asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота 9
Тема: Побудова діаграм
Мета роботи: навчитися будувати діаграми й графіки в Microsoft Excel.
Порядок виконання роботи


 1. Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до лабораторної роботи та опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і рекомендованою літературою).

 2. Одержання допуску до виконання роботи (контрольні запитання для допуску до роботи).

 3. Виконання лабораторної роботи.

 4. Виконання індивідуального завдання.

 5. Складання звіту про виконання роботи.

 6. Захист роботи.


Обладнання і програмне забезпечення


 1. Персональний комп’ютер.

 2. Операційна система Windows XP,

 3. Електронні таблиці Microsoft Excel 2003.

 4. Роздаткові матеріали.


Література


 1. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004. – 576 с.

 2. Блаттнер П. Использование Microsoft Office Excel 2003. – М.: Вільямс, 2004. – 864 с.

 3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. – Львів: Деол, 1998. – 167 с.

 4. Глушаков С.В., Мачула О.В., Сурядный А.С. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel XP / Худож.-оформитель А.С. Ютман. – Харьков: Фолио, 2003. – 95 с.

 5. Гончаров А. Excel 7.0 в примерах. – СПб.: Питер, 1996. – 256 с.

 6. Гусева О.Л., Миронова Н.Н. Практикум по Excel. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с.

 7. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 320 с.

 8. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97 / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1998. – 1072 с.

 9. Долголаптев В.Г. Работа в Excel 7.0 для Windows 95 на примерах. – М.: БИНОМ, 1995. – 384 с.

 10. Должков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 1088 с.

 11. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 12. Інформатика та обчислювальна техніка: Корот. тлумач. слов. / В.П. Гондол, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред.. В.П. Гондола. – К.: Либідь, 2000. – 318 с.

 13. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

 14. Карберг К. Бизнес-анализ при помощи Excel. – К.: Диалектика, 1999. – 500 с.

 15. Комягин В.Б., Коцюбинський А.О. EXCEL 7.0 в примерах. – М.: Нолидж, 1996.

 16. Коржинский С. Робота на компьютере: Популярный самоучитель (+CD). – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

 17. Коцюбинский А.О., Гошев С.В. Excel для бухгалтера в примерах. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух»». – 2003. – 240 с.

 18. Культин Н.Б. Microsoft Excel: Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 208 с.

 19. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

 20. Microsoft Excel 97. Шаг за шагом: Пер. с англ. – М.: Эком, 1997. – 448 с.

 21. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с.

 22. Мэнсфилд Р. Еxcel 7.0 для занятых / Перев. з англ. – СПБ: Питер, 1997. – 304 с.

 23. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере: 2-е изд. доп. – К.: Издательская группа BHV, 2000. – 656 с.

 24. Персон С. MS Excel 97 в оригинале. В 2-х томах. – СПБ: BHV-Петербург, 1998.

 25. Фултон Дженифер. Освой самостоятельно Microsoft Excel 2000. 10 минут на урок.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 224 с.


Короткі теоретичні відомості
Microsoft Excel дозволяє відображати вміст таблиць у вигляді найрізноманітніших графіків і діаграм. При цьому будь-які зміни значень в комірках миттєво викликають відповідну зміну в їхньому графічному відображенні. Є також можливість, переміщуючи мишкою точки на графіку, відповідним чином змінювати числові значення в комірках.

Перед тим, як приступати до побудови діаграми, необхідно чітко уявити собі кінцеву мету – структуру майбутньої діаграми (які осі вона повинна мати, які дані і як будуть на них відображатися тощо). Досвід показує, що без чіткого уявлення про кінцеву мету не варто приступати до побудови діаграми, бо найчастіше це завершується одержанням зображення, позбавленого будь-якого реального змісту.

Для побудови діаграми необхідно виділити комірки, вміст яких ви хочете побачити на діаграмі у вигляді графіків або підписів на осях координат, а потім натиснути на панелі інструментів кнопку Диаграммы і дати відповіді на наступні запити Майстра діаграм1.

 1. Вибрати тип діаграми. Зверніть увагу, що вже на цьому етапі можна в першому наближенні переглянути зовнішній вигляд діаграми для ваших даних.

 2. Уточнити діапазон комірок, значення яких будуть відображатися на діаграмі, і зазначити, як розташовані ряди даних – у рядках чи в стовпцях. Рядами даних називають комірки, значення яких відображаються, наприклад, у вигляді зв’язаних точок одного графіка. Наприклад, якщо побудувати графіки за даними таблиці на рис. 13, то вказавши, що ряди даних розташовані в рядках, ми одержимо стільки графіків, скільки рядків є в цій таблиці, а найменуванням стовпців будуть відповідати мітки на осі Х. Якщо ж зазначити, що ряди даних розташовані в стовпцях, то кількість графіків дорівнюватиме кількості стовпців, а найменування рядків будуть використовуватися як мітки на осі Х.

 3. Зміст третього запиту залежить від типу діаграми. Тут можна задати, наприклад, назву діаграми, назви осей (якщо вони є), способи проведення координатної сітки, підписів до елементів діаграми, наявність і тип легенди2 тощо.

 4. Де треба помістити діаграму: на окремому аркуші, створеному спеціально для неї, або на одному аркуші з вхідними даними.

Після створення діаграми можна змінити її розміри, розташування на аркуші, а також змінити сам тип діаграми і формат її складових. Для цього можна використати панель інструментів Диаграммы, а також контекстне меню: клацнувши правою клавішею мишки по певному об’єкту, ви одержуєте перелік операцій, що можна виконати з цим об’єктом. Для полегшення роботи, під час побудови діаграм, на екран виводиться багато довідкової інформації.
Хід виконання роботи
Використовуючи файли, створені в попередніх лабораторних роботах:

 1. Побудуйте декілька варіантів (із легендою і без) об’ємних кругових діаграм, що показує, який відсоток загальної орендованої площі займає кожне з приміщень, зазначених у таблиці (на рис. 2, лабораторна робота 1).

 2. Побудуйте кругову діаграму, яка б ілюструвала структуру собівартості якогось товару за даними, приведеним у таблиці (на рис. 1, лабораторна робота 2).

 3. Для зведених таблиць, створених відповідно до п. 6 і 7 лабораторної роботи 5, побудуйте по два графіки (задавши розташування рядів даних у рядках і стовпцях) і по одній тривимірній гістограмі.

 4. За власним вибором побудуйте будь-яку діаграму, яка б наочно ілюструвала дані зведеної таблиці, створеної згідно з п. 10 лабораторної роботи 5.


Контрольні питання


 1. Як здійснюється побудова діаграми?

 2. Які типи діаграм ви знаєте?

 3. Що таке ряди даних?

 4. Що таке легенда?

 5. Які параметри діаграми можна змінити після її побудови і як?


1 Запити Майстра діаграм тут приведені для версії Microsoft Excel 97.

2 Легендою називають пояснення, що вказує, наприклад, яким кольором виконано той чи інший елемент діаграми.