asyan.org
добавить свой файл
1

Тема № 8. Особливості цивільного процесу. Специфіка господарського

процесу.

(З год.)

 1. Завдання цивільного судочинства.

 2. Поняття, значення та система принципів цивільного процесу.

  1. Поняття та сутність цивільної юрисдикції.

  2. Підсудність цивільних справ.

  3. Процесуальні строки та судові витрати у цивільних справах.

  4. Заходи процесуального примусу.

  5. Учасники цивільного судочинства.

  6. Загальна характеристика процесуальних стадій розгляду цивільних справ.

  7. Рішення і ухвали суду при розгляді цивільних справ.

  8. Особливості розгляду судових справ в порядку наказного провадження.

  9. Загальні положення окремого провадження.

10.Інститут перегляду судових рішень в цивільному процесі.

11.Завдання та функції господарського судочинства.

   1. Суб'єкти господарських процесуальних правовідносин та їх класифікація.

   2. Судові витрати та процесуальні строки у господарському процесі.

   3. Докази і доказування у господарському процесі.

   4. Види судових рішень у господарському судочинстві. Підстави для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.

   5. Виконання рішень в цивільному та господарському процесах.
Література:

Основна:

    1. Цивільний процесуальний кодекс України. - С.: ТОВ «ВВП НОТІС», 2012. - 168 с.

    2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798- XII. Електронний ресурс. Режим доступу: Ьйр://2акоп1 .га<іа.§оу.иаЛа\У5/зЬо^/1798-12

    3. Закон України Про Конституційний Суд України від 16.10.1996 № 422/96-ВР Електронний ресурс. Режим доступу: Ьир://2акоп2.га(1а.§оу.иа/1а\¥з/з]іо\у/422/96-вр

    4. В. Тихий Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України. - 2012. - №1-2. - С. 97-110.

    5. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України. - 2011. - № 10. - С. 63 - 76.

    6. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві // Право України. - 2011. - № 10. - С. 77 - 88.

Додаткова:

4.Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві Право України. - 2011. - № 10. - С. 99 - 106.