asyan.org
добавить свой файл
1
Тема 19. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності та реклами
Метою вивчення цієї теми є засвоєння студентами сукупності знань, які дозволять їм розуміти мету та сутність правового регулювання господарських відносин у сферах господарсько-торговельної діяльності та реклами. Завданнями вивчення теми є знання студентами відповідних понять та норм господарського права, набуття ними вмінь щодо коректного їх застосування, оволодіння студентами навичками роботи по прикладному застосуванню вивченого матеріалу до вирішення практичних ситуацій та для тлумачення положень законодавства, що регулює господарські відносини у сфері торговельної діяльності та реклами.

Студент повинен знати такі поняття господарського права як «господарсько-торговельна діяльність», «торговельна діяльність на організованому ринку», «торговельна діяльність на неорганізованому ринку», «агентська діяльність», «реклама» тощо, орієнтуватись у законодавстві, що стосується торговельної та рекламної діяльності, вміти аналізувати та тлумачити відповідні нормативні приписи.

Міжпредметні зв’язки: для успішного вивчення даної теми необхідно знати положення адміністративного права в частині системи та повноважень органів, що контролюють дотримання законодавства у сфері господарсько-торговельної діяльності та реклами, а також відповідні положення економічної теорії («торговий капітал», «спекуляція як економічна категорія», «інфраструктура ринку» тощо).
План лекції

1. Поняття, види, об’єкти та суб’єкти господарсько-торговельної діяльності.

2. Правове регулювання торговельних операцій на організованому ринку.

3. Правове регулювання торговельних операцій на неорганізованому ринку.

4. Правове регулювання реклами.
План практичного заняття

1. Практичні питання визначення правової природи договору енергопостачання.

Вирішення завдання. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про електроенергетику» постачання електричної енергії визначається як господарська діяльність, пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору. При цьому споживачами енергії визнаються суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю. На практиці між споживачами та енергопостачальниками укладається договір про користування електричною енергією. Проаналізуйте положення Закону України «Про електроенергетику», ГК України, ЦК України та дайте розгорнуту відповідь на таке питання: чи є договір, що укладається між енергопостачальником та споживачем, договором купівлі-продажу, а постачання електричної енергії – господарсько-торговельною діяльністю?

2. Практичні питання ідентифікації об’єктів та суб’єктів господарсько-торговельної діяльності

Розв’язання задачі. Колекціонування монет та банкнот є широко розповсюдженим захопленням. Колекціонери купують та обмінюють раритетні грошові знаки, часто вкладаючи у своє захоплення значні кошти. Дайте обґрунтовану відповідь на таке питання: чи слід вважати нумізматичні цінності (зокрема, монети та банкноти) об’єктами господарсько-торговельної діяльності, а колекціонерів – суб'єктами цієї діяльності?

3. Практичні питання укладення та виконання угод на товарній біржі.

Аналіз практичної ситуації. За результатами біржових торгів на товарній біржі було укладено біржову угоду, за якою член товарної біржі ТОВ «КОЛОС» продало іншому члену біржі - ЗАТ «НИВА» пшеницю третього класу, яка знаходилася в момент оформлення біржової угоди на елеваторі ТОВ «АГРАРІЙ». Після закінчення торгів біржова угода згідно з правилами товарної біржі була зареєстрована у її реєстрі, про що на кожному оригіналі угоди було проставлено спеціальний штамп.

У наступному перевізник, найнятий ЗАТ «НИВА», за дорученням покупця прибув на елеватор ТОВ «АГРАРІЙ» для завантаження і транспортування зерна, купленого за біржовою угодою. Але йому було відмовлено у видачі товару на тій підставі, що пред’явлений перевізником екземпляр біржової угоди, за твердженнями представників елеватору, не відповідав низці вимог чинного законодавства, а саме: іменувався не як договір купівлі-продажу, а як біржова угода, після назви не мав власного реєстраційного номера, не був посвідчений нотаріально.

У зв’язку із викладеним вище дайте відповідь на наступні запитання:

1) чи впливає найменування біржової угоди і наявність у неї номеру на чинність біржової угоди, а також на її ідентифікацію за предметною ознакою?

2) в якій формі укладається біржова угода на товарній біржі?

3) з якого моменту біржова угода вважається укладеною?

4) чи потрібно нотаріально засвідчувати угоди, укладені на біржі?
План семінарського заняття

1. Зміст, об’єкти та суб’єкти торговельної діяльності.

2. Істотні юридичні ознаки біржі. Види бірж.

3. Правове регулювання агентської діяльності як виду господарсько-торговельної діяльності.

4. Поняття реклами та її види.
Теми індивідуальних завдань для підготовки студентів до семінарського заняття

1. Вкажіть мету укладання та опишіть зміст форвардних контрактів, ф’ючерсних контрактів та опціонів.

2. Опишіть правовий режим реклами на телебаченні і радіо.
Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Виникнення та розвиток торгівлі;

2. Особливості правового регулювання роздрібної торгівлі;

3. Правила біржової торгівлі;

4. Небіржові форми організованої торгівлі;

5. Торговельна діяльність через товарні склади;

6. Законодавче регулювання діяльності мережі роздрібної торгівлі;

7. Порядок погодження інформації, яка може міститися в рекламі лікарських засобів;

8. Розміщення рекламних засобів на транспортних магістралях державного значення.
Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Виникнення та розвиток торгівлі;

2. Класифікація господарського-торговельної діяльності;

3. Особливості правового регулювання роздрібної торгівлі;

4. Історія виникнення бірж;

5. Правове регулювання здійснення біржових угод та операцій;

6. Небіржові форми організованої торгівлі;

7. Договір контрактації сільськогосподарської продукції та договір енергопостачання як специфічні форми договірного оформлення прямих торговельних операцій;

8. Торговельна діяльність через товарні склади;

9. Законодавче регулювання діяльності мережі роздрібної торгівлі;

10. Дозвільні процедури стосовно рекламної діяльності;

11. Правопорушення та відповідальність у сфері реклами.
Проблемні питання:

1. Г.Ф.Шершеневич вважав, що оренда є одним із видів господарсько-торговельної діяльності. Обґрунтуйте або спростуйте цю тезу.

2. У ст. 20 Закону України «Про рекламу» містяться обмеження стосовно використання у рекламі дітей та впливу реклами на них. Проаналізуйте наявні приписи закону та вкажіть свою думку стосовно їх адекватності.Додаткові завдання:

Людовик Метцель свого часу (кінець XIX ст.) сказав: «Реклама – двигун торгівлі». Наскільки, на вашу думку, цей вираз є актуальним у наш час?