asyan.org
добавить свой файл
1
План заняття

виробничого навчання

Тема по програмі: Обробка табличної інформації в Excel.

Тема уроку:  Використання функцій в Excel. Використання логічної функції ЕСЛИ.

Мета уроку: Навчити використовувати функцію ЕСЛИ при розв’язанні задач. Вивчити компоненти формул, навчити вводити та використовувати формули. Навчити використовувати функції при створенні формул.

Матеріально - технічне забезпечення уроку: персональні комп'ютери з операційною системою Windows, роздатковий матеріал, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка Smart Board.

Структура заняття

І. Вступний інструктаж

 1.1. Організаційний момент. Привітання, перевірка готовності учнів до заняття, перевірка присутніх.

Оголошення теми, мети заняття.

1.2. Перевірка правил ТБ (3 хв):

- Облаштованість робочих місць операторів ПЕОМ;

- Вимоги безпеки перед початком роботи;

- Вимоги безпеки під час роботи;

- Вимоги безпеки  по закінченню роботи.

 1.3. Перевірка знань пройденого матеріалу (10 хв)

 Фронтальне опитування учнів  з попередньої теми:

1.     З яких компонентів може складатись запис формули?

2.     Як вводиться формула в ЕТ?

3.     Які типи операторів в ЕТ вам відомі?

4.     назвіть арифметичні оператори та оператори повідомлення?

5.     Наведіть приклад використання текстового оператора?

6.     Для чого призначені адресні оператори?

7.     Назвіть оператори ЕТ у порядку їх пріорітету?

8.     Як виконати копіювання формули?

9.     Назвіть арифметичні оператори та оператори повідомлення?

1.4. Пояснення нового матеріалу

(пояснення супроводжується показом прийомів роботи на демонстраційному комп’ютері майстром в/н)

Формули, що вписуються до комірок електронних таблиць, можуть містити в собі функції. Запис функції починається зі вказівки імені функції, потім випливає список аргументів, взятий у дужки.

Аргументи – це величини, що використовуються для обчислення значення функції. Результат обчислення функції називається поверненим значенням.

Дужки, в які взято список аргументів, завжди мають бути парними; пробіли перед дужками або після них не допускаються. Список аргументів може складатися з чисел, посилань, тексту, масивів, логічних величин.

В електронних таблицях Excel допускається вкладення функцій одна в одну, тобто використання значення, що повертається однією функцією, як аргумент для іншої функції. Функція, що є аргументом іншої функції, називається вкладеною.

Функції вставляються у формули, а останні починаються зі знака “=”. Якщо формулу почати з назви функції, то знак рівності буде підставлений автоматично. Функція вставляється за допомогою майстра функцій. Викликається майстер функцій через меню Вставка – Функция. Діалог Мастер функцій (мал. 1) містить два списки: Категория і Функция. У першому списку потрібно вибрати категорію, у якій є функція, що цікавить, а в другому – саму функцію.Мал. 1. Діалог Мастер функций

Усього в наборі Excel 10 категорій функцій: финансовые, инженерные, дата и время, математические тощо.

Крім того, список категорій доповнений рядком 10 недавно использовавшихся зі списком функцій, які найчастіше використовувалися останнім часом. Усього вбудованих функцій, що виконують різні типи обчислень, понад 200.

У діалозі Мастер функций під списками розташовано рядок опису синтаксису і подано коментар про призначення виділеної функції. У рядку синтаксису аргументи, виділені напівжирним шрифтом, є обов’язковими. Якщо обов’язкові для функції аргументи не будуть зазначені, то її неможливо буде ввести до комірки. Обравши потрібну функцію, необхідно клацнути по кнопці ОК, після чого відкриється наступне діалогове вікно майстра функцій (мал. 2), назване палітрою формул. Аргументи можна вводити з клавіатури, але бажано при введенні посилань використовувати мишу, що прискорить процес введення і позбавить помилок.Мал. 2. Палітра формул для функції ASIN.

 

До складних належать функції СЧЕТЕСЛИ, СУММЕСЛИ, ЕСЛИ, а також вбудовані функції.

