asyan.org
добавить свой файл
1
Тема 2 (заняття 2).

Джерела міжнародного права (2 год.)

 1. Поняття і значення джерел міжнародного права. Роль ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН у визначенні джерел міжнародного права.

 2. Міжнародний договір – основне джерело міжнародного права: визначення та класифікація міжнародних договорів.

 3. Дайте порівняльну характеристику міжнародного договору та міжнародного звичаю, як основних джерел міжнародного права.

 4. Поняття і види принципів міжнародного права (дайте визначення і наведіть перелік загальних принципів МП, не аналізуючи їх нормативно-правовий зміст).


Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізувати доктринальні підходи до видів джерел міжнародного права.

2. Проаналізувати ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН про джерела міжнародного права.

3. Розкрити значення міжнародного звичаю в сучасному міжнародному праві.

4. Визначити зміст концепції „договір-закон” і „договір-угода”.

5. Розкрити юридичну природа міжнародної угоди.

6. Назвати форми угод суб’єктів міжнародного права.

7. Визначити місце загальних принципів права в системі джерел міжнародного права.

9. Назвати види міжнародних норм.

10.Визначити норми міжнародної ввічливості.

11.Розкрити взаємозв’язок політичних і правових норм.

12.Розкрити взаємозв'язок між міжнародною мораллю, релігією і міжнародним правом.

13. Розкрити особливості створення міжнародно-правових звичаїв.

19. Визначити поняття принципу міжнародного права.

20. Класифікувати загальновизнані принципи міжнародного права.

Питання для самостійної контрольної роботи (15 хвилин, максимальна кількість балів за с.к.р.– 10 балів):

 1. Дайте визначення терміна «джерело міжнародного права».

 2. Розкрийте зміст ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН.

 3. Дайте визначення терміна «міжнародний договір» відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

 4. Наведіть перелік вимог (щодо дійсності) до міжнародних договорів як джерел міжнародного права.

 5. Дайте визначення терміна «міжнародний звичай».

 6. Поясніть термін «opinio juris» щодо міжнародного звичаю.

 7. Дайте визначення терміна «загальні принципи права».

 8. Дайте визначення терміна «принципи міжнародного права».

 9. Дайте визначення терміна «основні принципи міжнародного права».

 10. Поясніть термін «jus cogens» щодо міжнародного права.

 11. Розкрийте нормативний зміст принципу незастосування сили або загрози силою.

 12. Розкрийте нормативний зміст принципу мирного розв’язання міжнародних спорів.

 13. Розкрийте нормативний зміст принципу невтручання у внутрішні справи.

 14. Розкрийте нормативний зміст принципу співробітництва.

 15. Розкрийте нормативний зміст принципу рівноправ’я та самовизначення народів.

 16. Розкрийте нормативний зміст принципу суверенної рівності держав.

 17. Розкрийте нормативний зміст принципу сумлінного (добросовісного) виконання міжнародних зобов’язань

 18. Розкрийте нормативний зміст принципу територіальної цілісності. В чому полягає специфіка застосування даного принципу?

 19. Розкрийте нормативний зміст принципу поваги прав людини. В чому полягає специфіка застосування даного принципу?

 20. Розкрийте нормативний зміст принципу непорушності кордонів. В чому полягає специфіка застосування даного принципу?




Теми рефератів:

 1. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права.

 2. Значення Паризького договору від 27 серпня 1928 року про відмову від війни як знаряддя національної політики (Пакт Бріана-Келлога).

 3. Визначення агресії за резолюцією ГА ООН від 14 грудня 1974 року.

 4. Взаємодія норм міжнародного права з іншими нормами міжнародної нормативної системи.

 5. Роль Комісії ООН з міжнародного права у кодифікаційному процесі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Бекяшев К.А. Международное публичное право: Учебник. – М.: Велби, 2007. – 784 с.

 2. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

 3. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком, 2000. – 640 с.

 4. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 432 с.

 5. Международное право: Учебник / Ред. Ю.М. Колосов. – М.: Межд. отношения, 2007. – 720 с.

 6. Международное публичное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, К.А. Бекяшев, В.В. Устинов и др. – 4-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 784 с.

 7. Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 336 с.

 8. Тимченко Л.Д. Міжнародне право: Навчальний посібник. – К.: Ун-т Україна, 2007. – 224 с.

 9. Тодоров И.Я., Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Уч.пособие. – К.: Знання, 2005. – 414 с.

 10. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - 5-е вид. – К.: Знання, 2006. – 397 с.

 11. Шевченко О.Т. Jus Gentium. Общая часть международного публичного права: Курс лекций. – К: КиМУ, 2002. – 160 с.

 12. Шумилов В. Международное право: Учебник. – М.: Велби, 2007. – 488 с.

Додаткова література:

 1. Ст.ст. 1, 2 Статуту ООН від 26 червня 1945 року // Международное право в документах. Учеб. пособие. 2-изд., перераб. и доп. / Сост. Н.И. Блатова, Г.М. Мелков. – М.: ИФРА-М, 1997. – С.37-38.

 2. Ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945 року // Международное право в документах. Учеб. пособие. 2-изд., перераб. и доп. / Сост. Н.И. Блатова, Г.М. Мелков. – М.: ИФРА-М, 1997. – С. 549.

 3. Довгань Е.Ф. Обязательность резолюций Совета Безопасности ООН в контексте принципа невмешательства во внутренние дела государств // Журнал МП и МО. – 2004. - №1.

 4. Кияниця І. Внутрішньодержавне значення джерел міжнародного публічного права // Український часопис міжнародного права. – 2001. – № 1. – С. 19-24.

 5. Кучин М. В. Международный судебный прецедент как источник международного права // МП. – 2001. – № 1. – С. 144-156.

 6. Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе. – М.: Спарк, 1997. – 322 с.

 7. Мере Ж. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади. – Львів: Кальварія, 2003. – 216 с.

 8. Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах: Навч. пос. – К.: Кобза, 2003. – 208 с.

 9. Тункин Г. Теория международного права. – М.: Зерцало, 2000. – 416 с.

 10. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти // Право України. – 2003. – №7. – С. 24.