asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9


З М І С Т
1.Анотація………………………………………………………………...4

2.Тема «Відомості про учня»……………………………………………5

3.Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності учня до вибору профілю навчання у старшій школі ……………………………………9

4.Тема «Трудова діяльність людини»…………………………………11

5.Тема «Професія – соціальний статус людини»…………………….12

6.Тема «Типи професій»……………………………………………….15

7.Тема «Формула вибору професії»…………………………………...16

8.Тема «Мотиви вибору професії»…………………………………….18

9.Тема «Професійна придатність особистості»………………………20

10.Тема «Професіографія»……………………………………………..22

11.Тема «Образ «Я» та особливості особистості»……………………23

12.Тема «Мислення та емоції»…………………………………………24

13.Тема «Увага та пам'ять»…………………………………………….26

14.Тема «Характер та темперамент»…………………………………..28

15.Тема «Напрями профільного навчання»…………………………...30

16.Тема «Алгоритм вибору профілю навчання»……………………...32

17.Тема «Профільні проби»……………………………………………34

18.Тема «Захист обраного профілю»…………………………………..38

19. Професійний гороскоп ……………………………………………..41

20. Словник нових професій …………………………………………..53

21. Використана література…………………………………………….56

АНОТАЦІЯ

«Щоденник вибору профілю навчання» розроблено згідно програми курсу «Людина і світ професій» для учнів 9 класу. Головною метою «Щоденника…» є активізація процесу самопізнання, самооцінки кожного учня та самовдосконалення особистості.

«Щоденник …» містить анкети для учнів, батьків, матеріали практичних та самостійних робіт для проведення занять курсу «Людина і світ професій». «Щоденник вибору профілю навчання» розроблено на допомогу класному керівнику 9 класу та викладачам курсу «Людина і світ професій» для проведення профорієнтаційної роботи та підготовки учнів 9 класу до вибору профілю навчання.

Щоденник вибору профілю навчання
____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

(домашня адреса, телефон)

____________________________________________________________________

(дата народження) (клас, навчальний заклад)
Батько_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

(освіта, професія, де працює)

Мати______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(освіта, професія, де працює)
Брати, сестри ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(освіта, професія, де працює)
Вкажіть, який напрямок профільного навчання (технологічний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, природничо-математичний, спортивний) Вам рекомендують обрати:

Батько _____________________________мати ____________________________

Брат __________________________сестра _______________________________

Дідусь _______________________бабуся_________________________________

Друзі _________________________ вчителі______________________________

Класний керівник ____________________________________________________

Який профіль бажаєте обрати Ви_______________________________________

Яка впевненість Вашого рішення _______________________________________

Чи знаєте Ви, що з Вашим профілем є споріднені (назвіть їх) ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Якщо корабель не знає, до якого берега він тримає курс,

то ніякий вітер не буде йому супутнім.

Сенека

Чи знаєте Ви вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня для кожного з профілів? (назвіть їх)_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Як Ви сьогодні готуєтесь до вибору профілю навчання в старшій школі?
Поглиблено вивчаю окремі шкільні предмети (які?)______________________
____________________________________________________________________

Вивчаю курси за вибором (назвати) _____________________________________

____________________________________________________________________

Відвідую факультативи ________________________________________________

____________________________________________________________________

Відвідую предметні гуртки ____________________________________________

____________________________________________________________________

Беру участь у роботі наукового товариства учнів __________________________

____________________________________________________________________

Пишу наукову роботу_________________________________________________

____________________________________________________________________

Беру участь у предметних олімпіадах____________________________________

____________________________________________________________________

Відвідую підготовчі курси_____________________________________________

____________________________________________________________________

Займаюся самоосвітою_________________________________________________

____________________________________________________________________

Вивчаю літературу (яку?)______________________________________________

____________________________________________________________________

Намагаюся виховувати в собі якості _____________________________________

____________________________________________________________________

Спілкуюся зі старшокласниками, які навчаються за різними профілями ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Не готуюся взагалі ____________________________________________________

АНКЕТА для УЧНІВ
(відповідаючи на тести, підкресліть те, що, на Вашу думку, є правильним стосовно Вас, допишіть те, чого не вистачає.)

1. З галузей знань мене цікавить най­більше:

а) природничо-наукова;

в) суспільно-наукова;

г) технічна;

д) мистецтво;

є) немає визначених (певних) зацікав­лень.
2. У вільний час люблю займатися:

а) читанням;

б) малюванням;

в) в'язанням;

г) спортом;

д) шиттям;

є) моделюванням;

є) музикою;

ж) математикою.
3. Після уроків у школі відвідую:

а) спецкурси;

б) факультативи;

в) спортивні секції;

г) малу академію наук;

д) музей образотворчого мистецтва;

е) гурток крою і шиття;

є) підготовчі курси при інституті.