Виберіть одне з посилань у наведеному нижче списку, щоб переглянути деталізовану довідку про цю функцію.

Функція

Опис

Функція AND

Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА

Функція FALSE

Повертає логічне значення ХИБНІСТЬ

Функція IF

Указує логічну умову

Функція IFERROR

Повертає вказане значення, якщо обчислення формули призводить до помилки; інакше, повертає результат формули

Функція NOT

Перетворює логічне значення аргументу на протилежне

Функція OR

Повертає значення ІСТИНА, якщо принаймні один аргумент має значення ІСТИНА

Функція TRUE

Повертає логічне значення ІСТИНА

 

Якщо треба розрахувати суму інвестиційних витрат стосовно фірми “Concord”. Для цього спочатку активізують кнопку Вставка функции, у переліку знаходять функцію СУММЕСЛИ. Її аргумент Диапазон_суммирования містить значення діапазону комірок з назвами фірм, серед яких відшукуються ті, що задовольняють умову, поставлену в аргументі Условие. Цей аргумент може містити число, умову, текст, адресу комірки, що містить потрібну назву (наприклад, 45, >1, “Concord”, А3).

Аргумент Диапазон_суммирования містить діапазон тих комірок, в якому відбувається підсумовування; при цьому обробляються тільки ті засоби, значення яких задовольняють поставлену умову. Якщо Диапазон_суммирования пропущений, то обробляються комірки, адреси якиз задано в аргументі Діапазон.

Друге вікно Мастер функций має вигляд,:

 Функція СЧЕТЕСЛИ розраховується кількість заповнених комірок у діапазоні, які задовольняють поставлену умову. Якщо, наприклад, треба розрахувати кількість значень поля “Термін окупності”, що перевищують 1, то ця функція матиме вигляд = СЧЕТЕСЛИ(F2:F10; «>1») і в результаті дає 2.

Функція ЕСЛИ використовується для перевірки умови стосовно значень та формул і повертає одне розраховане значення , якщо задана умова після розрахунку дає значення ІСТИНА, й інші розраховані значення, якщо значення умови після розрахунку буде ХИБНІСТЬ. Аргументами функції можуть бути до семи в будованих функцій в разі складних перевірок.

 

1.5. Закріплення знань вступного інструктажу

1.     Які  функції   належать до складних в таблицях Excel?

2.     В яких випадках використовується функція «Если»?

3.     Як ввести функцію «Если»?

4.     Скільки функцій «Если» може містити формула?

5.     Значення яких функцій можна вивести в рядок стану?

6.     З яких компонентів може складатися запис формули?

7.     Як вводиться формула в ЕТ?

8.     Які типи операторів в Excel вам відомі?

9.     Назвіть арифметичні оператори та оператори повідомлення?

10. Наведіть приклад використання текстового оператора?

11. Для чого призначені адресні оператори?

12.  Назвіть оператори Excel у порядку їх приорітету?

13.  Як виконати копіювання формули?

14. Що таке відносні та абсолютні посилання?

Попереднє оцінювання учнів.

 ІІ. Відпрацювання навчально - тренувальних вправ по темі та поточний інструктаж.  

 Ознайомитися з методичними вказівками.

1.     Опрацювати теоретичний матеріал.

2.     Виконання запропонованого матеріалу.

Проводити обхід робочих місць з метою:

1.дотримання учнями правил охорони праці та техніки безпеки;

2. правильності відпрацювання вправ;

3. визначення типових помилок;

4. дотримання правил санітарії;

5. організації робочих місць;

6. поточного інструктажу з учнями.

ІІІ. Заключний інструктаж

1.     Перевірка виконаних робіт. (Перевірити роботу кожного учня, на закріплення теми провести опитування за питаннями з роздаткового матеріалу)

2.     Разом з учнями виявити типові помилки, які були допущені під час виконання вправ, обговорити їх.

3.     Підведення підсумків.

4.     Оцінювання знань учнів.

ІV.  Завдання додому: Використання функцій в Excel. Використання логічних функцій Если.

V. Прибирання робочих місць:  вологе прибирання майстерні перед початком роботи і по закінченню роботи.