як середовище існування сучасної людини.

 92. Сучасні форми сімейних стосунків.

 93. Поліваріантність способів життя в сучасному суспільстві.

 94. Феномен віктимізації.

 95. Причини і наслідки ксенофобії.

 96. Форми і причини «втечі від реальності» (Е.Фром та ін.)