4. Після закінчення школи хотів (ла) би (б) обрати професію ____________________________________________________________________
5. Вона мені дуже подобається, тому що__________________________________

____________________________________________________________________
6.Після закінчення дев’яти класів збираюся навчатися у:
а) 10 класі;

б) ПТУ;

в) технікумі;

г) ліцеї, коледжі;

д) ще не думав (ла).
АНКЕТА для БАТЬКІВ
( ознайомитися з поглядами батьків випускників щодо подальшого навчання та обраної професії)


1. Ким хоче стати ваша дитина?_________________________________________

____________________________________________________________________
2. Куди ви радите вашій дитині поступати після 9 класу:
· 10 клас;
· 10 клас з поглибленим вивчення певних предметів;
· ліцей,гімназія, коледж;
· середні спеціальні начальні заклади ( за якою спеціальністю?);
· технікум (за якою спеціальністю?);

. інший варіант ______________________________________________________
3. Чи погоджується дитина з вами? ______________________________________

____________________________________________________________________
4. Якщо не погоджується, то чому? ______________________________________

____________________________________________________________________
5. Які труднощі має дитина у навчанні? __________________________________

____________________________________________________________________
6. Які інтереси і нахили ви відзначаєте у своєї дитини? _____________________

____________________________________________________________________
7. Що ви робите для розвитку інтересів вашої дитини? _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Які риси характеру ви можете відмітити у вашої дитини?_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Самостійна робота «Мої особисті досягнення»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності учня до вибору профілю навчання у старшій школі


Рівень

Ба

ли

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Не приймає участі у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. На запитання не відповідає або відповідає поверхово. Результатів практичних робіт немає, у «Щоденнику вибору профілю навчання» немає записів про результати. Проблема вибору профілю навчан­ня неактуальна2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Може від­повісти лише на загальні запитання. Відтворює лише окремі аспекти навчальної інформації. Результати практичних робіт лише інколи фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчан­ня». Проблема вибору профілю навчання неактуальна3

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу лише інколи. Відповіді ґрунтовні лише на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Результати практичних робіт фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання» частко­во. Проблема вибору профілю навчання перенесена на пізніший час

Середній

4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді ґрун­товні тільки в межах визначеного програмою навчального матеріалу. Розуміє необхідність ви­рішення проблем майбутнього профільного навчання, але не виявляє самостійності. Резуль­тати практичних робіт фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання» у межах прог­рамного матеріалу.5

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріа­лу. Встановлює логічні зв'язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проб­леми вибору майбутнього профілю навчання. Результати практичних робіт систематично фік­суються у «Щоденнику вибору профілю навчання» у межах програмного матеріалу, проте під час виконання окремих завдань потребує допомоги вчителя. Проблема вибору профілю на­вчання актуальна6

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріа­лу. Встановлює логічні зв'язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проб­леми вибору майбутнього профілю навчання як першого кроку до оволодіння професією. Ре­зультати практичних робіт систематично фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання» - у межах програмного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання актуалізована

Достатній7

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу» Освоює навчальний зміст без особливих труднощів. Здатний до критичного аналізу зміс­ту начального матеріалу. Результати практичних робіт систематично фіксуються у «Щоденник з вибору профілю навчання». Проблема вибору профілю навчання на активному етапі вибору

8

Виявляє самостійність і творчість у обговоренні теоретичного змісту навчально­го матеріалу Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізу­вати і оцінювати програмовий матеріал. Результати практичних робіт систематично фіксу­ються в «Щоденнику вибору профілю навчання» не лише у межах програмного матеріалу. Проблема вибору профілю навчання на активному етапі вирішення

9

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний ін­терес до проблеми вивчення матеріалу, критично його аналізує, здатний до прийняття об­грунтованих рішень. Результати практичних робіт систематично фіксуються у «Щоденнику вибору профілю навчання». Майбутній профіль навчання обраний.

Високий

10

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Може швидко знайти потрібну професіографічну інформацію. Глибоко аналізує об'єктивні умови і суб'єктивні фак­тори вибору профілю навчання. Майбутній профіль навчання обраний. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для побудови індивідуальної освітньої траєкторії11

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Самостійно та критич­но оцінює значення майбутнього профілю навчання для оволодіння обраною професією. Об­раний не лише майбутній профіль навчання, а й професія. Практичні роботи виконує для са­моствердження у власному виборі. Індивідуальна освітня траєкторія побудована12

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Обраний не лише май­бутній профіль навчання, а й професія. Результати практичних робіт систематично фіксують­ся у «Щоденнику вибору профілю навчання» і використовуються для самовдосконалення. Індивідуальна освітня траєкторія побудована і реалізується

ТЕМА «Трудова діяльність людини»следующая страница >>