asyan.org
добавить свой файл
1


Тема: “Оформлення наказу по особовому складу, витягу з наказу по особовому складу”

Мета:


 • вивчити правила оформлення наказу по особовому складу на основі поданої заяви;

 • навчити правильно створювати та оформлювати накази по особовому складу, витяги з наказів в програмі MS Word та виводити їх на друк;

 • розвивати охайність та відповідальність із оформлення документів.

Обладнання: чисті аркуші паперу формату А4, зразки документів, персональний комп’ютер з програмою MS Word, принтер.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

 1. Опрацюйте теоретичні відомості.

 2. Ознайомтесь з зразком наказу з особового складу [2, С. 45].

 3. Виконайте практичне завдання.

 4. Ознайомтесь з зразком витягу з наказу з особового складу [2, С. 47].

 5. Дайте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання:

 1. Які документи відносяться до розпорядчих документів по особовому складу? __________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Дайте визначення поняттю заява? ______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які вимоги до тексту заяв? ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. З яких частин складається текст наказу?________________________

_______________________________________________________________

 1. У скількох примірниках складаються накази? _____________________

______________________________________________________________

 1. Назвіть відмінності між наказом з основної діяльності та наказом з особового складу. __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.

 2. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Черниш Т.М., Шевченко Л.С. Діловодство: Навчальний посібник. Частина ІІ. Кадрове діловодство. – Вінниця, 2007. – 166 с.

 3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини/Уклад.: Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова; За ред. В.М. Бріціна. – К.: “Довіра”, 2007. – 687 с.


Теоретичні відомості

Накази по особовому складуце накази, що регламентують прийняття громадян на роботу, переведення і переміщення працівників на інші посади, їхнє звільнення [2, С. 45].

До розпорядчих документів також належать накази про заохочення, стягнення, присвоєння розрядів і категорій, надання відпусток. На великих підприємствах використовують уніфіковані форми наказів по особовому складу.

Усі накази оформляються на аркуші паперу формату А4 і повинні мати обов’язкові реквізити:

  • повне найменування підприємства, установи, організації, фірми; назву виду документа – наказ;

  • дату складання, підписання (29 травня 2005 року);

  • місце складання чи видання (м. Київ);

  • номер (доповнюється індексом “К”(кадри) або “ОС”(особовий склад));

  • заголовок до тексту;

  • текст;

  • підстава;

  • підпис керівника;

  • на зворотному боці гриф погодження, ознайомлення. Проект наказу готують працівники відділу кадрів, погоджують з відповідними посадовими особами, коло яких встановлює керівник підприємства, установи, організації.

Відмінності між наказом по основній діяльності і наказом по особовому складу:

1.    до номера додається індекс ОС (особовий склад), ВК (відділ кадрів), К  (кадри);

2.    в заголовку до тексту пишеться «по особовому складу», або «про переведення на іншу роботу», «про звільнення з роботи»...

3.    констатуюча частина майже  завжди відсутня;

4.    великими літерами пишеться, що необхідно зробити і  прізвище, ім’я, по-батькові особи;

5.    кожний пункт має підставу;

6.    велике значення мають візи.

Заява про прийняття на роботу після розгляду її з іншими необхідними документами слугує підставою для видання наказу про зачислення особи на роботу. В разі відмови заявникові його повідомляють про це усно чи письмово (за вказаною в заяві адресою).

Заява про звільнення з обійманої посади за складом реквізитів та оформленням подібна до заяви про переведення на іншу посаду. Її також пишуть на трафаретному або на чистому аркуші паперу.

Практичне завдання

Завдання 1. У ролі керівника підприємства видати наказ № 15 від 15.12.06 р. про звільнення за згодою профкому з роботи Панова Євгенія Федоровича – інженера-технолога – згідно ст.40 п.4 КЗПП України (прогули без поважних причин).

Завдання 2. Скласти та оформити заяву на призначення на посаду викладача спеціальних дисциплін за контрактною основою.

Завдання 3. Скласти та оформити заяву на звільнення з роботи за власним бажанням.

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Оцінка

Теорія

ПрактикаПідпис
Дата __________________